Regeling vervalt per 31-12-2026

Regeling “Doe-het-zelver subsidie” Hengelo 2024

Geldend van 09-04-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Regeling “Doe-het-zelver subsidie” Hengelo 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, overwegende dat het ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening gewenst is nadere regels te stellen inzake het verstrekken van subsidie ten behoeve van de aanschaf van isolatiematerialen voor doe-het-zelvers; gelet op het bepaalde in:

 • Artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening;

 • De Algemene Wet Bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Regeling “Doe-het-zelver subsidie” Hengelo 2024

Artikel 1. Begrippen

Deze subsidie uitvoeringsregeling verstaat onder:

 • a)

  Eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon die een woning of appartementsrecht in eigendom heeft, en die (eventueel na renovatie) als hoofdverblijf heeft.

 • b)

  Woning: bestaande gebouwde onroerende zaak, of een deel van een gebouw waar appartementsrecht op rust, met een geregistreerde woonfunctie.

 • c)

  slecht geïsoleerde woning:

  • 1.

   een woning met een energielabelklasse D, E, F, G en een bouwjaar van vóór 1995; of

  • 2.

   een woning met een vergelijkbare energetische staat. Dat wil zeggen een woning met een bouwjaar van vóór 1995 waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn (zie bijlage 1):

   • 1.

    de vloer en de bodem;

   • 2.

    de gevel, waaronder de spouwmuur;

   • 3.

    het dak of de zoldervloer én de vlieringvloer;

   • 4.

    de ramen;

 • d)

  energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • e)

  Minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in artikel 4.2.

Artikel 2. Doel

De subsidie wordt verstrekt om eigenaren van woningen tegemoet te komen in de kosten van het isoleren. Hoewel er al verschillende verduurzamingssubsidies voor woningeigenaren beschikbaar zijn, zijn doe-het-zelvers hierbij vaak uitgesloten. Met deze subsidie wil de gemeente deze doelgroep stimuleren om zelf te isoleren, waar dat anders niet gedaan of uitbesteed aan een krappe markt zou worden.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1. De aanvrager is de eigenaar-bewoner van de betreffende woning;

  • a.

   De betreffende woning staat in de Gemeente Hengelo.

 • 2. De aanvrager voert de in Artikel 4 toegelichte activiteiten zelf uit, d.w.z.: de aanvrager verleent geen opdracht aan een aannemer, installateur of vergelijkbaar uitvoerende partij voor de uitvoering van de maatregelen;

 • 3. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4. Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   beeldmateriaal van de situatie voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen, uitvoering en afgeronde energiebesparende maatregelen;

  • b.

   een factuur of overeenkomst voor de aanschaf van de isolatiematerialen.

 • 5. De betreffende woning of het appartement was voor het uitvoeren van de activiteiten genoemd onder artikel 4 slecht geïsoleerd.

 • 6. De WOZ-waarde van de woning is ten hoogste de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen in de gemeente Hengelo zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het jaar 2022. Dit is € 300.000,--. Voor het behandelen van de aanvraag wordt de WOZ-waarde voor het jaar 2022 gebruikt van de woning.

 • 7. De subsidieaanvraag dient maximaal 12 maanden na aankoopdatum van de materialen voor de energiebesparende maatregelen te worden ingediend.

 • 8. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 9. Het eindresultaat van de isolatie moet leiden tot een minimale isolatiewaardes zoals omschreven in artikel 4. Dit kan door een kopie van de productinformatie en informatie over toegepaste diktes van de materialen te overleggen

 • 10. In het geval van isolatie aan het dak moet dit plaatsvinden in overeenkomst met adviezen van het bevoegd gezag inzake de Wet natuurbescherming de provincie Overijssel (conform Natuurvriendelijk isoleren onder het pre-soortenmanagementplan).

Artikel 4. Activiteiten

Tot de activiteiten worden gerekend:

 • 1.

  Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie aanbrengen met een minimale isolatiewaarde (Rd) van 3.5 m² K/w voor minimaal 20 m²;

 • 2.

