Regeling vervalt per 01-01-2027

Tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen slechte energielabels Goeree-Overflakkee

Geldend van 10-04-2024 t/m 31-12-2026

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen slechte energielabels Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het in het kader van de transitie naar een aardgasvrij en klimaatneutraal Goeree-Overflakkee gewenst is te voorzien in een regeling voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen voor slecht geïsoleerde woningen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen slechte labels Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: natuurlijke persoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe een aanvraag indient;

 • appartement:

  • a.

   aandeel in een gebouw waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een woning;

  • b.

   woning in een gebouw, waarvoor een wooncoöperatie is opgericht; of

  • c.

   woning in een gebouw van een woonvereniging;

 • eigenaar-bewoner: een natuurlijke persoon die:

  • a.

   een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

  • b.

   gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben;

  • c.

   zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben in een woning van een wooncoöperatie en in verband daarmee lid is van die wooncoöperatie; of

  • d.

   op basis van zijn lidmaatschap van een woonvereniging het recht heeft om in een woning te wonen en daarin zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

 • energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • energiezuinige ventilatiemaatregelen: het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor een CO2-gestuurde ventilatie of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%;

 • natuurvriendelijk isoleren: wijze van isoleren in overeenstemming met hetgeen daarover te vinden is op de website natuurvriendelijkisoleren.nl;

 • slecht geïsoleerde woning: woning waarvan minimaal twee van de volgende bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd:

  • a.

   de vloer en bodem: minder dan 5 cm isolatie aanwezig (Rc ≤1,3);

  • b.

   de gevel, waaronder spouwmuur: geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤1,1);

  • c.

   het dak en de zolder/vlieringvloer; geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig (Rc ≤0,5);

  • d.

   dak, hellend/plat: minder dan 9 cm isolatie aanwezig (Rc ≤2,0);

  • e.

   glas: enkel glas, oud dubbelglas en HR-glas (Ug-waarde ≤1,6);

 • woning: kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is, zoals bedoeld in artikel 1, aanhef en onder m, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • verordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel het terugdringen van het gebruik van aardgas in oude en slecht geïsoleerde panden door stimulering van door eigenaar-bewoners van woningen met een slecht energielabel uit te voeren energiebesparende maatregelen.

Artikel 3 Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van projectsubsidies voor:

  • a.

   energiebesparende isolatiemaatregelen met uitzondering van spouwmuurisolatie;

  • b.

   het aanbrengen van energiezuinige ventilatiemaatregelen; en

  • c.

   het inwinnen van advies bij het Energieloket Goeree-Overflakkee ten behoeve van besparingsmaatregelen.

 • 2. Projectsubsidies op basis van deze regeling kunnen uitsluitend worden verleend aan eigenaar-bewoners van een woning op Goeree-Overflakkee:

  • a.

   met een geregistreerd energielabel D, E, F of G, of een woning die als slecht geïsoleerd aangemerkt kan worden; en

  • b.

   waarvan de WOZ-waarde voor het voorgaande jaar is vastgesteld op € 339.000,- of lager.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.020.540,- voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.

Artikel 5 De aanvrager

Subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door eigenaar-bewoners van een woning met een WOZ-waarde van € 339.000,- of lager

 • a.

  met een vastgesteld energielabel D, E, F of G; of

 • b.

  die als slecht geïsoleerde woning kan worden aangemerkt.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend via een daartoe beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  de te treffen voorzieningen;

 • b.

  de daaraan verbonden kosten, inclusief maatregelen natuurvriendelijk isoleren, in de vorm van een offerte of factuur; en

 • c.

  de laatste heffing lokale belastingen met daarop zichtbaar de aanhef, het adres en de WOZ-waarde van het pand.

Artikel 7 Volgorde behandeling aanvragen en beslistermijn

 • 1. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de dag van ontvangst op de aanvraag.

 • 3. De beslistermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die rechtstreeks verband houden met:

  • a.

   isolatie van:

   • 1.

    de vloer en de bodem;

   • 2.

    de gevel, met uitzondering van de spouwmuur;

   • 3.

    het dak en de zoldervloer en vlieringvloer; of

   • 4.

    de ramen;

  • b.

   het aanbrengen van energiezuinige ventilatiemaatregelen; of

  • c.

   het inwinnen van advies bij het Energieloket Goeree-Overflakkee ten behoeve van besparingsmaatregelen.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde kosten moeten gemaakt zijn tussen 1 januari 2023 en 31 december 2026.

 • 3. Zelf gemaakte uren worden niet vergoed.

 • 4. Subsidiabele kosten voor isolatie van gevel en dak waarvoor opdrachtverlening plaatsvindt na openstelling van deze subsidie komen alleen in aanmerking voor subsidie als de maatregelen uitgevoerd zijn volgens de werkwijze van “natuurvriendelijk isoleren”.

Artikel 9 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de hoogte van de kosten voor een of meer maatregelen, bedoeld in artikel 4 en met inachtneming van het maximale subsidiebedrag per woning van € 1.460,-, waarvan maximaal € 200,- ingezet mag worden voor energieadvies.

Artikel 10 Voorschot

In geval van verlening van een subsidie wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van het toegekende subsidiebedrag.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 9, eerste lid, van de verordening weigeren burgemeester en wethouders subsidie geheel indien:

  • a.

   reeds voor 1 januari 2023 begonnen is met het uitvoeren van de maatregelen of het aanbrengen van de voorzieningen; of

  • b.

   toekenning van de aanvraag leidt tot verboden staatsteun zoals bedoeld in artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

 • 2. In aanvulling op artikel 9, eerste lid, van de verordening weigeren burgemeester en wethouders subsidie gedeeltelijk indien en voor zover toekenning leidt tot overschrijding van het subsidieplafond zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 12 Vaststelling subsidie

 • 1. Uiterlijk een maand na voltooiing van de werkzaamheden/maatregelen dient de houder van een beschikking tot subsidieverlening bij burgemeester en wethouders een aanvraag in tot subsidievaststelling.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend middels een vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

 • 3. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager overgelegde kassabonnen/facturen met bijbehorende, door de gemeente beschikbaar gestelde, declaratieformulieren.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2026.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen slechte energielabels Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 19 december 2023 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman