Regeling vervalt per 31-03-2025

Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2024

Geldend van 05-04-2024 t/m 30-03-2025

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de artikelen 2.1 en 2.2, eerste lid van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen de bevolking van Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2024

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  ongeorganiseerd bewegen: buiten verenigingsverband bewegen in de publiek toegankelijke

 • c.

  buitenruimte;

 • d.

  openbare ruimte: ruimte die bij voorkeur 24 uur per dag of anders zoveel mogelijk publiek toegankelijk is;

 • e.

  recreatie: iedere vorm van fysiek recreatief bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte;

 • f.

  sport: iedere vorm van sport en beweging in de publiek toegankelijke buitenruimte.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het opzetten, stimuleren of realiseren van sport- en beweegaanbod.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerst lid, wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteit is gericht op het versterken van het sport- en beweegaanbod;

 • b.

  de activiteit levert een maximale beweeg- en gezondheidswinst op en verkleint de gezondheidsverschillen binnen de bevolking van de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de aanvrager beschikt over de benodigde vergunning of vergunningen;

 • d.

  per aanvrager wordt één aanvraag ingediend;

 • e.

  de activiteit heeft geen winstoogmerk;

 • f.

  de activiteit wordt uitgevoerd in de provincie Zuid-Holland;

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend van 15 april 2024 tot en met 30 september 2024.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie is tijdig ingediend indien deze voor 1 oktober 2024 is ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens die ingevolge het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Asv, worden verstrekt, bevat de aanvraag in ieder geval een advies aan de aanvrager van Team Sport Service.

Artikel 7 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 150.000,00.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 per aanvraag.

Artikel 9 Verdelingswijze

 • 1. Het beschikbare bedrag voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 2. Gedeputeerde staten beoordelen alleen de activiteiten die voldoen aan de vereisten, bedoeld in artikel 4.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de kosten voor de uitvoering van de activiteit voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt;

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  er wordt binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverstrekking gestart met de uitvoering van de activiteit en de activiteit is uiterlijk binnen zes maanden afgerond;

 • b.

  er wordt een bericht opgesteld voor communicatie doeleinden, inclusief één of meer foto’s.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 31 maart 2025, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2024.

Ondertekening

Den Haag, 2 april 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA , secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland 2024

Dit openstellingsbesluit is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. De regeling is opgezet om kleine bedragen aan projecten toe te kennen.

Subsidies worden verleend met een maximum van € 5.000,00.

Dit openstellingsbesluit valt onder hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. De algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze subsidieregeling zijn van toepassing op dit openstellingsbesluit.

De provincie heeft met Team Sportservice Zuid-Holland afgesproken dat zij de een stimulerende en ondersteunde rol vervult bij deze subsidiemogelijkheid. Team Sportservice Zuid-Holland ondersteunt en begeleidt partijen rondom de inzet voor sport en bewegen in Zuid-Holland. De stimulerende rol bestaat uit het informeren van het netwerk over deze subsidiemogelijkheid, de ondersteunde rol in het helpen van de aanvragers bij het indienen van de aanvraag bij de provincie. Onderdeel hiervan is een advies aan de aanvrager over de aanvraag waarbij de relatie wordt gelegd tussen het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de subsidiemogelijkheid.

Indien aanvragers een hoger bedrag verlangen dan € 5.000,00, dan wordt doorverwezen naar het Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2024.