Nadere regel subsidie combinatiefuncties cultuur 2025-2026 gemeente Utrecht

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie combinatiefuncties cultuur 2025-2026 gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Gezien:

 • Cultuurvisie 2030 en de beleidsnota Cultuur Kleur Bekennen;

 • Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030;

 • Uitvoeringsprogramma Cultuurparticipatie 2024-2028;

Overwegende dat:

 • De nadere regel stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2023-2024 gemeente Utrecht ten einde loopt

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie combinatiefuncties cultuur 2025-2026 gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  actieve cultuurparticipatie: culturele activiteiten waar bewoners in hun vrije tijd actief aan mee kunnen doen, dus zelf maken, beoefenen of uitvoeren. Het gaat om activiteiten voor amateurkunstenaars.

 • b.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Utrecht;

 • c.

  Awb : Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  burgemeester en wethouders:burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • e.

  culturele activiteit: een activiteit op het vlak van beeldende kunst, fotografie, muziek, theater, mode, letteren, film, media, dans, vormgeving, architectuur & stedenbouw, digitale cultuur (waaronder games en internetkunst), strip, comedy, streetculture/streetart of een mix hiervan (crossovers);

 • f.

  cultuurcoach: cultuurcoach is een andere benaming voor de combinatiefunctionaris cultuur;

 • g.

  sluitende begroting : een begroting waarbij de totale kosten volledig gedekt worden door de inkomsten (inclusief het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd bij de gemeente Utrecht);

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel draagt bij aan het doel om op basis van het principe Ongelijk investeren voor gelijke kansen door inzet van cultuurcoaches cultuurparticipatie te stimuleren onder inwoners, specifiek kinderen en jongeren, die een afstand ervaren tot cultuur met daarbij speciale aandacht voor inwoners in wijken met een laag sociaal economische score uit de Utrecht Monitor, te weten Overvecht, Kanaleneiland (Zuidwest), Zuilen, Ondiep (Noordwest), Hoograven (Zuid).

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststellen subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   de inzet van een combinatiefunctionaris cultuur door een culturele instelling, die activiteiten ontplooit gericht op het stimuleren en verbinden van cultuuraanbieders met scholen, naschoolse opvang, sport, zorg en/of welzijn, met als doel de actieve cultuurparticipatie van inwoners die een afstand tot cultuur ervaren te bevorderen;

  • b.

   activiteiten van de combinatiefunctionaris cultuur die aansluiten op wat er aan actuele, maatschappelijke ontwikkelingen speelt in de wijk en buurt waar deze actief is, dit in afstemming en samenwerking met het wijkbureau, en op de buurtagenda, daar waar deze aanwezig is;

  • c.

   het opzetten en onderhouden van een netwerk binnen de cultuursector enerzijds en naschoolse opvang, scholen, sport, zorg en/of welzijnssector anderzijds.

 • 2. Burgemeester en wethouders verlenen geen subsidie voor materiële en niet personele kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van activiteiten.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1. De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met e-Herkenning via www.utrecht.nl/subsidiecultuurcoach.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend door de culturele instelling waar de combinatiefunctionaris formeel in dienst wordt genomen.

 • 3. Bij de aanvraag worden de volgende documenten aangeleverd:

  • a.

   een activiteitenplan van maximaal 14 pagina’s waarin wordt beschreven:

   • i.

    welke activiteiten de aanvrager de afgelopen periode heeft georganiseerd op het gebied van cultuurparticipatie;

   • ii.

    welke activiteiten en of stappen de combinatiefunctionaris gaat uitvoeren of zetten, op welke wijze, met welk doel, welke resultaten hiermee worden beoogd en op welke manier inwoners die een afstand met cultuur ervaren bereikt worden en op welke manier er wordt samengewerkt met andere partijen. In het activiteitenplan moet vermeld worden voor hoeveel fte subsidie wordt aangevraagd en bij welke organisatie de combinatiefunctionaris formeel wordt aangesteld;

   • iii.

    Het maximaal aantal pagina’s is inclusief opmaak en beeldmateriaal. Pagina’s die het maximum overschrijden worden niet meegenomen in de beoordeling;

  • b.

   een sluitende begroting met een financiële onderbouwing van de aanvraag aansluitend op het overzicht van de activiteiten;

  • c.

   aanvragen moeten voorzien zijn van een plan voor cofinanciering (financiële dekking van 37,5% per fte) voor de looptijd van de regeling;

  • d.

   de minimale inzet per combinatiefunctionaris is 0,4 fte per jaar;

  • e.

   de minimale inzet is 0,4 fte per jaar per aanvrager.

 • 4. Als een aanvrager in de voorgaande drie jaar geen subsidie bij burgemeester en wethouders heeft aangevraagd of indien de onderstaande gegevens zijn gewijzigd, levert de aanvrager bij de aanvraag ook de volgende gegevens aan:

  • a.

   Kopie bankafschrift waarop in ieder geval het rekeningnummer en de naam van de aanvrager duidelijk zichtbaar zijn;

  • b.

   Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   De statuten, als de aanvrager een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is.

Artikel 7 Indieningstermijn aanvraag

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 juli 2024 23:59 uur zijn ingediend.

Artikel 8 Maximale subsidie

Per aanvraag wordt maximaal € 65.000,- subsidie verleend.

Artikel 9 Verdeling subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, tweede volzin, van de Asv verdelen burgemeester en wethouders het budget over de aanvragen die volledig en tijdig zijn ontvangen op volgorde van het hoogste aantal punten.

 • 2. Aan de volledig en tijdig ontvangen aanvragen worden punten toegekend aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   de doelgroep bereiken (maximaal 10 punten): de manier waarop de combinatiefunctionaris cultuur inwoners die een afstand tot cultuur ervaren wil bereiken, waarbij in het kader van Ongelijk investeren voor gelijke kansen de focus ligt op het bereiken van kinderen en jongeren, en de manier waarop en de mate waarin aangesloten wordt op de buurtagenda, daar waar deze is gemaakt, en in dat verband samenwerking met inwoners, ondernemers en professionals wordt gestimuleerd;

  • b.

   de samenwerking tussen cultuur en andere domeinen stimuleren (maximaal 10 punten): de manier waarop en mate waarin de combinatiefunctionaris cultuur een bijdrage levert aan de verbinding met wijkgerichte instellingen en naschoolse opvang, scholen, sport, zorg en/of welzijn;

  • c.

   projectaanpak (maximaal 10 punten): de manier waarop het doel en de beoogde resultaten van de activiteit(en) wordt toegelicht en de manier waarop verankering en verduurzaming plaatsvindt van resultaten (proces en product) in de culturele instelling, de instelling waarmee een combinatie wordt gemaakt en in de wijk.

 • 3. Voor elk beoordelingscriteria onder lid 2 van Artikel 9 kan tussen de 1 en 10 punten gegeven worden. Als de aanvraag op een van de beoordelingscriteria bedoeld in dit Artikel minder dan 6 punten scoort dan wordt de aanvraag afgewezen.

 • 4. Op basis van Ongelijk investeren voor gelijke kansen geven we prioriteit aan aanvragen voor een cultuurcoach in Overvecht, Kanaleneiland (Zuidwest), Zuilen, Ondiep (Noordwest) of Hoograven (Zuid). In elke genoemde wijk krijgt de aanvraag met de hoogste score, en die in totaal minimaal 18 punten op de beoordelingscriteria scoort, 13 bonuspunten.

 • 5. Een adviescommissie adviseert over de aanvragen.

Artikel 10 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken over de aanvraag.

Artikel 11 Evaluatie

 • 1. Het beleid waarvoor de subsidie wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd.

 • 2. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

Artikel 12 Intrekking

De Nadere regel stimuleringssubsidie combinatiefuncties cultuur 2023-2024 gemeente Utrecht zoals vastgesteld op 5 juli 2022 wordt ingetrokken, maar blijft van toepassing op aanvragen die onder de werking van die nadere regel zijn ingediend en op subsidiebesluiten die onder de werking van die nadere regel zijn genomen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 1 mei 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie combinatiefuncties cultuur 2025-2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 2 april 2024.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Michiel J. Ruis

Toelichting

Algemene toelichting

Burgemeester en wethouders hebben deze nadere regel vastgesteld met het doel drempels te verlagen voor inwoners die een afstand tot cultuur ervaren, een brug slaan tussen cultuurparticipatie en andere beleidsdomeinen en cultuurparticipatie te stimuleren in de wijken. Met de nadere regel continueren we de inzet van cultuurcoaches.

We hebben het principe Ongelijk investeren voor gelijke kansen als kader gebruikt voor de nadere regel. Daarom vinden we het belangrijk dat in ieder geval in de wijken met een lage sociaaleconomische score op de Utrecht Monitor een cultuurcoach actief is. Het gaat om de (sub)wijken Overvecht, Kanaleneiland (Zuidwest), Zuilen, Ondiep (Noordwest) en Hoograven (Zuid). Daarom hebben we er ook voor gekozen om bonuspunten toe te kennen aan de best scorende aanvraag in die wijken.

De focus verschuift naar een meer wijkgerichte benadering en het ondersteunen van cultuurprofessionals die in een aantal specifieke wijken de brug slaan tussen cultuurparticipatie en andere domeinen. De cultuurcoaches leggen en onderhouden contacten met andere beleidsdomeinen, zoals onderwijs en welzijn, en ontwikkelen vraaggericht en in overleg culturele activiteiten en programma.