Mandaatbesluit voor de uitvoering van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn

Geldend van 12-04-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit voor de uitvoering van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Overwegende dat:

 • Op 14 november 2023 de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn is vastgesteld;

 • De Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn op 1 april 2024 in werking treedt;

 • De Drentse gemeenten de uitvoering van de regeling(en) via één centraal loket willen laten behandelen, zodat de subsidie op efficiënte wijze aan inwoners kan worden aangeboden.

 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) de kennis en expertise heeft voor het behandelen van aanvragen op basis van de subsidieregeling.

Gelet op:

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluiten:

Vast te stellen het volgende besluit:

Mandaatbesluit voor de uitvoering van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders feitelijke handelingen te verrichten;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen;

Artikel 2 Bevoegdheden

 • 1. Aan SNN wordt mandaat verleend voor de uitvoering van en het nemen van besluiten op grond van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn.

 • 2. Het mandaat omvat ook het ondertekenen van stukken en de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten voor de voorbereiding en de uitvoering van besluiten waarvoor bij dit besluit mandaat wordt gegeven alsmede om over die besluiten informatie te verschaffen aan derden.

 • 3. Het mandaat strekt niet tot het nemen van beslissingen op bezwaar of vertegenwoordigen van het college in een gerechtelijke procedure.

Artikel 3 Instructies

Het mandaat wordt uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde in de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn. Wat betekent dat SNN bij het nemen van in mandaat genomen besluiten binnen de kaders van de subsidieregeling dient te blijven.

Artikel 4 Machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging.

Artikel 5 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit voor de uitvoering van de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen Borger-Odoorn.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de locosecretaris,

L.E. Helder - Klamer

de burgemeester,

mr. J. Seton