Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025

Geldend van 29-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein:

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning

Economie

Monumenten

gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 3, derde lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2019;

gelet op de subsidieplafonds die de raad bij de programmabegroting vaststelt, dan wel heeft vastgesteld,

besluiten vast te stellen

de subsidieregelingen 2025.

1. Inleiding

In het voorjaar van 2019 is in de gemeente Rhenen het subsidiebeleid herijkt. Deze herijking is tweeledig. Een nieuwe Algemene subsidieverordening Rhenen 2019 (hierna te noemen ASV 2019) is opgesteld.

Ook wordt er gewerkt met dit document: Jaarlijkse subsidieregelingen. In dit document staan de subsidieregelingen met een terugkerend karakter. Jaarlijks worden deze regelingen gepubliceerd om de subsidieplafonds kenbaar te maken. Ook worden de voorwaarden en criteria om in aanmerking te komen in de regelingen toegelicht.

Om een volledig overzicht te geven van alle subsidiemogelijkheden wordt in dit document tevens aangegeven welke incidentele subsidieregelingen er zijn. Dit zijn regelingen voor nieuwe initiatieven vanuit de samenleving waarvoor u gedurende het jaar subsidie kunt aanvragen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het beschikbare budget. In hoofdstuk drie staan alle mogelijkheden op een rij.

Algemene subsidieverordening

De ASV bevat de procedurele voorschriften die van toepassing zijn bij subsidieverlening. Het vaststellen en/of wijzigen van de Algemene Subsidieverordening (ASV) is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op basis van de ASV heeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitwerking van wat in de verordening staat:

• nadere regels te stellen;

• specifieke voorwaarden te formuleren;

• grondslagen voor subsidieverlening te benoemen;

• subsidieplafonds aan te geven.

Subsidieregelingen

De nadere uitwerking van het subsidiebeleid in de vorm van specifieke regelingen is opgenomen in dit document. Per beleidsterrein of per werkveld van een beleidsterrein wordt ingegaan op de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie, de relevante doelstellingen en doelgroepen, procedurebepalingen, kosten die voor subsidie in aanmerking komen, berekening van de subsidie, verdeling van het subsidieplafond, specifieke weigeringsgronden en eventuele aanvullende verplichtingen.

Vaststelling subsidiebudgetten en -plafonds

In dit document zijn de subsidieplafonds en de verdeelregels voor de subsidies opgenomen, waarbij de plafonds het maximum te verstrekken subsidiebedrag per beleidsterrein en eventueel delen daarvan bepalen. De subsidieplafonds worden jaarlijks vastgesteld door het college, indien noodzakelijk op basis van een begrotingsvoorbehoud. Definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt bij de besluitvorming over de begroting plaats door de gemeenteraad van Rhenen. 

2. Algemene bepalingen

2.1. Grondslagen en bevoegdheid

De wettelijk grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document ‘Jaarlijkse subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025’ is gebaseerd zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Rhenen (ASV). De begripsomschrijvingen uit de ASV zijn van overeenkomstige toepassing.

2.2. Subsidie op basis van begrotingspost

Voor het verlenen van een subsidie is een wettelijke grondslag nodig. In de gemeente Rhenen is dit in principe de ASV 2019. Het is echter ook mogelijk om een subsidie te verstrekken op basis van een begrotingspost. Dit is bedoeld om een onevenredige bureaucratie te voorkomen en wordt gebruikt wanneer er bijvoorbeeld een subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een wettelijke taak of wanneer er slechts één of enkele subsidieontvangers zijn.

Een subsidie op basis van een begrotingspost wordt een zogenaamde buitenwettelijke subsidie genoemd, conform artikel 4:23, derde lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb). Om een subsidie op basis van een begrotingspost te verstrekken is het noodzakelijk dat de begroting de naam van de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, in de begroting of de toelichting daarop staan vermeld.

2.3. Reikwijdte

In de ASV worden de reikwijdte van de bevoegdheden van het college genoemd. Overeenkomstig artikel 3 lid 1 van de ASV Rhenen 2019 zijn de nadere regels voor de beleidsterreinen, eventueel onderverdeeld in werkvelden, waarop subsidies verstrekt worden opgenomen in dit document ‘Subsidieregelingen Gemeente Rhenen 2025, hierna te noemen ‘Subsidieregelingen’.

2.4. Inhoudelijke verankering

Beleidsmatige (kader)nota’s geven sturing aan de doelen en activiteiten waarvoor subsidies worden verleend. Hierin wordt op hoofdlijnen de gewenste situatie van doelgroepen, thema’s of sectoren in doelen, prestaties en activiteiten beschreven. Het beleid wordt op basis hiervan in deze Subsidieregels zodanig geoperationaliseerd dat product- en/of prestatieafspraken met maatschappelijke instellingen mogelijk zijn en doelen van subsidies worden aangegeven. Subsidies richten zich voor zover mogelijk op output en op outcome (maatschappelijke effecten). Waar het om gaat is dat de gemeente prestaties en resultaten vaststelt in de subsidieverlening die haalbaar, beïnvloedbaar, toetsbaar en meetbaar zijn, op basis van geformuleerde doelstellingen.

Nadere afspraken over producten, prijzen (in relatie tot doelen) en aanvullende voorwaarden en voorschriften kunnen worden vastgelegd in de beschikking, met als bijlage een subsidieblad of outputcontract.

2.5. Soorten subsidies

Subsidies onderscheiden zich in juridische zin slechts door het feit of het een jaarlijkse dan wel incidentele subsidie betreft. Daarom wordt een tweedeling in type subsidies aangebracht en tevens een beperking van het aantal subsidienamen:

Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie heeft betrekking op voortdurende activiteiten van een rechtspersoon

of een natuurlijke persoon. Aan de subsidieverlening zijn bepalingen verbonden waarin prestaties worden gevraagd op het gebied van doelstellingen en prestaties gericht op uitvoering van gemeentelijk beleid, waarbij de subsidieontvanger de uitvoering ter hand neemt. De subsidiebepalingen worden in de subsidieregelingen en toekenningsbeschikking benoemd.

Incidentele subsidie

Eenmalige subsidies zijn subsidies die voor een incidentele activiteit van een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, of een activiteit waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 3 jaar subsidie wil verlenen.

Hieronder vallen momenteel:

• Activiteitensubsidies in het kader van de regeling Preventie

Een activiteitensubsidie is tijdelijk en doelgericht. De subsidie is gericht op een prestatie, activiteit, evenement, product of resultaat, die aansluit op gemeentelijk beleid, die in tijd beperkt is en die inhoudelijk een afgerond resultaat oplevert.

