Verordening gegevensverstrekking BRP Midden-Delfland 2024

Geldend van 03-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-05-2018

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking BRP Midden-Delfland 2024

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2024, Zaak 519608;

Gelet op de art 3.2, art. 3.8 lid 1 en 3.9 lid 1 en lid 2 Wet BRP;

Gelet op de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG);

Besluit:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening gegevensverstrekking BRP Midden-Delfland 2024:

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening.

AVG:

Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) ;

Basisregistratie:

De basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

GBA-V

De verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Derde:

Elke rechtspersoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

Binnengemeentelijke afnemers

Elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

Ingeschrevene:

Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

Organen van de gemeente:

 • Organen van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie;

 • Instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur zijn opgelegd en of belast zijn met de uitvoering van publiekrechtelijke taken en de daaraan gelijkgestelden;

Ingezetene:

De ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

Persoonslijst:

Het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid van de wet, over één persoon in de basisregistratie;

Overheidsorgaan:

Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

Verordening:

De Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Midden-Delfland 2024;

Wet:

Wet basisregistratie personen (BRP)

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente.

 • 2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

  • a.

   rechtstreekse inzage;

  • b.

   systematische verstrekkingen;

  • c.

   telefonische verstrekkingen;

  • d.

   beveiligde e-mail;

  • e.

   technische koppelingen en verbanden met andere verwerkingen.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen.

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig art. 3.9 Wet BRP, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de derde werkzaamheden verricht met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en deze gegevens niet op een andere manier verzameld kunnen worden.

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 4. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

 • 2. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

 • 2. De Verordening gemeentelijke basisadministratie personen Midden-Delfland: van (28-05-2014) wordt hiermee ingetrokken.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking BRP Midden-Delfland 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2024.

De voorzitter,

De griffier,

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Met de invoering van die wet in 2014 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) ingetrokken.

De mogelijkheid die de Wet GBA kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wet BRP identiek overgenomen. Deze verordening geeft daar nu opnieuw invulling aan. Deze nieuwe verordening betreft een wijziging ten opzichte van de vorige “Verordening basisregistratie personen gemeente Midden-Delfland” van 28 maart 2014.

Aanleiding voor deze nieuwe verordening is de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daarop volgende technische wijzigingen van de Wet BRP. Artikel 2 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) bepaalt dat de AVG niet van toepassing is op de basisregistratie personen; net zoals de Wbp dat ook bepaalde. De Wet BRP kent immers als “lex specialis” zijn eigen, strengere regime voor de verwerking en verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP en de privacybescherming daarbij. Wel is de Wet BRP qua terminologie nu aangepast en gelijk getrokken met de AVG.

Het verstrekking regime, dat we sinds 1994 in de Wet GBA en sinds 2014 in de Wet BRP kennen is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over de actuele en overleden inwoners van de eigen gemeente aan:

 • organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP, zie artikel 2 van deze verordening) ook wel “binnengemeentelijke afnemers” genoemd; en

 • derden (op grond van artikel 3.9 van de Wet BRP, zie artikel 1 van deze verordening) die geen (semi-) overheidsorgaan zijn en ook geen “bijzondere derde” die door de minister is aangewezen (zie ook bijlage 4 en 5 van het Besluit BRP), ook wel “vrije derden genoemd”.

Toelichting artikel 1

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening.

Toelichting artikel 2

Verstrekking aan een orgaan van de gemeente Midden-Delfland

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente op grond van artikel 3.2 Wbrp. Zolang de Wbrp door de gemeente wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente woonachtig zijn, dient de gemeente het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

De gegevens kunnen verstrekt worden door:

 • rechtstreekse inzage in burgerzaken applicatie;

 • digitale systematische verstrekkingen op basis van een indicatie;

 • telefonisch;

 • beveiligde e-mail door middel van programmatuur;

 • koppelingen van de burgerzaken applicatie aan andere systemen, zoals het zaaksysteem.

Burgerzaken verstrekt alleen de persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taak (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wet BRP).

Toelichting artikelen 3 en 4

Gegevensverstrekking aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren. De aanwijzing van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de categorieën van derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet. Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders de volgende criteria als uitgangspunt te nemen.

Het moet gaan om werkzaamheden:

 • die samenhangen met een overheidstaak,

 • die strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg,

 • waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 • van derden met een schriftelijke toestemming. Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd. 4/5 Besluit nr.: 75449 Beperkt set aan gegevens Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Raadplegen persoonsgegevens van inwoners van Midden-Delfland en van niet-inwoners is mogelijk

De medewerkers van de gemeente raadplegen of gebruiken persoonsgegevens van personen die niet in de gemeente ingeschreven zijn via GBA-V. Voor personen die wel in deze gemeente ingeschreven zijn raadplegen of gebruiken zij de GBA (de bevolkingsadministratie via de burgerzaken applicatie).

De Minister van BZK regelt de inzage in GBA-V van personen die niet in Midden-Delfland wonen via een autorisatiebesluit. In de Regeling gegevensverstrekking BRP worden voor wat betreft de GBA, dus de eigen inwoners, dezelfde gegevens opgenomen als voor het raadplegen van GBA-V.

De medewerkers kunnen dus voor alle personen die geregistreerd zijn in de BRP dezelfde soort GBA/BRP gegevens inzien en gebruiken.

De gemeente verstrekt de gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en met inachtneming van alle privacyrechten (volgens de AVG en de Wet BRP) van betrokkene. De gemeente verstrekt alleen persoonsgegevens uit de bevolkingsadministratie wanneer de gegevens niet op een andere manier verzameld kunnen worden.

Op verzoek van een derde kunnen gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. Dit kan uitsluitend indien:

 • de betrokkene vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens; of,

 • de gegevens noodzakelijk zijn om bepaalde werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wet BRP).

Geheimhouding

Aan een derde wordt geen persoonsgegevens verstrekt als de betrokkene op grond van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om verstrekkingsbeperking/geheimhouding.

Als deze verstrekkingsbeperking is opgenomen op de persoonslijst, wordt eerst aan betrokkene gevraagd of hij bezwaar heeft tegen het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Als hij bezwaar maakt volgt een belangenafweging.

Aan derden wordt een beperkte set persoonsgegevens verstrekt

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Onder categorieën van derden worden verstaan:

 • 1.

  Derden zoals bedoeld in artikel 3.9 tweede lid van de wet waaronder bijvoorbeeld begrepen:

  • a)

   rechtspersonen die zijn belast met de uitvoering van overheidstaken dan wel opdrachten en die gegevens uitsluitend nodig hebben ter uitvoering van de aan hen door de overheid opgelegde taken of rechtspersonen die door de gemeente worden gesubsidieerd waaronder geprivatiseerde onderdelen van de gemeente, zonder directe zeggenschap van het gemeentebestuur en geprivatiseerde onderdelen van de gemeente die bij bijzonder besluit zijn aangewezen door de verantwoordelijke. Daaronder dienen onder meer te worden verstaan: woningbouwcorporaties die de gegevens, met uitsluiting van debiteurenactiviteiten, fondswerving of ledenwerving, nodig hebben voor de uitvoering van de Woonwet dan wel de Huisvestingsverordening of de woonruimteverdeling of voor het tegengaan van illegale bewoning dan wel spookbewoning.

Bijlage 1 Lijst van derden waaraan gegevens worden verstrekt

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling