Subsidieregeling Gemeente Hattem 2025

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Gemeente Hattem 2025

Inleiding

Voor subsidies die worden aangevraagd voor 2025 en verder geldt de Algemene Subsidieverordening Gemeente Hattem 2014 (hierna: Asv) als juridisch kader. In de Asv is in artikel 2 bepaald dat het college bevoegd is om subsidieregelingen vast te stellen. Subsidieregelingen zijn bedoeld om te bepalen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke nadere regels aan de subsidie worden verbonden. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Asv blijven hierbij van kracht.

Inhoud subsidieregeling

In deze subsidieregeling wordt per beleidsveld aangegeven:

 • welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie;

 • welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie;

 • op welke wijze de subsidieplafonds worden verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen en

 • welke normbedragen, bijzondere criteria en randvoorwaarden gelden.

Subsidieplafond

Voor een aantal producten worden in deze subsidieregeling subsidieplafonds vastgesteld. De definitieve vaststelling van de subsidieplafonds vindt plaats bij de vaststelling van de begroting door de raad in november 2024. De raad heeft budgetrecht. Aan de genoemde budgetten in deze regeling kunnen dan ook geen rechten worden ontleend ten aanzien van het wel of niet toekennen van subsidies.

Samenwerking

De gemeente verwacht van alle instellingen en (vrijwilligers)organisaties dat zij op een goede manier met elkaar samenwerken. De instellingen en organisaties nemen deel aan de verschillende aanwezige netwerken en leveren zo mogelijk ook een bijdrage aan samenwerking met (nieuwe) partners in de wijken. De gemeente gaat er hierbij van uit dat activiteiten centraal worden georganiseerd en op deze manier geen dubbele bekostiging van activiteiten plaatsvindt. Subsidie kan dan ook worden geweigerd indien de activiteiten (zouden kunnen) worden ondernomen door reeds gesubsidieerde instellingen of verenigingen.

Social Return On Investment (SROI)

SROI staat voor het opnemen van sociale voorwaarden en/of wensen bij de inkoop van diensten, werken en/of leveringen, door het maken van afspraken met ondernemers over bijvoorbeeld arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en/of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of andere activiteiten met maatschappelijke waarde.

De gemeente Hattem wil SROI ook door vertalen naar haar subsidierelaties. Naast het feit dat we subsidies verstrekken om maatschappelijke doelen te realiseren, willen we via SROI extra maatschappelijke opbrengsten bewerkstelligen. We vragen de subsidierelaties om een inspanning te verrichten op het gebied van SROI.

Verantwoording

Met de subsidieontvangers worden afspraken gemaakt over het monitoren en verantwoorden van de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten. Daarbij gelden in ieder geval de volgende kaders:

 • a)

  organisaties geven transparantie naar gemeente en burgers over de uitvoering van de activiteiten en de besteding van de subsidiemiddelen;

 • b)

  medewerking moet worden verleend aan het actueel houden van de (digitale) informatievoorziening van de gemeente Hattem (bijv. website).

 • c)

  indien gewenst door de gemeente moet medewerking worden verleend aan, in ieder geval, een tussenevaluatie en een gesprek over de eindverantwoording. Hier komen tussentijdse ontwikkelingen, resultaten en knelpunten aan de orde;

 • d)

  op deze wijze wil de gemeente gedurende het gehele jaar de vinger aan de pols van de uitvoering houden en tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is. Dit betekent dat van de instellingen een flexibele inzet wordt verwacht om hun capaciteit en middelen in overleg met de gemeente, daar in te zetten waar dat op dat moment het meest nodig is.

Aanvraag en besluitvorming

Voor aanvragen dient gebruik te worden gemaakt van de officiële aanvraagformulieren. Deze zijn te vinden op www.hattem.nl. In deze subsidieregeling wordt aangegeven welk formulier van toepassing is. Het is ook mogelijk om via een e-formulier de subsidie digitaal in te dienen. Ten aanzien van de verschillende subsidievormen worden verschillende gegevens gevraagd bij aanvraag of vaststelling. Deze zaken worden tevens vermeld op het aanvraagformulier of op de website www.hattem.nl. In ieder geval dient in de aanvraag een duidelijke relatie te worden gelegd met de benoemde activiteiten in de subsidieregeling.

Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, moet voor het jaar 2025 worden ingediend tussen 1 april en 1 juni 2024, met uitzondering van de aanvraag voor Veilig Thuis (deze aanvraag moet voor 1 september zijn ingediend). Uiterlijk op 31 december 2024 beslist het college over de aanvraag voor 2025.

Waarderingssubsidie

Ten aanzien van aanvragen voor waarderingssubsidies volstaat het invullen van een e-formulier met DigiD via de website van de gemeente of het indienen van het aanvraagformulier ‘Aanvraag waarderingssubsidie 2025, te vinden op www.hattem.nl. Waarderingssubsidies worden direct vastgesteld. Aanvragers hoeven geen verzoek tot vaststelling in te dienen na afloop van het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

Activiteitensubsidie

Ten aanzien van de aanvragen voor activiteitensubsidies dient de aanvrager de volgende gegevens aan te leveren:

 • -

  het ‘aanvraagformulier activiteitensubsidie 2025’, te vinden op www.hattem.nl of het invullen van een e-formulier met DigiD op www.hattem.nl;

 • -

  een overzicht van de activiteiten waarvoor het subsidie aanvraagt; en

 • -

  een begroting.

Indien een verantwoording van de subsidie wordt gevraagd, dient, uiterlijk 1 juni 2026, een verzoek tot vaststelling te worden ingediend. Deze bevat in ieder geval een inhoudelijk en financieel verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbaar gestelde middelen zijn besteed.

Budgetsubsidie

Ten aanzien van de aanvragen voor budgetsubsidies dient de aanvrager de volgende gegevens aan te leveren:

 • -

  het ‘aanvraagformulier budgetsubsidie 2025’, te vinden op www.hattem.nl of het invullen van een e-formulier met DigiD op www.hattem.nl;

 • -

  een activiteitenplan; en

 • -

  een begroting.

Op budgetsubsidies is altijd verantwoording van toepassing en dient uiterlijk 1 juni 2026 een verzoek tot vaststelling van de subsidie te worden ingediend. Deze bevat in ieder geval:

 • -

  een inhoudelijk verslag of jaarverslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht;

 • -

  een financieel verslag of jaarrekening;

 • -

  een balans van het afgelopen subsidietijdvak met toelichting; en

 • -

  een accountantsverklaring.

Meervoudige subsidies

Daar waar partijen in aanmerking komen voor subsidies op meerdere beleidsvelden kan worden volstaan met een enkele subsidieaanvraag met bijbehorende begroting. De verschillende activiteiten dienen zowel in het activiteitenplan als in de begroting duidelijk herleidbaar te zijn. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier budgetsubsidies.

Begrotingscyclus

Deze subsidieregeling vormt input voor de kadernota. De kadernota is het eerste document in de begrotingscyclus van de gemeente en aan de hand hiervan stelt de raad bij de behandeling eventuele aanvullende kaders vast. De raad stelt vervolgens bij de begrotingsbehandeling in november de definitieve budgetten vast en op basis hiervan worden de subsidies definitief beschikt. In de subsidiebeschikking kunnen nadere richtlijnen voor de subsidie worden opgenomen.

Overige bepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 april 2024.

De regeling kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling Gemeente Hattem 2025’

Programma 1a: opgroeien en ontwikkelen

Beleidsveld

A 100 Onderwijs

Product

540004 Gem. onderwijs achterstandenbeleid

 
 

Activiteiten

Activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE):

de ontwikkeling van kinderen met een achterstand zodanig stimuleren dat zij hun kansen op een goede school- en maatschappelijke loopbaan kunnen vergroten.

Aanvragers

Alle aanbieders van kinderopvang die reeds in Hattem zijn gevestigd

Subsidieplafond

 • 1.

  € 70.000,-

 • 2.

  € 10.000

Voorwaarden

 • 1.

  - De VVE voldoet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet OKE.

 • -

  Er wordt gewerkt met een erkend integraal VVE programma.

 • -

  De organisatie draagt zorg voor een goede pedagogisch en didactische doorgaande lijn van JGZ – VVE – basisschool, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Hattems Overdrachtsformulier.

 • -

  De organisatie heeft een aanpak van ouderbetrokkenheid gebaseerd op concrete doelen en afspraken.

 • -

  De organisatie heeft een intern kwaliteitsplan VVE, waarin de eigen kwaliteit wordt geëvalueerd, verbeterd en geborgd.

 • -

  De organisatie monitort de resultaten van het VVE-programma volgens een erkend volginstrument.

 • -

  Doelgroepkinderen moeten minimaal 960 uur deelnemen aan voorschoolse educatie tussen de leeftijd van 2,5 – 4 jaar.

 • -

  Het uurtarief bedraagt € 12,17 . Dit is gebaseerd op het standaarduurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang (in 2024 bedraagt dit € 10,25) en daar bovenop een toeslag voor VVE (€ 1,92).

 • -

  Het VVE aanbod bestaat uit 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar. Dit zijn 4 dagdelen per week. Het vierde dagdeel wordt voor ouders volledig vergoed, indien zij 3 dagdelen afnemen.

 • -

  Er wordt een ouderbijdrage gevraagd op basis van de actuele VNG adviestabel ouderbijdrage peuterwerk. Het uurtarief wordt jaarlijks in december door de VNG vastgesteld.

 • -

  Ouders die aanspraak kunnen maken op Kinderopvangtoeslag, dienen dit aan te vragen voor maximaal 3 dagdelen. In dat geval subsidieert de gemeente het verschil tussen uurtarief van € 12,17 en het standaarduurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang (in 2024 was dit € 10,25) en het vierde dagdeel.

 • -

  Inzet van de wettelijk verplichte HBO geschoolde beleidsmedewerker ten behoeve van de coaching van de pedagogische medewerkers en verbetering van de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De beleidsmedewerker wordt ingezet voor 10 uur per jaar per VVE peuter.

 • -

  Indien er gedurende het jaar meer dan 15 geïndiceerde VVE peuters gebruik willen maken van het aanbod, dient er altijd eerst overleg te zijn met de gemeente.

 • -

  De verdeling van het aantal VVE kinderen over de diverse kinderopvangorganisaties gaat in goed overleg met elkaar en de gemeente.

 • -

  Uitvoerende organisaties participeren actief in de VVE-werkgroep.

 • -

  Er wordt gewerkt met de verwijsindex

 • 2.

  - De kwaliteitssubsidie wordt aangewend voor zaken die als kwaliteit verhogend worden aangemerkt en extra zijn gelet op bovengenoemde voorwaarden.

 • -

  Dit kunnen zaken zijn rondom scholing van personeel, extra tijd voor het volgen en observeren van kinderen en de terugkoppeling aan ouders, extra aanbod van lesprogramma’s voor de doelgroep, investering in nieuwe materialen etc.

Aanvraag en vaststelling aanvraag

 • 1.

  - De aanvrager dient een aanvraag in op basis van schattingen

  - De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van gerealiseerde aantallen.

 • 2.

  De aanvrager dient bij aanvraag een plan in met een begroting hoe de kwaliteitssubsidie wordt aangewend en wat de beoogde doelen en resultaten zijn.

Managementinformatie

Per jaar wordt een overzicht gegeven van het aantal VVE peuters dat gebruik maakt van het VVE-aanbod waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen KOT-ouders en niet-KOT ouders.

Verantwoording

In het inhoudelijk verslag of jaarverslag wordt in elk geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: gebruik van het VVE-programma, interne kwaliteit, resultaten van VVE, doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid.

 
 

Soort subsidie

Budgetsubsidie

Formulier

Aanvraagformulier voorschoolse voorzieningen

Beleidsveld

A 105 Voorschoolse voorzieningen

Product

540006 Peuterspeelzalen

Activiteiten

Activiteiten in het kader van peuteropvang: Het mogelijk maken van educatieve activiteiten die bestemd zijn voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, waarvan ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Aanvragers

Alle kinderopvang aanbieders die reeds in Hattem gevestigd zijn

Subsidieplafond

Peuteropvang: € 30.000

Voorwaarden

 • -

  De locatie waar de peuteropvang wordt geboden is geregistreerd als kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst ook gebruik kunnen maken van deze voorziening.

 • -

  De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet OKE.

 • -

  Peuters maken twee dagdelen van minimaal 4 uur gedurende 40 weken per jaar gebruik van peuteropvang.

 • -

  Het uurtarief is gelijk aan het standaarduurtarief van de toeslagregeling voor dagopvang zoals in de VNG adviestabel is opgenomen (voor 2024 was dat € 10,25,).

 • -

  Ouders die gedeeltelijk in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag, als gevolg van bijvoorbeeld een klein arbeidscontract, kunnen voor de resterende uren gebruik maken van de gesubsidieerde peuteropvang.

 • -

  De organisatie draagt zorg voor een goede pedagogisch en didactische doorgaande lijn van JGZ – peuteropvang – basisschool.

 • -

  Er kan een ouderbijdrage worden gevraagd, op basis van de actuele VNG adviestabel ouderbijdrage peuterwerk.

 • -

  Er wordt gewerkt met de Verwijsindex

Aanvraag en vaststelling

 • -

  De aanvrager dient een aanvraag in op basis van schattingen; in totaal is er ruimte voor 30 volledig gesubsidieerde plaatsen.

 • -

  De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van gerealiseerde aantallen.

 • -

  Er kan geen hogere subsidie worden verstrekt dan het plafond.

Managementinformatie

Per jaar wordt een overzicht gegeven van:

 • -

  het aantal peuters dat gebruik maakt van de gesubsidieerde peuteropvang.

 • -

  het aantal peuters dat gebruikt maakt van de peuteropvang waarvan de ouders kinderopvangtoeslag ontvangen.

Verantwoording

In het inhoudelijk verslag of jaarverslag wordt in elk geval aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: kwaliteit van zowel peuteropvang, doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid.

 
 

Soort subsidie

Budgetsubsidie

Formulier

Aanvraagformulier subsidie voorschoolse voorziening

Beleidsveld

A 106 Volksgezondheid

Product

570001 Geneeskundige gezondheidszorg

 
 

Activiteiten

Collectieve GGZ (geestelijke gezondheidszorg) gericht op preventie:

 • -

  inzet voor jeugd i.s.m. CJG

 • -

  inzet op preventie van huiselijk geweld

 • -

  eenzaamheid bij ouderen

 • -

  inzet op mantelzorgers

Aanvrager

Het betreft een flexibele subsidie en deze is hiermee opengesteld voor alle geïnteresseerde partijen.

Subsidieplafond

€ 7.907,--

Criteria

Het college beslist op basis van de ingediende projectplannen over de inzet van de beschikbare middelen voor 2025.

De aanvrager dient bij het indienen van de subsidieaanvraag een activiteitenplan en een begroting in te dienen.

Ten aanzien van de verantwoording dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Beleidsveld

A 106 Volksgezondheid

Product

570101 Jeugdgezondheidszorg uniform

 
 

Activiteiten

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar Organisatie CJG

Maatwerkproduct opvoed en adviesbureau (OAB)

Aanvrager

Vérian

Subsidieplafond

€ 340.275,--

 
 

Criteria

JGZ 0-4 jaar:

 • -

  Het basistakenpakket flexibel inzetten.

 • -

  Integrale samenwerking in het CJG.

 • -

  Vorm geven aan integrale JGZ 0-19 jaar i.s.m. de GGD NOG.

 • -

  Werken met de verwijsindex

De organisatie van het CJG bestaat in elk geval uit de volgende componenten:

 • -

  Ontvangstmedewerker.

 • -

  Facilitaire voorzieningen.

 • -

  Projecturen voor inhoudelijke doorontwikkeling CJG.

OAB: Kortdurende opvoedingsondersteuning, advies, voorlichting en verwijzing.

Aanleveren van managementinformatie waarin wordt gerapporteerd over aantallen cliënten:

 • -

  Aantallen bereikte ouders

 • -

  Aantallen verwijzingen en naar welke instelling

 • -

  Aantallen succesvol afgesloten dossiers

Uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 0-4 jaar.

Uitvoeren van prenatale huisbezoeken aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie.

 
 

Soort subsidie

Budgetsubsidie

Formulier

Aanvraagformulier budgetsubsidies

Beleidsveld

A 107 Preventief jeugdbeleid

Product

570202 Preventief jeugdbeleid

Activiteiten

Steunouder

Maatschappelijk effect

Voorkomen dat ernstige en langdurige problemen in gezinnen ontstaan door 1) het vergroten van draagkracht van vraagouders door steun van een vrijwilliger die wekelijks het kind van de vraagouder opvangt en 2) het vergroten van de draagkracht van het kind door hem/haar een veilige, stabiele omgeving te bieden bij de vraagouder.

Aanvrager

Stichting Welzijn Hattem

Subsidieplafond

€ 14.276

Criteria

De uitvoering van ‘Steunouder’ bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:

 • -

  Werving, screening en voorbereiding aspirant-steunouders

 • -

  Aanmelding kind en vraagouder

 • -

  Matchen en in gang zetten van begeleiding door steunouders

 • -

  Ondersteuning en aansturing van steunouders

 • -

  Organisatorische taken

 • -

  Verslaglegging en eindrapportages van de matches

Aanleveren van managementinformatie waarin wordt gerapporteerd over:

 • o

  Aantal nieuwe matches

 • o

  Aantal lopende trajecten

 • o

  Aantal getrainde steunouders

Soort subsidie

Onderdeel van budgetsubsidie Stichting Welzijn Hattem

Formulier

Aanvraagformulier budgetsubsidies

Beleidsveld

A 108 Decentralisatie Jeugdzorg

Product

567010 Maatschappelijke zorg

Activiteiten

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) School Maatschappelijk Werk (SMW)

Aanvrager

Vérian

Subsidieplafond

€ 183.898,--

 
 

Criteria

AMW:

 • -

  Prestatie-eenheid op jaarbasis is 108 cliënten per fte met een afsluiting van 72 cliënten.

 • -

  Deelname aan diverse overleggen zoals het casuïstiekoverleg van het CJG en periodiek deelnamen aan het toegangsoverleg

 • -

  De activiteiten worden afgestemd op de andere disciplines binnen het CJG en integraal vanuit het CJG aangeboden.

 • -

  Werken met de verwijsindex

 • -

  Aanleveren van managementinformatie waarin wordt gerapporteerd over aantallen cliënten:

 • 1.

  aantallen: eenmalige contacten

 • 2.

  aantallen: korte contacten maximaal 5 gesprekken

 • 3.

  aantallen: langdurige contacten maximaal 15 gesprekken

 • 4.

  aantallen: verwijzingen

 • 5.

  aantallen: succesvol (cliënten kunnen op eigen kracht verder) afgesloten dossiers

 • 6.

  aantallen: niet succesvol (cliënten worden doorverwezen naar zwaardere hulp) afgesloten dossiers

SMW:

 • -

  Het bieden van schoolmaatschappelijk werk aan leerlingen van de basisscholen en hun ouders.

 • -

  Consultatie geven aan interne begeleiders en leerkrachten;

 • -

  Informatie en advies geven aan ouders, hun kinderen en leerkrachten.

 • -

  Het uitvoeren van kortdurende psychosociale hulpverlening aan leerlingen en ouders, maximaal 5 gesprekken.

 • -

  Het verwijzen en of coördineren van hulp waarbij andere of meerdere disciplines betrokken zijn.

 • -

  Aanleveren managementinformatie conform het maatschappelijk werk, uitgesplitst in aantallen cliëntdossiers en aantallen consultcontacten.

 • -

  Werken met de verwijsindex

Soort subsidie

Budgetsubsidie

Formulier

Aanvraagformulier Budgetsubsidies

Beleidsveld

A 108 Decentralisatie Jeugdzorg

Product

567012 Sociaal Cultureel Werk

 
 

Maatschappelijke effecten

Het jongerenwerk draagt er aan bij dat de jeugd in Hattem:

 • -

  veilig opgroeit, zich veilig voelt in hun omgeving en niet de veiligheid van anderen aantast;

 • -

  een gezonde leefstijl ontwikkelt;

 • -

  zich goed kan voorbereiden op de toekomst, breed kan ontwikkelen en actieve en zelfredzame deelnemers aan de samenleving worden.

Aanvrager

Stichting Welzijn Hattem

Subsidieplafond

€ 184.540

 
 

Activiteiten

 • Ambulant jongerenwerk

 • Accommodatie gebonden jeugd- en jongerenwerk

 • Individuele begeleiding jongeren

Criteria

Ambulant jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk werkt outreachend en richt zich op de doelgroep jongeren tussen de 10 en 21 jaar door binnen het Hattems Model voor Preventie en Zorg:

 • 1)

  Contact te leggen met jongeren (-groepen);

 • 2)

  Signaleren van trends en problemen bij jongeren onder andere op basis van de monitoring binnen het Basis en Voortgezetonderwijs vanuit het Hattems Model;

 • 3)

  Bespreekbaar maken, met jongeren, van onderwerpen uit het ‘gewone leven’ gericht op bewustwording, normaliseren en het vergroten van veerkracht.

 • 4)

  Voorlichting van jongeren gericht op bewustwording van risico’s en eigen gedrag;

 • 5)

  Activeren, motiveren en begeleiden van jongeren naar bijvoorbeeld jongerenactiviteiten, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, algemeen maatschappelijk werk en jeugdhulp (op o.a. thema’s van gezondheids-, verslavingsproblematieken en armoede);

 • 6)

  Samenwerking met CJG d.m.v. informatie uit te wisselen met en verbindingen te leggen tussen jongeren en netwerkpartners uit CJG (maatschappelijk werk, toegang jeugd etc.);

 • 7)

  Samenwerking binnen Hattems Jeugdoverleg d.m.v. informatie uit te wisselen met en verbindingen te leggen tussen jongeren en netwerkpartners uit overlastnetwerk (politie, Tactus etc.).

 • 8)

  Informatie uitwisselen met en verbindingen leggen tussen jongeren, het informele netwerk en waar nodig professionele netwerkpartners (zoals buursportcoach en maatschappelijk werk). Waaronder ook deelname aan de dialoogsessies in het kader van het Hattems Model.

 • 9)

  Activiteiten en interventies organiseren voor de jeugdigen en jongeren uit de gemeente Hattem, gericht op sport en spel, vrijetijdsbesteding en op participatie van jongeren aan de samenleving.

 • 10)

  De activiteiten worden door de jongerenwerkers van SWH begeleid en daar waar mogelijk ondersteund door vrijwilligers. Binnen het Hattems Model worden de activiteiten en interventies geëvalueerd.

 • 11)

  Het kortdurend individueel begeleiden van jongeren

 • 12)

  Er is geen sprake van een eigen bijdrage vanuit deelnemers aan de activiteiten.

 • 13)

  Er wordt gewerkt met de verwijsindex

Soort subsidie

Onderdeel van de budgetsubsidie van SWH

Formulier

Aanvraagformulier budgetsubsidie

Beleidsveld

A 108 Decentralisatie Jeugdzorg

Product

568300 Veiligheid, jeugdreclassering + opv.Jeugd

Activiteiten

 • -

  zorg te dragen voor de uitvoering van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

 • -

  Om geweld in huiselijke kring te stoppen en veiligheid te herstellen

 • -

  Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys

 • -

  Advies en coördinatie taken bij de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod.

 • -

  Zorgmeldingen Jeugd politie

Aanvrager

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Subsidieplafond

€ 48.369,-

Criteria

Zorg te dragen voor de uitvoering van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, waarmee de Gemeenten gevolg geven aan de zorgplicht benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en overige verplichtingen die voortvloeien uit die wet, uit de Jeugdwet en uit overige wet- en regelgeving welke daar te eniger tijd mee verband houdt, daaruit voortvloeit of voor in de plaats komt, met inachtneming van de daarbij voor de Gemeenten relevante belangen en verantwoordelijkheden.

Om geweld in huiselijke kring te stoppen en veiligheid te herstellen, door:

 • 1.

  het ‘24/7’ fungeren als advies- en meldpunt voor professionals en burgers inzake (vermoedens van) huiselijk geweld en kindersmishandeling;

 • 2.

  taxatie en weging van (potentiële) risico’s in situaties waarin sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling;

 • 3.

  het opstellen van een veiligheidsplan dan wel het voeren van regie op de totstandkoming daarvan, zo mogelijk binnen een bestaand gezinsplan en in samenspel met het lokale team en een casemanager;

 • 4.

  het maken van afspraken over borging en monitoring van de verdere afhandeling van de casus en overdracht aan (keten)partners binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn.

Daarnaast fungeert Veilig Thuis voor alle 22 gemeenten in Noord Oost Gelderland als Meldpunt Jeugdprostitutie & Loverboys en heeft zij advies en coördinatie taken bij de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod. De taak Zorgmeldingen Jeugd politie is ook belegd.

Wegens de samenwerkingsafspraken met de 22 gemeenten wijkt de aanvraagtermijn voor subsidie af van de verordening en moet de subsidieaanvraag van Veilig Thuis voor 1 september 2024 zijn ontvangen door de gemeente.

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Programma 1b: Werk

Beleidsveld

B 100 Inkomensondersteuning

Product

560007 Activiteitenbijdrage (6.3)

 
 

Maatschappelijke effecten

Het welzijnswerk draagt er aan bij dat Hattemers:

 • -

  zo lang en intensief mogelijk op verschillende manieren kunnen meedoen door zorg voor anderen, door het deelnemen aan of organiseren van activiteiten en vrijwilligerswerk, zodat iedereen op zijn of haar niveau kan bijdragen;

 • -

  bij diverse organisatie en verenigingen in Hattem vrijwilligerswerk kunnen verrichten;

 • -

  zich verantwoordelijk voelen voor de inrichting van hun leven en daarmee zoveel mogelijk in eigen kracht denken en de weg weten te vinden naar de hulpverlening, wanneer dit noodzakelijk is;

 • -

  mede-Hattemers met een (bescheiden) hulpvraag kan ondersteunen (mantelzorg) en deze mantelzorg taken voor de kortere of langere duur goed kunnen inpassen in hun leven;

 • -

  goed bediend worden bij het ouder worden door onder meer aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van problematieken;

 • -

  zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun buurt;

Aanvrager

 • -

  Stichting Welzijn Hattem

 • -

  Subsidie opengesteld voor alle partijen (flexibele subsidie)

Subsidieplafond

€ 50.434,--

 
 

Verdeling Subsidieplafond

 • € 42.123,-- ‘Op Koers’

  € 8.311,-- ondersteuning minima

 
 

Activiteiten

 • 1.

  Project ‘Op Koers’ a. Formulierenteam

 • a.

  Thuisadministratie

 • b.

  KO€RS-maatje

 • c.

  Collectieve groepsvoorlichting

 • 2.

  Ondersteuning minima

Criteria

1. Op Koers:

Dit project is gericht op thuisadministratie en schuldhulpverlening. Aanvrager dient 1 maal per jaar een managementrapportage aan te leveren met informatie over:

 • -

  aantal aanvragen

 • -

  aantal doorverwijzingen

 • -

  aantal lopende trajecten

 • -

  aantal voltooide trajecten

 • -

  aantal trajecten dat niet van start is gegaan

 • -

  overzicht achtergrond cliënten (gezinssamenstelling, leeftijd, inkomensniveau)

 • -

  duur van de trajecten

 • -

  vrijwilligers (aantal, uren inzet)

 • -

  overzicht van de ureninzet van de coördinator

 • -

  financiële voortgang

 • -

  aantal doorverwijzingen naar andere instanties

2. Minimaondersteuning:

 • -

  Activiteiten gericht op de daadwerkelijke ondersteuning van doelgroepkinderen via voorzieningen als bijvoorbeeld een ( tweedehands) fiets, computer en/of financiële ondersteuning in de vorm van vergoedingen voor bijvoorbeeld contributies of aanschaf van materialen (sportkleding, muziek etc).

 • -

  Uitvoering van de activiteiten gebeurt zoveel mogelijk door vrijwilligers

 • -

  Het bevorderen van eigen kracht van de doelgroep staat voorop

 • -

  De subsidie komt zoveel mogelijk direct ten goede aan de ondersteuning van de doelgroep

 • -

  In ieder geval 25% van de baten in de begroting is afkomstig van derden (bijvoorbeeld fondsen)

Soort subsidie

 • 1.

  Onderdeel van de budgetsubsidie van SWH

 • 2.

  Activiteitensubsidie

Formulier

 • o

  Aanvraagformulier budgetsubsidie

 • o

  Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Beleidsveld

B 100 Inkomensondersteuning

Product

560017 Armoedebestrijding kinderen

 
 

Activiteiten

Armoedebestrijding bij kinderen

Aanvrager

Stichting Leergeld

Subsidieplafond

€ 30.000,--

 
 

Verdeling Subsidieplafond

€ 30.000,-- Stichting Leergeld

Criteria

Kindpakket

Activiteiten gericht op de daadwerkelijke ondersteuning van doelgroepkinderen via voorzieningen als bijvoorbeeld een laptop, kinderfeestjes of lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging passend binnen de Top 10 die is samengesteld in het kader van het Kindpakket. De subsidie komt zoveel mogelijk direct en in natura ten goede aan de ondersteuning van de doelgroep

Scholierenregeling

Kinderen die naar de middelbare school gaan waarvan de ouders een inkomen hebben tot 130% van het wettelijk sociaal minimum, komen éénmalig in aanmerking voor ondersteuning bij de aanschaf van noodzakelijkheden voor de start op de middelbare school (fiets, laptop/ iPad, schooltas, schoolspullen e.d.). Stichting Leergeld keert dit zoveel mogelijk in natura uit.

Aanvrager dient jaarlijks een managementrapportage aan te leveren met informatie over:

 • -

  aantal aanvragen

 • -

  aantal lopende aanvragen

 • -

  aantal voltooide aanvragen

 • -

  aantal aanvragen die niet gehonoreerd zijn

 • -

  overzicht achtergrond cliënten (gezinssamenstelling, leeftijd van de kinderen, inkomensniveau)

 • -

  doorlooptijd van de afhandeling van de aanvragen

 • -

  vrijwilligers (aantal, uren inzet)

 • -

  overzicht van de ureninzet van de coördinatoren

 • -

  financiële voortgang

 • -

  aantal doorverwijzingen naar andere instanties

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Beleidsveld

B 101 Inburgering

Product

560301 Begeleiding nieuwkomers

 
 

Activiteiten

 • 1.

  Maatschappelijke begeleiding, gekoppeld aan de huisvestingstaakstelling die onder andere leidt tot het afleggen van de Participatieverklaring en ondersteuning bij het financieel zelfredzaam worden.

 • 2.

  Taalcoaching, dit wordt in principe gedurende twee jaar aangeboden. Op basis van maatwerk kan hier van afgeweken worden. Voor kandidaten die onder de Z-route vallen wordt 3 jaar taalcoaching geboden.

Aanvrager

Stichting Vluchtelingencontact Hattem

Subsidieplafond

€ 34.245,--

 
 

Criteria

 • -

  De doelgroep die in aanmerking komt voor de begeleiding van Stichting Vluchtelingen Contact zijn asielstatushouders. Gezins- en overige migranten vallen niet onder de begeleiding van Stichting Vluchtelingen Contact.

 • -

  De inzet van middelen en capaciteit dient als eerste gericht te zijn op de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers die onder andere leidt tot het afleggen van de Participatieverklaring en waarbij ondersteuning wordt geboden bij het financieel zelfredzaam worden van de statushouders.

 • -

  Het Participatieverklaringstraject wordt in principe binnen twee jaar na start van de maatschappelijke begeleiding afgerond aangezien dit gekoppeld is aan de maatschappelijke begeleiding. Afwijken op basis van maatwerk is mogelijk.

 • -

  Voor de onderdelen Participatieverklaringstraject en taalcoaching in het kader van de Z-route wordt het vastgestelde registratieformulier gebruikt.

Ten aanzien van de verantwoording dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

 
 

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Beleidsveld

B 106 Volwasseneducatie

Product

548200 Volwasseneducatie

Doel

Het creëren van één centrale plek waar iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren beheersen, terecht kan voor advies.

Activiteiten

 • a)

  De taalpuntdocent helpt bij het vinden van een geschikte taalcursus of coach

 • b)

  Het Taalpunt is vertegenwoordigd in de werkgroep Laaggeletterdheid

 • c)

  De taalpuntdocent draagt actief bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid

 • d)

  Het Taalpunt heeft een wekelijks inloopspreekuur in de bibliotheek, m.u.v. de schoolvakanties

Aanvrager

Stichting Bibliotheek Noord-Veluwe

Subsidieplafond

€ 22.000,--

Criteria

 • -

  De taalpuntdocent is 11 uur per week beschikbaar voor het Taalpunt Hattem (m.u.v. de schoolvakanties) en voor daaraan gelieerde activiteiten

 • -

  Elk jaar vóór 1 februari dient er een urenverantwoording en inhoudelijk verslag van de inzet van de taalpuntdocent te worden aangeleverd

 
 

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier Activiteitensubsidie

Programma 1c: Zorg

Beleidsveld

C 101 Decentralisatie Wmo/Awbz

Product

567000 Algemene voorzieningen Wmo (Brede Basisvoorziening/ dagbesteding )

Maatschappelijk effect

De Brede Basisvoorziening is een herkenbare, preventieve, laagdrempelige voorziening om zwaardere zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt gewerkt op basis van de speerpunten preventie, voorlichting, ontmoeting en signalering.

Activiteiten

Coördinatie Brede Basisvoorziening

Brede inloop en koffieochtenden en activiteiten

Geheugensteunpunt

Kortdurende outreachende (lichte) individuele begeleiding

Kortdurende outreachende (lichte) groepsgerichte dagbesteding

Inloop GGZ/lvb

Aanvrager

Stichting Welzijn Hattem en Zoethout

Subsidieplafond

127.676,--

 
 

Verdeling subsidieplafond

SWH: totaal € 81.976-- (Brede Basisvoorziening).

Zoethout: € 45.700,-- (kortdurende (lichte) groepsgerichte dagbesteding) en inloop GGZ/lvb.

 
 

Criteria

Subsidie SWH

Het subsidiebedrag is bestemd voor de volgende activiteiten:

 • Coördinatie Brede Basisvoorziening:  SWH is coördinator, brengt preventief vragen in beeld, kijkt breed welk type hulp er nodig is en verbindt vraag en aanbod met elkaar. Via een integrale benadering worden oplossingen gezocht die passen bij de mogelijkheden van de hulpvrager. Waar nodig ontwikkelt SWH in samenspraak met de partijen bestaand aanbod door of nieuw aanbod.

 • Brede inloop, koffie- en themaochtenden:

 • De medewerkers van de Brede Basisvoorziening ontplooien initiatieven waarbij zelfredzaamheid en sociale samenhang worden gestimuleerd. Het vrijwilligers- en mantelzorg-steunpunt worden geïntegreerd in de Brede Basisvoorziening.

 • Geheugensteunpunt:

 • Het Geheugensteunpunt is een laagdrempelige plek voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun naasten (mantelzorgers). Kortdurende outreachende (lichte) individuele begeleiding:Als blijkt dat er (tijdelijk) intensievere hulp nodig is, dan kan SWH kortdurende outreachende (lichte) individuele begeleiding inzetten.

Zie voor een nadere uitwerking het plan van aanpak 2020-2021.

Criteria

Subsidie Zoethout

Het subsidiebedrag is bestemd voor de volgende activiteiten:

 • Kortdurende outreachende (lichte) groepsgerichte dagbesteding:

  Tijdens deze kortdurende, groepsgerichte dagbesteding is Zoethout in staat signalen op te vangen en waar nodig te verwijzen. Hiermee kunnen hulpvragen al in een voorliggend stadium worden opgepakt.

 • Inloop GGZ/lvb:

  Laagdrempelige algemene voorziening met activiteiten zoals een wekelijkse maaltijd (incl. koken), thema-avonden en gezellige avonden.

Zie voor een nadere uitwerking het plan van aanpak.

Soort subsidie

Budgetsubsidie (SWH)

Activiteitensubsidie (Zoethout)

Formulier

Aanvraagformulier budgetsubsidie (SWH)

Aanvraagformulier activiteitensubsidie (Zoethout)

Beleidsveld

C 101 Decentralisatie Wmo/Awbz

Product

567000 Algemene voorzieningen Wmo

Maatschappelijk effect

Participatie van (eenzame) mensen vanaf 75 jaar in de Hattemse samenleving door middel van huisbezoeken bij de 75-jarigen te stimuleren en daarbij gericht in te spelen op de behoeften van deze inwoners.

Activiteiten

Jaarlijks brengen vrijwillige ouderenadviseurs van SWH en Rode Kruis huisbezoeken aan de inwoners van 75 jaar onder coördinatie van SWH.

Facilitaire activiteiten:

 • Opleiding van vrijwilligers als ouderenadviseur

 • Werving en publiciteit voor de jaarlijkse huisbezoeken

 • Coördinatie van de huisbezoeken/vrijwilligers

Hoofdactiviteit huisbezoeken:

 • Inzicht krijgen in de situatie van betrokkene

 • Vraagverheldering

 • Hulpvraag signaleren, inventariseren en registreren

 • Geven van voorlichting en informatie

 • Doorverwijzen als van toepassing (in/na overleg met coördinator Brede Basisvoorziening).

Aanvrager

Stichting Welzijn Hattem

Subsidieplafond

€ 15.160,--

 
 

Verdeling subsidieplafond

€ 15.160,--

 
 

Criteria

Subsidie SWH

Monitoring en evaluatie:

 • Rolverdeling en samenwerking;

 • Aantallen verzonden brieven;

 • Aantallen reacties op brieven;

 • Aantallen gevoerde gesprekken;

 • Waartoe heeft het gesprek geleid;

 • Aantal ingezette vrijwilligers en professionals.

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Beleidsveld

C 101 Decentralisatie Wmo/Awbz

Product

567100 Eerstelijnsloket Wmo

 
 

Activiteiten

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Kortdurende algemene ondersteuning (individueel en groep)

Informatie en advies

Scholing/training aan onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuners

Aanvrager

MEE Veluwe

Subsidieplafond

€ 56.755,--

 
 

Verdeling subsidieplafond

€ 56.755,-- ten behoeve van:

 • -

  onafhankelijke cliëntondersteuning (waaronder ondersteuning bij de formele procedures rondom het toekennen van een voorziening) én

 • -

  kortdurende algemene ondersteuning binnen alle levensgebieden, gericht op het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht door het omzetten van talenten in mogelijkheden, met als doel het beroep op zwaardere ondersteuning te verminderen.

 
 

Criteria

 • -

  In 2025 ondersteuning van circa 50 cliënten door MEE-Veluwe;

 • -

  Deelname aan diverse overleggen in het kader van de ontwikkeling van het loket 0-100 en overige transformatie;

 • -

  Aanleveren van kwartaalrapportages over:

 • 1.

  Aantal cliënten onafhankelijke cliëntondersteuning

 • 2.

  Aantal aanvragen informatie en advies of vraagverduidelijking

 • 3.

  Aantal cliënten kortdurende algemene ondersteuning, waaronder leren en werken, opvoeding en ontwikkeling, regelgeving en geld en samenleven en wonen.

 • 4.

  Aantal uren besteed aan scholing/training.

Ten aanzien van de verantwoording dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een inhoudelijk en financieel verslag met accountantsverklaring waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

 
 

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Programma 1d: Welzijn en Sport

Beleidsveld

D 100 Kulturhus en Zwembad

Product

550101 Multifunctioneel Centrum

 
 

Activiteiten

 • -

  Exploitatie MFC de Marke

 • -

  Kulturhusconcept inhoud en vorm geven door het verder uitwerken van de ‘blauwdruk’.

Aanvrager

Stichting Exploitatie Kulturhus de Marke

Subsidieplafond

€ 265.062,--

 
 

Criteria

 • -

  Het Kulturhus is een openbaar toegankelijke, laagdrempelige maatschappelijke voorziening, waarin een passend aanbod van producten, activiteiten en diensten wordt aangeboden op minimaal drie van de gebieden van zorg, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en goede informatievoorziening.

 • -

  De Stichting Exploitatie Kulturhus de Marke vervult de rol van organisator, verbinder en facilitator van het kulturhusconcept waarbij zij toewerken naar een gezamenlijke inhoudelijke programmering.

 • -

  De gezamenlijke inhoudelijke programmering is primair gericht op inzicht en afstemming in het aanbod van de (maatschappelijke) partners in Hattem, zodat deze zich ontwikkelt tot een breed en gevarieerd aanbod afgestemd op de vraag en behoeften van de inwoners van Hattem. De programmering bestaat in ieder geval uit het aanbod van de huurders en gebruikers van het Kulturhus (aangevuld met het aanbod van de overige (maatschappelijke) partners in Hattem).

 • -

  De Stichting Exploitatie Kulturhus draagt zorg voor een optimale bezetting en multifunctionele inzet van ruimten onder professioneel beheer en management.

 • -

  De Stichting Exploitatie Kulturhus benut de synergievoordelen tussen het Zwembad en de Marke optimaal.

Aanvullende criteria:

 • -

  bij de subsidieaanvraag wordt een activiteitenplan (blauwdruk) overlegd waaruit blijkt hoe invulling wordt gegeven aan bovenstaande punten.

Op basis van het activiteitenplan (blauwdruk) en begroting vindt beoordeling en subsidietoekenning plaats.

 
 

Soort subsidie

Budgetsubsidie

Formulier

Aanvraagformulier budgetsubsidie

Beleidsveld

D 100 Kulturhus en Zwembad

Product

550103 Zwembad

 
 

Activiteiten

- Exploitatie zwembad de Marke

- Bijdrage leveren aan inhoud en vorm geven van het kulturhusconcept

Aanvrager

Stichting Exploitatie zwembad Hattem

Subsidieplafond

€ 378.382,--

 
 

Criteria

De Stichting Exploitatie Zwembad draagt zorg voor:

 • -

  een optimale benutting van de faciliteiten door een slimme programmering.

 • -

  een optimale bezetting van de zwemactiviteiten.

 • -

  een aantrekkelijk aanbod voor jong en oud.

 • -

  een programmering primair gericht op zwemlessen en activiteiten voor doelgroepen.

 • -

  het faciliteren van schoolzwemmen voor primair onderwijs.

 • -

  een goede afstemming met (zwem) verenigingen en faciliteert deze activiteiten binnen haar programmering.

 • -

  een goede balans tussen de inzet van professionals en vrijwilligers in het zwembad binnen haar programmering.

 • -

  een positieve profilering naar inwoners van Hattem.

 • -

  het versterken en profileren van de regionale functie van het zwembad.

 • -

  een optimale benutting van de synergievoordelen tussen zwembad en Kulturhus de Marke.

Aanvullende criteria:

 • -

  bij de subsidieaanvraag wordt een activiteitenplan (blauwdruk) overlegd waaruit blijkt hoe invulling wordt gegeven aan bovenstaande punten.

Op basis van het activiteitenplan (blauwdruk) vindt beoordeling en subsidietoekenning plaats.

 
 

Soort subsidie

Budgetsubsidie

Formulier

Aanvraagformulier budgetsubsidie

Beleidsveld

D 101 Bibliotheek

Product

540008 Bibliotheek

Doel

De Bibliotheek is een moderne centrale ontmoetingsplaats die lokaal een belangrijke rol vervult en innovatief opereert in een snel veranderende (digitale) omgeving en een aantrekkingskracht heeft op alle inwoners van de gemeente. De Bibliotheek biedt daarnaast een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor alle inwoners.

Activiteiten

 • a)

  Het in stand houden en uitlenen van een actuele fysieke en digitale collectie

 • b)

  Activiteiten in het kader van de drie hoofdfuncties van de bibliotheek:

 • -

  Het ter beschikking stellen van kennis en informatie

 • -

  Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie

 • -

  Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

 • c)

  Het uitvoeren van projecten gericht op leesvaardigheid, taalontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van inwoners

 • d)

  De bibliotheek zet zich in voor de bestrijding van laaggeletterdheid en leesbevordering; in ieder geval door de fysieke inrichting van een taalpunt in de bibliotheek

 • e)

  Leesbevordering voor kinderen en jongeren, o.a. in het kader van de vroeg- en voorschoolse educatie

 • f)

  Het aanbieden van een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), waar:

 • 1)

  Inwoners terecht kunnen voor hulpvragen rondom digitale (overheids)zaken;

 • 2)

  Inwoners terecht kunnen voor cursussen rondom digitale vaardigheden;

 • 3)

  Inwoners warm doorverwezen worden naar lokale of landelijke partners;

 • 4)

  Inwoners op een laagdrempelige manier kunnen binnen lopen en waar ook het sociale aspect van de bibliotheek tot uitdrukking komt.

Aanvrager

Stichting Bibliotheek Noord-Veluwe

Subsidieplafond

€ 264.770 (activiteit 1 tot en met 8) € 11.754 (activiteit 9)

Criteria

 • 1.

  De Bibliotheek voldoet aan de kaders gesteld in de ‘regionale beleidsnotitie bibliotheek Noord-Veluwe’. Deze is in 2022 aangepast.

 • 2.

  Van de Bibliotheek wordt verwacht dat zij samenwerking zoekt met relevante maatschappelijke partners, waarbij speciaal aandacht is voor:

 • a.

  Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met Stichting vluchtelingencontact Hattem op het gebied van taalcoaching.

 • b.

  Samenwerking met het onderwijs om de positie van de bibliotheek binnen het onderwijs te versterken.

 • c.

  De rol van de bibliotheek als belangrijke samenwerkingspartner binnen het sociaal domein.

 • d.

  Samenwerking binnen en met het Kulturhus.

 • 3.

  Digitaal lezen wordt door de Bibliotheek gestimuleerd.

 • 4.

  Iedere burger van de gemeente heeft toegang tot en kan lid worden van de Bibliotheek.

 • 5.

  In de gemeente bevindt zich ten minste een bibliotheekvestiging die voldoet aan de meest actuele certificeringsnorm van de Vereniging Openbare Bibliotheken.

 • 6.

  Openstelling van de bibliotheek van in ieder geval 18 uur per week.

 • 7.

  De jeugd (tot 18 jaar) van de gemeente kan gratis lid worden van de Bibliotheek.

 • 8.

  Het vereiste jaarverslag van de Bibliotheek bevat die gegevens die nodig zijn om inzicht te verschaffen in:

 • a.

  het aantal leden en de ontvangen contributies.

 • b.

  het aantal uitleningen.

 • c.

  aantal verstrekte inlichtingen en informatie.

 • d.

  aantal deelnemers aan cursussen en activiteiten.

 • e.

  het aantal activiteiten die bijdragen aan de leesvaardigheid, taalontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van inwoners.

 • f.

  De mate van samenwerking op lokaal niveau met relevante maatschappelijke partijen.

 • 9.

  Voor de verantwoording van de middelen voor het Informatiepunt Digitale Overheid dienen de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • 1.

  Het bestede bedrag;

 • 2.

  Hoogte van het bedrag wat doorgeschoven wordt naar een volgend jaar (max 25%);

 • 3.

  Het aantal hulpvragen wat door het IDO behandeld is;

 • 4.

  Het aantal leermiddelen dat is ingezet, zoals een cursus ‘Klik&Tik’.

 
 

Soort subsidie

Budgetsubsidie

Formulier

Aanvraagformulier Budgetsubsidie

Beleidsveld

D 103 Sport

Product

550105 Sportactiviteiten

 
 

Activiteiten

 • 1)

  a) Instandhouding van verenigingen gericht op actieve sportbeoefening

  b) Sportactiviteiten voor mensen met een beperking door verenigingen

 • 2)

  Het huren van Zwembad de Marke ten behoeve van de beoefening van de zwem- en waterpolosport in verenigingsverband

 • 3)

  Ondersteuning van investeringen van verenigingen in sportaccommodaties, mits aan de voorwaarden uit de ‘beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen' wordt voldaan.

Aanvrager

 • 1a)

  Sportverenigingen & Scouting de Trijsberg

 • 1b)

  Verenigingen en stichtingen die specifiek sportactiviteiten aanbieden gericht op mensen met een beperking.

 • 2:

  Z&PC Hatto-Heim

 • 3:

  Sportverenigingen & Scouting de Trijsberg.

Subsidieplafond

 • 1)

  a) Jeugdlidsubsidies € 23.742,--

  b) geen plafond

 • 2)

  Accommodatiesubsidie zwembad de Marke € 7.144,--

 • 3)

  Subsidiering vindt plaats door verstrekking van een lening. Er vindt door de sportvereniging volledige aflossing plaats van de lening alsmede betaling van de verschuldigde rente.

De hoogte van de lening is gemaximeerd op basis van het ledenaantal per vereniging waarbij per lid €500,- geleend kan worden tot een maximum van €300.000,- per vereniging. Voor het totaal aan verenigingen wordt maximaal €1.000.000 uitgeleend op basis van deze beleidsnotitie.

Criteria

De subsidie draagt bij aan de missie van de sportagenda:

 • 1a)

  Instandhouding:

 • -

  Uit de statuten van de sportvereniging blijkt dat zij ten doel hebben om een sport uit te oefenen en de sport te bevorderen met hun leden. Daarnaast dient de vereniging als zodanig ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

 • -

  De sportvereniging organiseert in samenwerking met HUB Hattem een activiteit in het kader van en tijdens de nationale sportweek, voor een doelgroep benoemd in de sportagenda.

 • 1b)

  Activiteiten voor mensen met een beperking

 • -

  De minimale groepsgrootte om in aanmerking te komen voor de volledige subsidie is 5 Hattemse inwoners. Bij minder Hattemse deelnemers wordt dit naar rato aangepast.

 • 2)

  verrekening van het maximale subsidiebedrag op basis van een gemiddeld huur van 10 ¼ uur per week van zwembad de Marke.

 • 3)

  De criteria om in aanmerking te komen voor een lening zijn beschreven in de beleidsnotitie.

Normbedragen

 • 1a)

  Verdeling jeugdlidsubsidies

  I. Vaste bijdrage

 • -

  € 574,-- voor verenigingen met een eigen sportaccommodatie met clubgebouw en/of kleedkamers.

 • -

  € 365,-- voor verenigingen die een gemeentelijke gymnastiekaccommodatie of sporthal de Marke huren.

 • -

  € 293,-- voor overige sportverenigingen.

  II. Het restant bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal jeugdleden op 1 april 2024 van de verenigingen.

 • b)

  een bijdrage van € 293,-- per vereniging.

 • 2)

  De vereniging levert voor het eind van het jaar de informatie met betrekking tot het daadwerkelijk aantal gehuurde uren aan.

 • 3)

  Het niveau en de voorwaarden van de lening kunnen een voordeel opleveren ten opzichte van het niveau en de voorwaarden van een commerciële geldverstrekker. De hoogte van dit voordeel is op voorhand niet bekend, deze is onder andere afhankelijk van de dan geldende (markt)voorwaarden, inclusief de marktrente.

Soort subsidie

1) Waarderingssubsidie 2) Waarderingssubsidie 3) Activiteitensubsidie

Formulier

 • 1.

  Aanvraagformulier sportsubsidie

 • 2.

  Subsidiëring vindt eind van het jaar plaats op basis van het aantal daadwerkelijk gehuurde uren.

 • 4.

  Een aanvraag voor een lening kan gedaan worden door een brief te richten aan het college van B&W. Het college handelt een verzoek voor een lening binnen 6 weken af nadat SWS akkoord gegeven heeft op de borgstelling.

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden.

Beleidsveld

D 103 Sport

Product

550105 Sportactiviteiten (Buurtsportcoaches/ JOGG)

 
 

Activiteiten

 • a)

  Uitvoering regeling buurtsportcoaches in het kader van de Sportagenda

 • b)

  Uitvoering van de JOGG-aanpak

Aanvrager

MFC de Marke

Subsidieplafond

€ 164.310,--

Criteria

 • 1)

  Uitvoering geven aan de regeling buurtsportcoaches

 • -

  Aanstelling van 1,7 fte aan buurtsportcoaches

 • -

  Opstellen, bijsturen en uitvoeren van een jaarprogramma

 • -

  Uitvoering geven aan de sportagenda

 • -

  het ontwikkelen, coördineren en organiseren van activiteiten voor de doelgroepen uit de sportagenda

 • -

  De inzet van de buurtsportcoaches is waar nodig ondersteunend aan de JOGG-aanpak

 • -

  Versterken van de samenwerking met en tussen maatschappelijke partners, onderwijs en sportverenigingen binnen het Hattems model Preventie en Zorg.

 • -

  Coördinatie en organisatie van de Nationale Sportweek.

 • -

  Organisatie van de jaarlijkse schoolsportdagen in samenwerking met het onderwijs

 • -

  Belangenbehartiging en platformfunctie sportverenigingen.

 • 2)

  Subsidie wordt verstrekt voor de regie op en de uitvoering van de JOGG-aanpak op basis van de volgende criteria:

 • -

  Aanstelling van een JOGG-regisseur voor 0,4 fte

 • -

  Opstellen, bijsturen en uitvoeren plan van aanpak

 • -

  Verbinden van partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt

 • -

  ontwikkelt campagnes, activiteiten en interventies gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl

 • -

  invulling geven aan de 6 voorwaarden van de JOGG aanpak

Normbedragen

Het subsidiebedrag is opgebouwd uit de volgende bedragen:

 • 1)

  Buurtsportcoaches

 • a)

  Aanstelling van ca. 1,7 fte Buurtsportcoaches: € 117.636,--

 • b)

  Uitvoeringsbudget Buurtsportcoaches: € 6.706,--

 • c)

  Platformfunctie sportverenigingen: €293

 • d)

  Organisatie van de Schoolsportdagen: €2.746

 • 2)

  JOGG-aanpak

 • a)

  Aanstelling 0,4 fte JOGG regisseur: € 27.960,--

 • b)

  Uitvoeringsbudget JOGG: € 8.969,--

Aanvullende voorwaarden

 • -

  Bijhouden van de ‘activiteitenmonitor’ en het verzorgen van proces- en effectevaluaties

 • -

  Periodieke voortgangsgesprekken tussen JOGG-regisseur, buurtsportcoaches en beleidsafdeling van de gemeente Hattem

 • -

  Bij de aanvraag wordt doormiddel van de blauwdruk inzichtelijk voor welk onderdeel welke uren, activiteiten, en resultaten worden verwacht

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

540009 Muziekonderwijs

 
 

Activiteiten

 • 1.

  Regulier muziekonderwijs (harmonie- en fanfare opleidingen)

 • 2.

  Het project ‘Muziek in de Klas’

Aanvrager

 • a)

  Muziekverenigingen Ontwaakt, Ons genoegen en Christelijke Muziekvereniging Hattem.

 • b)

  Stichting muziekschool CMH namens de bovengenoemde verenigingen.

Subsidieplafond

€ 71.222,--

Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  €68.994,-- wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van HAFA.

 • 2.

  €2.228,-- kan worden aangevraagd voor ‘Muziek in de Klas’ namens de bovengenoemde verenigingen

 
 

Criteria

 • 1.

  Regulier muziekonderwijs

 • -

  Voor gemeentelijke subsidie komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die behoren tot de harmonie- en fanfareopleidingen (HAFA).

 • -

  HAFA is primair bestemd voor jeugdigen uit Hattem tot 18 jaar.

 • -

  HAFA moet in beginsel worden gevolgd in Hattem.

 • -

  De docenten moeten qua opleidingseisen voldoen aan de daarvoor gelden opleidingseisen (conform cao Kunst Educatie - / HAFA – raamleerplan). Docenten die nog niet aan deze kwalificatie voldoen mogen, in afwachting van het behalen van deze kwalificatie, les geven. Als uitganspunt moet deze kwalificatie binnen één jaar worden behaald.

 • -

  Er moet een breed spectrum zijn qua aanbod aan instrumentaal onderwijs.

 • -

  Een individuele instrumentale les duurt minimaal 30 minuten.

 • -

  Er moet sprake zijn van een continue dienstverlening. Lessen vinden iedere week/twee weken plaats. Minimaal zijn er 32 (wekelijks)/16 (twee-wekelijks) lessen per jaar

 • -

  De voortgang moet worden gewaarborgd. Dat houdt in dat in beginsel per leerling/groep maximaal 2 lessen per jaar mogen vervallen als gevolg van afwezigheid van de docent.

 • -

  Aan overhead mag maximaal 25% van het begrotingstotaal worden besteed. Tot de overheadkosten worden gerekend: bestuurs- en vergaderkosten, organisatiekosten, alle huisvestingskosten, alle personele lasten die niet direct zijn gerelateerd aan het verzorgen van de lessen, administratieve diensten en werkzaamheden.

 • -

  Ten minste 30% van de kosten voor HAFA-activiteiten worden gedekt vanuit les- of cursusgelden.

 • -

  De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wachtgeldverplichtingen van de instelling. De in artikel 4:51 Awb genoemde ‘redelijke termijn’ wordt beperkt tot een periode van 8 maanden.

Ten aanzien van de verantwoording dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een financieel verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

 • 2.

  Het project ‘Muziek in de Klas’

 • -

  De kosten van het project dienen te worden opgebracht door een bijdrage van het onderwijs, de muziekverenigingen, de gemeentelijke bijdrage.

 • -

  De voorwaarde voor de bijdrage vanuit de gemeente is dat er ook een redelijke bijdrage aan het project wordt gedaan vanuit de scholen en de muziekverenigingen.

 
 

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

 • 1.

  Aanvraagformulier subsidieverlening muziekonderwijs

  - een nadere toelichting op de activiteiten middels een activiteitenplan is in dit kader niet vereist.

 • 2.

  Bij de start van het schooljaar wordt een factuur ingediend ten behoeve van het project ‘Muziek in de Klas’’.

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

550001 Lokale en regionale culturele voorzieningen

 
 

Activiteiten

 • a)

  Uitvoering requiem

 • b)

  Oranjefestiviteiten

 • c)

  Instandhouding lokale omroep

 • d)

  Het dupliceren en conserveren van oud filmmateriaal

 • e)

  Heemkunde

 • f)

  Kaderopleidingen

 • g)

  De programmering van een cultureel, muzikaal en of literair aanbod

 • h)

  Speeltuinwerk gericht op de instandhouding van veilige speelvoorzieningen en de organisatie van activiteiten voor kinderen van 0-18 jaar.

 • i)

  Gericht op de educatieve, sociale en recreatieve ontplooiing van de inwoners van de gemeente Hattem. Met als doel het bevorderen van welbevinden, vitaliteit en deelname aan het maatschappelijk leven. Denk ook aan belangenbehartiging, advies en voorlichting.

 • j)

  De ondersteuning van culturele, kunstzinnige en cultuurhistorische projecten

Aanvrager

 • a)

  Jaarlijks rouleert de uitvoering van het requiem over de verschillende zangverenigingen. De betreffende vereniging ontvangt de bijdrage als aanvulling op de reguliere subsidieaanvraag.

 • b)

  Hattemer Oranjevereniging

 • c)

  Stichting Omroep Hattem

 • d)

  D’ Olde Dreideuze

 • e)

  Vereniging Heemkunde

 • f)

  Vrijwilligersorganisaties

 • g)

  Stichting Kunstkring Hattem en Jazzclub Hattem

 • h)

  Speeltuinverenigingen

 • i)

  (vrijwilligers) organisaties, ouderenbonden, stichtingen of projecten die er op gericht zijn om de samenredzaamheid te vergroten en meer mensen mee te laten doen in de gemeente Hattem door middel van sociale en sportieve activiteiten. Lokale organisaties die zich bezig houden met Kunst, cultuur, educatie, cultuurhistorie en/of cultuurtoerisme.

Subsidieplafond

Ten aanzien van de onderdelen f en j is een subsidieplafond van toepassing. Voor de overige activiteiten is als grondslag van de subsidie een genormeerd bedrag van toepassing.

 • a)

  € 3.447,--

 • b)

  Waarderingssubsidie € 2.493,--

 • c)

  - Waarderingssubsidie € 586,--

  - bedrag per huishouden van € 1,59 o.b.v. mediawet

 • d)

  € 293,--

 • e)

  € 293,--

 • f)

  Maximaal € 250,-- per aanvraag (zie criteria);

  subsidieplafond totaal € 3906,--

 • g)

  € 293,--

  Stichting kunstkring Hattem € 585,--

 • h)

  € 293,--

 • i)

  € 293,--

 • j)

  10.383,-- subsidieplafond

  Maximaal € 2.500,-- per aanvraag (zie criteria).

Criteria

f Kaderopleidingen:

 • -

  Een aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door Hattemse verenigingen.

 • -

  De aanvrager kan maximaal 3x per jaar gebruik maken van de regeling.

 • -

  De maximale bijdrage per cursus/opleiding bedraagt € 250,--, inclusief cursusmateriaal.

 • -

  Bij de aanvraag dienen de personalia van de betreffende cursist alsmede de instelling die de cursus verzorgd vermeld te worden.

 • -

  De cursus dient in het jaar van aanvraag plaats te vinden/aan te vangen.

 • -

  Voor voorgaande jaren kan geen aanvraag meer worden ingediend.

 • -

  Reiskosten worden niet vergoed.

j) Ondersteuning culturele projecten:

De gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is nooit hoger dan het tekort van het project. Het betreft hier eenmalige activiteiten en een aanvraag valt derhalve onder de voorwaarden uit artikel 6.2 van de Asv. De musea kunnen ook aanspraak maken op deze regeling, mits voldaan aan onderstaande voorwaarden én de aanvullende voorwaarden én het geen core-business van de musea betreft.

Criteria:

 • a)

  Is gericht op de cultuurdeelname, educatie en/ of (cultuur)historie van Hattem en haar inwoners.

 • b)

  verbreedt de cultuurparticipatie en het cultuurbereik;

 • c)

  is origineel en vernieuwend;

 • d)

  is gericht op bewoners van Hattem en/of haar bezoekers;

 • e)

  is toegankelijk voor iedereen;

 • f)

  vindt plaats in de gemeente Hattem;

 • g)

  is eenmalig van karakter waarbij voor dezelfde activiteit in de toekomst niet nogmaals een subsidie is aan te vragen.

Aanvullende criteria

j) Indien aanvragen betrekking hebben op de musea dan gelden de volgende criteria:

 • -

  Vernieuwing; de nadruk ligt op nieuwe activiteiten en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

 • -

  De projecten zijn gericht op de doelstellingen en thema’s : cultuureducatie, promotie en marketing, toegankelijkheid van de musea, ondersteuning van vrijwilligers of het stimuleren van cultuurtoerisme.

 • -

  Blijvend effect; de projecten dragen bij aan het creëren van toekomstgerichte musea.

Soort subsidie

Waarderingssubsidie onderdeel j: incidentele activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier waarderingssubsidie

 • f)

  aanvrager dient een kopie in van de factuur van de gevolgde cursus of training

 • j)

  jaanvrager dient een projectplan met bijbehorende begroting in.

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

550002 Kunst

 
 

Activiteiten

De instandhouding van verenigingen die zich inzetten voor de beoefening van amateurkunst voor inwoners van de gemeente Hattem.

Aanvrager

 • a)

  Harmonie en fanfare verenigingen

 • b)

  Overige muziekverenigingen

 • c)

  Zangverenigingen

 • d)

  Toneel en theater

Subsidieplafond

Er is geen subsidieplafond van toepassing. Als grondslag voor de subsidie zijn genormeerde bedragen van toepassing.

 • a.

  Fanfare en harmonieverenigingen:

 • 2.

  vaste bijdrage van € 3.100,--

 • -

  bedrag per lid van € 7,14

 • -

  Accordeon en mandolinevereniging Iduna maakt aanspraak op een subsidie ten hoogte van de helft van bovenstaande normbedragen.

 • -

  Overige muziekverenigingen: € 293,--

 • c.

  Zangverenigingen: €293,--

 • d.

  Toneel / theater: € 293,--

 
 

Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Formulier

Aanvraagformulier waarderingssubsidie

Beleidsveld

D 105 Kunst en Cultuur

Product

550003 Musea

 
 

Activiteiten

De instandhouding van de Hattemse Musea

Aanvrager

 • a)

  Bakkerijmuseum

 • b)

  Voerman Stadsmuseum Hattem

 • c)

  Anton Pieck Museum

Subsidieplafond

€ 52.741,--

 
 

Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Bakkerijmuseum: € 22.309,-- in het kader van de huisvesting van het museum.

 • 2.

  Voerman Stadsmuseum Hattem: € 15.348,-- t.b.v. instandhouding van het museum en een bijdrage in de huisvesting van het museum.

 • 3.

  Anton Pieck Museum: €15.084,-- t.b.v. instandhouding van het museum en bijdrage in de huisvesting van het museum.

Criteria

 • 1.

  Openstellen van het museum voor publiek 12 maanden per jaar gedurende 5 dagen per week.

 • 2.

  Inzet plegen om bezoekersaantallen te verhogen.

 • 3.

  Positieve bijdrage leveren met partners aan de profilering van Hattem als Hanzestad op de Veluwe, het trekken van recreanten en cultuurtoeristen uit de regio en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten en producten.

 • 4.

  Positieve invulling geven aan de maatschappelijke functie voor Hattem door het bieden van ruimte voor vrijwilligerswerk.

Ten aanzien van de verantwoording dient door de musea een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

 
 

Soort subsidie

 • a)

  Activiteitensubsidie

 • b)

  Activiteitensubsidie

 • c)

  Activiteitensubsidie

Formulier

 • 1.

  Aanvraagformulier

 • 2.