• Initiatievenfonds

Een bijdrage uit het initiatievenfonds is bedoeld om nieuwe kleinschalige initiatieven van bewoners in de wijken te stimuleren die bijdragen aan een vitale samenleving, de leefbaarheid vergroten en de sociale samenhang versterken op het moment dat inwoners daar zelf mee komen.

• Buurtbudgetten

Buurtbudgetten zijn incidentele subsidies van maximaal € 200,- die zonder al te veel drempels verstrekt kunnen worden aan initiatieven van bewoners van een straat, buurt of wijk die een gezamenlijke activiteit willen organiseren;

• Onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten

Een bijdrage van maximaal € 2.500,- aan de werkzaamheden noodzakelijk om een gemeentelijk monument in goede staat te brengen en in staat te houden en/of om toekomstig groot onderhoud en kostbare restauraties te voorkomen of te verminderen. Het betreft onderhoud het normale onderhoud te boven gaand.

2.6. Jaarlijkse én incidentele subsidie

Een ontvanger van een jaarlijkse subsidie kan in hetzelfde jaar in aanmerking komen voor een extra, eenmalige subsidie als de activiteit of het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Er is geen sprake van reguliere activiteiten, waarvoor reeds structurele subsidie is verleend;

• Naast doelstellingen op het eigen beleidsterrein draagt de activiteit blijkens het projectplan bij aan andere gemeentelijke doelstellingen;

• De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met één of meer maatschappelijke partners (culturele instellingen, sportverenigingen, onderwijs, welzijnssector, buurtorganisaties of bedrijfsleven). Dit betekent dat ook de aanvraag voor subsidie samen met één of meer maatschappelijke partners moet worden ingediend.

2.7. Maximaal beschikbare budgetten: subsidieplafonds

Met het vaststellen van de jaarlijkse begroting door de Raad worden tevens de subsidieplafonds per beleidsterrein of werkveld definitief vastgesteld. De subsidieplafonds en eventueel door het college vastgestelde deelplafonds maken budgetteren mogelijk. Het bereiken van een (deel)subsidieplafond is reden een aanvraag te weigeren. Elk plafond of deelplafond is gekoppeld aan een inhoudelijke opgave, waarvoor de Raad een budget ter beschikking stelt.

2.8. Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

3. Subsidieregelingen 2025

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor toepassing van deze subsidieregeling wordt onder de begrippen het volgende verstaan:

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2019;

 • b.

  Overige begrippen uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2019 die worden gebruikt in deze subsidieregeling hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2019.

Artikel 2 Reikwijdte

De Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2019 is van toepassing, behalve voor zover daarvan in deze subsidieregeling rechtens wordt afgeweken.

Artikel 3 Subsidieregeling Muziekoriëntatie

3.1 Subsidieplafond: € 9.416,51

Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad.

3.2 Doel van de subsidie

De jeugd in de gemeente Rhenen heeft de mogelijkheid om zich muzikaal te ontwikkelen.

3.3 Beoogde resultaten

Klassieke muziekoriëntatie voor de schoolgaande jeugd in de gemeente Rhenen.

3.4 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

Jaarlijks wordt de schoolgaande jeugd uit de groepen vier en vijf van de deelnemende basisscholen, (ongeveer 400 leerlingen) in de gemeente Rhenen in aanraking gebracht met de beginselen van muziek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om lessen in Algemene Muzikale Vorming of instrumentale lessen te volgen.

3.5 Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie

Stichting Muziekonderwijs Rhenen.

Op dit beleidsterrein wordt voor 2025 gekozen voor continuïteit en verdieping van de bestaande subsidierelatie. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2025 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2024 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen.

3.6 Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie.

3.7 Verdeelsleutel subsidieplafond

Voor de genoemde activiteit is € 9.416,51 beschikbaar.

3.8 Van toepassing zijnde normbedragen

Geen.

3.9 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Geen.

3.10 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

Niet van toepassing.

3.11 Referentiebeleidsdocumenten

 • Programmabegroting 2024 – 2027

Artikel 4 Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk

4.1 Subsidieplafond: € 398.165,-

Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de raad.

4.2 Doel van de subsidie

De bibliotheek is een fysieke en digitale plek waar educatie, informatie en ontmoeting gerealiseerd worden. De bibliotheek bereikt alle inwonersgroepen en functioneert binnen een netwerk van maatschappelijke organisaties, met in het bijzonder scholen en culturele instellingen.

4.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

 • a.

  Het zorgen voor laagdrempelige beschikbaarheid en toegankelijkheid van kennis en informatie voor alle inwoners.

 • b.

  Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie door het organiseren van cursussen, lezingen, debatten, studiegroepen e.d.

 • c.

  Het bieden van activiteiten met betrekking tot (voor)leesplezier, geletterdheid en mediawijsheid aan de jeugd in de leeftijd tot 18 jaar.

 • d.

  De bibliotheek organiseert activiteiten gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid.

 • e.

  De bibliotheek organiseert activiteiten op het gebied van leesbevordering en kennismaking met kunst, cultuur en literatuur.

 • f.

  De bibliotheek participeert in het lokale netwerk van maatschappelijke partners en organiseert in samenwerking met deze partners activiteiten gericht op ontmoeting en contact en verbinding tussen inwoners.

4.4 Beoogde resultaten

Het invulling geven aan de vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek:

 • 1.

  Kennis- en informatievoorziening: De basisbibliotheek als warenhuis van kennis en informatie. De bibliotheek biedt met de (digitale) collectie als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling. In het bijzonder kan hierbij overheidsinformatie (van, maar ook over de overheid) betrokken worden en informatiepunten op het gebied van bijvoorbeeld jeugd, opvoeding, zorg en gezondheid.

 • 2.

  Educatie: De basisbibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie. De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor leerlingen, scholieren, studenten en autodidacten met bijbehorende voorzieningen, ondersteunt alle vormen van onderwijs, in de eerste plaats met de mediatheek, maar ook door lessen in informatievaardigheden (mediawijsheid). Informatievaardigheden worden ook overgebracht aan andere (volwassen) doelgroepen.

 • 3.

  Cultuur: De basisbibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur. De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over intellectuele en artistieke activiteiten. Historische of anderszins belangwekkende collecties worden bewaard en beschikbaar gesteld. De bibliotheek sluit aan op de lokale en provinciale culturele tradities. Door samenwerking met andere culturele instellingen geeft de bibliotheek informatie over de achtergronden van museale presentaties en tentoonstellingen, over muziek- en toneeluitvoeringen. De bibliotheek verbindt professionele en amateurkunst door lezingen, specifieke collecties bij kunstuitingen, en door het bieden van gerichte dienstverlening, zoals programma-informatie en kaartverkoop.

