Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck

Geldend van 10-04-2024 t/m 30-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck

Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Cranendonck; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Cranendonck, gezien het besluit om middelen ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling middels de SPUK Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatie Programma “lokale aanpak isolatie Cranendonck”; besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck

Hoofdstuk 1 | Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende bedrijven;

 • ASV 2023: Algemene subsidieverordening gemeente Cranendonck;

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • declaratieformulier: een formulier waarbij bewoners zelfstandig met een eigen installateur aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck conform de voorwaarden voor maatregelen binnen de SPUK lokale aanpak;

 • doe-het-zelf isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf in de woning worden aangebracht;

 • eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar van een woning, welke tevens bewoner is van de woning;

 • energiecoaches: energiecoaches adviseren hoe inwoners energiezuiniger kunnen wonen en kunnen besparen op hun energierekening;

 • isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouwgebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • kadokaart: voucher voor grote energiebesparende materialen, zoals glaswol, PIR- of houtvezelplaten, specifiek bedoeld voor doe-het-zelf isolatiemaatregelen;

 • slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • a.

   de vloer en de bodem;

  • b.

   de gevel, waaronder de spouwmuur;

  • c.

   het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;

  • d.

   de ramen (glas);

 • slecht geïsoleerd bouwdeel: Bouwdelen zijn slecht geïsoleerd wanneer ze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Voor de verschillende bouwdelen geldt de volgende indicatie als slecht geïsoleerd conform de SPUK lokale aanpak:

  • a.

   Dak

   • Hellend / plat dak: Geen, slechte en matige isolatie (minder dan 9cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0)

   • Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0)

  • b.

   Gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1)

  • c.

   Vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3)

  • d.

   Ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6);

 • SPUK lokale aanpak: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;

 • subsidieregeling: de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck;

 • uitvoerende organisatie: Regionaal Energieloket zal de subsidieaanvragen verzorgen binnen de beschreven routes in Artikel 2.1 van deze subsidieregeling en subsidie verstrekken als er aan alle voorwaarden voor de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck is voldaan;

 • vereniging van eigenaars: vereniging van de eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

 • woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd;

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 1.6 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASV 2023.

Artikel 1.3 Doel subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en benedengemiddelde WOZ-waarde te helpen isoleren conform de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak.

Artikel 1.4 Subsidieplafond en verdeling

 • 1. Het subsidieplafond van de subsidieregeling is vastgesteld op:

  • € 195.000 in 2023

  • € 245.000 in 2024

  • € 342.500 in 2025

  • € 342.000 in 2026

 • 2. Het subsidieplafond voor 2023 is definitief vastgesteld. De subsidieplafonds van 2024, 2025 en 2026 zijn vastgesteld, mits de gemeente Cranendonck de gelden van de 2e tranche en 3e tranche voor de SPUK lokale aanpak krijgt toegekend.

 • 3. Als de totale beschikbare subsidie van een jaargang niet volledig benut wordt, zal het overgebleven bedrag bij het einde van de jaargang worden opgeteld bij het subsidieplafond van de volgende jaargang, tenzij het college anders besluit.

 • 4. Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag bij de uitvoerende organisatie totdat het subsidieplafond voor de subsidieregeling is bereikt.

Artikel 1.5 Doelgroep subsidieregeling

De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners:

 • waarvan de woning binnen de grenzen van gemeente Cranendonck ligt;

 • waarvan de bewoonde woning voldoet aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak:

  • de woning is een slecht geïsoleerde woning.

  • de woning bevat een WOZ-waarde onder de NHG-grens van €429.300

Artikel 1.6 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in artikel 2.2):

 • spouwmuurisolatie

 • gevelisolatie

 • vloerisolatie

 • bodemisolatie

 • dakisolatie

 • zolder/vliering-vloerisolatie

 • glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,)

 • glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 0,7 W/m2K)

 • isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,5 W/m2K)

 • isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,0 W/m2K i.c.m.nieuwe isolerende kozijnen, U ≤ 1,5 W/m2K)

Hoofdstuk 2 | Subsidie voor slecht geïsoleerde woningen

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag routes voor de doelgroep

 • 1. Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van de zoals in artikel 1.6 beschreven gebouwgebonden isolatiemaatregelen. Een subsidieaanvraag, -verlening en -uitkering kunnen via de volgende routes verlopen:

  • a.

   Collectieve advies- en inkoopactie

  • b.

   Advies aan huis

  • c.

   Kadokaart voor Doe-het-zelf isolatiemaatregelen

  • d.

   Eigen aanvraag indienen middels declaratieformulier

 • 2. Voor eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 1.5 en middels openbare data bekend zijn bij de gemeente, specificeert gemeente Cranendonck per adres het beschikbare subsidiebedrag in een adressenlijst. Vervolgens worden één of meerdere routes zoals beschreven in artikel 2.1 lid 1 opengesteld voor de desbetreffende eigenaar-bewoners;

 • 3. Eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 1.4 maar niet bekend zijn bij gemeente Cranendonck, kunnen contact opnemen met de gemeente, waarna het college na toetsting kan besluiten of de eigenaar-bewoners toegang kan worden gegeven tot (een deel van) de subsidieaanvraag routes beschreven in artikel 2.1 lid 1.

Artikel 2.2 Voorwaarden subsidiabele activiteiten

 • 1. De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1.6 dienen te voldoen aan de volgende minimale isolatiewaarden en oppervlaktes om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de nationale investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE):

  • spouwmuurisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 1,1 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;

  • gevelisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;

  • vloerisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • bodemisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • dakisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • zolder/vliering-isolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • glas en/of kozijnpanelen dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,2 (W/m2K) en een oppervlakte van minimaal 8m2 te bedragen (eventueel in combinatie met isolerende deuren);

  • isolerende deuren dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,5 (W/m2K/) en een oppervlakte van minimaal 8 m2 te bedragen in combinatie met glas en/of kozijnpanelen;

 • 2. De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1.6 zijn alleen subsidiabel als de isolatiemaatregel wordt aangebracht op een slecht geïsoleerd bouwdeel van de woning.

Artikel 2.3 Hoogte van de subsidie

Voor aanvragen via de routes zoals bedoeld in artikel 2.1 gelden de volgende subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 2.2:

 • subsidie voor spouwmuurisolatie bedraagt € 8,00 per vierkante meter

 • subsidie voor gevelisolatie bedraagt € 19,00 per vierkante meter

 • subsidie voor vloerisolatie bedraagt € 5,50 per vierkante meter

 • subsidie voor bodemisolatie bedraagt € 3,00 per vierkante meter

 • subsidie voor dakisolatie bedraagt € 15,00 per vierkante meter

 • subsidie voor zolder/vliering-isolatie bedraagt € 4,00 per vierkante meter

 • subsidie voor glas (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,) bedraagt € 23,00 per vierkante meter

 • subsidie voor kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,) bedraagt € 11,50 per vierkante meter

 • subsidie voor glas (met isolatiewaarde van U ≤ 0,7 W/m2K) bedraagt € 65,50 per vierkante meter

 • subsidie voor kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 0,7 W/m2K) bedraagt € 45,00 per vierkante meter

 • subsidie voor isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,5 W/m2K) i.c.m.nieuwe isolerende kozijnen, U ≤ 1,5 W/m2K) bedraagt € 23,00

Artikel 2.4 Aanvullende voorwaarden, verplichtingen en verantwoording

 • 1. Eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder de NHG-grens en recht op de energietoeslag 2023 kunnen voor maximaal €1000 aan subsidie aanvragen voor de woning.

 • 2. Eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder de NHG-grens kunnen voor maximaal €500 aan subsidie aanvragen voor de woning.

 • 3. Eigenaar-bewoners moeten in de volgende gevallen kiezen tussen twee isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 1.6:

  • De eigenaar-bewoner kiest tussen vloerisolatie en bodemisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.

  • De eigenaar-bewoner kiest tussen dakisoaltie en zolder/vlieringisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.

 • 4. Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolerende deuren en/of isolerende panelen in kozijnen als zij dat in combinatie met HR++, triple- of vacuümglas toepassen.

 • 5. Eigenaar-bewoners kunnen per woning, per isolatiemaatregel, slechts eenmaal subsidie aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen wel per isolatiemaatregel via verschillende routes worden aangevraagd zoals beschreven in artikel 2.1.

Artikel 2.5 Subsidievaststelling & -verlening

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie wordt bij de uitvoerende organisatie ingediend middels één van de aanvraag routes vastgesteld in artikel 2.1;

 • 2. Eigenaar-bewoners dienen per aanvraagroute zoals beschreven in artikel 2.1 de volgende gegevens aan te leveren bij de uitvoerende organisatie:

  • a.

   Voor het aanvragen van subsidie middels de routes collectieve advies- en inkoopactie en advies-aan-huis, aangeduid in artikel 2.1, lid 1a en 1b, leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Naam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Gegevens over de woning

   • iv.

    Contactgegevens

  • b.

   Voor het aanvragen van de subsidie middels de doe-het-zelf route aangeduid in artikel 2.1, lid 1nc leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Vooraam + achternaam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Contactgegevens

   • iv.

    Inschatting van de oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

   • v.

    Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)

  • c.

   Voor het aanvragen van subsidie middels de declaratie route aangeduid in artikel 2.1, lid 1d leveren bewonersnauitvoering van de isolatiemaatregel, ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Voornaam + achternaam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Contactgegevens

   • iv.

    Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)

   • v.

    Betaalbewijs

   • vi.

    offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoen aan de door Rijk gestelde eisen.

   • vii.

    facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief datum van uitvoering.;

 • 3. Het college besluit subsidie toe te kennen als de ingediende aanvraag voldoet aan de subsidieregeling.

Artikel 2.6 Weigeringsgronden

Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling als:

 • de kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;

 • de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;

 • de subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel;

 • de maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;

 • het subsidieplafond is bereikt;

Hoofdstuk 3 | Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2026. De subsidieregeling vervalt nadien van rechtswege.

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck’

Ondertekening