Evenementennota Bernheze 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Evenementennota Bernheze 2024  

1. Inleiding, doelstelling en kader. 4

1.1 Inleiding.. 4

1.2 Doelstelling.. 4

1.3 Wat is een evenement. 4

1.4 Wet- en regelgeving.. 4

1.5 Rolverdeling en verantwoordelijkheden.. 5

2. Vaststelling vergunning.. 7

2.1 Categorieën: vergunningplichtig of niet. 7

2.2 Risico-classificatie.. 8

2.3 Locatie.. 8

2.4 Schaarse vergunningen…………………………………………………………………………………………………………………….10

3. Procedure vergunningverlening.. 11

3.1 Aanvraag en ontvangstbevestiging.. 11

3.2 Beslistermijn.. 11

3.3 Vergunning toekennen.. 12

3.4 Bekendmaking en bezwaar en beroep.. 12

4. Voorschriften evenementenvergunning.. 13

4.1 Tent of ander (tijdelijk) bouwwerk.. 13

4.2 Afval 13

4.3 Geluid.. 13

4.4 Eindtijden………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

4.5. Verkoop alcoholhoudende drank.. 15

4.6 Beveiliging.. 15

4.7 Verkeersmaatregelen.. 15

4.8 Aankondiging.. 15

4.9 (Circus) dieren.. 15

4.10 Kamperen.. 16

4.11 Toiletvoorzieningen.. 16

4.12 EHBO... 16

4.13 Natuur. 17

4.14 Duurzaamheid.. 17

4.15 Toegankelijkheid.. 18

4.16 Toezicht en handhaving.. 18

4.17 Klachten.. 18

4.18 Leges en andere kosten.. 19

5. Voorzieningen.. 20

5.1 Nutsvoorzieningen / water. 20

5.2 Uitleen materialen.. 20

5.3 Vrijwilligersverzekering / aansprakelijkheidsverzekering.. 20

6. Slot. 22

6.1 Overgangsbepaling.. 22

6.2 Totstandkoming en inwerkingtreding.. 22

6.3 Citeerregel 22

6.4 Ondertekening.. 22

Bijlagen..

Bijlage 1: Regionale Procesbeschrijving evenementenveiligheid..

Bijlage 2: Behandelscan evenementen Brabant.

Bijlage 3: Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen..

Bijlage 4 Checklist toegankelijkheid evenementen..

Bijlage 5 Kaart stiltegebied Maashorst…………………………………………………………………………………………………..

Bijlage 6: Proces totstandkoming evenementennota..

  1. Inleiding, doelstelling en kader

1.1 Inleiding

In de gemeente Bernheze wordt jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd. Deze dragen bij aan de recreatieve aantrekkelijkheid en leefbaarheid in de gemeente. Het aanbod van evenementen zoals deze nu jaarlijks plaatsvinden voldoet aan de vraag en aanbod van de inwoners en de organisatoren. De gemeente promoot de komst van nieuwe evenement daarom dus ook niet.

De huidige evenementennota 2014 is een leidraad voor organisatoren en de steeds veranderde regelgeving rondom evenementen zorgen voor de noodzaak voor een nieuw geactualiseerde evenementennota.

De sector vraagt inzet van organisatoren, gemeente, hulpdiensten, vrijwilligers, sponsoren en andere belanghebbenden. Om die reden is het belangrijk dat de nieuwe nota

via participatie tot stand worden gebracht. In bijlage 6 is dit verder omschreven.

1.2 Doelstelling

Belangrijk is dat de nota ruimte biedt om het huidige evenementenaanbod te behouden. Dit stimuleert de levendigheid in de dorpskernen van Bernheze. De evenementennota waarborgt de openbare orde en veiligheid met een heldere relatie tussen organisator, hulpdiensten, gemeente, bezoeker en overige belanghebbenden. Een locatie en haar omgeving kunnen namelijk worden belast door een evenement. De evenementennota wordt ingezet voor het toetsen van aanvragen op het gebied van evenementen­vergunningen en -meldingen. Hiermee is duidelijk onder welke voorwaarden een evenement in de gemeente kan worden gehouden met, naast aandacht voor openbare orde en veiligheid, het beperken van overlast, het behartigen van de verkeersveiligheid en het beschermen van de volksgezondheid en het milieu.

1.3 Wat is een evenement

In artikel 2.6 van de APV wordt omschreven wat onder een evenement wordt verstaan. Er gelden een aantal uitzonderingen op de definitie van ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’.

1.4 Wet- en regelgeving

Naast de APV hebben organisatoren en de gemeente rekening te houden met andere wettelijke beleidskaders, zoals:

 • -.

  Activiteitenbesluit (vanaf 1-1-2024 gaat deze op in de Omgevingswet);

 • -.

  Bouwbesluit 2012 (vanaf 1-1-2024 Besluit Bouwwerken Leefomgeving);

 • -.

  Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP);

 • -.

  Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria Evenementenvergunning 2018;

 • -.

  - Alcoholwet;

 • -.

  Horecabeleid;

 • -.

  Terrassenbeleid(vanaf 1-1-2024 gaat deze op in de Omgevingswet);

 • -.

  Wet Ruimtelijke Ordening (WRO, vanaf 1-1-2024 gaat deze op in de Omgevingswet);

 • -.

  Politiewet;

 • -.

  Regeling Verkeersregelaars;

 • -

  Wegenverkeerswet;

 • -

  Wet op de Kansspelen;

 • -

  Wet Milieubeheer (vanaf 1-1-2024 gaat deze deels op in de Omgevingswet);

 • -

  Web Bibob;

 • -

  Wet Natuurbescherming (vanaf 1-1-2024 gaat deze op in de Omgevingswet);

 • -

  Wet Veiligheidsregio’s;

 • -

  Winkeltijdenverordening (vanaf 1-1-2024 gaat deze op in de Omgevingswet)

 • -

  Zondagswet.

Afhankelijk van de specifieke activiteiten van een evenement wordt nagegaan welke actuele regelgeving van toepassing is. Het kan zijn dat overige wetgeving regels stelt waardoor er voor het evenement nadere voorwaarden gelden of specifieke eisen worden gesteld.

Wet- en regelgeving en jurisprudentie veranderen continu, met impact op evenementen. Nieuwe richtlijnen worden bepaald op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Actueel is dat voor evenementen in de buitenlucht een provinciale natuurvergunning of ontheffing noodzakelijk kan zijn. De afgelopen jaren is nieuwe regelgeving ingevoerd rondom gezondheid (roken, alcohol, drugs, lachgas), plastic, EHBO en particuliere beveiliging. Er volgen mogelijk meer nieuwe richtlijnen: voor energie, lucht-water-bodem, alcoholgebruik, geluid, drones, vuurwerk etc., en de Europese Dienstenrichtlijn stelt eisen aan vergunningverlening waaronder schaarse vergunningen.

De geplande invoering van de Omgevingswet (vanaf 1-1-2024) vormt een aanpassing, door de bundeling van 26 wetten. In de Verordening fysieke leefomgeving (VFL) en in de toekomst in het Omgevingsplan is vanuit de APV en een aantal verordeningen de regels over de fysieke leefomgeving overgeheveld ter voorbereiding op de komst van deze nieuwe wet. De leefomgeving is het criterium die de Omgevingswet hanteert voor het opnemen van verordenende bepalingen in het omgevingsplan. Verordeningen en regels met een ander motief zoals openbare orde en veiligheid komen niet voor samenvoeging in aanmerking.

Wel zal een aanvraag voor een evenementenvergunning worden getoetst aan het omgevingsplan zodra de Omgevingswet is ingevoerd.

1.5 Rolverdeling en verantwoordelijkheden 

Organisator (vergunninghouder)

Aangaande een evenement en/of evenementenvergunning wordt de rol van de organisator onderverdeeld in verschillende verantwoordelijkheden:

 • -.

  Organisator is primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig evenement;

 • -.

  Organisator is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers van het evenement;

 • -.

  Organisator is verantwoordelijk voor het beperken/voorkomen van hinder in de omgeving, binnen de door de gemeente gestelde kaders en wet- en regelgeving;

 • -.

  Organisator is verantwoordelijk voor het treffen van (noodzakelijke) voorzieningen, zowel facilitair als beheersmatig, en bijbehorende kosten;

 • -.

  Organisator is aansprakelijk voor alle schade die aan eigendommen van de gemeente en/of anderen wordt toegebracht;

 • -.

  Organisator is verantwoordelijk voor naleven van de wettelijk gestelde vereisten vanuit de gemeente en overheid, alsmede de gestelde voorschriften uit de vergunning.

Gemeente

Op grond van de Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en is de burgmeester bevoegd om bevelen te geven die noodzakelijk worden geacht voor de uitoefening van deze taak. Daarnaast is de burgemeester ook belast met het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden, waaronder evenementen, en op de voor het publiek toegankelijke gebouwen en daarbij behorende erven.

Op grond van de APV wordt de vergunning voor een evenement (artikel 2.7) afgegeven door de burgemeester. De burgemeester is bevoegd om een aanvraag voor een evenementenvergunning te verlenen, weigeren, en/of in te trekken. Voor de overige vergunningen of ontheffingen geldt, dat afhankelijk van het soort vergunning of ontheffing, op een aanvraag wordt beslist door de burgemeester of door het college van burgemeester en wethouders. Dit is nader bepaald in de van toepassing zijnde regelgeving.

De gemeente blijft terughoudend in het zelf organiseren van evenementen en promoot de komst van nieuwe evenement niet actief.

2. Vaststelling vergunning

2.1 Categorieën: vergunningplichtig of niet

De APV maakt onderscheid tussen melding- en vergunningplichtige evenementen. Voor het verschil wordt verwezen naar de vigerende APV.

Niet vergunningplichtig

-Melding

De voorwaarden in de APV voor een melding zijn cumulatief; zodra aan één of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan is het evenement vergunningplichtig.

-Besloten feest

Een vergunning of melding is niet nodig voor een besloten activiteit. Dit betekent dat de activiteit plaatsvindt op een privé-locatie, voor eigen mensen. Er worden geen kaartjes verkocht of (in welke vorm dan ook) entree betaald. Ook mag er geen aandacht via de media worden gevraagd voor de activiteit. Een voorbeeld van een besloten feest is een bruiloft, verjaardag of een personeelsfeest. Op basis van het BGBOP is er wel een melding nodig als er in een tijdelijk bouwwerk meer dan 150 personen verblijven.

De term ‘besloten‘ wordt strikt gehanteerd. In geval van twijfel moet een evenementenvergunning worden aangevraagd. Als een besloten feest naar aard en omvang gelijkgesteld wordt aan een evenement met invloed op de openbare orde, mogelijke overlast of invloed op de (verkeers-)veiligheid dan is een vergunningaanvraag met de bijbehorende ontheffingen noodzakelijk.

-Inrichting/gebouw

Voor reguliere activiteiten in een inrichting/gebouw is geen evenementenvergunning nodig.

Als de activiteit afwijkt van regulier gebruik en/of er worden meer bezoekers verwacht dan volgens de gebruiksvergunning/-melding is toegestaan, moet er een evenementenvergunning en een nieuwe melding brandveilig gebruik worden gedaan.

 • -

  Paracommerciële instellingen

Paracommerciële inrichtingen/rechtspersonen mogen in hun horecagelegenheid uitsluitend activiteiten organiseren die passen binnen de doelstelling van de organisatie. Zij zijn, voor wat betreft de horeca-activiteiten en alcohol schenken, beperkt. Deze beperkingen zijn in de APV opgenomen.

Activiteiten bij een paracommerciële inrichting, die passen bij hun doelstelling en gericht zijn op hun leden, zijn geen evenementen. De gemeente kan evenwel hier toch ooit om een (evenementen)vergunning vragen, gelet op bijvoorbeeld de omvang van het evenement of de openbare orde en veiligheid.

Bij twijfel of een activiteit past bij een inrichting kan er het beste contact worden opgenomen met de gemeente.

2.2 Risico-classificatie

Op grond van de door het ‘Coördinatieoverleg evenementenveiligheid Oost-Brabant’ vastgestelde en vigerende ‘Regionale procesbeschrijving evenementenbeleid Oost-Brabant’ worden evenementen onderverdeeld in drie behandelclassificaties. Classificering geschiedt door middel van het invullen van de zogenaamde ‘Behandelscan Evenementen Brabant’:

A (regulier): < 6 punten op de behandelscan

B (aandacht): 6-9 punten op de behandelscan

C (risicovol): > 9 punten op de behandelscan.

Een meldingplichtig (klein) evenement heeft de behandelclassificatie 0.

Dit instrument komt tot een behandelclassificatie aan de hand van een kwantitatieve analyse van het soort evenement, de locatie en het publiek. Op basis van de aanvraag voert de ambtelijke organisatie de behandelscan uit en onderneemt verdere acties.

De aanvragen voor reguliere evenementen (A-evenementen) zullen door de gemeente (eventueel na advies van de politie en/of de Veiligheidsregio Brabant-Noord) schriftelijk worden afgehandeld.

Voor evenementen met een risico (B- en C-evenementen) wordt per evenement bekeken of er een vooroverleg noodzakelijk is. Indien een vooroverleg noodzakelijk of wenselijk is, neemt de gemeente, na ontvangst van de aanvraag en de van belang zijnde aanvullende gegevens, zoals een veiligheidsplan, het initiatief tot het organiseren van een vooroverleg. Naast de organisatie zijn diverse ambtenaren van de gemeente, de politie en de Veiligheidsregio (brandweer en GHOR) aanwezig. Tijdens dit overleg zal het evenement, de eventuele risico’s en de daarbij behorende voorschriften en acties worden besproken.

Bij evenementen met een verhoogd risico (C-evenementen) zal een multidisciplinaire behandelaanpak worden doorlopen samen met de organisatie, de gemeente en diverse hulpverlenende instanties.

Het gebruik van de behandelscan is niet dwingend. Het inhoudelijke oordeel van de burgemeester kan tot een andere behandelclassificatie leiden.

2.3 Locatie

Evenementenkalender

Organisatoren, gemeente Bernheze, hulpverleningsdiensten en andere betrokkenen hebben behoefte aan een kalender van geplande en vooraangekondigde evenementen met betrekking tot soort, locatie en tijdstip. Dan is er o.a. tijdig duidelijkheid over het leveren van de benodigde capaciteit vanuit de betrokken hulpdiensten voor alle evenementen. Tegelijkertijd of opeenvolgend kan het namelijk zijn dat er ook andere, wat betreft aandacht en risico gezien, gelijksoortige evenementen in de regio georganiseerd worden.

De aanmeldprocedure voor de evenementenkalender is helder en deze wordt tijdig gecommuniceerd. Een organisator kan zich jaarlijks tot 1 oktober bij de gemeente aanmelden voor de kalender van het daaropvolgende kalenderjaar.

Om de mogelijke hinder van evenementen te beperken, is het belangrijk om via de kalender evenementen te spreiden over verschillende locaties om daarmee eenzelfde locatie niet te vaak te belasten.

Er mogen per jaar maximaal twee belastende evenementen op dezelfde locatie buiten de bebouwde kom van elk dorp plaatsvinden en maximaal vier belastende evenementen op dezelfde locatie binnen de bebouwde kom van elk dorp.

Om te bepalen of een evenement belastend is wordt er naar een aantal criteria gekeken (geluidproductie, aantal bezoekers, risicoaspecten gezondheid en openbare orde). De beoordeling of een evenement belastend is vindt plaats in het ambtelijke evenementenoverleg naar aanleiding van de vergunningaanvraag van de organisatie.

Criteria die bepalen of een evenement belastend is:

 • 1.

  De geluidsproductie. Het geluidsniveau van een evenement wordt door omwonenden belangrijk geacht als het gaat om de mate van overlast te bepalen. De grens ligt bij evenementen met een geluidsniveau van 75 dB(A) of meer op de gevel van woningen van derden.

 • 2.

  Aantal bezoekers/deelnemers. Het aantal te verwachten bezoekers/deelnemers bedraagt meer dan 1.000. Het gaat dan om het aantal bezoekers/deelnemers dat op enig moment gelijktijdig aanwezig is. Het moet gaan om een reële schatting; de voorziening voor dit aantal moet er ook zijn.

 • 3.

  Er zijn risicoaspecten. Er zijn risicoaspecten ten aanzien van de volksgezondheid in het geding. Dit is in ieder geval bij de kans op overmatig alcohol gebruik, gebruik van drugs en bij negatieve ervaring (niet naleving vergunning) van de vorige keer.

 • 4.

  Openbare orde. De kans op verstoring van de openbare orde is aanwezig.

Door bovenstaande ruimtelijke spreiding wordt een maximale afstemming tussen mogelijke hinder (leefbaarheid) en dynamiek (levendigheid) binnen de gemeente en haar kernen geborgd.

Dit maximum stelsel geldt dus niet voor reguliere en meldingsplichtige evenementen en is enkel bedoelt om overlast gevende evenementen te maximaliseren en te spreiden.

De aanmeldingen voor de kalender worden beoordeeld door de medewerkers van de afdeling VTHV. De gemeente doet uiterlijk 1 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar opgave van de inhoud van de evenementen op de kalender aan de regionale evenementen-coördinatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Het college stelt vóór 1 januari de evenementenkalender vast. Een nieuwe aanvraag van een belastend evenement is alleen mogelijk als een ander belastend evenement niet doorgaat. De verandering in de kalender moet altijd afgestemd worden met de hulpdiensten.

Weekmarkt / standplaatsen

Op woensdag is er in Heesch weekmarkt. Hetzelfde geldt voor de vrijdagochtend in de kernen Heeswijk-Dinther en Nistelrode. De weekmarkt heeft voorrang op een evenement m.u.v. tijdens de kermissen dan moet de markt naar een andere locatie. Er zal samen met de marktmeester wel altijd in goed overleg worden gekeken of het evenement /opbouw tegelijk kan plaatsvinden door de marktkramen eventueel een stuk op te schuiven of te verplaatsen.

Tevens dient rekening gehouden te worden met de verleende standplaatsvergunningen in de verschillende kernen.

2.4 Schaarse vergunningen

Er is sprake van een schaarse vergunning als het aantal voor een bepaalde locatie in de gemeente te verlenen evenementenvergunningen beperkter is dan de vraag om evenementenvergunningen voor die locatie. De gemeente is verplicht om ten behoeve van de vergunningverlening een transparante procedure te volgen.

Medewerkers van team VTHV beoordelen de aanvragen op basis van het volgende afwegingskader:

 • 1.

  Historie: evenementen die al eerder zijn georganiseerd, gaan voor op nieuwe evenementen, indien het dezelfde datum en/of locatie betreft. Er is wel een grens hieraan: een bestaand evenement kan een datum maximaal vijf jaar achtereen claimen;

 • 2.

  Het evenement trekt met name lokaal/regionaal georiënteerde publiek;

 • 3.

  De organisator is lokaal/regionaal;

 • 4.

  Het evenement is gericht op diverse doelgroepen;

 • 5.

  Er zijn goede ervaringen met de organisator.

Er blijft altijd de mogelijkheid bestaan om af te wijken van de kalender en de maximale aantallen belastende evenementen per evenementengebied. De hardheidsclausule van het college is dan van toepassing.

  3. Procedure vergunningverlening

Onderstaand volgen de stappen in de procedure in de vergunningverlening. Afhankelijk van het soort evenement en de locatie kunnen er ook andere vergunningen noodzakelijk zijn.

De gemeente verleent geen meerjarenvergunningen. Ook voor evenementen die (vrijwel) jaarlijks plaatsvinden dient elk jaar opnieuw een vergunningaanvraag/melding te worden gedaan.

3.1 Aanvraag en ontvangstbevestiging

De procedure start met het indienen van een (digitaal) aanvraagformulier van de gemeente Bernheze door de organisator van het evenement. Binnen 5 werkdagen ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

Samen met het invullen van het meldingsformulier van een klein evenement en van het aanvraagformulier van een A-B-C-evenementenvergunning moeten een aantal bijlagen worden meegestuurd. Door veranderende wet- en regelgeving kan dit veranderen. De actuele checklist staat in het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning:

 • -.

  Draaiboek;

 • -.

  Veiligheidsplan / calamiteitenplan;

 • -.

  Situatietekening;

 • -.

  Tekening met alle te plaatsen objecten, parkeergelegenheid, fietsenstalling en eventuele wegafsluitingen en/of omleidingen;

 • -.

  Verkeersplan/mobiliteitsplan;

 • -.

  Per verblijfsruimte (tent, tribune, podium) een plattegrond op schaal 1:200 of met vermelding van de maatvoering, met daarop ingetekend alle te plaatsen objecten inclusief eventueel aanwezige (nood)voorzieningen en (nood)uitgangen. De plattegrond moet voldoen aan de indieningsvereisten, gesteld in het BGBOP;

 • -.

  Bij een optocht een plattegrond met daarop de route ingetekend;

 • -.

  Indelingstekening van alle kampeertenten /voertuigen;

 • -.

  Gezondheidsplan (alleen bij B-C evenementen).

Als het noodzakelijk is wordt deze checklist bijgesteld en geldt de opsomming in het actuele aanvraagformulier.

Als blijkt dat bij een vergunningaanvraag onvoldoende gegevens en/of bescheiden zijn toegevoegd dan wordt de organisator in de gelegenheid gesteld om binnen een redelijke termijn (circa twee weken) de aanvraag aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens en/of bescheiden niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Hiervan krijgt de organisator schriftelijk bericht.

3.2 Beslistermijn

Voor een goede beoordeling van het evenement is het van belang dat de vergunning­aanvraag met voldoende benodigde gegevens en bescheiden, tijdig wordt ingediend door de organisator van het evenement.

Een evenementenvergunning voor een C- evenement (een evenement met een verhoogd risico) dient uiterlijk 16 weken voor het plaatsvinden van het evenement ingediend te worden, zodat er voldoende tijd is om een evenementenvergunning goed te behandelen. De A-B evenementen­vergunningen dienen uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement ingediend te worden. De meldingen voor een klein evenement 17 werkdagen.

3.3 Vergunning toekennen

Indien de gemeente signalen bereiken die de betrouwbaarheid van de aanvrager van de vergunning in twijfel trekken, kan een Bibob-procedure worden gestart voorafgaand aan de keuze om een vergunning te verstrekken of dat niet te doen.

Een vergunning voor een evenement wordt afgegeven door de burgemeester. Aanvullende voorwaarden of ontheffingen kunnen zowel de bevoegdheid van de burgemeester als die van het college betreffen. De ambtelijke organisatie is belast met de coördinatie van de voorbereiding en afhandeling van de vergunning. De burgemeester is bevoegd om een vergunning te weigeren in het belang van:

 • 1.

  Openbare orde;

 • 2.

  Openbare veiligheid;

 • 3.

  Volksgezondheid;

 • 4.

  Bescherming van het milieu.

Klachten en ervaringen uit het verleden worden meegewogen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. Dit kan reden zijn om de aanvraag te weigeren of strengere voorschriften aan de vergunning te verbinden. Daarnaast kan de burgemeester in geval van overlast of het niet nakomen van afspraken of vergunningsvoorschriften de volgende aanvraag voor een vergunning weigeren. Voordat tot weigering wordt overgegaan wordt de organisator van het evenement op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze of bedenkingen naar voren te brengen.

3.4 Bekendmaking en bezwaar en beroep

Een verleende evenementenvergunning treedt in werking zodra deze bekend is gemaakt via publicatiekanalen in de lokale media en www.overheid.nl. Informatie over de ontvangen aanvragen kan worden ingewonnen bij de ambtelijke organisatie.

Tegen de verleende vergunning staat (6 weken) bezwaar en beroep open. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor de vergunning. In geval van spoed kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.

4. Voorschriften evenementenvergunning

In het aanvraagformulier wordt helder uitgelegd waar de aanvraag aan moet voldoen, hoe deze moeten worden ingediend en op welke termijn dat uiterlijk moet gebeuren om een vergunningverlening mogelijk te maken.

4.1 Tent of ander (tijdelijk) bouwwerk

Ten aanzien van de brandveiligheid bij evenementen wordt er onderscheid gemaakt tussen evenementen in een gebouw en evenementen op een open terrein of in een tijdelijk bouwsel.

Voor de regelgeving omtrent brandveiligheid bij evenementen in een gebouw is op dit moment het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Per 1 januari 2024 is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht. Deze vervangt het Bouwbesluit 2012.

Vindt het evenement niet plaats in een gebouw, maar bijvoorbeeld op een open terrein of in een tijdelijk bouwsel (bijv. tent), dan geldt het BGBOP. Men moet een gebruiksmelding aanvragen wanneer:

 • 1.

  in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;

 • 2.

  er meer dan 150 personen aanwezig zullen zijn.

In geval er sprake is van een evenement in een gebouw wordt de gebruiksmelding (samen met de brandweer) beoordeeld.

4.2 Afval

In de evenementenvergunning wordt een aantal voorwaarden opgelegd t.a.v. het opruimen van afval na afloop van een evenement. De vergunning bepaalt onder andere het volgende:

 • 1.

  De organisatie dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende afvalbakken geplaatst worden.

 • 2.

  Na afloop dient de organisatie ervoor zorg te dragen dat het terrein wordt opgeruimd en in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

 • 3.

  Indien het terrein niet volledig is opgeruimd zal de gemeente dit doen op kosten van de organisatie.

 • 4.

  Schade aan gemeente-eigendommen wordt op de organisatie verhaald.

4.3 Geluid

Indien noodzakelijk wordt een akoestische onderbouwing gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten zijn. Zodoende kan worden beoordeeld of het evenement aan de normstelling gehouden kan worden. Daarnaast kunnen, indien nodig, de voorwaarden worden opgenomen in de vergunning tot het uitvoeren van een geluidsmeting(en).

Geluid, de frequentie en het aantal bezoekers zijn grotendeels bepalend voor de vraag of omwonenden hinder ervaren van een evenement. Om de hinder te beperken is het belangrijk om omwonenden minimaal twee weken voorafgaand aan het evenement te informeren over o.a. contact gegevens, programma/eindtijden en eventuele verkeershinder.

Naast het algemene geluidsniveau spelen bij hinder met name de basgeluiden (lage tonen) een belangrijke rol. Vandaar dat er zowel dB(A) als dB(C) normen zijn opgenomen. Volgens de huidige normen geldt bij reguliere evenementen 75 dB(A) op de gevel als een aanvaardbaar geluidsniveau.

Onderstaande tabel geeft de geluidsnormen overzichtelijk weer:

Periode

Maximale eindtijd

Maximale gevelbelasting

Dag/avond (zondag t/m donderdag)

24:00

75 dB(A)

90 dB(C)

Dag/avond

(vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag)

01:00

75 dB(A)

90 dB(C)

Stiltegebied

Voor wat betreft het stiltegebied is bepaald dat er in en rondom het stiltegebied geen muziekevenementen mogen plaatsvinden. Voor overige evenementen worden geluidsnormen gehanteerd die voortborduren op hetgeen in de Provinciale Milieuverordening beschreven staat. Daarin is namelijk een streefwaarde van 40 dB(A) in het stiltegebied opgenomen.

In bijlage 5 is op de kaart aangegeven in welk gebied er geen muziekevenementen mogen plaatsvinden. Onder muziekevenementen worden evenementen verstaan waar versterkte muziek ten gehore wordt gebracht en/of waar de hoofdactiviteit is het luisteren naar een optreden van een of meerdere muzikanten (bands). Dergelijke evenementen zijn niet toegestaan omdat deze een grote negatieve uitstraling op de directe omgeving hebben.

4.4 Eindtijden

Om een geleidelijk vertrek van de bezoekers (‘cooling down’) mogelijk te maken wordt een

onderscheid gemaakt in de eindtijd van het geluid en de drankverstrekking en de eindtijd van het evenement.

De eindtijd van het evenement houdt in dat op dat moment géén bezoekers meer aanwezig

mogen zijn in de tent of op de locatie waar het evenement wordt gehouden. De volgende

eindtijden worden gehanteerd voor alle evenementen:

Dagen

Eindtijd muziek

Eindtijd drankverstrekking

Eindtijd evenement

Dag/avond (zondag t/m donderdag)

24:00

00:30

01:00

Dag/avond

(vrijdag, zaterdag en op dagen voorafgaand aan een feestdag)

01:00

01:30

02:00

De burgemeester kan bij uitzondering gemotiveerd afwijken van deze eindtijden. Op het moment dat een

ruimere eindtijd wordt gehanteerd zal hierover duidelijk worden gecommuniceerd o.a. in de plaatselijke krant.

4.5. Verkoop alcoholhoudende drank

Voor het schenken van alcoholische dranken is een ontheffing nodig op basis van artikel 35 Alcoholwet.

4.6 Beveiliging

Afhankelijk van aard en omvang van een evenement dient de organisator beveiliging aan te stellen die toezicht uitoefent op het evenement. De beveiliging wordt uitgevoerd door gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers van door het Ministerie van Justitie erkende beveiligingsbedrijven.

De kosten voor de beveiligingswerkzaamheden zijn voor rekening van de organisator. In de vergunning worden, indien van toepassing, voorwaarden gesteld met betrekking tot het aantal aan te stellen beveiligers.

4.7 Verkeersmaatregelen

Ten behoeve van evenementen kan het noodzakelijk zijn tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Voorbeelden van tijdelijke verkeersmaatregelen zijn het afsluiten van een weg al dan niet in combinatie met een omleidingsroute of het instellen van een tijdelijke parkeerverbod.

Wanneer verkeersmaatregelen getroffen moeten worden, dan dient dit aangegeven te worden op het moment dat een evenementenvergunning wordt aangevraagd. Een verkeersplan moet dan toegevoegd worden aan de aanvraag. In het verkeerplan moet duidelijk aangegeven zijn welke verkeersmaatregelen genomen worden. Ter verduidelijking moeten de verkeersmaatregelen op een kaart worden aangegeven.

Het is belangrijk dat de gemeente goed in beeld heeft welke verkeersmaatregelen genomen worden, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van de weggebruiker. Daarom moeten wegafzettingen voldoen aan CROW richtlijn 96B, waarin staat beschreven welke bebording moet worden toegepast.

De organisatie van een evenement is niet alleen verantwoordelijk voor het deugdelijk afzetten van wegen, maar ook voor de omleidingsroute.

Met het afsluiten van busroutes en doorgaande wegen wordt zeer terughoudend omgegaan. 

4.8 Aankondiging

Niet-commerciële organisaties kunnen gebruik maken van de aankondigingsborden voor evenementen aan de invalswegen van de dorpskernen.

4.9 (Circus) dieren

Een circusvoorstelling is een evenement. Op gemeentegrond heeft de gemeente Bernheze op dit moment alleen Plein 1969 in Heeswijk-Dinther dat geschikt is om een (klein) circus op te zetten.

Een tentoonstelling, evenement, markt of beurs met levende dieren moeten vooraf aangemeld worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat geldt voor evenementen met: evenhoevigen (bijvoorbeeld koeien, schapen en geiten) hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven.

4.10 Kamperen

Om tijdens een evenement te mogen kamperen op een niet officieel kampeerterrein dient ontheffing aangevraagd te worden. In artikel 5.3.1. van de Verordening Fysieke Leefomgeving staat namelijk dat het zonder ontheffing verboden is ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende van het terrein.

4.11 Toiletvoorzieningen

Bij evenementen waar veel bezoekers verwacht worden, is het verplicht om voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te hebben. Niet alleen met het oog op de uitstraling, maar ook ter voorkoming van milieuverontreiniging en (geur)overlast door wildplassen.

De organisatie dient zelf voor toiletvoorzieningen te zorgen en de kosten komen derhalve ook voor rekening van de organisatie. Binnen de gemeente Bernheze kan gebruik worden gemaakt van chemische toiletvoorzieningen waarbij dus geen aansluiting op de riolering nodig is. De chemische toiletvoorzieningen moeten op een correcte manier geleegd worden. Een andere optie is het aansluiten van de vermaler op de rioolkolk.

Als richtlijn is de volgende norm gehanteerd:

 • 1.

  Eén toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers;

 • 2.

  Minimaal twee toiletten;

 • 3.

  Een toilet is binnen een loopafstand van 150 meter te bereiken;

 • 4.

  Herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs, met dien verstande dat het aantal urinoirs maximaal ¾ van het totale aantal toiletten bedraagt;

 • 5.

  De toiletten worden minimaal tweemaal per dag en zo nodig vaker gereinigd.

4.12 EHBO

Voor de inzet van EHBO’ers volgt de gemeente de richtlijnen van het GHOR op.

Het inzetten van BHV’ers in plaats van EHBO’ers is vaak niet afdoende. Een BHV’er is namelijk niet hetzelfde geschoold en hoeft niet aan dezelfde eisen te voldoen als een EHBO’er. Er zijn drie wezenlijke verschillen die ervoor zorgen dat EHBO’ers tijdens evenementen ingezet worden:

 • 1.

  Een EHBO’er heeft daadwerkelijke ervaring met het behandelen van reanimaties, slagaderlijke bloedingen en weet hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen, omdat deze vaker te maken heeft met dergelijke letsels. Een BHV’er zal over het algemeen nooit of zelden te maken krijgen met bovengenoemde situaties, waardoor de kennis “wegzakt” omdat deze slechts jaarlijks of om de 2 jaar onderhouden wordt in een oefenomgeving (het is dus maar de vraag hoe BHV’ers omgaan met de stress bij een daadwerkelijk zwaar letsel in de praktijk).

