Regeling vervalt per 31-12-2026

Nadere regel subsidie isolatie (zelf of laten) aanbrengen gemeente Utrecht

Geldend van 01-05-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Nadere regel subsidie isolatie (zelf of laten) aanbrengen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat

de gemeenteraad 16 juni 2022 het Programma energie besparen gebouwde omgeving heeft vastgesteld

gelet op de rijksregeling Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (verder te noemen Lokale aanpak isolatie) en de daarvoor ontvangen middelen door de gemeente Utrecht;

eigenaar-bewoners in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van een isolatiemaatregel bij het uitvoeren van een isolatiemaatregel (Raadsbrief subsidie aanvraag lokale aanpak isolatie, 9 mei 2023)

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie isolatie (zelf of laten) aanbrengen gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Eigenaar-bewoner: 1) een natuurlijke persoon die een grondgebonden woning in eigendom heeft, die voor permanente bewoning is bestemd, waarin hij/zij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben. Of 2) een natuurlijke persoon die mede-eigenaar is van een woning binnen een kleine collectieve woonvorm (kleine vve, woonvereniging of wooncoöperatie), die voor permanente bewoning is bestemd, waarin hij/zij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben.

 • b.

  Eigenaar-bewoners met een laag inkomen: eigenaar-bewoner heeft een energievergoeding ontvangen zoals omschreven in Beleidsregel Energievergoeding gemeente Utrecht artikel 2.1 en 2.2 en/of eigenaar-bewoner is in het bezit van een geldige U-Pas.

 • c.

  Energetisch verbeteren; het nemen van één of meer bouwkundige aanpassingen aan een woning zodat de woning energiezuiniger wordt en meer wooncomfort biedt, te weten het vervangen van enkelglas door minimaal HR++ glas, het isoleren van dak, vloer en/of spouw- muurisolatie.

 • d.

  Energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen.

 • e.

  Grondgebonden woning: een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld.

 • f.

  Kleine collectieve woonvorm: woonvereniging of wooncoöperatie die bestaat uit maximaal 7 woningen of een kleine VvE van maximaal 7 woningen waarvan minimaal één woning bewoond wordt door eigenaar-bewoner.

 • g.

  Minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1.

 • h.

  Natuurinclusief isoleren: het bij isolatiewerkzaamheden op grond van de Wet natuurbescherming voldoende rekening houden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten (zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen) die in woningen nestelen en verblijven.

 • i.

  Slecht geïsoleerde woning: Een slecht geïsoleerde woning zoals beschreven in de rijksregeling SpUK Lokale Aanpak Isolatie artikel 1.1. Bij inwerktreding van deze regeling is dit een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn: a.de vloer en de bodem; b.de gevel, waaronder de spouwmuur; c.het dak en de zoldervloer en vlieringvloer; d.de ramen zoals beschreven in bijlage 1.

 • j.

  Waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde: de WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die volgens de wet WOZ is vastgesteld. Deze WOZ-waarde staat in de meest recente aanslag gemeentelijke belastingen en het www.woz-waardeloket.nl.

 • k.

  Woning: bestaande woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel het versneld energetisch verbeteren van woningen door het zelf of laten uitvoeren van energiebesparende isolatiemaatregelen, te weten het aanbrengen van isolerend glas, het isoleren van dak, vloer en/of spouwmuurisolatie, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde, grondgebonden woningen of kleine collectieve woonvormen van eigenaar-bewoners onder de gestelde WOZ-waarde in de Rijksregeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

U kunt subsidie aanvragen als:

 • a.

  U bent eigenaar-bewoner van een grondgebonden woning of eigenaar van een woning in een kleine collectieve woonvorm

 • b.

  De woning is slecht geïsoleerd, zoals in artikel 1 is gedefinieerd;

 • c.

  De woning heeft een WOZ-waarde koopwoning die gelijk of lager is dan, de op moment van aanvraag geldende gemiddelde WOZ-waarde koopwoning zoals is genoemd in de landelijke SpUk-regeling Lokale aanpak isolatie voor Utrecht. De gemiddelde WOZ-waarde koopwoning bij inwerkingtreding van deze nadere regel bedraagt € 488.000 voor 2022.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast, door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidiabele activiteiten zijn:

 • 1.

  Het nemen van energetische verbeteringen aan een grondgebonden woning of kleine collectieve woonvorm, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

 • 2.

