Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Samen Sterk in Brabant en Staatsbosbeheer voor de Gemeente Maashorst (SSiB)

Geldend van 13-04-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Samen Sterk in Brabant en Staatsbosbeheer voor de Gemeente Maashorst (SSiB)

De burgemeester respectievelijk het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft,

Dat de burgemeester dan wel het College van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen, die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast,

Dat het Convenant groene handhaving waar de gemeente Maashorst deel van uit maakt, het mogelijk maakt dat buitengewoon opsporingsambtenaren Domein II (groene boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden.

Onder verwijzing naar Domeinlijst II, Milieu, Welzijn en Infrastructuur van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar,

Gelet op;

 • Titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • Artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst;

 • Artikel 21 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Maashorst;

 • Artikel 18.6 van de Omgevingswet;

 • Artikel 12.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst;

Besluiten;

Het team van natuurinspecteurs van Samen Sterk in Brabant (SSiB), buitengewoon opsporingsambtenaren Domein II die in dienst zijn van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), en het team van toezichthouders van Staatsbosbeheer (SBB) aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten;

Gezien de bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar verkregen middels;

 • I.

  De akte van opsporingsbevoegdheid;

 • II.

  De akte van beëdiging

Artikel 1 Toezichthouder

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens;

 • a.

  De Algemeen Plaatselijke Verordening Maashorst;

 • b.

  De Afvalstoffenverordening van de gemeente Maashorst;

 • c.

  De Omgevingswet;

 • d.

  De Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze aanwijzing treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. De aanwijzing geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Maashorst.

Artikel 3 Intrekking voorafgaand aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit Toezichthouders Samen Sterk in Brabant en Staatsbosbeheer voor de Gemeente Maashorst van 5 juli 2022 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst op 26 maart 2024

Uden

De secretaris

J.A.G.M. van Aaken

De burgemeester

J.A. van der Pas

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Maashorst op 26 maart 2024,

de burgemeester

J.A. van der Pas