 • 4.

  Lezen en literatuur: De basisbibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur. De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende (digitale) collectie gericht op leesbevordering. De (digitale) collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), maar biedt ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. Ook minder frequent gevraagde boeken die deel uitmaken van de literaire canon zijn in de collectie aanwezig. Literaire lezingen en voordrachten behoren tot de standaardactiviteiten op het gebied van leesbevordering.

 • 5.

  Ontmoeting en debat: De basisbibliotheek als podium voor ontmoeting en debat. De bibliotheek is de neutrale, objectieve, niet partijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen. De bibliotheek biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema’s, voor voorlichting over complexe onderwerpen en discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang.

4.5 Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie

Regiobibliotheek ZOUT

Op dit beleidsterrein wordt voor 2025 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2025 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2024 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen.

4.6 Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie.

4.7 Verdeelsleutel subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld:

Voor de activiteiten genoemd onder a tot en met f is een bedrag van € 398.165,- beschikbaar.

4.8 Van toepassing zijnde normbedragen

Geen.

4.9 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Geen.

4.10 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

De subsidievrager is bereid om over uitvoering van de subsidiebeschikking een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rhenen. Deze voorwaarde wordt opgenomen in het besluit tot subsidieverlening.

Indien een overeenkomst wordt aangegaan zal de gemeente daar tenminste in opnemen:

 • a.

  Welke prestaties worden geleverd;

 • b.

  Wat de kosten daarvan zijn;

 • c.

  Binnen welke grenzen geschoven mag worden;

 • d.

  Indien van toepassing: hoe, met welke producteenheid, wordt afgerekend;

 • e.

  Hoe de verantwoording gerapporteerd moet worden.

De subsidievrager is bereid om samen met de gemeente te werken aan de verbetering van de informatievoorziening binnen het sociaal domein.

4.11 Referentiebeleidsdocumenten

 • Programmabegroting 2024 – 2027

Artikel 5 Subsidieregeling Dorpshuis

5.1 Subsidieplafond: € 38.610,25

Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de Raad.

5.2 Doel van de subsidie

Het versterken van de sociale cohesie in de kern Achterberg door het behoud van de dorpshuisfunctie in Achterberg.

5.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

Het bieden van ontmoetingsmogelijkheden en sociale activiteiten in het Dorpshuis Achterberg.

5.4 Beoogde resultaten

Inwoners van de kern Achterberg hebben de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en aan sociale activiteiten mee te doen in het Dorpshuis Achterberg.

5.5 Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie

Vereniging Vrienden Dorpshuis Achterberg.

Het dorpshuis Achterberg vormt de spil in de kern Achterberg. In het belang van de dorpsgemeenschap worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Dit maatschappelijk belang weegt zwaar vanwege de uitvoering van onze beleidsplannen in het kader van het sociaal domein. Elke kern in onze gemeente heeft locaties nodig van waaruit wij de aansluiting willen maken met inwoners om te werken aan de vitalisering van de samenleving, zoals vastgesteld in de visie Sociaal Rhenen en in het accommodatiebeleid “Sterke accommodaties voor Rhenense samenleving’.

Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2025 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2024 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen.

5.6 Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie.

5.7 Verdeelsleutel subsidieplafond

Voor de activiteit is € 38.610,25 beschikbaar.

5.8 Van toepassing zijnde normbedragen

Geen.

5.9 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Geen.

5.10 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

Niet van toepassing.

5.11 Referentiebeleidsdocumenten

 • Accommodatiebeleid “Sterke accommodaties voor Rhenense samenleving’

 • Visie Sociaal Rhenen

Artikel 6 Subsidieregeling MFG Het Bestegoed

6.1 subsidieplafond € 6.310,65

(bedrag huur + energie in het aankomende jaar) prijspeil 2022. Actualisatie van het subsidieplafond vindt in 2025 plaats.

6.2 Doel van de subsidie

Het versterken van de sociale cohesie in de kern Elst door het in stand houden van een sterke accommodatie.

6.3 Beoogde resultaten

Inwoners van de kern Elst hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en aan sociaal maatschappelijke, sportieve en/of culturele activiteiten mee te doen in MFG Het Bestegoed.

6.4 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

Sociaal maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan het in stand houden van een sterke accommodaties in de kern Elst.

6.5 Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie

Stichting Het Bestegoed verzorgt de para-commerciële horeca in MFG Het Bestegoed, waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan de verbinding tussen de verschillende gebruikers en het verenigingsleven in het Bestegoed. Dit doen zij met inzet van vrijwilligers.

MFG Het Bestegoed vormt de spil in de kern Elst. In het belang van de dorpsgemeenschap worden er allerlei activiteiten georganiseerd, vinden diverse verenigingen hier hun thuisbasis. Dit maatschappelijk belang weegt zwaar vanwege de uitvoering van onze beleidsplannen in het kader van het sociaal domein. Elke kern in onze gemeente heeft locaties nodig van waaruit wij de aansluiting willen maken met inwoners om te werken aan de vitalisering van de samenleving, zoals vastgesteld in het accommodatiebeleid “Sterke accommodaties voor Rhenense samenleving’ en de Visie sociaal Rhenen. MFG Het Bestegoed en de activiteiten die daar georganiseerd zijn, zijn in dit beleid van belang. Stichting Het Bestegoed ondersteunt deze activiteiten door middel van para-commerciële horeca, uitgevoerd door vrijwilligers.

6.6 Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie.

6.7 Verdeelsleutel subsidieplafond

Niet van toepassing.

6.8 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Huur bar, keuken en berging (à 65,5 m2): € 4.485,82 exclusief 21% btw (prijspeil 2022)

Energiekosten: € 729,59 exclusief 21% BTW (prijspeil 2022).

Actualisatie van de huurprijzen en energiekosten vinden plaats in 2025.

6.9 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

Geen.

6.10 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

De subsidie is bedoeld om ervoor te zorgen dat Stichting Het Bestegoed haar functie kan blijven doen vanuit het belang zoals in deze subsidieregel beschreven.

In het vastgoedbeleid van de gemeente Rhenen stellen we dat aan iedere huurder de kostprijs dekkende huur wordt gevraagd. Vanuit het accommodatiebeleid koppelen we het belang van de horeca aan het in stand houden van sterke accommodaties en dragen daarmee zorg voor de benodigde huisvestingskosten. Vanuit dit belang kan Stichting Het Bestegoed zich daarom beroepen op deze subsidieregeling als tegemoetkoming voor de kostprijs dekkende huur en de energiekosten die gekoppeld zijn aan het gebruik van de horecavoorziening in MFG Het Bestegoed. Hierbij gelden de volgende afspraken

 • Stichting Het Bestegoed gebruikt minimaal de helft van de winst (opbrengsten minus de kosten) om de vergoeding die wordt gerekend voor de kostprijs dekkende huur en de energiekosten aan de gemeente te voldoen. Het resterende bedrag komt voor subsidie in aanmerking

 • Bij een negatief jaarresultaat brengt Stichting Het Bestegoed 50% dit verlies zelf op vanuit haar middelen. Tot 50% van het verlies op de jaarrekening komt voor subsidie in aanmerking.

6.11 Referentiebeleidsdocumenten

 • Accommodatiebeleid ‘Sterke accommodaties in de Rhenense samenleving’.

 • Vastgoedbeleid gemeente Rhenen.

 • Visie Sociaal Rhenen

Artikel 7 Subsidieregeling Cultuur en Erfgoed

7.1 Subsidieplafond: € 13.113,72

Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad.

7.2 Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is het bevorderen van cultuur en erfgoed in de gemeente Rhenen. De sector cultuur en erfgoed is een van de economische pijlers van de gemeente Rhenen.

7.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

 • a.

  Het organiseren van Open Monumentendag.

 • b.

  Het uitoefenen van muziekactiviteiten, ter bevordering van openbare evenementen.

 • c.

  Het organiseren van Koningsdagactiviteiten.

7.4 Beoogd resultaat

Rhenen is een recreatief-toeristisch aantrekkelijke bestemming voor alle doelgroepen.

7.5 Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie.

7.6 Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie

 • Stichting Cultuurplatform Rhenen; Open Monumentendag

 • Het uitoefenen van muziekactiviteiten, ter bevordering van openbare evenementen:

  • Muziekvereniging Crescendo

  • Showharmonie O.B.K.

  • Muziekvereniging Ons Genoegen

 • Organisatie Koningsdagactiviteiten:

  • Stichting Oranjedag Rhenen

  • Oranje Comité Elst

  • Oranje Comité Achterberg

Op dit beleidsterrein wordt voor 2025 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2025 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2024 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen.

7.7 Verdeelsleutel subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld:

 • a.

  Stichting Cultuurplatform (Open Monumentendag): € 2.601,69 (incl. € 1.250,- via erfgoedvisie).

 • b.

  Het uitoefenen van muziekactiviteiten, ter bevordering van openbare evenementen: € 4.697,32.

  Per muziekvereniging is een bedrag van € 1.174,33 beschikbaar.

 • c.

  Organisatie Koningsdagactiviteiten: € 5.814,71.

  Het bedrag wordt naar rato van het aantal inwoners per dorpskern (Elst, Achterberg en Rhenen) verdeeld.

7.8 Van toepassing zijnde normbedragen

Niet van toepassing.

7.9 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Niet van toepassing.

7.10 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

 • a.

  Het organiseren van Open Monumentendag. Niet van toepassing.

 • b.

  Het organiseren van Koningsdagactiviteiten. Niet van toepassing.

 • c.

  Activiteiten die financieel worden ondersteund door het Rhenens cultuurfonds komen niet voor subsidie in aanmerking vanuit deze subsidieregel.

 • d.

  Het uitoefenen van muziekactiviteiten, ter bevordering van openbare evenementen.

 • e.

  Voor de muziekverenigingen geldt de verplichting dat zij tweemaal per jaar zichtbaar openbaar moeten optreden, toegewezen door dan wel door tijdige notificatie aan de gemeente Rhenen.

7.11 Referentiebeleidsdocumenten

- Programmabegroting 2024 – 2027.

Artikel 8 Subsidieregeling Museum

Het meerjarenconvenant heeft een looptijd van 2022-2025. Jaarlijks zal vòòr 1 juli een evaluatie plaatsvinden. Indien nodig zullen doelen worden bijgesteld. De subsidie zal worden toegekend onder voorwaarde dat de uitkomsten van de evaluatie hiervoor geen belemmering vormen en jaarlijks worden geïndexeerd.

8.1 Subsidieplafond € 282.019,-

Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond

wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad.

 • 8.2 Doel van de subsidie

 • De stichting houdt zich aan de definitie van de International Council of Museum: het is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. De stichting verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en recreatie. De stichting zet zich in als netwerkmuseum. De stichting houdt zich aan de normen gesteld in het Museumregister.

 • De stichting heeft als verzamelgebieden/collectieonderdelen: het materiële en immateriële erfgoed over/van de gemeente Rhenen en omgeving.

 • De stichting verricht zijn activiteiten in de gemeente en wil de huidige en toekomstige generatie(s) in contact brengen met zijn erfgoed.

 • De stichting wil dat bezoekers Rhenen weten te vinden, wil bezoekers goed informeren en er voor zorgen dat ze zich welkom voelen. Daarnaast wil de stichting het verhaal van Rhenen vertellen aan de hand van bijzondere objecten meerdere uit de collecties.

 • De stichting exploiteert het centraal toeristisch informatiepunt, waarmee het museum de frontoffice van toeristisch Rhenen wordt.

 • De stichting richt zich op inwoners en bezoekers van de gemeente Rhenen in het algemeen, en specifiek op:

  • cultuurhistorisch geïnteresseerde inwoners en toeristen;

  • recreatieve fietsers en wandelaars;

  • WO II-toeristen (inclusief wederopbouw);

  • (groot)ouders met jonge kinderen;

  • basisscholen uit Rhenen en omgeving.

8.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

 • a.

  Het exploiteren van het museum, inclusief de museumwinkel, het centraal toeristisch informatiepunt en een kleinschalige horeca.

 • b.

  Het voeren van een verantwoord beheer van de museumcollectie.

 • c.

  Het organiseren van tentoonstellingen.

 • d.

  Het verschaffen van informatie over het museum en de collectie aan individuele bezoekers en groepen.

 • e.

  Het initiëren van activiteiten ter bevordering van de kennis omtrent het cultureel erfgoed.

 • f.

  Het bieden van een geschikte trouwlocatie voor huwelijksvoltrekkingen.

 • g.

  Het aanjagen van samenwerking met andere culturele en recreatieve organisaties ter bevordering van de voorgaande punten.

 • h.

  Het structureel verhuren van ruimtes aan maatschappelijke-culturele instellingen en incidenteel aan andere doelgroepen.

8.4 Beoogd resultaat

 • Collectie - voor het beheer, onderhoud en opslag van de collectie hanteert de stichting haar collectieplan volgens de normen van het museumregister.

 • Tentoonstellingen - er is een vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Rhenen, Elst en Achterberg e.o. met daarin verwijzingen naar de Grebbelinie. Daarnaast worden wisseltentoonstellingen georganiseerd.

 • De stichting streeft de volgende resultaten na:

  • een stijging van het aantal museumbezoekers van minimaal 5% per jaar. De basis voor de meting is het bezoekersaantal over 2019;

  • een jaarlijkse groei van de opbrengsten door cultureel ondernemerschap van 5% per jaar. De basis voor de meting is 2019.

8.5 Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie voor de convenant periode van 2022 - 2025.

8.6 Verdeelsleutel subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld:

 • • Huisvestingskosten : € 177.935,-

 • • Personeelskosten : € 70.727,-

 • • Overige personeelskosten : € 2.777,-

 • • Overige exploitatiekosten : € 27.218,-

 • • Huisvesting VVV : € 3.362,-

8.7 Van toepassing zijnde normbedragen

Niet van toepassing.

8.8 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Niet van toepassing.

8.9 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

8.10 Referentiebeleidsdocumenten

 • Meerjarenconvenant 2022 - 2025 museumsubsidie

 • Programmabegroting 2022 – 2025

Artikel 9 Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang

Nader te bepalen.

Artikel 10 Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie

Nader te bepalen.

Artikel 11 Subsidieregeling onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten

11.1 Subsidieplafond: € 10.000,-

Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad.

11.2 Algemene bepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Onderhoud: werkzaamheden noodzakelijk om een gemeentelijk monument (object) in goede staat te brengen en in staat te houden en/of om toekomstig groot onderhoud en kostbare restauraties te voorkomen of te verminderen. Het betreft onderhoud het normale onderhoud te boven gaand.

 • 2.

  Restauratiewerkzaamheden: die werkzaamheden aan het gemeentelijk monument (object) het normale onderhoud te boven gaand die voor de instandhouding ervan noodzakelijk zijn.

 • 3.

  Objecten: objecten welke voorkomen op de gemeentelijke lijst welke is gebaseerd op de Erfgoedverordening 2016 van de gemeente Rhenen.

 • 4.

  Monumentencommissie: de door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigener beweging te adviseren over de toepassing van de Erfgoedverordening 2016 en deze regeling.

 • 5.

  Budget: het bedrag dat door de raad van de gemeente Rhenen jaarlijks wordt vastgesteld voor de subsidiëring van de objecten voorkomende op de monumentenlijst van de gemeente Rhenen.

 • 6.

  Eigenaar: degene die in de kadastrale registers als eigenaar dan wel als erfpachter of opstalhouder van een object is ingeschreven.

 • 7.

  Subsidiabele restauratiekosten: de kosten die door burgemeester en wethouders op een ingediende gespecificeerde begroting worden aangemerkt als kosten die voortvloeien uit:

  • a.

   het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken het normale onderhoud te boven gaand, van in slechte of matige bouwtechnische staat verkerende objecten;

  • b.

   het treffen van andere voorzieningen waarvan de uitvoering in verband met de architectuur-historische waarde van het object door burgemeester en wethouders noodzakelijk worden geacht, mits die voorzieningen gelijktijdig met de onder a bedoelde voorzieningen worden uitgevoerd.

11.3 Gemeentelijke subsidie

 • 1.

  Ten behoeve van het onderhoud van objecten kunnen burgemeester en wethouders, gehoord de monumentencommissie, subsidie verlenen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders maken voor 1 januari van elk kalenderjaar bekend welk bedrag de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van restauratie aan objecten (zie subsidieplafond artikel 11.1).

11.4 Aanvragen van subsidie

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 11.3, voor enig jaar dient voor 31 oktober van het voorafgaande jaar schriftelijk te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen omtrent het indienen van een aanvraag om subsidie.

11.5 Subsidieberekening

 • 1.

  Het gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 25% van de werkelijk gemaakte, door burgemeester en wethouders aanvaardbaar geachte, kosten van onderhoud en/of restauratie, tot een maximumbedrag van € 2.500,- per object per jaar.

 • 2.

  Onder de kosten van onderhoud en/of restauratie worden begrepen:

  • a.

   de aanneemsom;

  • b.

   eventueel noodzakelijk meerwerk;

  • c.

   risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen;

  • d.

   honorarium adviseur/deskundige.

11.6 Weigeren van subsidie

Geen subsidie ingevolge deze regeling wordt toegekend:

 • a.

  voor objecten die niet zijn opgenomen op de gemeentelijke lijst;

 • b.

  in gevallen van brand- en/of stormschade, voor zover de schade in de kosten van onderhoud door een verzekeringsuitkering wordt gedekt of redelijkerwijs gedekt had kunnen worden;

 • c.

  ingeval van onderhoud en/of restauratie wanneer voor beslissing van burgemeester en wethouders op een subsidieaanvraag met de werkzaamheden is begonnen;

 • d.

  ingeval het gemeentebestuur op voet van een andere regeling subsidie heeft verleend, dan wel door het rijk en/of provincie subsidie wordt verleend ten behoeve van het betreffende object;

 • e.

  indien het voor het betreffende jaar vastgestelde budget ontoereikend is;

 • f.

  indien met het treffen van de voorzieningen het herstel van de beschermde gemeentelijke monumenten niet of in onvoldoende mate wordt gediend.

11.7 Te subsidiëren onderhoud en restauratie

Subsidie kan worden toegekend in de volgende onderhouds- en restauratiekosten:

 • a.

  herstel en vernieuwen van rieten daken (met herstel van leilatten en beperkt herstel van sporen);

 • b.

  herstel van dakvlakken gedekt met pannen, leien (met herstel van leilatten en beperkt herstel van sporen), lood, zink of koper;

 • c.

  herstel van goten (in zink, koper of lood) inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren; het aanbrengen van goten waar deze niet eerder aanwezig waren;

 • d.

  herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken, stoepen, roedenverdeling, lijstwerk;

 • e.

  herstel van windveren, schoorstenen, kapellen, hoek- en kilkeperlood;

 • f.

  herstel van dak-/torenluiken, loopbruggen, het luiken afgrazen van torens;

 • g.

  inboeten, beperkt herstel muurwerk en opnieuw voegen of pleisteren van gevels;

 • h.

  natuursteen; beperkt vervangen of inboeten;

 • i.

  behandeling van muur- en houtwerk ter regulering van de vochthuishouding dan wel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;

 • j.

  herstel van bliksembeveiligingsinstallaties;

 • k.

  buitenschilderwerk en binnenschilderwerk wat betreft ramen, buitendeuren en gevels het normaal schilderwerk te boven gaand;

 • l.

  herstel van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen, spantbenen);

 • m.

  uitwendig herstel van diverse bijgebouwen, zoals hooibergen, schuren bakhuisjes, pompen, hekken, bruggen, koetshuizen, oranjerieën, theekoepels, voor zover opgenomen in reden gevende beschrijving;

 • n.

  herstel van glas-in-lood beglazing;

 • o.

  vervanging en herstel van overige bouwelementen met waarde van grote zeldzaamheid of historische waarde;

 • p.

  vervanging en herstel van tuin-, hof- en erfelementen en meubilair, zowel van het exterieur als het interieur, paden, vijvers, banken, beelden en zonnewijzers;

 • q.

  overige werkzaamheden, voor zover burgemeester en wethouders die noodzakelijk achten.

11.8 Subsidietoekenning

 • 1.

  De subsidie, bedoeld in de artikelen 11.3 en 11.7, kan uitsluitend worden toegekend aan de eigenaar die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van een object.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de instandhouding van het betreffende object aan een subsidietoekenning zodanige voorwaarden verbinden, dat een juiste besteding van de gemeentelijke gelden wordt bevorderd, conform de doelstellingen van de Erfgoedverordening 2016.

11.9 Beslissing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders geven, gehoord de monumentencommissie, een beschikking op de aanvraag binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het eerste lid wordt de subsidie geacht te zijn geweigerd.

11.10 De vaststelling van subsidie

 • a.

  De definitieve vaststelling van het subsidiebedrag vindt plaats door burgemeester en wethouders na goedkeuring van, na beëindiging van het werk, in te dienen gespecificeerde betalingsbewijzen.

 • b.

  Om voor uitbetaling van subsidie in aanmerking te komen, moeten de werkzaamheden uiterlijk 52 weken na het geven van de beschikking, als bedoeld in artikel 11.9, gereed gemeld zijn.

 • c.

  Het vastgestelde subsidie zal worden uitbetaald aan de eigenaar die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van het object.

11.11 Toegang tot het werk

De eigenaar is verplicht er voor zorg te dragen dat aan medewerkers van bouw- en woningtoezicht, op verzoek vergezeld van leden van de monumentencommissie, toegang tot het werk en de werkplaatsen wordt verleend en is verplicht inzage te verstrekken in alle op het werk betrekking hebbende stukken.

11.12 Onderhoudsinspanning

De eigenaar is verplicht het betreffende object in goede staat van onderhoud te houden.

11.13 Sanctiebepalingen

Bij niet of niet behoorlijke nakoming van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden en gegeven aanwijzingen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de beschikking tot toekenning van de subsidie en tot terugvordering van het subsidie.

11.14 Overgangsbepaling

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, kunnen burgemeester en wethouders een voorlopige voorziening treffen. Zij doen hiervan mededeling in de eerstvolgende vergadering van de monumentencommissie.

Artikel 12 Subsidieregeling Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.

12.1 Subsidieplafond: € 3.048,-

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 3.048,-;

 • 2.

  Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de gemeenteraad.

12.2 Doel van de subsidie

De culturele geschiedenis binnen de gemeente Rhenen wordt op peil gehouden en gedeeld met haar bewoners en geïnteresseerden.

12.3 Beoogde resultaten

Behoud en het delen van de Rhenense culturele geschiedenis.

12.4 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

De historische vereniging draagt bij aan de identiteit van Rhenen. Jaarlijks zet de historische vereniging zich in voor de culturele geschiedenis van de gemeente Rhenen. De culturele geschiedenis draagt bij aan het eigen karakter van de stad en haar cultuurhistorische identiteit. De historische vereniging verzamelt en beheert de lokale historie. De vertelling en verbeelding van de cultuurhistorie draagt bij aan de binding met en de trots op de stad onder onze inwoners. Tot slot draagt de rijke cultuurhistorie van Rhenen bij aan het recreatief-toeristisch karakter van de stad.

 • Het structureel vastleggen van ontwikkelingen, gebeurtenissen en wetenswaardigheden;

 • Het streven naar behoud en verspreiding van de kennis over het cultureel erfgoed van Rhenen;

 • Jongere generaties betrekken bij de geschiedenis van Rhenen;

 • Senioren in de gemeente actief houden en mee laten doen m.b.t. cultuurhistorische activiteiten;

 • Onderzoeken en ondersteunen m.b.t. cultuurhistorie;

 • Herdenkingsmomenten organiseren;

 • Deelname en organisatie festiviteiten m.b.t. cultuurhistorie.

NB: Ook huisvesting kan (deels) betaald worden met deze subsidie.

12.5 Organisatie die in aanmerking komt voor subsidie

Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken.

12.6 Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie.

12.7 Verdeelsleutel subsidieplafond

Voor de genoemde activiteit is € 3.048,- beschikbaar.

12.8 Weigeringsgronden

De subsidieaanvraag wordt, naast de in de ASV en de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, geweigerd voor zover de aanvrager het maximale subsidiebedrag heeft ontvangen.

12.9 Van toepassing zijnde normbedragen

Geen.

12.10 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Geen.

12.11 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

 • 1.

  De hoogte van de algemene reserve van een aanvrager mag niet meer bedragen dan 10% van de totale exploitatielasten van de aanvrager in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

 • 2.

  Indien de algemene reserve het in lid 1 genoemde percentage overschrijdt, wordt het meerdere in mindering gebracht op de te verlenen subsidie.

12.12 Referentiebeleidsdocumenten

Geen.

Artikel 13 Buurtbudget

13.1 Subsidieplafond: € 5.000,-

Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2024 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2025 door de raad.

13.2 Spelregels Wijkgericht werken buurtbudget

Zie spelregels wijkgericht werken buurtbudget voor voorwaarden en indiening (bijlage 1).

Artikel 14 Initiatievenfonds

Zie uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen – “Het zijn de kleine dingen die het doen”, voor het subsidieplafond en de voorwaarden (bijlage 2).

Artikel 15 Subsidieregeling Preventie

15.1 Subsidieplafond wordt vastgesteld op het bedrag dat op 01-01-2025 beschikbaar is.

15.2 Doel van de subsidie

Het versterken van de zelfredzaamheid, sociale cohesie, meedoen aan de samenleving en het bevorderen van gezond gedrag.

15.3 Beoogde resultaten

 • Meer inwoners kunnen zich in het dagelijks leven beter redden, al dan niet met ondersteuning van hun netwerk;

 • Meer inwoners kijken om naar elkaar, helpen elkaar of zetten zich in voor hun buurt;

 • Meer inwoners die dit zelf niet zomaar kunnen, zijn in staat om mee te doen aan de samenleving;

 • Meer inwoners halen de bewegingsnorm;

 • Meer inwoners doen vrijwilligerswerk.

