Verordening controle financiële beheer en organisatie GR Werkorganisatie BUCH 2024

Geldend van 11-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening controle financiële beheer en organisatie GR Werkorganisatie BUCH 2024

Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH;

Gelet op artikel 35, zevende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen jo. artikel 213 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening controle financiële beheer en organisatie GR Werkorganisatie BUCH 2024

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant:

  een door het bestuur aangewezen accountant als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet.

 • b.

  accountantscontrole:

  controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening door de accountant;

 • c.

  deelverantwoording

  een in opdracht van het bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een deel van de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening;

 • d.

  jaarrekening

  jaarrekening van de Werkorganisatie BUCH als bedoeld in artikel 47, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • e.

  rechtmatigheidsverantwoording:

  de rapportage van de algemeen directeur waarbij aangegeven wordt in welke mate de totstandkoming van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan overeenstemmen met de relevante wet- en regelgeving.

Artikel 2.Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1. De accountantscontrole vindt plaats door een accountant. Het bestuur stelt de periode van benoeming van de accountant voorafgaand aan de benoeming vast.

 • 2. De algemeen directeur bereidt in overleg met het bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3. Het bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. Het programma van eisen bevat voor de jaarlijkse accountantscontrole in ieder geval:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de accountantscontrole, de verantwoordingsgrens door de algemeen directeur en afwijkende rapportagegrenzen;

  • b.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbasis; en goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties;

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering;

  • f.

   de posten van de jaarrekening met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden;

  • g.

   de werkorganisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden;

 • 4. In afwijking van het derde lid, aanhef, kan het bestuur in het programma van eisen opnemen, dat het bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant de onder f en g genoemde onderdelen vaststelt.

 • 5. Het bestuur stelt de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende wegingsfactoren vast.

Artikel 3. Overige controles en opdrachten

 • 1. De algemeen directeur kan de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. De algemeen directeur informeert het bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2. De algemeen directeur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden en nemen hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Als een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is de algemeen directeur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het bestuur aangewezen accountant, indien dit in het belang van de gemeenschappelijke regeling is.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de frequentie, de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2. De accountant kan de werkzaamheden in het kader van de accountantscontrole ook zonder vooraankondiging uitvoeren. De voor de controle benodigde dossierstukken vraagt de accountant zoveel mogelijk vooraf schriftelijk op bij een vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie.

 • 3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) het bestuur en vertegenwoordigers van de gemeente (de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller).

Artikel 5. Informatieverstrekking door de algemeen directeur

 • 1. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening, met de rechtmatigheidsverantwoording, conform de geldende wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor accountantscontrole.

 • 2. De algemeen directeur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende bescheiden voor de accountant ter inzage liggen en onbelemmerd toegankelijk zijn.

 • 3. Bij de jaarrekening bevestigt de algemeen directeur schriftelijk aan de accountant, dat alle de algemeen directeur bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4. De algemeen directeur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk dd. 1 april aan het bestuur.

 • 5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door de algemeen directeur aan het bestuur en de accountant gemeld.

 • 6. De accountant maakt voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording door de algemeen directeur zo veel mogelijk gebruik van het namens de algemeen directeur uitgevoerde onafhankelijke onderzoek.

 • 7. De accountant maakt in de accountantscontrole zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige interne beheersing van de werkzaamheden van de interne auditfunctie van de Werkorganisatie BUCH en stimuleert door een zo veel mogelijke organisatiegerichte accountantscontrole de verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Artikel 6. Toegang tot informatie door accountant

 • 1. De algemeen directeur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle relevante werkplaatsen van de Werkorganisatie BUCH.

 • 2. De accountant is bevoegd om van alle voor de Werkorganisatie BUCH werkende personen mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. De algemeen directeur draagt er zorg voor, dat de voor de Werkorganisatie BUCH werkende personen hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3. De algemeen directeur draagt er zorg voor, dat alle voor de Werkorganisatie BUCH werkende personen zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over het gevoerde financiële beheer, de getrouwheid van zowel het financiële beeld als de verklaring omtrent de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten.

Artikel 7. Rapportering door accountant

 • 1. Indien de accountant bij een accountantscontrole tot het oordeel komt dat de rechtmatigheidsverantwoording door de algemeen directeur niet getrouw is, dan wel afwijkingen constateert die op zichzelf leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende controleverklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het bestuur en zendt een afschrift hiervan aan de algemeen directeur.

 • 2. In aanvulling op het verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn aan de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 3. De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het bestuur door de accountant aan de algemeen directeur voorgelegd met de mogelijkheid voor de algemeen directeur om op deze stukken te reageren.

 • 4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling door het bestuur van de jaarstukken het verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het bestuur ingestelde vertegenwoordiging van) het bestuur.

Artikel 8. Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. De Controleverordening GR Werkorganisatie BUCH wordt ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen van het verslagjaar 2023 en later.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening controle financiële beheer en organisatie GR Werkorganisatie BUCH 2024”.

Ondertekening

Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering

van 7 maart 2024.

T. Andriessen

Secretaris

M. ten Bruggencate

Voorzitter

Was-Wordt:

De naam van de verordening is aangepast conform het model van de VNG. Het was Controleverordening en is nu Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie;

Artikel 1. Sub e rechtmatigheidsverantwoording anders geformuleerd;

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole anders geformuleerd;

Ook zijn er – conform het model van de VNG – drie artikelen van plaats gewisseld:

Artikel 3. Overige controles en opdrachten was Artikel 6. Overige controles en opdrachten

Artikel 5. Informatieverstrekking door de algemeen directeur was Artikel 3. Informatieverstrekking door de algemeen directeur

Artikel 6. Toegang tot informatie door accountant was Artikel 5. Toegang tot informatie