Regeling vervalt per 21-04-2025

Tijdelijk besluit van de burgemeester van de gemeente Roosendaal houdende regels omtrent cameratoezicht ‘Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Kalsdonk’

Geldend van 20-04-2024 t/m 20-04-2025

Intitulé

Tijdelijk besluit van de burgemeester van de gemeente Roosendaal houdende regels omtrent cameratoezicht ‘Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Kalsdonk’

De burgemeester van de gemeente Roosendaal;

gelet op:

 • -

  de artikelen 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening en 151c van de Gemeentewet;

 • -

  zoals besproken in de lokale driehoek op 27 maart 2024;

overwegende dat:

 • -

  de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, bevoegd is om op basis van artikel 2:77 van de APV en artikel 151c van de Gemeentewet voor een bepaalde duur cameratoezicht in te zetten;

 • -

  de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten en de openbare veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 • -

  uit politieanalyse blijkt dat er rondom de Philipslaan, het Heilig Hartplein en de Rector Hellemonsstraat in de wijk Kalsdonk sprake is van een bovenmatig aantal meldingen en strafbare feiten zoals inbraken in personenauto’s, overlast van drugs en alcoholgebruik, diefstallen en bezit van vuurwapens;

 • -

  op basis van uitgebreide analyses de wijk Kalsdonk is toegewezen aan het focusgebied in het kader van het Nationaal Programma Roosendaal, hetgeen betekent dat de veiligheid en leefbaarheid in de gehele wijk ernstig onder druk staat;

 • -

  uit observaties van en meldingen bij wooncorporatie Alwel blijkt dat een aantal panden in het aan te wijzen gebied kunnen worden betiteld als ‘gebruikerspanden’, met de bijbehorende drugs- en geluidsoverlast;

 • -

  uit diverse onderzoeken en enquêtes blijkt dat ruim 71% van de inwoners zich onveilig voelt in de wijk Kalsdonk, gevoelens van onveiligheid ervaart en bepaalde plaatsen in de wijk vermijdt uit angst;

 • -

  met name in de buurt Kalsdonk van de wijk Kalsdonk, de rapportcijfers van bewoners sinds 2021 zijn gekelderd op de thema’s ‘veiligheid’, ‘rust in de buurt’ en ‘ongewenste’ activiteiten;

 • -

  door de bovengenoemde overlast en incidenten de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig wordt aangetast, zoals beschreven wordt door diverse professionals van gemeente, politie, Thuiszorg West-Brabant, opbouwwerk van WijZijn en andere organisaties;

 • -

  geweldsconflicten en bedreigingen een gevaar kunnen opleveren voor bewoners, omwonenden en voorbijgangers;

 • -

  de tot nu toe genomen maatregelen zoals eerder ingesteld cameratoezicht en extra toezicht door gemeentelijke toezichthouders, politie en straathoekwerkers niet het gewenste effect hebben gehad;

 • -

  extra instrumenten, zoals de inzet van jongerenstraatcoaches en wijkcoaches, niet het gewenste effect hebben gehad;

 • -

  het Ministerie van SZW een opdracht om de weerbaarheid van gesloten gemeenschappen te bevorderen heeft uitgezet, omwille van de leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid in specifiek de wijk Kalsdonk;

 • -

  de situatie zoals hierboven is weergegeven niet alleen zeer onwenselijk is, maar ook de integriteit van het lokale bestuur aantast;

 • -

  het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen, te weten dat de wijk Kalsdonk onderdeel uitmaakt van het focusgebied in het Nationaal Programma Roosendaal, waarbij voor de duur van 20 jaar intensief ingezet zal worden op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van dit focusgebied;

 • -

  de inzet van cameratoezicht de handhaving van de openbare orde en veiligheid en gerichte aansturing vanuit het actief bekijken van beelden bevordert, en daarmee zal bijdragen aan het de-escaleren van overlast en het gericht optreden tegen bovengenoemde overlast en incidenten;

 • -

  het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied gelet op het voorgaande voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het inzetten van cameratoezicht waaronder proportionaliteit, subsidiariteit en kenbaarheid.

BESLUIT

Artikel 1 Gebieden en gebruik camera’s

 • 1. In het gebied, zoals aangegeven op de als bijlage 1 bijgevoegde kaart, flexibel cameratoezicht in te zetten;

 • 2. Dat het genoemde probleem niet met minder vergaande maatregelen dan cameratoezicht opgelost/beheerst kan worden en dat deze maatregel in verhouding staat tot de

  • a.

   geconstateerde overlast/criminaliteit;

 • 3. Dat beelden die zijn opgenomen worden bekeken als er calamiteiten en/of incidenten hebben

  • a.

   plaatsgevonden;

 • 4. Dat de beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen;

 • 5. Dat de beelden 24 uur per dag opgenomen worden en maximaal 28 dagen bewaard blijven;

 • 6. Dat de beelden in elk geval vrijdagavond en zaterdagavond live uitgekeken worden, en indien nodig ook op andere momenten zoals na signalen.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 20 april 2024 en vervalt op 21 april 2025.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Kalsdonk 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester van Roosendaal op 27 maart 2024,

de burgemeester

J.M. van Midden

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar: postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant te Breda, postbus 90006, 4800 PA BREDA, worden verzocht om, met betrekking tot dit besluit, een voorlopige voorziening te treffen.

Bijlage 1: Aan te wijzen gebied cameratoezicht Kalsdonk 2024

afbeelding binnen de regeling

Knipsel kaart