  Aanvraagformulier activiteitensubsidie

 • 3.

  Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Beleidsveld

D 107 Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Product

560505 Mantelzorg en vrijwilligerswerk

 
 

Activiteiten

Vrijwillige hulpdienst

Het verzorgen van hulp aan huis zoals:

 • -

  huisbezoeken

 • -

  wandelen met hulpvragers

 • -

  hulp bij administratie

 • -

  vervoer

 • -

  boodschappendienst

 • -

  klussen in en rondom het huis

Aanvrager

Stichting Voor Mekaar

Subsidieplafond

€ 5.928,--

 
 

Criteria

De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Ten aanzien van de verantwoording dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

 
 

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier waarderingssubsidie

Beleidsveld

D 107 Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Product

567011 Wonen, Zorg en Welzijn ouderen

 
 

Maatschappelijke effecten

Het welzijnswerk draagt er aan bij dat Hattemers:

 • -

  zo lang en intensief mogelijk op verschillende manieren kunnen meedoen door zorg voor anderen, door het deelnemen aan of organiseren van activiteiten en vrijwilligerswerk, zodat iedereen op zijn of haar niveau kan bijdragen;

 • -

  bij diverse organisatie en verenigingen in Hattem vrijwilligerswerk kunnen verrichten;

 • -

  zich verantwoordelijk voelen

 • -

  voor de inrichting van hun leven en daarmee zoveel mogelijk in eigen kracht denken en de weg weten te vinden naar de hulpverlening, wanneer dit noodzakelijk is;

 • -

  mede-Hattemers met een (bescheiden) hulpvraag kan ondersteunen (mantelzorg) en deze mantelzorg taken voor de kortere of langere duur goed kunnen inpassen in hun leven;

 • -

  goed bediend worden bij het ouder worden door onder meer aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van problematieken;

 • -

  zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun buurt;

Aanvrager

Stichting Welzijn Hattem

Subsidieplafond

€ 94.989,--

 
 

Activiteiten

Ontwikkeling activiteiten ouderenwerk zoals:

 • -

  coördinatie ouderenwerk

 • -

  sport en beweegactiviteiten

 • -

  in gesprek met ouderen/huisbezoeken

 • -

  informatievoorziening en advies

Mantelzorgondersteuning

 • -

  ondersteuning mantelzorgers

 • -

  het bieden van respijtzorg

Criteria

 • -

  De activiteiten bevorderen de zelfredzaamheid van mensen van 65 jaar en ouder uit de gemeente Hattem.

 • -

  Bij de activiteiten dient ruimte te zijn voor de signalering ten aanzien van woon- en leefsituatie.

 • -

  De hoogte van de eigen bijdrage voor de maaltijdservice is gelijk aan de kosten die verbonden zijn aan kosten van inkoop van de maaltijd.

 • -

  Er is geen sprake van een eigen bijdrage vanuit deelnemers aan de volgende activiteiten: informatie en advies, ondersteuning en coördinatie van activiteiten voor ouderen.

 
 

Soort subsidie

Budgetsubsidie aan SWH

Formulier

Aanvraagformulier budgetsubsidie

Programma 2b: Recreatie en Toerisme

Beleidsveld

D B202 Recreatie en Toerisme

Producten

550401 Toerisme & 550403 Promobureau

 
 

Activiteiten

 • 1.

  Openstelling van een toeristisch informatiepunt

 • 2.

  Leveren van diensten en producten aan (potentiële ) gasten, bezoekers en eigen inwoners

 • 3.

  Het uitbouwen van een toeristisch netwerk

 • 4.

  Coördineren en/ of organiseren van evenementen en toeristische activiteiten

 • 5.

  Regionale promotie:

 • c)

  Promotie van Hattem als onderdeel van de Veluwe

 • d)

  Promotie van Hattem als Hanzestad

 • e)

  Promotie van Hattem in de regio

Aanvrager

1 t/m 4: Visit Hattem 5a: Stichting Bureau voor Regionaal Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

5b: Marketing Oost

5c: Visit Hattem

Subsidieplafond

€ 82.074

 
 

Verdeling Subsidieplafond

1-3: € 24.500

4: € 12.500,--

5a: 14.054

5b: € 10.915,--

5c: € 20.105,--

Criteria

Ten aanzien van de verantwoording dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden gedaan. Deze bevat in ieder geval een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en hoe de beschikbare middelen zijn besteed.

1. Openstelling van een toeristisch informatiepunt

 • -

  Het toeristisch Informatiepunt (TIP) is gemiddeld 5,5 dag per week open in de periode 1 mei tot 30 oktober, minimaal tussen 10.00 en 15.00. Ook in de landelijke schoolvakanties is het TIP geopend.

 • -

  Gasten krijgen in het TIP informatie over toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de gemeente Hattem, de Veluwe en de IJsselvallei.

 • -

  Monitoring van het aantal bezoekers.

2. Het leveren van diensten en producten aan (potentiële) gasten, bezoekers en eigen inwoners

 • -

  Initiërende en coördinerende rol om te komen tot gezamenlijke producten, gezamenlijke arrangementen en gezamenlijke marketing.

3. Het uitbouwen van een toeristisch netwerk

 • 1.

  Onderhouden van een regionaal en lokaal toeristische netwerk en aantoonbare samenwerking.

4. Het organiseren van evenementen en toeristische activiteiten

 • -

  Een goed afgestemde evenementenagenda met een afwisseling van activiteiten met lokale en regionale uitstraling. Hierin wordt ten minste opgenomen:

 • de organisatie van een evenement met regionale uitstraling met de Hanzegeschiedenis als thema,

 • Sinterklaas

 • Open Monumentendag.

 • -

  De evenementen en activiteiten wordt gecommuniceerd in de diverse media.

5 a criteria van promotie van Hattem als onderdeel van de Veluwe

 • -

  Merk- en marketingstrategie: opstellen van een strategisch marketingplan

 • -

  Marketingactieplan: jaarlijks opstellen van een marketingactieplan, o.a. monitoring, pers & PR, regio ambassadeurs, etc.

 • -

  Merkbeleid: ontwikkelen en versterken van merkidentiteit

 • -

  Productontwikkeling: stimuleren van productontwikkeling

 • -

  Publiciteit: bevorderen van positieve berichtgeving en ontwikkeling van promotiemiddelen

 • -

  Verbinden van bedrijfsleven: activiteiten organiseren die het bedrijfsleven en toeristische organisaties aan elkaar verbinden.

5 b criteria van promotie van Hattem als Hanzestad

 • -

  Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven en organisaties op het gebied van marketing lokaal en regionaal.

 • -

  Vraaggerichte marketing website, divers media, free publicity.

 • -

  vernieuwende producten.

 • -

  Website en media.

 • -

  Onderhoud toeristisch netwerk.

 • -

  Monitoring effecten.

 • -

  Free publicity.

 • -

  Professionalisering van het Hanzeambassadeurschap onder ondernemers en productaanbod om het Hanzeambassadeurschap onder ondernemers, productaanbod en de regie daarop samen met de lokale marketingorganisaties verder te professionaliseren.

5 c criteria van promotie van Hattem in de regio

 • -

  Promotionele samenwerking tussen bedrijven en organisaties stimuleren, coördineren en ten uitvoer brengen ten behoeve van marketing in de regio.

 • -

  Samenwerking met regionale marketingorganisaties en toeristische netwerken om synergievoordelen te behalen voor Hattem en de regio.

 • -

  Het blijven ondersteunen en verder ontwikkelen van de RUH toeristische website, in combinatie met diverse media en free publicity om Hattem te promoten.

 • -

  Het lanceren van vernieuwende toeristische producten ter ondersteuning van regionale promotie.

 • -

  Het monitoren van effecten van bovengenoemde activiteiten.

 
 

Soort subsidie

Activiteitensubsidie

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Programma 3a;

Beleidsveld

A 304 Integrale veiligheid

Product

510101 Openbare orde en veiligheid

 
 

Activiteiten

 • 1.

  Anti-discriminatievoorziening

 • -

  Wettelijke taken ihkv de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening.

 • -

  Herkenbaarheid Art.1 vergroten, deskundigheidsbevordering en het organiseren van dialoogsessies.

 • 2.

  Slachtofferhulp

 • -

  Het verlenen van bijstand aan slachtoffers van traumatische gebeurtenissen zoals bijv. ongevallen en rampen, zowel in groepsverband als op individueel niveau.

 • -

  Gesprekken op zowel individueel niveau als in groepsverband.

 • -

  Het ongevraagd dan wel gevraagd vanuit de daarvoor aangewezen instanties invulling geven aan de hulp aan slachtoffers.

Aanvrager

 • -

  Stimenz

 • -

  Stichting Slachtofferhulp Nederland

Subsidieplafond

€ 14.192,51,--

 
 

Verdeling Subsidieplafond

 • -

  € 9.673,51,-- op basis van grondslag van € 0,77 per inwoner (bedrag is gebaseerd op peildatum 1-1-2023. Bij verlening van de subsidie 2025 wordt peildatum 1-1-2024 gehanteerd en dit kan een ander subsidiebedrag opleveren.)

 • -

  € 4.519,-- op basis van grondslag van € 0,373 per inwoner (bedrag is gebaseerd op peildatum 1-1-2023. Bij verlening van de subsidie 2025 wordt peildatum 1-1-2024 gehanteerd en dit kan een ander subsidiebedrag opleveren.)

 
 

Soort subsidie

Activiteitensubsidie, vaststelling bij verlening.

Formulier

Aanvraagformulier activiteitensubsidie

Ondertekening