Regeling vervalt per 31-03-2025

Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2024

Geldend van 05-04-2024 t/m 30-03-2025

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de artikelen 2.1 en 2.2, eerste lid, van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren om te sporten en bewegen, gericht op achterblijvende groepen en dat side events bij sportevenementen hiervoor bij uitstek geschikt zijn;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  achterblijvende groepen: groepen die ondergemiddeld sportief en recreatief bewegen, waaronder de groep met een lage sociaaleconomische status, mensen met een beperking, kinderen in armoede en ouderen;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • c.

  side events sportevenement: activiteit die onderdeel uitmaakt van een overkoepelend sportevenement in aanloop naar, tijdens en na afloop van het hoofdevenement.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor side events sportevenementen die gericht zijn op het stimuleren, inspireren en motiveren van mensen om te bewegen, met specifieke aandacht voor een of meerdere achterblijvende groepen.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager beschikt over de benodigde vergunning of vergunningen;

 • b.

  het side events sportevenement vindt plaats in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  het side events sportevenement vindt binnen een half jaar plaats;

 • d.

  het side events sportevenement is gericht op een of meerdere achterblijvende groepen;

 • e.

  het side events sportevenement is gericht op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;

 • f.

  het side events sportevenement is gericht op inclusiviteit.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend van 15 april 2024 tot en met 31 december 2024.

 • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze voor 1 januari 2025 is ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens die ingevolge het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Asv, worden verstrekt, bevat de aanvraag in elk geval:

 • a.

  een omschrijving van de verwachte bijdrage aan het stimuleren, inspireren en motiveren van mensen, gericht op een, of meerdere, achterblijvende groepen;

 • b.

  een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en een planning;

 • c.

  een specificatie van de totale projectkosten, waarbij arbeidskosten onderdeel kunnen zijn van de subsidieaanvraag met een maximum van € 90,00 per uur exclusief BTW;

 • d.

  een specificatie van het dekkingsplan, inclusief een kopie bewijs van eventuele toegezegde financiering indien het evenement wordt medegefinancierd door een organisatie niet zijnde de aanvrager;

 • e.

  een afschrift van de benodigde vergunning of vergunningen;

 • f.

  een omschrijving van de communicatieactiviteiten bij de uitvoering en hoe provincie en regio hierbij worden betrokken.

Artikel 7 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 75.000,00.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 12.500,00 per evenement.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 5.000,00, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9 Verdelingswijze

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen bepaald door middel van loting, waarbij:

  • a.

   de eerst getrokken aanvraag als hoogste wordt gerangschikt;

  • b.

   de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst in aanmerking komt voor subsidie;

  • c.

   subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor communicatie;

 • b.

  kosten voor de organisatie van het side events sportevenement;

 • c.

  kosten voor de locatie.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb en artikel 11 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 5.000,00;

Artikel 12 Verplichtingen

In aanvulling het bepaalde in de artikelen 18 en 19 van de Asv wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening het side events sportevenement te laten plaatsvinden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 31 maart 2025, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie voor side events sportevenementen Zuid-Holland 2024.

Ondertekening

Den Haag, 2 april 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2024

Algemeen

Het doel van dit openstellingsbesluit is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren om te sporten en bewegen, waarvan specifiek achterblijvende groepen. De provincie wil via dit openstellingsbesluit bevorderen dat achterblijvende groepen deelnemen aan side events sportevenementen als onderdeel van een overkoepelend evenement. Hierdoor krijgt men meer bekendheid van de mogelijkheden met betrekking tot sport, worden mensen geïnspireerd, gemotiveerd en gestimuleerd om in beweging te komen.

Dit openstellingsbesluit is een uitwerking van de doelstelling in de Startnotitie Sport & Recreatie met betrekking tot het bijdragen door de provincie aan side events sportevenementen.

Dit openstellingsbesluit is gericht op achterblijvende groepen, met uitzondering van mensen met een beperking. Voor mensen met een beperking is het openstellingsbesluit subsidie sportevenementen voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024 vastgesteld.

Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid

De subsidie voor side events sportevenementen 2024 wordt beschikbaar gesteld via het

Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2024 dat is vastgesteld op 26 maart 2024. Dit openstellingsbesluit valt onder hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid. Ook de algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze subsidieregeling zijn van toepassing op dit openstellingsbesluit.