Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet Peel en Maas

Geldend van 03-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

overwegende:

dat het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zijn belast;

besluiten gelet op het bepaalde in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet:

Artikel 1

Als toezichthouder belast met het houden van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen en daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert, worden aangewezen de medewerkers van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid van de gemeente Peel en Maas met de functies:

 • Medewerker integrale handhaving A

 • Medewerker integrale handhaving B

 • Medewerker integrale handhaving C

 • Toezichthouder A

 • Toezichthouder B

 • Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

 • Medewerker Fysieke Omgeving

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2

De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • -

  Omgevingswet;

 • -

  Woningwet;

 • -

  Wet milieubeheer;

 • -

  Wet goed verhuurderschap;

 • -

  Wet basisregistratie personen;

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas;

 • -

  Wegsleepverordening Peel en Maas;

 • -

  Afvalstoffenverordening Peel en Maas;

 • -

  Erfgoedverordening Peel en Maas;

 • -

  Bomenverordening Peel en Maas;

Artikel 3

Aan de medewerkers genoemd in artikel 1 wordt ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

De medewerkers genoemd in artikel 1 zijn aangewezen om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

Artikel 5

Het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet Peel en Maas’ treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Artikel 6

Eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders, onder welke benaming dan ook, voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens bovengenoemde wet- en regelgeving worden ingetrokken per 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 maart 2024.

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

de gemeentesecretaris

K.H. Werps-Aerts

de burgemeester

W.J.G. Delissen-van Tongerlo