 • 2.

  Een EHBO’er ontvangt met regelmaat bijscholing via de EHBO-vereniging of het Rode Kruis. Veelal vinden deze om de 2 maanden plaats. Herhalingslessen of toepassing van nieuwe of herziene behandelwijzen zijn onderwerpen die terugkomen op deze bijscholingsmomenten.

 • 3.

  Het belangrijkste verschil is dat een EHBO’er vitale functies (controle bewustzijn en ademhaling) kan monitoren en hier ruime ervaring in heeft. Met name bij patiënten welke te maken hebben met gezondheidsverstoringen door alcohol, drugs of onwel wordingen (hittebevlieging, uitdroging, tekort suiker, of simpelweg personen die “gewoon” flauwvallen) is deze monitoring van wezenlijk belang. Ook kan de EHBO’er bepalen of het inzetten van een ambulance noodzakelijk is, of dat behandeling ter plaatse voldoende is.

4.13 Natuur

Bij buitenevenementen mogen aanwezige beschermde dieren en planten geen schade ondervinden. Een ecologische deskundige helpt na te gaan of dit zo is middels een zogenaamde deskundige ecologisch onderzoek of QuickScan. Hij/zij bepaalt ook hoe eventuele schade kan worden voorkomen. Het kan ook zijn dat de deskundige wordt ingeschakeld om toe te zien op de voor het evenement gemaakte afspraken over preventieve maatregelen. Een evenementenorganisator moet altijd voldoen aan de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming. Dit houdt in dat er altijd respectvol moet worden omgegaan met dieren en de natuur en er moet worden gestreefd om deze zo min mogelijk te verstoren. Of het nu om een beschermde soort gaat of niet.

In de invloedsfeer van de Gemeente Bernheze liggen niet direct een Natura 2000 gebied maar we grenzen er wel tegenaan. Bij alle C-evenementen en B-evenementen die gebruik maken van voertuigen is het nodig om een AERIUS berekening aan te leveren.

Het natuurgebied de Maashorst ligt voor een deel in de gemeente Bernheze. Er geldt een gebiedsvisie voor o.a. evenementen in dit natuurgebied. De visie is opgesteld door de gezamenlijke terreineigenaren (gem. Oss, gem. Bernheze, gem. Maashorst en Staatsbosbeheer). Dit vereist intergemeentelijke afstemming.

In de gemeente Bernheze liggen ook nog andere natuurgebieden. De beheerder van deze gebieden zal altijd eerst toestemming moeten geven voor het houden van het evenement. In deze gebieden moet er ook rekening worden gehouden met het eventueel aanleveren van extra informatie t.b.v. bescherming van de flora en fauna. Een vergunning is in een natuurgebied daarom altijd maatwerk.

4.14 Duurzaamheid 

De gemeente Bernheze stimuleert duurzaamheid. Het gebruik van de duurzame glazen met statiegeld bij (gesloten) evenementen op beheersbare terreinen (op één locatie, zonder loopverkeer) is per 1 juli 2023 landelijk verplicht. Deze maatregel vermindert de hoeveelheid (zwerf)afval en gaat het gebruik van (wegwerp)plastic en de wegwerpcultuur tegen.

Met ingang van het nieuwe nota worden alle organisatoren van een evenement verplicht om met duurzame glazen te werken.

Deze maatregel geldt ook voor evenementen met minder dan 200 personen, met uitzondering van straatfeesten/buurtbarbecues en A-evenementen met een niet-commercieel karakter. Deze dienen voor het schenken van dranken te werken met duurzame glazen, maar hoeven hier vanwege het kleinschalige, niet commerciële karakter geen statiegeldsysteem voor in te zetten.

4.15 Toegankelijkheid 

Elk evenement moet toegankelijk zijn voor iedereen en dus ook voor mensen met beperkingen, zoals ouderen en lichamelijk en verstandelijk beperkten. Kleine aanpassingen in de openbare ruimte of aan voorzieningen kunnen al een groot verschil maken. In bijlage 4 bij deze nota is een checklist toegankelijkheid evenementen opgenomen.

Deze checklist dient als een hulpmiddel voor de evenementenorganisatoren om evenementen meer inclusief te maken.

4.16 Toezicht en handhaving

De organisator van een evenement is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers van het evenement. De organisator moet bij zijn vergunningsaanvraag indien nodig een veiligheidsplan indienen. Hierin wordt onder andere opgenomen welke maatregelen de organisator treft om het evenement zowel op het terrein als buiten het terrein veilig en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen. Hulpdiensten bepalen, aan de hand van het veiligheidsplan, welke inzet nodig is. Er wordt maatwerk per evenement toegepast.

De gemeente is in algemene zin verantwoordelijk voor de openbare orde. Vanuit die hoedanigheid verbindt de burgemeester voorschriften aan een vergunning. De organisator is verplicht deze na te leven. De gemeente dient als eindverantwoordelijke voor de openbare orde en leefbaarheid te controleren of de vergunninghouder de opgelegde voorschriften naleeft.

Uitgangspunt hierbij is dat handhaving bij evenementen een uitzondering moet zijn. Er wordt vooral een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid van de organisatoren om het evenement in goede banen te leiden.

Bij overtreding wordt, afhankelijk van het voorschrift dat wordt overtreden, in de meeste gevallen bij een eerste overtreding van een vergunningsvoorschrift de organisator hierop mondeling aangesproken. Wordt tijdens het evenement dezelfde overtreding opnieuw geconstateerd, dan kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Bovendien kan bij het herhaaldelijk overtreden van vergunningsvoorschriften worden overwogen of er negatief wordt beslist op een nieuwe aanvraag van de desbetreffende organisator.

Indien kort voorafgaand aan een evenement alsnog wordt geconstateerd dat de veiligheid van bezoekers en/of deelnemers niet voldoende kan worden gegarandeerd, kan de verplichting worden opgelegd eerst nadere maatregelen te treffen of kan een eventueel reeds verleende vergunning alsnog worden ingetrokken, waardoor het evenement niet door kan gaan.

4.17 Klachten

Het is uiteraard mogelijk dat bij evenementen klachten ontstaan. Aandachtspunt is en blijft een heldere procedure met richtlijnen. Deze is te vinden in het “Reglement klachtenbehandeling gemeente Bernheze”.

4.18 Leges en andere kosten

Aan de evenementenvergunning en bijbehorende vergunningen en ontheffingen zijn kosten verbonden. De tarieven zijn opgenomen in tarieventabel die bij de legesverordening van de gemeente Bernheze hoort. Overige kosten staan op de website van de gemeente Bernheze vermeld.

5. Voorzieningen

Vanuit de gemeente worden verschillende voorzieningen beschikbaar gesteld voor het organiseren van een evenement. Hieronder worden deze materialen/voorzieningen beschreven.

5.1 Nutsvoorzieningen / water

De organisator is verantwoordelijk voor voldoende stroom- en watervoorzieningen. Er kan gebruik worden gemaakt van de stroomvoorzieningen op de dorpspleinen in de gemeente Bernheze. Eventuele kosten worden in rekening gebracht bij de organisator.

5.2 Uitleen materialen

Dranghekken, (verkeers)borden en containers kunnen bij de gemeente in bruikleen worden genomen. Daarbij geldt het volgende:

 • 1.

  Materiaal kan alleen geleend worden als er een evenementenvergunning verleend is.

 • 2.

  De organisatie haalt de materialen op, plaatst ze en brengt ze terug binnen drie werkdagen.

 • 3.

  Materialen kunnen alleen opgehaald worden als hiervoor telefonisch een afspraak is gemaakt.

 • 4.

  Als het uitgeleend materiaal beschadigd is of niet teruggebracht wordt, stelt de gemeente de organisatie hiervoor aansprakelijk.

 • 5.

  Als de materialen niet voorhanden zijn, kunnen materialen gehuurd worden bij een particulier bedrijf. Verkeersborden moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

 • 6.

  Bij de containers worden zakken geleverd door de gemeentewerf. Het vuil moet door de organisatie wel zelf worden afgevoerd.

5.3 Vrijwilligersverzekering / aansprakelijkheidsverzekering

Een organisator van een evenement wordt gewezen op het risico van aansprakelijkheid en met het advies om een evenementen- of een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Het gegeven dat de burgemeester een evenementenvergunning voor het aangevraagde evenement heeft verleend, maakt de gemeente niet aansprakelijk voor opgetreden letsel van bezoekers en schade in welke aard, mate en vorm dan ook die voorkomt uit het plaatsvinden van het evenement.

Het motief voor de verlening van een evenementenvergunning is het aangeven van juridische randvoorwaarden met betrekking tot handhaving van de openbare orde, veiligheid en gezondheid ten behoeve van het op verantwoorde wijze plaatsvinden van het betreffende evenement.

Voorop staat dat de organisatie van het evenement/vergunninghouder zelf (zelfs hoofdelijk) aansprakelijk is voor opgetreden schade en letsel in het kader van het plaatsvinden van het door hem georganiseerde evenement.

Zorgvuldigheidshalve wordt de organisatie van het evenement gewezen op deze risicofactor met het advies een evenementen- dan wel een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Een uitzondering hierop is de zorgplicht van de gemeente voor de openbare weg en de openbare ruimte.

Vrijwilligerspolis

De gemeente Bernheze heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeente. De vrijwilligersverzekering is een vangnetverzekering, dat wil zeggen dat je daar pas aanspraak op kan maken als er geen andere verzekering afgesloten is. Elke andere verzekering gaat voor.

Voorwaarden vrijwilligers

De voorwaarden waaraan een vrijwilliger moet voldoen zijn:

 • 1.

  de vrijwilliger moet het werk in enig organisatorisch verband verrichten;

 • 2.

  vrijwilligers moeten dit werk onverplicht en onbetaald doen;

 • 3.

  het werk dat de vrijwilligers doen, moet een maatschappelijk belang hebben;

 • 4.

  er mag geen sprake zijn van een eigen belang of commercieel belang.

De vereniging zelf, de bezoekers en de leden van de vereniging zijn geen verzekerde op de vrijwilligerspolis.

 

6. Slot

6.1 Overgangsbepaling

Tot het moment van in werking treden blijven al verleende vergunningen van kracht. Zodra deze nota in werking treedt worden alle nieuwe aanvragen voor een evenementenvergunning hieraan getoetst. De evenementennota 2014 wordt ingetrokken.

6.2 Totstandkoming en inwerkingtreding

Deze nota is tot stand gekomen door vaststelling van de burgemeester en wethouders, voor zoveel het ieders bevoegdheden betreft en treedt in werking op 1 januari 2024

6.3 Citeerregel

Deze nota wordt aangehaald als: Evenementennota Bernheze 2024.

6.4 Ondertekening

De burgemeester van de gemeente Bernheze

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

Bijlagen

Bijlage 1: Regionale Procesbeschrijving l evenementenveiligheid

 Bijlage 2: Behandelscan evenementen Brabant

Bijlage 3: Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Bijlage 4 Checklist toegankelijkheid evenementen

Bijlage 5 Kaart stiltegebieden

Bijlage 6: Proces totstandkoming nota

Ondertekening

Gemeente Bernheze Namens deze,

P. Hurmans Secreatis A. Walraven burgemeester