Regeling vervallen per 11-02-2010

Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Bronckhorst 2006

Geldend van 15-11-2006 t/m 10-02-2010

Intitulé

Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Bronckhorst 2006

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

gelet op de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen, de Woningwet, en de Wet milieubeheer

overwegende dat: het college op grond van het bepaalde in de Brandweerwet 1985 de zorg heeft voor: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen van ongevallen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen, tot de taak van de gemeentelijke brandweer behoort;het college andere werkzaamheden, dan hierboven bedoeld kan aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

de Brandbeveiligingsverordening gemeente Bronckhorst voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening gemeente Bronckhorst;

de Bouwverordening gemeente Bronckhorst voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;

het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen;

het aanbeveling verdient bij de uitvoering van de taken rekening te houden met het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, zoals van kracht vanaf 1 april 2004 en sedertdien gewijzigd,besluit vast te stellen

I Regeling brandveiligheid en hulpverlening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder: A. gemeentelijke brandweer: het gemeentelijke organisatieonderdeel als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Brandweerwet 1985, dat is belast met de uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding; B. regionale brandweer: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Brandweerwet 1985, belast met de in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vastgelegde taken op het gebied van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding; C. veiligheidsketen: het samenhangend geheel van de schakels: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg; D. pro-actie: schakel van de veiligheidsketen gericht op het voorkomen en wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid; E. preventie: schakel van de veiligheidsketen gericht op:

 • 1.

  het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • 2.

  de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

 • 3.

  de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen;

 • 4.

  de uitvoering van de brandbeveiligingsverordening;

F. preparatie: schakel uit de veiligheidsketen gericht op de daadwerkelijke voorbereiding op te nemen acties bij brand en ongevallen; G. repressie: schakel uit de veiligheidsketen gericht op:

 • 1.

  het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 • 2.

  het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

 • 3.

  de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

H. nazorg: schakel uit de veiligheidsketen bestaande uit het geheel van maatregelen gericht op de terugkeer naar de normale situatie; I. grootschalig optreden en bestrijding van rampen en zware ongevallen: alle taken en werkzaamheden van de veiligheidsketen die betrekking hebben op het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen;

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Het college beschikt over een gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan de regionale brandweer opgedragen taken en behoudens de in artikel 4 aan de gemeente Doesburg overgedragen taken, uit:

1. de feitelijke uitvoering van de taken van de veiligheidsketen; 2.

 • a.

  de uitvoering van de door het algemeen bestuur van de regionale brandweer toegewezen coördinerende en faciliterende regionale taken;

 • b.

  de taken voortvloeiende uit overeenkomst(en) met de regionale brandweer of met andere, aan deze regeling, deelnemende gemeente(n);

3. andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten:

 • a.

  het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;

 • b.

  het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen;

 • c.

  het geven van voorlichting;

 • d.

  het bestrijden van wateroverlast;

 • e.

  de door het college aan te wijzen andere taken en werkzaamheden.

Artikel 4 Taken overgedragen aan gemeentelijke brandweer van Doesburg

Voor een deel van het grondgebied van de gemeente Bronckhorst, zoals vastgelegd in de overeenkomst met de gemeente Doesburg, zijn de volgende taken overgedragen van de gemeentelijke brandweer Bronckhorst aan de gemeentelijke brandweer Doesburg: 1. de feitelijke uitvoering van de repressieve taken van de veiligheidsketen zoals bedoeld in artikel 1 lid G; 2. andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten:

 • a.

  het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;

 • b.

  het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen;

 • c.

  het bestrijden van wateroverlast.

Artikel 5 Taken regionale brandweer

 • 1 Naast de in artikel 4, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken, zijn de volgende taken van de gemeentelijke brandweer aan de regionale brandweer overgedragen:

  • a.

   de periodieke uitvoering van inspecties van adembeschermingsapparatuur;

  • b.

   het beleid en beheer van een integraal kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer;

  • c.

   het beleid en beheer van de Regionale Regeling Operationele Leiding.

Artikel 6 Personeel

Het personeel van de gemeentelijke brandweer bestaat uit:

 • a.

  een commandant;

 • b.

  een plaatsvervangend commandant;

 • c.

  4 postcommandanten;

 • d.

  ten minste 2 preventiefuncionarissen;

 • e.

  ten minste 3 preparatiefunctionarissen;

 • f.

  ambtelijke formatie.

Het personeel van de gemeentelijke brandweer met repressieve taken bestaat uit:

 • a.

  104 manschappen;

 • b.

  waarvan 24 bevelvoerders;

 • c.

  2 officieren ten behoeve van de Regionale Regeling Operationele Leiding.

Artikel 7 Opleiding en oefening

vervallen

Artikel 8 Materieel

 • 1 Het materieel van de gemeentelijke brandweer bestaat uit:

  • a.

   4 tankautospuiten (TS);

  • b.

   2 tankautospuiten / bosbrandvoertuigen (TS/BT);

  • c.

   4 slangenwagens (SW) of gelijkwaardig;

  • d.

   2 personeel-materiaalwagens (PM) of gelijkwaardig;

  • e.

   4 motorspuitaanhangers (MSA) of gelijkwaardig;

  • f.

   1 poederspuitaanhanger (PBA);

  • g.

   1 schuimaanhanger (SVA);

  • h.

   1 hulpverleningsaanhanger (HVA) of gelijkwaardig;

  • i.

   2 vaartuigen op aanhanger (V-A);

  • j.

   1 aanhanger wegafzettingen;

  • k.

   4 veetakelaanhangers (VTH).

 • 2 Het college bepaalt de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 9 Bluswatervoorziening

Het college draagt zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 10 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

Het college stelt éénmaal per vier jaar een beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening vast. Hierin wordt beschreven op welke wijze en met welke middelen aan de inhoud van de in artikel 3 omschreven taken uitvoering zal worden gegeven. Dit plan omvat in ieder geval ook een beschrijving van de ontwikkelingen op het gebied van:

 • a.

  adequate personeelsvoorziening;

 • b.

  adequate materieelvoorziening;

 • c.

  de voor de taakuitoefening noodzakelijke opleidingen en oefeningen.

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Bronckhorst 2006’;

 • 2 Deze regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking;

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college op 31 oktober 2006.
 
De secretaris,               de burgemeester, P.C.M. van Gog             H.A.J. Aalderink