15.4 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie

 • Op het collectief gerichte activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van inwoners.

 • Op het collectief gerichte activiteiten die bijdragen aan onderlinge verbondenheid en inzet voor elkaar en de leefomgeving.

 • Op het collectief gerichte activiteiten die het eenvoudiger maken om mee te doen aan de samenleving.

 • Extra vrij toegankelijke activiteiten gericht op meer sporten en bewegen, die nieuw zijn en die (nog) geen deel uitmaken van het bestaande/reguliere sport- en bewegingsaanbod.

 • Activiteiten van en door jongeren, die jongeren betrekken bij hun leefomgeving of de samenleving.

 • Innovatieve activiteiten die gericht zijn op het buiten spelen, dan wel het meer aantrekkelijk maken van het buiten spelen door kinderen.

 • Innovatieve activiteiten die jeugd en jongeren informeren, interesseren en toe leiden naar vrijwilligerswerk.

 • Activiteiten gericht op het aantrekkelijk maken van organisaties voor vrijwilligerswerk door jongeren.

15.5 Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie

Vrijwilligersorganisaties of verenigingen.

15.6 Soort subsidie

Incidentele subsidie met een maximale looptijd van drie jaar.

15.7 Van toepassing zijnde normbedragen

Voor alle aanvragen geldt dat het maximale subsidie nooit hoger kan zijn dan € 2.500,-.

15.8 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften

Geen.

15.9 Bijzondere criteria en/of voorwaarden

 • 1.

  De aanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst;

 • 2.

  Als de subsidie wordt toegekend, vindt daarmee ook direct de vaststelling ervan plaats;

 • 3.

  Voor de verantwoording van een toegekende subsidie wordt een subsidieontvanger gevraagd om binnen 8 weken na afronding van het project een kort (maximaal 1 A4) activiteitenverslag en/of beeldmateriaal naar de gemeente te versturen;

 • 4.

  Er worden uitsluitend subsidies voor activiteiten en projecten toegekend die nieuw zijn en niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager en waarvoor nog niet eerder gemeentelijk subsidie is aangevraagd of toegekend. Daar waar activiteiten recent al waren gestart, maar slechts met tijdelijke financiering uit andere bronnen, kan ook nog een beroep op deze regeling worden gedaan;

 • 5.

  Er worden geen subsidies verstrekt in de kosten van voedsel, maaltijden, barbecues e.d.;

 • 6.

  Activiteiten van aanvragers die in samenwerking met anderen worden opgezet of waarbij meerdere organisaties zijn betrokken genieten voorkeur;

 • 7.

  Activiteiten die ook vallen binnen het bereik van het initiatievenfonds worden eerst binnen het kader van de regeling initiatievenfonds afgewikkeld.

15.10 Referentiebeleidsdocumenten

 • Begroting 2024.

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Alle voorgaande hierop van toepassing zijnde subsidieregelingen worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2025.

 • 2.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2019 is onverkort van toepassing.

 • 3.

  Deze regeling geldt voor het subsidiejaar 2025 en treedt in werking op de dag na de publicatie.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregelingen gemeente Rhenen 2025.

Ondertekening

Vastgesteld op 19 maart 2024 door

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. P. Bonthuis mevr. C. van Rhee - Oud Ammerveld  

Bijlage 1 – Wijkgericht werken buurtbudget

WIJKGERICHT WERKEN BUURTBUDGET

Gemeente beloont bewonersinitiatieven!

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat of buurt een activiteit organiseren? Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, een schoonmaakactie, een kinderactiviteit of een sporttoernooi? Of hebt u een andere leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen? De gemeente stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

Waarvoor is het wijkgericht werken buurtbudget?

Het budget biedt een financiële bijdrage voor activiteiten die bewoners zelf in hun straat, buurt of wijk organiseren. De gemeente wil daarmee het eigen initiatief van bewoners stimuleren en ondersteunen. Vaak zijn er ideeën genoeg in de straten, buurten en wijken van Rhenen, Elst en Achterberg waarmee de woonomgeving en leefbaarheid wordt verbeterd. Als het op de praktische uitvoering aankomt strandt het nog wel eens op het ontbreken van geld. Het wijkgericht werken buurtbudget lost dat probleem geheel of gedeeltelijk op.

Geld

Met het buurtbudget geeft de gemeente een bijdrage in de kosten tot maximaal € 200,- per initiatief. Jaarlijks is er € 5.000,- beschikbaar. Om een bijdrage te krijgen moet u voldoen aan een aantal spelregels.

Spelregels

a. De activiteit moet gericht zijn op de verbetering van de leefbaarheid (schoon, heel, veilig, gezellig) in de wijk, buurt of straat en/of de verbetering van de betrokkenheid bij en het contact tussen de buurtbewoners.

b. De bijdrage wordt alleen verstrekt aan bewoners en bewonersgroepen, die zelf zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. Verenigingen en instellingen komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

c. De activiteit mag niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid en geen deel uitmaken van een bestaand activiteitenprogramma van een gesubsidieerde instelling.

d. Voor een activiteit wordt slechts eenmaal per jaar een bijdrage verstrekt.

e. De activiteit wordt in het betreffende kalenderjaar uitgevoerd.

f. Als u zonder de bijdrage over voldoende gelden beschikt om de kosten van de activiteit te dekken, wordt geen bijdrage verstrekt.

g. De bijdrage dient uitsluitend ter dekking van werkelijk gemaakte kosten en mag niet worden gebruikt voor dekking van de kosten van eten en drinken, attenties, cadeautjes en personele kosten.

h. De aanvraag mag geen commercieel doel dienen of een wervend karakter hebben voor andere doeleinden.

i. De activiteit mag niet in strijd zijn met de openbare orde.

j. De bijdrage bedraagt maximaal € 200,- per activiteit.

k. Voor buurt- en straatfeesten geldt dat er minimaal 15 adressen meedoen aan het buurt- of straatfeest.

l. De aanvraag moet bij voorkeur 12 weken vóór de uitvoering van de activiteit worden ingediend.

m. De aanvraag moet via het aanvraagformulier ‘Wijkgericht werken buurtbudget’ worden ingediend en moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adresgegevens

- omschrijving en doel van de activiteit

- plaats en datum van de activiteit

- het verwachte aantal deelnemers

- een overzicht van de verwachte kosten

- verwachte bijdragen van andere organisaties

n. Binnen tien werkdagen ontvangt u het besluit op uw aanvraag.

o. Binnen zes weken na de activiteit moet u het evaluatieformulier van de activiteit indienen, vergezeld van een overzicht van de gemaakte kosten, betalingsbewijzen en foto’s van de activiteit.

p. Bijdragen worden verstrekt zolang het jaarlijks beschikbare budget dat toelaat. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is van toepassing.

q. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een melding of het aanvragen van een evenementenvergunning voor de activiteit. Houdt u rekening met de behandeltermijn van 4 tot 8 weken (afhankelijk van de activiteit). Kijk voor meer informatie hiervoor op onze website www.rhenen.nl.

r. In de publiciteit over de activiteit moet u melding maken van de bijdrage uit het wijkgericht werken buurtbudget. De gemeente kan de activiteit vermelden in haar publiciteit over het wijkgericht werken.

