Regeling vervalt per 31-12-2024

Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht gemeenten Noord-Holland 2024

Geldend van 11-04-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht gemeenten Noord-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is om financiële ondersteuning te bieden aan initiatieven ter vergroting van de lokale en regionale bestuurskracht en de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Holland;

Overwegende dat de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020 met ingang van 1 januari 2023 is vervallen en het wenselijk is om de subsidieverstrekking op het gebied van het versterken van bestuurskracht voort te zetten;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht gemeenten Noord-Holland 2024

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuurskracht: een gemeente is bestuurskrachtig als zij:

  • -

   haar wettelijke taken adequaat uitvoert;

  • -

   naar behoren bijdraagt aan regionale opgaven;

  • -

   lokale wensen weet te vertalen in eigen ambities en deze realiseert;

  • -

   in kan spelen op wensen en ambities van andere overheden; en

  • -

   de uitvoering van al haar taken effectief en efficiënt organiseert en hierop ook regie houdt;

 • b.

  Bestuurskrachtonderzoek: systematisch onderzoek gericht op het vaststellen van bestuurskracht van de gemeente, met als doel om aan de hand van de onderzoeksuitkomsten een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente;

 • c.

  Regionaal bestuurskrachtonderzoek: systematisch onderzoek gericht op het vaststellen van bestuurskracht van een regio en de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen de gemeenten in de regio, met als doel om aan de hand van de onderzoeksuitkomsten een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de regio en de gemeenten binnen de regio.

Artikel 2

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland.

Artikel 4

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;

 • b.

  het uitvoeren van een regionaal bestuurskrachtonderzoek;

 • c.

  het uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm of samenwerkingspartner in verband met gemeentelijke herindeling of samenwerking; of

 • d.

  het opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit; en

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.

 • 2. Bij een aanvraag om een subsidie voor de activiteiten, genoemd in artikel 4, onderdelen a, b en c, dient, in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, in plaats van een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, een offerte voor het onderzoek te worden meegezonden.

 • 3. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

 • 4. Subsidie voor de activiteiten, genoemd in artikel 4, onderdelen b en d, wordt door één gemeente aangevraagd namens alle betrokken gemeenten.

 • 5. Subsidie voor de activiteit, genoemd in artikel 4, onderdeel c, kan door één gemeente worden aangevraagd of namens alle betrokken gemeenten.

Artikel 6

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen in de periode van 23 april 2024, 9:00 uur tot en met 1 oktober 2024, 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten deze periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Het subsidieplafond bedraagt € 150.000,- voor de duur van deze regeling.

Artikel 8

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag volledig en compleet is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid ertoe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de activiteit volledig is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de beoogde activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet bijdraagt aan een zorgvuldige afweging van mogelijkheden om een bestuurskrachtversterking te realiseren of in strijd zijn met een ander provinciaal beleidsdoel;

 • d.

  reeds aan een of meer betrokken gemeenten een subsidie voor dezelfde activiteit is verleend;

 • e.

  aan de aanvrager subsidie is verleend voor een andere activiteit genoemd in artikel 4, die nog niet is afgerond; of

 • f.

  de activiteit niet verenigbaar is met een reeds ingezet herindelingsontwerp, herindelingsadvies of een herindelingsregeling als bedoeld in de Wet algemene regels herindeling.

Artikel 10

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor noodzakelijke en rechtstreeks aan de gesubsidieerde activiteit toe te rekenen externe kosten.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor kosten van het eigen apparaat en eigen voorzieningen.

Artikel 11

 • 1. Voor de activiteit, genoemd in artikel 4, onderdelen a en d, bedraagt de subsidie ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 30.000,-.

 • 2. Voor de activiteit, genoemd in artikel 4, onderdelen b en c, bedraagt de subsidie ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000,-.

 • 3. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4. Bij subsidies tot en met € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 12

Aan de subsidieontvanger worden in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 4, onderdelen a en b, dient bij de aanvraag tot vaststelling een exemplaar van het bestuurskrachtonderzoek in en geeft daarbij tevens aan op welke wijze ontvanger opvolging zal geven aan de conclusies en aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek;

 • b.

  de ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 4, onderdeel c, dient bij de aanvraag tot vaststelling een exemplaar van het rapport in dat over de gesubsidieerde activiteit wordt uitgebracht en geeft daarbij tevens aan op welke wijze ontvanger uitvoering zal geven aan de uitkomsten van het onderzoek;

 • c.

  de ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 4, onderdeel d, dient bij de aanvraag tot vaststelling een exemplaar van de regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie in en geeft daarbij tevens aan op welke wijze de regio opvolging zal geven aan dit document.

Artikel 13

 • 1. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 2. Een aanvraag om subsidievaststelling wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 14

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht gemeenten Noord-Holland 2024.

Ondertekening

Haarlem, 2 april 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris.