NADERE REGELS, AANVRAGEN, TOEWIJZEN EN UITGEVEN VAN PARKEERVERGUNNINGEN 2024.2 GEMEENTE SLUIS

Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Intitulé

NADERE REGELS, AANVRAGEN, TOEWIJZEN EN UITGEVEN VAN PARKEERVERGUNNINGEN 2024.2 GEMEENTE SLUIS

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Sluis;

Gelet op de: Parkeerverordening gemeente Sluis 2024;

Overwegende:

 • Dat burgemeester en wethouders, in het kader van artikel 3 lid van de Parkeerverordening 2024 Gemeente Sluis, de bevoegdheid hebben om nadere regels te stellen voor het aanvragen, toewijzen en uitgeven van parkeervergunningen;

 • Dat de nadere regels per doelgroep aangeven waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning;

Besluit vast te stellen:

Nadere regels, aanvragen, toewijzen en afgeven van parkeervergunningen 2024.2 gemeente Sluis

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE REGELS MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG

Artikel 1.1: De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt langs elektronische weg gedaan met gebruikmaking van het elektronisch formulier of digitaal parkeervergunningensysteem dat op datum van indiening van de aanvraag beschikbaar is gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Voor de aanvraag van een vergunning kan de aanvrager een machtigingsformulier invullen, waarbij de aanvrager een andere persoon machtigt namens hem de vergunning aan te vragen.

 • 3.

  Een onvolledige aanvraag wordt buiten behandeling gesteld.

 • 4.

  De aanvrager wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om een nieuwe volledige aanvraag te doen.

Artikel 1.2: Gelijkstelling met eigenaar/houder

 • 1.

  Met de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in de Parkeerverordening 2024 Gemeente Sluis wordt gelijkgesteld degene die op grond van een huurovereenkomst of een leasecontract kan aantonen dat hij het exclusieve gebruik heeft van dat motorvoertuig, met dien verstande dat een dergelijke overeenkomst nog ten minste drie maanden geldig is.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend voor de duur van de lease/huur overeenkomst van het motorvoertuig, maar niet langer dan voor één (1) jaar.

 • 3.

  Als de lease/huur overeenkomst afloopt binnen een jaar nadat de vergunning is verleend en een nieuwe lease/huur overeenkomst wordt aangegaan wordt de duur van de vergunning op aanvraag gewijzigd tot einde van het lopende kalenderjaar.

Artikel 1.3: Wijziging kenteken

In het geval van een kentekenwijziging wordt op aanvraag van de vergunninghouder de vergunning gewijzigd. De geldigheidsduur van de vergunning wijzigt hierdoor niet.

Artikel 1.4: Verhuizing

Wanneer de vergunninghouder verhuist binnen de vergunning zone waarvoor de vergunning is verleend of naar een zone met hetzelfde parkeervergunningenregime en de geldigheidsduur van de vergunning nog niet is verstreken, kan de vergunning op aanvraag worden gewijzigd.

Artikel 1.5: Grote voertuigen

 • 1.

  Er wordt geen parkeervergunning verleend aan een houder van een motorvoertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter.

 • 2.

  Een parkeervergunning zonder vast kenteken mag niet gebruikt worden om een kenteken van een motorvoertuig aan te melden/te registreren dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter.

HOOFDSTUK 2: ADRESSEN VERGUNNINGZONES

Artikel 2.1: Zones

Deze nadere regels verstaan onder vergunningszones de in de jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen Verordening parkeerbelastingen Gemeente Sluis aangewezen gebieden.

Onder de vergunningszones worden verstaan:

 • 1.

  Vergunningszone A Kern Sluis: het gebied dat omsloten wordt door de bebouwde komborden (Sluis gemeente Sluis)

 • 2.

  Vergunningszone B Toversluis: het parkeerterrein gelegen aan de Burgemeester Aernoudtsweg;

 • 3.

  Vergunningszone C Cadzand-Bad: het gebied dat omsloten wordt door Scheldestraat, Noorddijk, Kievitenlaan en Boulevard de Wielingen;

 • 4.

