Regeling vervallen per 01-08-2010

Beleidsregel onderwijsachterstandenbeleid (VVE)

Geldend van 01-05-2008 t/m 31-07-2010

Intitulé

Beleidsregel onderwijsachterstandenbeleid (VVE)

Artikel 1

Beleidsdoel: doelgroepgericht jeugd- en jongerenbeleid

Doelstelling

Het doel van het onderwijsachterstandenbeleid is het vroegtijdig signaleren van kinderen met een (taal)achterstand, zodat zo snel mogelijke (taal)ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd. Voorschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar en wordt verzorgd op peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven.

1. Subsidiecriteria

 • 1.

  GelijkheidsbeginselVergelijkbare organisaties worden op vergelijkbare wijze gesubsidieerd. Hier worden twee soorten organisatie onderscheiden te weten peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

 • 2.

  ZelfredzaamheidIn principe zijn organisaties zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van hun organisatie. Zij kunnen geen bestaansrecht ontlenen aan eventuele subsidie. De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten in het kader van voorschoolse educatie om dat zij die zij belangrijk acht voor peuters. Daarnaast moeten organisaties in staat zijn eigen inkomsten te genereren.

 • 3.

  Aanwezigheid eigen vermogenzie algemene subsidieverordening.

 • 4.

  Zonder winstoogmerkAlleen organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie. Voor kinderdagverblijven wordt alleen in het kader van onderwijsachterstandenbeleid een uitzondering gemaakt. Kinderdagverblijven zijn onder de wet kinderopvang een marktpartij geworden die winst beoogd te maken. In het kader van Voorschoolse educatie faciliteert de gemeente via het kinderdagverblijf de ouders om hun peuter een extra dagdeel te laten deelnemen.

 • 5.

  Eigen bijdrage plichtDe gemeente hanteert als uitgangspunt dat organisaties een ouderbijdrage vragen. De gemeente financiert middels de subsidie voorschoolse educatie een extra dagdeel op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

 • 6.

  SamenwerkingseisIn geval van een subsidieaanvraag verwacht de gemeente dat organisaties aantoonbaar streven naar samenwerking met andere subsidieontvangers die soortgelijke activiteiten uitvoeren.

 • 7.

  Bevorderen participatieDoelstelling van het onderwijsachterstandenbeleid is gericht op participatie aan de samenleving door het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden.

 • 8.

  Algemene ToegankelijkheidVoorschoolse educatie is toegankelijk voor alle doelgroeppeuters.

2. Uitvoeringsregel voorschoolse educatie

DoelstellingHet doel van het onderwijsachterstandenbeleid is het vroegtijdig signaleren van kinderen met een (taal)achterstand, zodat zo snel mogelijke (taal)ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd. Voorschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar en wordt verzorgd op peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven.

Subsidieontvanger De subsidieontvangers is (zijn) de organisatie(s) waarmee de gemeente afspraken maakt over de uitvoering van voorschoolse educatie. Dit zijn organisaties voor peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijven in de Gemeente Bronckhorst.

Subsidiabele activiteitenGrondslag voor de subsidieverstrekking is de AMVB: besluit doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010. Subsidiabel is een derde dagdeel peuterspeelzaalwerk of kinderopvang gedurende een jaar aangeboden aan een doelgroepkind. Onder een doelgroepkind wordt verstaan een kind met een ontwikkelingsachterstand, waarbij de nadruk wordt gelegd op taalachterstand. De achterstand kan ook betrekking hebben op motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. De leidster van de groep signaleert een (mogelijke) ontwikkelingsachterstand en schakelt de verpleegkundige in van de jeugdgezondheidszorg voor een indicatie.

Subsidiecriteria

Criterium

Specifiek

Gelijkheidsbeginsel

Zie beleidsregel

Zelfredzaamheid

Zie beleidsregel

Eigen vermogen

Zie beleidsregel

Geen winstoogmerk

Zie beleidsregel

Eigen bijdrage

Zie beleidsregel

Samenwerkingsgericht

Zie beleidsregel

Alg. toegankelijkheid

Zie beleidsregel

Participatiebevorderend

Zie beleidsregel

SubsidievormPrestatiesubsidie.

VerdeelregelsPeuterspeelzalen: Aan peuterspeelzalen wordt een vergoeding verstrekt voor het wekelijkse bezoek van de peuterspeelzaal door een doelgroepkind gedurende een derde dagdeel. De vergoeding is gebaseerd op de gehanteerde kostprijs van € 1.029,- (uit: Peuterspeelzaalbeleid 2007). De vergoeding bedraagt € 515, - (prijspeil 2008) per peuter gedurende een jaar en zal jaarlijks conform de ophoging van de rijksuitkering geïndexeerd worden.Kinderdagopvang: Aan kinderdagverblijven wordt een vergoeding verstrekt voor het wekelijkse bezoek van de kinderopvang door een doelgroepkind gedurende een derde dagdeel. De vergoeding bedraagt de ouderbijdrage (het andere deel wordt via de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst uitgekeerd). De eigen bijdrage voor ouders ligt voor ouders met een modaal inkomen (€ 30.975) in 2008 op € 394,- per jaar voor een dagdeel per week.

Subsidievaststelling De subsidie wordt verleend op declaratiebasis onder vermelding van namen van de doelgroepkinderen die gebruik hebben gemaakt van deze faciliteit en de periode waarover dit het geval was. Declaraties kunnen twee maal per jaar worden ingediend: 1 april en 1 oktober.

Subsidieplafond:Het budget voor 2006 - 2010 is € 66.153,-. Er wordt € 1.500,- besteed aan de organisatie van een aftrapbijeenkomst. De middelen komen als volgt beschikbaar (onder voorbehoud van de beschikkingen van het ministerie):Schooljaar 2007-2008: € 7.184 Schooljaar 2008-2009: € 28.734 Schooljaar 2009-2010: € 28.734Middelen mogen overgeheveld worden naar het volgende schooljaar. Middelen moeten wel besteed zijn voor 1-8-2010.

Inwerkingtreding Deze beleids- en uitvoeringsregel treden in werking op 1 mei 2008 en eindigt op 1 augustus 2010.

Evaluatie In het najaarsoverleg 2008 met peuterspeelzalen, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg wordt deze beleids- en uitvoeringsregel geëvalueerd.