Aanvraagformulier

De aanvraag voor een bijdrage uit het Buurtbudget verloopt digitaal via het aanvraagformulier dat vermeld staat op de website van de gemeente Rhenen: www.rhenen.nl/aanvragen en regelen.

Voor vragen kunt u terecht bij Tanja Puijk; telefoonnummer 0317 681 681.

Bijlage 2 – Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven

Uitvoeringsregeling

Fonds voor Initiatieven Rhenen

“Het zijn de kleine dingen die het doen”

Burgemeester en Wethouders van Rhenen,

Overwegende dat:

Onze bewoners steeds vaker zelf initiatief nemen in het veranderen van de samenleving en ruimte vragen voor uitvoering van plannen of bij de uitvoering van beleid. Deze maatschappelijke initiatieven en vrijwillige inzet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale samenhang en vitaliteit in de wijken van Rhenen;

Het gewenst is om kleinschalige initiatieven van bewoners in de wijken te stimuleren die bijdragen aan de vitale samenleving, de leefbaarheid en de sociale samenhang en bewoners te faciliteren op het moment dat zij zelf met initiatieven komen;

Gelet op:

- artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Rhenen 2019;

- het besluit van de raad van 9 juni 2015 om, bij het vaststellen van de jaarrekening 2014, bij amendement budget ter beschikking te stellen voor investeringen in het Sociaal Domein waaronder € 50.000,- voor het instellen van een wijkfonds dat voorziet in het financieren van bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken.

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen - “Het zijn de kleine dingen die het doen”

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is om maatschappelijke initiatieven van bewoners die bijdragen aan de sociale kwaliteit in de wijken van Rhenen, te ondersteunen. In het bijzonder wil het fonds die initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de innovatie van het Sociaal Domein en het Nieuwe welzijn en die de sociale infrastructuur versterken.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Bewoners(groepen), vrijwilligersorganisaties en verenigingen zonder commercieel doel kunnen een subsidie aanvragen. Het gaat om een particulier initiatief.

Artikel 3 Waarvoor kan een subsidie worden aanvragen?

Een subsidie kan worden aangevraagd voor een initiatief dat bijdraagt aan de vitalisering, de leefbaarheid of de sociale samenhang in de kernen, wijken of straten van Rhenen.

Artikel 4 Voorwaarden

- Het initiatief of project vindt plaats in de gemeente Rhenen.

- Er is een plan met een duidelijke omschrijving van het te behalen maatschappelijke doel. Hierin staat opgenomen welk maatschappelijk effect en rendement de initiatiefnemer(s) wil(len) bereiken. Wat hebben inwoners, de gemeente, kern, wijk of straat aan het initiatief?

- Er is draagvlak voor het initiatief. In het plan wordt beschreven voor wie het initiatief is bedoeld en hoe de kern, wijk of buurt over het initiatief is geraadpleegd.

- De bijdrage van de (gezamenlijke) initiatiefnemers (bijvoorbeeld tijdsinvestering, inbreng materialen, kennis, ruimte, accommodatie) is duidelijk beschreven.

- Een begroting maakt onderdeel uit van de projectomschrijving.

- De bijdrage uit het fonds is eenmalig en is bedoeld om het initiatief op gang te brengen of extra te stimuleren. De bijdrage uit het fonds kan niet gebruikt worden voor het vergoeden van salaris of structurele exploitatie.

Artikel 5 Gronden om niet in aanmerking te komen voor een subsidie

Initiatieven die tot doel hebben commerciële activiteiten te ontwikkelen komen niet in aanmerking voor een subsidie. Ook bestaande professionele organisaties en instellingen kunnen geen aanvraag indienen. Naast de weigeringsgronden uit de Algemene Subsidieverordening 2019 kan geen aanvraag worden ingediend voor:

- Initiatieven die religieus of politiek van aard zijn;

- Feesten, excursies en soortgelijke zaken;

- Initiatieven die al hebben plaatsgevonden voor de aanvraag;

- Initiatieven of projecten die in strijd zijn met gemeentelijk beleid.

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor het fonds is eenmalig een bedrag van € 50.000,- beschikbaar.

Het beschikbare geld wordt besteed volgens de principes:

- Wie het eerst komt, het eerst maalt; aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst;

- Op is op.

Artikel 7 Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 2.500,-.

Er kan voor eenzelfde initiatief of project slechts eenmalig een subsidie op grond van deze regeling worden aangevraagd.

Artikel 8 Aanvraag subsidie en werkwijze

- Op elk moment kan een aanvraag voor een subsidie worden gedaan.

- De aanvraag voor een bijdrage uit het Fonds voor Initiatieven Rhenen verloopt digitaal via het aanvraagformulier dat staat vermeld op de website van de gemeente Rhenen: www.rhenen.nl/aanvragen en regelen. In het formulier wordt gevraagd om een korte toelichting op (de uitvoering van) het initiatief alsook een begroting.

Bij inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met de contactpersoon genoemd onder aan deze regeling.

- Indieners ontvangen binnen 3 weken per mail een reactie op de aanvraag. Daarbij worden de vervolgstappen (zoals eventuele verdere aanscherping en het vervolgproces) uiteengezet.

- Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor de check van de noodzaak van een evenementenvergunning.

Een evenementenvergunning moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd.

- Als de subsidie wordt toegekend, vindt daarmee ook direct de vaststelling ervan plaats.

- De initiatiefnemers leveren binnen 4 weken na afloop van het initiatief of het project een verslag in voorzien van, indien mogelijk, beeldmateriaal. De verslagen en het beeldmateriaal worden gebruikt voor een publicatie over het fonds maatschappelijke initiatieven.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op 15 april 2016 en vervalt zodra het beschikbare budget volledig is aangewend.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen”.

Voor meer informatie over het Fonds voor Initiatieven kunt u terecht bij Inge Veenman via initiatief@rhenen.nl of per telefoon: 0317 681 681.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. P. Bonthuis mevr. C. van Rhee - Oud Ammerveld