  Vergunningszone D Kustzone: de parkeerterreinen en de parkeerplaatsen aan de:

 • Zeeweg te Groede, Tankval (achter en naast restaurant gelegen aan Zeeweg 13, kad.aand. OBG00 S1230 G0);

 • Duinweg te Retranchement;

 • Zeeweg te Groede bij restaurant gelegen aan Zeeweg 4A (kad.aand. OBG00 S 1174 G0 en OBG00 S 860) ;

 • Kanaalweg te Cadzand-Bad (tussen Noordzeestraat en Sincfal);

 • Zeedijk te Nieuwvliet-Bad Oost, parkeeronthaalkamer (tussen Baanstpoldersedijk en Zouterik);

 • Zwartepolderweg Cadzand-Bad, Radartoren (kad. aand. OBG00 V587 G0);

 • Zeeweg te Groede, kop van de St. Bavodijk, bij strandpaviljoen gelegen aan Zeeweg 11A (kad.aand. OBG00 S1174 G0);

 • Dwarsdijk te Nieuwvliet, Zwartepolder (kad.aand. OBG00 V136 G0);

 • Zwartepolderweg te Cadzand-Bad, plaatselijk bekend als van Grol nabij camping (kad.aand. OBG00 W3 G0) Vlamingpolderweg te Cadzand-Bad (kad.aand. OBG00 EC 2117 G0);

 • Gerrit van Hoekestraat te Retranchement (Zwinparking);

 • Slikkenburgseweg te Breskens (kad.aand OBG00 EL 1473 G0);

 • Walendijk te Groede (kad.aand OBG00 S 1619 G0);

 • Puijendijk te Groede (ingang Noordweg, kad. Aand OBG00 S421)

HOOFDSTUK 3: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE BEWONERSPARKEERVERGUNNING

Artikel 3.1: Wie komt in aanmerking?

De houder van een motorvoertuig die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gereguleerde gebied kan een bewonersparkeervergunning aanvragen.

Artikel 3.2: Geldigheid gebied

 • 1.

  De bewonersparkeervergunning wordt verleend voor de vergunningszone waarin de eigenaar of houder van het motorvoertuig woont (controle via BRP).

 • 2.

  De bewonersparkeervergunning is uitsluitend geldig op de parkeervakken voor belanghebbenden parkeren binnen de betreffende vergunningzone waar de vergunning voor is afgegeven.

Artikel 3.3: Aantal vergunningen

 • 1.

  Het maximale aantal te verlenen bewonersparkeervergunningen per woonadres in de vergunningzones A en C: twee (2) stuks.

 • 2.

  Er kan 1 extra bewonersparkeervergunning per woonadres worden verleend indien een inwonend kind (controle via BRP) van minimaal 18 jaar in het bezit is van een eigen motorvoertuig.

 • 3.

  Een eigenaar of houder van een motorvoertuig binnen de vergunningszones A en C die beschikt (in bezit of huurt) over een parkeervoorziening op eigen terrein (POET) binnen een straal van 200 meter van de woning komt niet in aanmerking voor een eerste bewonersparkeervergunning. Mits deze adressen aangewezen zijn in het, door het college te nemen, aanwijzingsbesluit.

 • 4.

  Onder eigen parkeervoorziening op eigen terrein wordt verstaan:

 • a.

  Een carport behorende bij de woning;

 • b.

  Een oprit behorende bij de woning, al dan niet ingericht als parkeerplaats;

 • c.

  Een parkeerplaats op eigen terrein behorende bij de woning;

 • d.

  Een bij het appartement behorende garageplaats in een parkeergarage of parkeerplaats op een parkeerterrein behorende bij het appartementencomplex waarin eigenaar/houder woont.

Artikel 3.4: Geldigheidsduur

De bewonersparkeervergunning is maximaal één (1) jaar geldig.

Artikel 3.5: Kenteken

Op de digitale bewonersparkeervergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig van de bewoner geregistreerd. Registratie van het kenteken gebeurt in de centrale computer.

 • 1.

  Een bewonersparkeervergunning vermeldt ten hoogste één (1) vast kenteken

 • 2.

  Op de bewonersparkeervergunning kan maximaal één (1) kenteken tegelijk worden aangemeld.

 • 3.

  De bewonersparkeervergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig waarvan het kenteken actief staat aangemeld.

 • 4.

  Het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de bewonersparkeervergunning wordt aangevraagd moet op naam staan van de aanvrager. Als het kenteken van een motorvoertuig niet op naam staat van de aanvrager dient een huur / leaseovereenkomst bij de aanvraag gevoegd te worden. Voor beide geldt ook dat een kopie kentekenbewijs bijgevoegd moet worden.

HOOFDSTUK 4: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT BEZOEKERSPARKEERVERGUNNING

Artikel 4.1: Wie komt in aanmerking?

 • 1.

  Bewoners die ingeschreven staan in de BRP in de vergunningzones A of C binnen het gereguleerd gebied, en in het bezit zijn van een 1ste bewonersparkeervergunning, kunnen een bezoekersparkeervergunning aanvragen.

 • 2.

  Bewoners die ingeschreven staan in de BRP in de vergunningzones A of C binnen het gereguleerd gebied, maar beschikken over POET komen in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning.

 • 3.

  Bewoners die ingeschreven staan in de BRP in de vergunningzones A of C binnen het gereguleerd gebied, en geen voertuig op het adres hebben geregistreerd komen in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning.

Artikel 4.2: Geldigheid gebied

 • 1.

  De bezoekersparkeervergunning wordt verleend voor de vergunningszone waarin de woning van de bewoner gelegen is. (Controle via BRP).

 • 2.

  De bezoekersparkeervergunning is uitsluitend geldig op de parkeervakken voor belanghebbenden parkeren binnen de betreffende vergunningzone waar de vergunning voor is afgegeven.

Artikel 4.3: Aantal vergunningen

Het aantal bezoekersparkeervergunningen per woning is één (1) digitale bezoekersparkeervergunning per huishouden.

Artikel 4.4: Kenteken

Op de digitale bezoekersparkeervergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig van het bezoek aangemeld/geregistreerd. Registratie van het kenteken gebeurt in de centrale computer.

 • 1.

  Een bezoekersparkeervergunning vermeldt geen vast kenteken.

 • 2.

  Op de bezoekersparkeervergunning kan maximaal één (1) kenteken tegelijk worden aangemeld.

 • 3.

  De bezoekersparkeervergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig waarvan het kenteken actief staat aangemeld.

 • 4.

  De aanmelding van een kenteken staat maximaal drie (3) aaneengesloten uren actief. Na het verstrijken van deze uren kan het kenteken één (1) uur lang niet opnieuw worden aangemeld op dezelfde vergunning.

HOOFDSTUK 5: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE TOERISTENPARKEERVERGUNNING.

Artikel 5.1: Wie komt in aanmerking?

 • 1.

  Een eigenaar van een (tweede) woning waarvan de woning is gelegen in het gereguleerde gebied in vergunningzone C, die niet op dat adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (BRP).

 • 2.

  Eigenaren van een onderneming die (namens woningeigenaren) vakantieverblijven verhuren, die zijn gelegen in vergunningzone C, of strandslaaphuisjes verhuren gelegen in vergunningzone D

 • 3.

  Huurders van een ligplaats in een jachthaven Cadzand-Bad.

Artikel 5.2: Geldigheid gebied

 • 1.

  De toeristenparkeervergunning ten behoeve van verhuur van een tweede woning wordt verleend voor de vergunningzone C uit de Verordening Parkeerbelasting Gemeente Sluis, welke jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De locatie van de (tweede)woning is bepalend voor de aangewezen parkeerlocatie.

 • 2.

  De toeristenparkeervergunning ten behoeve van verhuur van een tweede woning is uitsluitend geldig op de parkeervakken voor belanghebbenden parkeren binnen de vergunningzone waar de vergunning voor is afgegeven.

 • 3.

  De toeristenparkeervergunning ten behoeve van strandslaaphuisjes wordt verleend voor de vergunningszone D uit de Verordening Parkeerbelasting Gemeente Sluis, welke jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De locatie van het strandslaaphuisje is bepalend voor de aangewezen parkeerlocatie. De toeristenparkeervergunning ten behoeve van de strandslaaphuisjes zijn uitsluitend geldig op het parkeerterrein gelegen aan de:

  • Zeeweg te Groede, kop van de St.Bavodijk, bij strandpaviljoen gelegen aan de Zeeweg 11A.

 • 4.

  De toeristenparkeervergunning ten behoeve van de gebruikers van de jachthaven zijn uitsluitend geldig op de 2 aangewezen parkeerterreinen:

  • Gerrit van Hoekestraat te Retranchement (Zwinparking)

  • Kanaalweg te Cadzand-Bad (tussen Noordzeestraat en Sincfal)

Artikel 5.3: Aantal vergunningen

Het maximale aantal te verlenen toeristenparkeervergunning per adres in vergunningzone C, per strandslaaphuisje en per ligplaats in vergunningzone D: één (1) stuks.

Artikel 5.4: Controle documenten

 • 1.

  Een eigenaar van een (tweede) woning, die niet op dat adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (BRP) moet aantonen dat hij/zij eigenaar is van de woning.

 • 2.

  De (verhuur) onderneming dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) wat aangetoond dient te worden door digitale inlog (E-herkenning) of met een uittreksel KvK niet ouder dan 6 maanden.

 • 3.

  De (verhuur) onderneming dient aan te tonen dat zij namens de eigenaar van de woning mogen handelen (machtigingsformulier)

 • 4.

  De (verhuur)onderneming dient aan te tonen dat de woning in eigendom is van de onderneming of van een eigenaar waarvoor zij de woning verhuren.

 • 5.

  De huurder van een ligplaats in de jachthaven dient de huurovereenkomst voor de ligplaats bij te voegen bij de aanvraag.

Artikel 5.5: Geldigheidsduur vergunning

De toeristenparkeervergunning is maximaal één (1) jaar geldig.

Artikel 5.6: Kenteken

Op de digitale toeristenparkeervergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig van de toerist aangemeld/geregistreerd. Registratie van het kenteken gebeurt in de centrale computer.

 • 1.

  Een toeristenparkeervergunning vermeldt geen vast kenteken.

 • 2.

  Op de toeristenparkeervergunning kan maximaal één (1) kenteken tegelijk worden aangemeld.

 • 3.

  De toeristenparkeervergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig waarvan het kenteken actief staat aangemeld.

HOOFDSTUK 6: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENERSPARKEERVERGUNNING

Artikel 6.1: Wie komt in aanmerking?

 • 1.

  Ondernemingen die regelmatig diensten verrichten binnen het gereguleerd gebied komen in aanmerking voor een dienstverlenersparkeervergunning.

 • 2.

  Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), medici en overheden die regelmatig diensten verrichten binnen het gereguleerd gebied komen in aanmerking voor een dienstverlenersparkeervergunning ANBI / medisch / overheid.

 • 3.

  Ambulante handelaren die mimimaal één vaste dag per week aanwezig zijn in het gereguleerd gebied.

Artikel 6.2: Controle documenten

 • 1.

  De onderneming die regelmatig diensten verricht dient te zijn ingeschreven bij de KvK, wat aangetoond dient te worden met een digitale inlog (E-herkenning) of een uittreksel KvK niet ouder dan 6 maanden. Op basis van het uittreksel KvK krijgt de onderneming een alternatieve digitale inlog geleverd.

 • 2.

  De ANBI dient te zijn ingeschreven in het ANBI-register, wat aangetoond dient te worden met een uittreksel vanuit het register wat niet ouder is dan 6 maanden.

 • 3.

  De medicus dient ingeschreven te zijn bij de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen of het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), wat aangetoond dient te worden met een geldig inschrijvingsbewijs van het betreffende register niet ouder is dan 6 maanden.

 • 4.

  Overheden en overheidsinstellingen dienen ten behoeve van de aanvraag van een dienstverlenersparkeervergunning voor overheden een werkgeversverklaring bij te voegen bij de aanvraag.

 • 5.

  De ambulante handelaar dient zijn vergunning voor uitvoering van ambulante handel binnen het gereguleerde gebied bij te voegen bij de aanvraag.

Artikel 6.3: Geldigheid gebied

Een dienstverlenersparkeervergunning is geldig binnen het gehele gereguleerde gebied met uitzondering van de dienstverlenersparkeervergunning ambulante handel. Deze vergunning geldt alleen in het aangewezen gebied van vergunningszone A op de parkeerapparatuur parkeerplaatsen.

Artikel 6.4: Aantal vergunningen

 • 1.

  Aan het aantal dienstverlenersparkeervergunningen per onderneming is geen limiet gesteld, echter kan dit nooit hoger zijn dan het aantal geregistreerde medewerkers (controle via KvK).

 • 2.

  Een ANBI krijgt niet meer dan één dienstverlenersparkeervergunning per instelling.

 • 3.

  Een medicus krijgt per ingeschreven persoon in het BIG register maximaal één dienstverlenersparkeervergunning.

 • 4.

  Aan het aantal dienstverlenersparkeervergunningen per overheid is geen limiet gesteld.

 • 5.

  Een ambulante handelaar krijgt maximaal twee (2) dienstverlenersparkeervergunningen per handelaar.

Artikel 6.5: Geldigheidsduur

1. De dienstverlenersparkeervergunning is per jaar beschikbaar.

Artikel 6.6: Kenteken

Op de digitale dienstverlenersparkeervergunning wordt het kenteken van het motorvoertuig van de dienstverlener aangemeld/geregistreerd. Registratie van het kenteken gebeurt in de centrale computer.

 • 1.

  De dienstverlenersparkeervergunning vermeldt geen vast kenteken.

 • 2.

  Op de dienstverlenersparkeervergunning kan maximaal één (1) kenteken tegelijk worden aangemeld.

 • 3.

  De dienstverlenersparkeervergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig waarvan het kenteken actief staat aangemeld.

HOOFDSTUK 7: VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT ONDERNEMER/WERKNEMERSPARKEERVERGUNNING

Artikel 7.1: Wie komt in aanmerking?

Ondernemers en medewerkers van ondernemingen binnen vergunningzone B en D hebben recht op een ondernemer/werknemersparkeervergunning.

Artikel 7.2: Controle document

De ondernemer of medewerker dient met een werkgeversverklaring aan te tonen werkzaam te zijn bij een onderneming die is gevestigd in of direct nabij het gereguleerd gebied van vergunningzone B of D.

Artikel 7.3: Geldigheid gebied

De ondernemer/werknemersparkeervergunning worden uitsluitend verleend voor vergunningzone B en voor de vergunningszones D uit de Verordening Parkeerbelasting Gemeente Sluis, welke jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De locatie van de onderneming is bepalend voor de aangewezen parkeerlocatie en de geldigheid.

Artikel 7.4: Aantal vergunningen

Voor de zones B en D is het aantal ondernemer/werknemersparkeervergunning onbeperkt.

Artikel 7.5: Geldigheidsduur

De ondernemer/werknemersparkeervergunning is maximaal één (1) jaar geldig.

Artikel 7.6: Kenteken

Op de digitale ondernemer/werknemersparkeervergunning wordt het kenteken van het parkerende motorvoertuig van de ondernemer of werknemer aangemeld/geregistreerd. Registratie van het kenteken gebeurt in de centrale computer. Een ondernemer/werknemersparkeervergunning vermeldt geen vast kenteken.

 • 1.

  Op de ondernemer/werknemersparkeervergunning kan maximaal één (1) kenteken tegelijk worden aangemeld.

 • 2.

  De ondernemer/werknemersparkeervergunning is slechts geldig voor het motorvoertuig waarvan het kenteken actief staat aangemeld.

HOOFDSTUK 8: INWERKINGTREDING, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8.1: Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 8.2: Slotbepaling

Burgemeester en wethouders hebben het recht om in zwaarwegende en onderbouwde gevallen af te wijken van de geformuleerde nadere regels in dit document.

Artikel 8.3: Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald onder de titel “Nadere regels gereguleerd parkeren gemeente Sluis 2024.2”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 23 januari 2024.

DE BURGEMEESTER VAN SLUIS (treedt in de plaats van het college ingevolge artikel 42, lid 2. Gemeentewet)

mr. M.M.D. Vermue