  Het gaat om een tegemoetkoming voor het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen te weten:

 • Als de maatregel door de aanvrager zelf wordt uitgevoerd:

 • a.

  het isoleren van het dak vanuit binnenzijde (naar een minimale rd waarde m2K/w van 3,5)

 • b.

  het isoleren van de vloer (minimale rd waarde m2K/w van 3,5)

 • c.

  het isoleren van de muren vanuit binnenzijde (naar een minimale rd waarde m2K/w van 1,1)

 • Als de aanvrager zelf een uitvoerende partij selecteert:

 • a.

  vervangen van enkel of dubbelglas door HR++ glas

 • b.

  het isoleren van het dak (naar een minimale rd waarde m2K/w van 3,5)

 • c.

  het isoleren van de (spouw)muren (naar een minimale rd waarde m2K/w van 1,1)

 • d.

  het isoleren van de vloer (minimale rd waarde m2K/w van 3,5)

 • e.

  aangebrachte CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)

We hanteren hierbij de definities en waarden zoals in bijlage 1 is opgenomen en gebaseerd is op de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bij woningeigenaren.

 • 3.

  Er kan geen subsidie worden aangevraagd:

  • a.

   voor een maatregel als de aanvrager al vanuit een andere gemeentelijke regeling subsidie hiervoor heeft ontvangen.

  • b.

   als er op basis van deze regeling en/of op basis van één of meerdere andere gemeentelijke regelingen al voor twee energiebesparende maatregelen subsidie is aangevraagd/ontvangen.

  • c.

   voor het transformeren van gebouwen (utiliteitsgebouwen, kantoren, kerken) naar huurwoningen.

Als de maatregel door de aanvrager zelf wordt uitgevoerd:

 • 4.

  De kosten voor materialen en/of huur van gereedschap voor het uitvoeren van de maatregel.

 • 5.

  De maatregel wordt uitgevoerd conform instructies van milieucentraal (Zelf isoleren: hoe pak je dat aan? | Milieu Centraal). Potentieel aanvrager kan via zelfisoleren@utrecht.nl een verzoek indienen om af te wijken van de instructies van milieucentraal. Bij het verzoek moet het desbetreffende adres worden vermeld. Een onafhankelijk energieadviseur zal het verzoek toetsen op noodzaak om af te wijken van de instructies en Burgemeester & Wethouders hierover adviseren.

 • 6.

  Het gebruik van purschuim is alleen toegestaan in overleg. Potentieel aanvrager kan hiervoor een verzoek indienen via zelfisoleren@utrecht.nl. Bij het verzoek moet het desbetreffende adres worden vermeld. Een onafhankelijk energieadviseur zal het verzoek toetsen op noodzaak om purschuim toe te staan en Burgemeester & Wethouders hierover adviseren.

Als de aanvrager zelf een uitvoerende partij selecteert:

 • 7.

  De kosten voor het uitvoeren van de maatregel door de geselecteerde uitvoerende partij.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met DigID via www.utrecht.nl/subsidiezelfisoleren

 • 2.

  Bij de aanvraag worden de volgende documenten aangeleverd:

 • Als de aanvrager zelf de werkzaamheden uitvoert:

 • Nota’s van alle materialen en eventueel huur gereedschap (Nota’s niet ouder dan 4 maanden).

 • Foto’s gemaakt tijdens de werkzaamheden en foto’s waarop de Rd waarde van het isolatiemateriaal te zien is.

 • Besluit bij kleine collectieve woonvorm: een kopie van het door de algemene ledenvergadering genomen besluit waarin staat beschreven dat de collectieve woonvorm over gaat tot het realiseren van energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • Bij energietoeslag of U-Pas: een kopie van brief van ontvangst van de energietoeslag of een kopie van de U-Pas

 • Als de aanvrager zelf een uitvoerende partij selecteert:

 • Factuur van uitgevoerde maatregel (niet ouder dat 4 maanden). De factuur bevat minimaal de uitvoeringskosten en het aantal m2 per uitgevoerde maatregel.

 • Het eindresultaat van de isolatie leidt tot de minimale gevraagde isolatiewaarde per maatregel zoals vermeld in artikel 5.2. Dit kan worden aangetoond met een offerte/factuur, waarin de uitvoerende partij verklaart welke energiewaarde minimaal bereikt wordt door de maatregel.

 • Foto’s gemaakt tijdens de werkzaamheden. Hierop is duidelijk zichtbaar dat de werkzaamheden op uw adres worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, een foto waarop installateurs de spouwmuur van uw woning isoleren.

 • Besluit bij kleine collectieve woonvorm: een kopie van het door de algemene ledenvergadering genomen besluit waarin staat beschreven dat de collectieve woonvorm over gaat tot het realiseren van energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • Bij energietoeslag of U-Pas: een kopie van brief van ontvangst van de energietoeslag of een kopie van de U-Pas

 • 3.

  De subsidie is extra aan te wenden naast eventueel het gebruik van landelijk beschikbare subsidies voor energiebesparende isolerende maatregelen, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE);

 • 4.

  De aanvrager beschikt over de benodigde vergunning(en) voor het uitvoeren van de maatregel(en).

Als de aanvrager zelf een uitvoerende partij selecteert:

 • 5.

  In het geval van isolatie aan het dak (vanaf buitenzijde) of de spouwmuur vindt uitvoering plaats volgens de adviezen van het bevoegd gezag inzake de Wet Natuurbescherming; de provincie Utrecht. Dit betekent dat de uitvoerende partij natuurinclusief isoleert (Woningeigenaar - Natuurvriendelijk isoleren).

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag kan ingediend worden vanaf de inwerkingtreding van deze regeling totdat het budget is uitgeput of uiterlijk tot 31 december 2026.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is:

 • a.

  per aanvrager die voldoet aan de eisen en voorwaarden in deze regeling wordt een tegemoetkoming van maximaal 750 euro voor één energiebesparende isolatiemaatregel vergoed en maximaal 1.500 euro voor twee energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • b.

  Voor aanvragers die voldoen aan de eisen en voorwaarden in deze regeling én vallen onder Eigenaar-bewoners met een laag inkomen is maximaal 8.000 euro beschikbaar voor maximaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • Op deze 8.000 euro wordt de subsidie die verleend is via onderstaande regelingen in mindering gebracht:

  • Nadere regel subsidie isolatie bij Collectieve inkoop gemeente Utrecht

  • Nadere regel subsidie samen verduurzamen gemeente Utrecht Artikel 5 lid E

  • Nadere regel subsidie pilot isolatieaanpak kleine vve’s gemeente Utrecht

De aan te vragen subsidie is nooit hoger dan de uitvoeringskosten (inclusief materiaal en huur gereedschap) van de betreffende maatregel met aftrek van rijks- of provinciale of gemeentelijke subsidies, zoals bijvoorbeeld de landelijke ISDE subsidie.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Artikel 10 Besluitvorming

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken over de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd op de gerealiseerde maatregelen. De aanvragers die de subsidie hebben ontvangen zijn verplicht hieraan mee te werken.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd en is mogelijk aan wijzigingen door de rijksoverheid opgelegd onderhevig. De evaluatie kan leiden tot bijstellen van deze nadere regel.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 mei 2024 en geldt tot 31 december 2026 en blijft van toepassing op tijdig ingediende volledige aanvragen.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie isolatie (zelf of laten) aanbrengen gemeente Utrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 2 april 2024

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Michiel J. Ruis

Bijlage 1 Slechte isolatie en minimaal te isoleren oppervlakten

Onderdeel

Kwalificatie slecht geïsoleerd

Definitie slecht geïsoleerd

Isolatiemaatregel

Minimale waarde maatregelen

Minimaal oppervlakte maatregelen

Hellend/plat dak

Geen, slechte of matige isolatie

Minder dan 9cm / Rc ≤ 2,0

Dak- zolder of vlieringvloerisolatie

Rd ≥ 3,5 m²K/W

20 m²

Gevel

Geen isolatie

Rc ≤ 1,1

Gevelisolatie

Rd ≥3,5 m²K/W

10 m²

Spouw

 
 

Spouwmuurisolatie

Rd ≥1,1 m²K/W

10 m²

Vloer-/ bodemisolatie

Geen of slechte isolatie

Minder dan 5cm / Rc ≤1,3

Vloer- of bodemisolatie

Rd > 3,5 m²K/W

20 m²

Glas

Enkel, oud dubbel of HR -glas

Ug waarde ≥ 1,6

Vervanging door HR++

HR++ glas

8 m²

 
 
 
 

Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,5 W/m²K

 
 
 
 

Vervanging door triple glas

Triple glas

8 m²

 
 
 
 

Kozijn Uf : <1,5 W/m²K

 
 
 
 
 

Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,0 W/m²

 

We hanteren hierbij de definities en waarden uit de Investeringssubsidie duurzame energie.