  Gevelisolatie aanbrengen met een minimale isolatiewaarde (Rd) van 3.5 m² K/w voor minimaal 10 m², hieronder vallen:

  • a.

   Het plaatsen van een geïsoleerde voorzetwand aan de binnenkant van de buitenmuur;

  • b.

   Mits er een vergunning of toestemming van de gemeente is, het isoleren van de buitengevel, zijnde geen spouwmuur isolatie.

 • 3.

  Vloer- of bodemisolatie aanbrengen met een minimale isolatiewaarde (Rd) van 3.5 m² K/w voor minimaal 20 m²

 • 4.

  Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie aanbrengen in de bestaande thermische schil door:

  • a.

   het vervangen van ten minste 8 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte van glas, kozijnpanelen of deuren door HR++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m²K;

  • b.

   het vervangen van ten minste 8 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte van glas, kozijnpanelen of deuren door triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m²K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m²K;

Artikel 5. Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van het totale aankoopbedrag met een maximum van € 1.500,--, inclusief belastingen, per woning voor de uitgevoerde activiteiten zoals beschreven in Artikel 4.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1. Het plafond voor deze subsidie bedraagt in totaal € 750.000,-- (zegge: zevenhonderdvijftigduizend euro) voor de gehele looptijd van 3 jaar.

 • 2. De raad kan het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de subsidie uitvoeringsregeling bijstellen.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 7. Procedure

 • 1. Afwijkend van artikel 6 van de algemene subsidieverordening gemeente Hengelo moet de subsidie na het uitvoeren van de activiteiten genoemd in artikel 4 worden aangevraagd.

  Het college beslist uiterlijk zes weken na de aanvraag en stelt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 8. Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van publicatie in het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt op 31 december 2026, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling “Doe-het-zelver subsidie” Hengelo 2024

Ondertekening

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2024,

Burgemeester en wethouders van Hengelo,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1

Een woning is slecht geïsoleerd als twee bouwdelen van de thermische schil slecht geïsoleerd zijn.

Bouwdeel

Indicatie dikte of Rc of U-waarde

Dak, hellend/plat

Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc kleiner dan of gelijk aan 2,0

Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie

Rc kleiner dan of gelijk aan 0,5

Gevel

Rc kleiner dan of gelijk aan 1,1

Vloer-/bodemisolatie

Minder dan 5cm aanwezig, Rc kleiner dan of gelijk aan 1,3

Glas

Ug waarde groter dan of gelijk aan 1,6

Bijlage 2 Aanvraagformulier Doe het zelf regeling

 • 1.

  Persoonsgegevens

  • 1.1.

   Voornaam

  • 1.2.

   Achternaam

  • 1.3.

   Straat

  • 1.4.

   Huisnummer + eventuele toevoeging

  • 1.5.

   Postcode

  • 1.6.

   IBAN

  • 1.7.

   Telefoonnummer

  • 1.8.

   E-mailadres

 • O

  ik ben eigenaar en bewoner van dit huis*

  U woont in een koophuis en bent eigenaar van dit huis.

 • 2.

  Uw woning

  Komt u er niet uit? Maak een afspraak met een energiecoach via Energie van Hengelo. Ze informeren u over het isoleren van uw huis.

  • 2.1.

   Wat is uw energielabel?

   Als u geen energielabel heeft ga dan door naar vraag 2.2. Als u wel een energielabel heeft ga dan door naar 3.

  • 2.2

   Wat is in uw huis slecht geïsoleerd?

   Geef alle bouwdelen op die aantoonbaar slecht geïsoleerd zijn. Minimaal twee plekken in uw huis moeten slecht geïsoleerd zijn. U ziet op de website van de gemeente Hengelo wanneer een plek slecht geïsoleerd is.

   • O

    Dak/zolder/vliering

   • O

    Muur/spouw

   • O

    Vloer/bodem

   • O

    Glas

 • 3.

  Uitgevoerd werk

  • 3.1.

   Wat heeft u geïsoleerd?

   • O

    Dak (binnenzijde)

    Ga naar 3.2

   • O

    Zolder/vlieringvloer

    Ga naar 3.3

   • O

    Muur

    Ga naar 3.4

   • O

    Vloer of bodem

    Ga naar 3.5

   • O

    Glas, kozijnpanelen of isolerende deuren

    Ga naar 3.6

  • 3.2

   Dakisolatie

   • 3.2.1.

    Oppervlakte van het geïsoleerde deel

    Dit moet minimaal 20 m² zijn.

   • 3.2.2.

    Isolatiewaarde

    De isolatiewaarde is de Rd waarde. U vindt dit op uw factuur of in de productbeschrijving. De Rd waarde moet minimaal 3.5 m² K/W zijn.

   • 3.2.3.

    Materiaalkosten

    U krijgt alleen geld voor de kosten van het isolatiemateriaal. Niet voor uren of gereedschap.

  • 3.3

   Zolder of vlieringvloer isolatie

   • 3.3.1.

    Oppervlakte van het geïsoleerde deel

    Dit moet minimaal 20 m² zijn

   • 3.3.2.

    Isolatiewaarde

    De isolatiewaarde is de Rd waarde. U kunt deze op uw factuur of op het product vinden. De Rd waarde moet minimaal 3.5 m² K/W zijn.

   • 3.3.3.

    Materiaalkosten

    U krijgt alleen geld voor de kosten van het isolatiemateriaal. Niet voor uren of gereedschap.

  • 3.4

   Vloer- of bodemisolatie

   • 3.4.1.

    Oppervlakte van het geïsoleerde deel

    Dit moet minimaal 20 m² zijn.

   • 3.4.2.

    Isolatiewaarde

    De isolatiewaarde is de Rd waarde. U kunt deze op uw factuur of op het product vinden. De Rd waarde moet minimaal 3.5 m² K/W zijn.

   • 3.4.3.

    Materiaalkosten

    U krijgt alleen geld voor de kosten van het isolatiemateriaal. Niet voor uren of gereedschap.

  • 3.5

   Gevelisolatie

   • 3.5.1.

    Isoleert u de binnenmuur of de buitenmuur?

    Dit mag niet de spouwmuur zijn. Als u de buitenmuur isoleert, stuur dan een kopie van de vergunning of toestemming van de gemeente mee.

   • 3.5.2.

    Oppervlakte van het geïsoleerde deel

    Dit moet minimaal 20 m² zijn.

   • 3.5.3.

    Isolatiewaarde

    De isolatiewaarde is de Rd waarde. U kunt deze op uw factuur of op het product vinden. De Rd waarde moet minimaal 3.5 m² K/W zijn.

   • 3.5.4.

    Materiaalkosten

    U krijgt alleen geld voor de kosten van het isolatiemateriaal. Niet voor uren of gereedschap.

  • 3.6

   Glas, kozijnpanelen en isolerende deuren

   • 3.6.1.

    Welke maatregelen heeft u uitgevoerd?

    • O

     Glas en kozijn panelen

    • O

     Isolerende deuren

    • O

     Isolerende deuren en nieuwe isolerende kozijnen

   • 3.6.2.

    Oppervlakte van het glas, kozijnpanelen of isolerende deuren

    Dit moet minimaal 8 m² zijn.

   • 3.6.3.

    Isolatiewaarde

    De isolatiewaarde is de U waarde. U kunt deze op uw factuur of op het product vinden. 

   • 3.6.4.

    Materiaalkosten

    U krijgt alleen geld voor de kosten van het isolatiemateriaal. Niet voor uren of gereedschap.

Bewijs

Vergeet niet de volgende bijlage(n) mee te sturen:

 • Foto’s zonder isolatie (situatie voor het plaatsen van isolatie)

 • Foto’s van het plaatsen van de isolatie

 • Foto’s met de nieuwe isolatie (situatie na het plaatsen van isolatie)

 • Een bon van de materialen die zijn gekocht

Op de bon of factuur van de materialen die gekocht zijn moet staan:

 • Datum van aankoop

 • Isolatiewaarden van de materialen

  • O

   Ik ga akkoord met de subsidievoorwaarden

  • O

   Ik weet dat de gemeente het uitgevoerde werk kan controleren

   Wij bellen u als we langs willen komen.