Openstellingsbesluit MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2024

Geldend van 09-04-2024 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2024

Gedeputeerde Staten van Flevoland

Overwegende dat:

Zij bij besluit van 19 maart 2019 met kenmerk 2385562 de Nadere regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland hebben vastgesteld.

De Nadere regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland betrachten om de Flevolandse mkb-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter te ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling door het verstrekken van een subsidie.

Zij bij besluit van 2 april 2024 met kenmerk 3244002 de zevende wijziging van Nadere regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland hebben vastgesteld om deze Nadere regels te verduidelijken en/of te actualiseren.

In deze nadere regels in artikel 1.3 is bepaald dat subsidieaanvragen alleen kunnen worden ingediend, wanneer Gedeputeerde Staten op grond van deze regeling een openstellingsbesluit nemen.

Zij voor 2024 gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Gelet op:

Het bepaalde in artikel 1.3 van de Nadere Regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland en het bepaalde in artikel 4.26, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluiten:

Vast te stellen het navolgende Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende Openstelling van de Nadere regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland voor het jaar 2024.

Artikel. 1 Openstellingsperioden en subsidieplafonds.

De nadere regels open te stellen:

 • a.

  Gedurende de periode 9 april 2024 van 09:00 uur tot en met 17 september 2024 17:00 uur voor aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten vast te stellen op € 402.682.

 • b.

  Gedurende de periode 11 juni 2024 09:00 uur tot en met 17 september 2024 17:00 uur voor aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor R&D-samenwerkingsprojecten vast te stellen op € 939.590.

 • c.

  Waarbij voor zowel onder a. als b. geldt dat de aanvragen moeten passen binnen één of meerdere Kennis- en Innovatieagenda’s:

  • -

   KIA Klimaat en Energie

  • -

   KIA Circulaire Economie

  • -

   KIA Landbouw, Water en Voedsel

  • -

   KIA Gezondheid en Zorg

  • -

   KIA Veiligheid

  • -

   KIA Sleuteltechnologieën

  • -

   KIA Digitalisering

  • -

   KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

Artikel 2. Verdeelcriteria haalbaarheidsprojecten

Het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 1 sub a, wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.6 ’Verdeelcriteria' van de Nadere regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.

Artikel 3. Verdeelcriteria R&D-samenwerkingsprojecten

Het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 1 sub b, wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 'Verdeelcriteria' van de Nadere regels Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 april 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland van 2 april 2024.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,