Mandaatbesluit maatschappelijke opvang gemeente Kampen - GGD IJsselland

Geldend van 04-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2024

Intitulé

Mandaatbesluit maatschappelijke opvang gemeente Kampen - GGD IJsselland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

gelezen het voorstel met kenmerk 15929-2024,

Overwegende:

 • -

  dat op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de wet) in werking is getreden, welke de gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer (maatschappelijke) opvang wordt verstaan;

 • -

  dat de wet voor het bieden van maatschappelijke opvang geen wettelijk onderscheid kent tussen centrumgemeente en regiogemeenten;

 • -

  dat echter voor maatschappelijke opvang tussen de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, in casu de constructie met centrumgemeenten, voorlopig te handhaven;

 • -

  dat de gemeenten in de regio IJssel-Vecht in overleg met de centrumgemeente Zwolle bepaald hebben dat GGD IJsselland met ingang van 1 januari 2015 als regionaal toegangsorgaan voor maatschappelijke opvang fungeert;

 • -

  dat vanwege de doorcentralisatie van de toegang tot beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht per 1 april 2024 het ‘Mandaatbesluit beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeente Kampen GGD IJsselland' van 8 juni 2021 dient te worden ingetrokken;

 • -

  dat gemeenten een schriftelijk mandaat moeten geven om GGD IJsselland bevoegd te laten blijven om als toegangsorgaan, namens hen, besluiten te nemen inzake maatschappelijke opvang;

Gelet op:

 • -

  hoofdstuk 2 paragraaf 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 10:3, eerste lid en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening sociaal domein gemeente Kampen, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Kampen en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen;

 • -

  het geldende ‘Convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht 2024’ dat is gesloten tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;

 • -

  de geldende dienstverleningsovereenkomst centrale toegang maatschappelijke opvang tussen centrumgemeente Zwolle en GGD IJsselland;

Besluit het volgende:

Artikel 1

Voor de bevoegdheden tot:

 • 1.

  het nemen van alle noodzakelijke besluiten in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Verordening sociaal domein gemeente Kampen, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Kampen en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Kampen, daaronder in ieder geval begrepen:

  • a.

   het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang (in casu het bepalen van toegang tot een voorziening voor maatschappelijke opvang);

  • b.

   het herzien of intrekken van de beslissing op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang;

  • c.

   het nemen en verrichten van alle noodzakelijk voorbereidingshandelingen en -beslissingen, alsmede het besluiten tot het niet behandelen van aanvragen;

 • 2.

  het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen de hiervoor genoemde besluiten;

verleent het college van burgemeester en wethouders met ingang van 1 april 2024 mandaat, aan het dagelijks bestuur van GGD IJsselland en stemt terzake van dit mandaat in met het verlenen van ondermandaat.

Artikel 2

Het Mandaatbesluit beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeente Kampen – GGD IJsselland dat in werking is getreden op 16 juni 2021 in te trekken per 1 april 2024.

Artikel 3

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking. Als de datum van bekendmaking na 1 april 2024 ligt, werkt het besluit terug tot en met 1 april 2024.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 26 maart 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos,

secretaris

S. de Rouwe,

burgemeester

Ondertekening