Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2025

Geldend van 29-03-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

gezien het voorstel van 19 maart 2024;

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 13 december 2022,

 • -

  het op 20 april 2021 vastgestelde Integraal beleidskader sociaal domein gemeente Krimpenerwaard 2021-2025 (Vooruitgang door verbinding),

 • -

  de Maatschappelijke Agenda Krimpenerwaard 2021-2025 (Van ambities naar uitvoering),

 • -

  titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is om activiteiten te ondersteunen die zich er op richten dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien, hun talenten thuis, op school, en in hun vrije tijd ontwikkelen en participeren naar vermogen;

met inachtneming van de beleidsraderen:

 • Veerkracht (het bieden van een kansrijke start),

 • Leefstijl (het bieden van activiteiten die zich richten op het ontwikkelen, stimuleren en behouden van een gezonde leefstijl,

 • Mentale gezondheid (vroegsignalering en preventie),

 • Sociale leefomgeving (preventieve aanpak opvoed- en opgroeiondersteuning), en

 • Fysieke leefomgeving (het bieden van een gezonde en cultuurrijke leefomgeving);

besluiten tot het vaststellen van de Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2025.

Artikel 1 Grondslag

Deze subsidieregeling vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023. De ASV geldt onverkort, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

Artikel 2 Subsidiesoort

Deze subsidieregeling heeft betrekking op de in artikel 1 lid h ASV vermelde jaarlijkse subsidies.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze subsidieregeling bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een organisatie zoals vermeld onder artikel 1 lid L van de ASV 2023.

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Krimpenerwaard 2023;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

 • d.

  IBK: Integraal beleidskader sociaal domein gemeente Krimpenerwaard 2021-2025 (Vooruitgang door verbinding);

 • e.

  initiatief: een voorgenomen activiteit die bijdraagt aan de doelstellingen in het IBK en de MAG;

 • f.

  JeugdMATCH: een digitaal hulpmiddel voor professionals. Een professional is een hulpverlener of een beroepskracht, bijvoorbeeld een psychiater, maatschappelijk werker of de intern begeleider van school;

 • g.

  leerlijn: een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in concrete tussendoelen en einddoelen. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs;

 • h.

  MAG: De maatschappelijke agenda waarmee het college op 30 november 2021 heeft ingestemd;

 • i.

  preventie in het sociaal domein: het voorkomen van problemen bij inwoners in het opgroeien of zelfredzaam zijn en normaliseren van problemen in een vroeg stadium. Investeren in preventie loont doordat maatschappelijke doelen behaald worden maar ook bespaard wordt op zwaardere zorg;

 • j.

  Radermodel: onderverdeling van de gemeentelijke beleidsdoelen in 8 op elkaar afgestemde maatschappelijke (sub)doelen.

 • k.

  jaarlijkse subsidie: subsidie voor activiteiten met een structureel karakter die voor een of meerdere kalenderjaren wordt verstrekt.

Artikel 4 Maatschappelijk effecten

Krimpenerwaardse scholen organiseren groepsgerichte preventieve activiteiten gericht op het vergroten van de weerbaarheid (sociale) veiligheid, gezonde leefstijl, sociale culturele vorming en mentale gezondheid van hun leerlingen. Deze activiteiten geven aantoonbaar en meetbaar invulling aan 1 of meerdere van de beleidsraderen:

 • 1.

  Veerkracht (het bieden van een kansrijke start),

 • 2.

  Leefstijl (het bieden van activiteiten die zich richten op het ontwikkelen, stimuleren en behouden van een gezonde leefstijl,

 • 3.

  Mentale gezondheid (vroegsignalering en preventie),

 • 4.

  Sociale leefomgeving (preventieve aanpak opvoed- en opgroeiondersteuning), en/of

 • 5.

  Fysieke leefomgeving (het bieden van een gezonde en cultuurrijke leefomgeving;

Artikel 5 Algemene toekenningscriteria

 • 1. De aanvrager :

  • a.

   heeft volledige rechtsbevoegdheid;

  • b.

   is een school voor primair onderwijs of voortgezet onderwijs

  • c.

   is aangesloten bij JeugdMATCH en maakt hiervan gebruik volgens de gemaakte afspraken.

 • 2. Het initiatief waarvoor een aanvraag wordt gedaan kan geen aanspraak maken op financiering:

  • a.

   vanuit wet, verzekering of fonds;

  • b.

   vanuit een Europese, rijks, provinciale, (andere) gemeentelijke of gemeenschappelijke regeling.

Artikel 6 Specifieke toekenningscriteria

De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:

 • a.

  meer kinderen zijn in staat om met stress en tegenslagen om te gaan (weerbaarheid);

 • b.

  meer kinderen groeien op in een gezonde, veilige en cultuurrijke omgeving;

 • c.

  meer kinderen kunnen zich naar wensen en vermogen ontplooien;

 • d.

  meer kinderen hebben een gezonde leefstijl en gezond gewicht;

 • e.

  meer kinderen hebben een goede mentale gezondheid.

Artikel 7 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Het subsidieplafond bedraagt voor 2025 € 93.763,-.

 • 2. De maximale hoogte van de individuele subsidie is gekoppeld aan de hoogte van de door de raad vast te stellen begroting en subsidieplafond. Dat betekent dat verlaging van het subsidieplafond kan leiden tot verlaging van de individueel te verlenen subsidie.

Artikel 8 Beoordelingskader

Het recht op subsidie wordt als volgt vastgesteld:

 • a.

  De aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen zoals opgenomen in het IBK1 en de MAG;

 • b.

  Bij het beoordelen van de aanvragen wordt gebruik gemaakt van het in de Toelichting op dit artikel opgenomen afwegingskader, waarbij het daartoe vereiste minimum aantal punten verzameld moet zijn;

 • c.

  Indien meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten waardoor de som van de aangevraagde subsidie het in artikel 7 vermelde subsidieplafond te boven gaat, wordt de subsidie naar rato over de betreffende aanvragers verdeeld tot het moment dat het plafond bereikt wordt volgens de in de Toelichting opgenomen berekening (kaasschaafmethode).

Artikel 9 Indicatoren

Het college kan aan de hand van indicatoren nagaan of de met de gesubsidieerde activiteit beoogde resultaten zijn bereikt. Omdat de indicatoren afhankelijk zijn van de aard, inhoud en doelstelling van de concrete activiteit, worden ze in de beschikking toegesneden op de individuele subsidieontvanger.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

De subsidiëring geschiedt op basis van een maximaal bedrag per leerling van € 12,50, met als peildatum de leerlingtelling van 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Artikel 11 Wijze van uitbetalen

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag tot en met 10.000 euro geldt dat het bedrag in één termijn wordt uitgekeerd.

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag vanaf 10.000 euro tot 50.000 euro geldt dat het bedrag in twee termijnen wordt uitgekeerd.

Voor subsidies met een hoogte van een bedrag boven de 50.000 euro geldt dat het bedrag in vier termijnen wordt uitgekeerd.

Op verzoek kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 12 Aanvraagtermijn(en)

Artikel 7 lid 1 ASV is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Aanvraag subsidie

 • 1. Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 2. De aanvraag bevat aanvullend op artikel 6 van de ASV:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (e-)handtekening van de contactpersoon;

  • b.

   een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze van uitvoering van het initiatief. Aanvrager kan hierbij gebruik maken van het schooljaarplan en/of de activiteitenkalender. Aanvrager beoordeelt daarbij zelf welke activiteiten en uitvoerende organisatie passend is bij de thema’s en identiteit van de school. Het eigen curriculum van het onderwijs hoeft hierbij niet leidend te zijn;

  • c.

   eventuele andere inkomstenbronnen;

 • 3. Het college kan naast het vermelde in deze subsidieregeling van de aanvrager aanvullende informatie verlangen.

 • 4. Indien meerdere aanvragen, naar het oordeel van het college, dermate overeenkomen dat zij kunnen worden samengevoegd (naar inhoud en bereik) kan het college de aanvragers verzoeken om de aanvragen tot 1 samen te voegen.

 • 5. Indien de aanvraag niet de volledige informatie bevat krijgt de aanvrager maximaal twee weken de gelegenheid om de aanvraag te completeren. Indien de gegevens dan nog niet compleet zijn wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Artikel 14 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 11 ASV genoemde weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden wordt de subsidie geweigerd (en/of):

 • a.

  voor zover het activiteiten betreft die dezelfde zijn als de activiteiten die wij via inkoop hebben gecontracteerd;

 • b.

  indien de aanvraag zich onvoldoende specifiek richt op de voor deze subsidieregeling van toepassing zijnde raderen, kernwaarden of maatschappelijke doelen;

 • c.

  indien aanvrager niet is aangesloten of niet welwillend is zich aan te sluiten bij jeugdMATCH;

 • d.

  indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is;

 • e.

  indien de kosten van de activiteit in verhouding tot het te behalen resultaat onevenredig hoog zijn;

 • f.

  als de te subsidiëren activiteit bij het indienen van de aanvraag al een aanvang heeft genomen;

 • g.

  indien het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de aanvrager;

 • h.

  voor zover deze niet wordt/kan worden aangewend voor de uitvoering van het initiatief;

 • i.

  indien de aanvraag eerder is gehonoreerd op grond van deze of van een andere regeling;

 • j.

  indien de aanvraag niet voldoet aan de overige eisen van deze subsidieregeling.

 • k.

  indien de subsidie dient voor het dekken van een financieel tekort op de reguliere exploitatie;

 • l.

  indien niet het daartoe vereiste aantal minimum punten is verzameld;

 • m.

  indien de activiteiten meer bijdragen aan doelen uit andere subsidieregelingen en dan aan de doelen uit deze subsidieregeling.

Artikel 15 Verplichtingen van de aanvrager

Aanvullend op het bepaalde in hoofdstuk 4 ASV .

 • 1.

  Indien bijzondere maatschappelijke omstandigheden2 de uitvoering belemmeren, doet de aanvrager hiervan onverwijld, maar uiterlijk bij zijn aanvraag tot vaststelling van de subsidie melding aan de gemeente.

 • 2.

  Indien tijdig voldaan is aan lid 1 worden afspraken gemaakt over het alsnog (gedeeltelijk) realiseren van het gesubsidieerde initiatief waarbij het college als uitgangspunt hanteert dat het initiatief uiterlijk op 31 december van het opvolgende subsidiejaar uitgevoerd moet zijn.

 • 3.

  Indien aanvrager, verwijtbaar, niet tijdig heeft voldaan aan lid 1 wordt de subsidie vastgesteld als ware er geen bijzondere maatschappelijke omstandigheden.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 5 lid 1, artikel 8, 13 onder c, artikel 13 onder f, en artikel 14 van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2. Inwerkingtreding geschiedt onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2024.

 • 3. Aanvragen die zijn ingediend op basis van de Subsidieregeling Onderwijs Krimpenerwaard 2024 worden volgens die regeling afgehandeld.

Artikel 18 Tenaamstelling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2025.

Ondertekening

Krimpenerwaard, 19 maart 2024,

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

De secretaris,

J. Hennip

De burgemeester,

J. Beenakker

TOELICHTING

Artikel 4 Maatschappelijke effecten

 

Beleidsrad

 

1

Veerkracht

Activiteiten richten zich op het ondersteunen van inwoners bij het :

 • -

  omgaan met stress, tegenslag, trends (prestatiedruk, eenzaamheid, corona-somberheid onder jongeren, armoede, geestesziekte),

 • -

  het invullen van de hulpvraag op eigen kracht en in het eigen netwerk,

 • -

  gebruikmaking van informele en sociale steun,

 • -

  het realiseren van een kansrijke start.

2

Leefstijl

Activiteiten richten zich op het ontwikkelen, stimuleren en behouden van een gezonde leefstijl:

 • -

  bewegen,

 • -

  gezond gewicht en eetpatroon,

 • -

  niet roken of drugs gebruiken,

 • -

  verantwoord middelengebruik,

 • -

  gebruik sociale media.

3

Mentale gezondheid3

Activiteiten richten zich er op dat meer mensen een goede mentale gezondheid hebben en zich gelukkig en minder eenzaam voelen door:

 • -

  terugdringen eenzaamheid,

 • -

  vroegsignalering en preventie bij psychische/psychiatrische problematiek,

 • -

  meer begrip voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid zoals eenzaamheid, dementie en depressie.

Ingezet wordt op:

 • -

  kennisdeling en onderlinge ontmoeting.

4

Sociale leefomgeving

Activiteiten richten zich op sociale veiligheid en emotionele en sociale eenzaamheid:

 • -

  de onderlinge verbondenheid van onze inwoners versterken door in te zetten op gerichte maatschappelijke voorzieningen,

 • -

  versterking van informele netwerken tegen eenzaamheid, angst en depressie,

 • -

  preventieve aanpak opvoed- en opgroeiondersteuning,

 • -

  verminderen aantal overbelaste mantelzorgers.

5

Fysieke leefomgeving

Activiteiten leveren een bijdrage aan de prettige leefomgeving, het nieuwe wonen en aan het realiseren van multifunctionele sport- en cultuurvoorzieningen. Daarbij wordt ingespeeld op de trends zoals extramuralisering, langer zelfstandig thuis wonen en uitstroom uit opvang en zorginstelling. Doel:

 • -

  meer inwoners wonen zo lang en/of zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving,

 • -

  inwoners wonen in een gezonde en cultuurrijke leefomgeving,

 • -

  meer voorzieningen zijn voor iedereen fysiek toegankelijk.

6

SES (sociaal economische status)

Activiteiten richten zich er op dat iedereen naar vermogen aan de slag is/gaat. De activiteit is er op gericht dat:

 • -

  meer inwoners zich naar wens en vermogen kunnen ontplooien,

 • -

  meer inwoners hebben betaald werk of participeren naar vermogen,

 • -

  minder inwoners ervaren financiële belemmeringen om mee te doen in de samenleving

 • -

  meer inwoners beheersen basisvaardigheden en hebben kennis van de Nederlandse samenleving

 • -

  meer mensen maken gebruik van minimaregelingen waar zij recht op hebben.

7

Lichamelijke gezondheid:

De gemeente zet in op het faciliteren van een gezonde leefstijl door sport en bewegen laagdrempelig toegankelijk te maken voor alle inwoners. Activiteiten richten zich op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Doel is:

 • -

  dat meer inwoners zo lang als mogelijk de dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren,

 • -

  dat meer inwoners gebruik maken van de basisgezondheidszorg en vaccinatiemogelijkheden,.

 • -

  dat meer inwoners de veerkracht hebben om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet (benadering vanuit positieve gezondheid).

8

Zorggebruik

Zorggebruik richt zich op het gebruik van Jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, Schuldhulpverlening en op de mate waarin inwoners ervaren dat de geboden zorg het gewenste effect heeft. Voornaamste doel binnen deze beleidsregel is dat meer inwoners gebruik maken van alternatieven voor professionele ondersteuning:

 • -

  vroegtijdige en gerichte informatie,

 • -

  vroegsignalering en preventie, gebruikmaking voorveld,

 • -

  informele netwerkversterking.

Artikel 8 Beoordelingskader

Variabele

Beoordeling

 

toe te kennen score per variabele.

vul hier per onderwerp 1 cijfer in

 

Subsidie

drempel

67

punten

35%

 
 

De activiteit is gericht op het realiseren van:

 • 1.

  een opgelegde wettelijke verplichting en/of 1 of meerdere beleidsdoelstelling(en)

Het gaat om het realiseren van een noodzakelijke doelstelling.

De activiteit is noodzakelijk

10

 

x3,5

35

 
 

De activiteit is dringend gewest

7

 

x3,5

24,5

 
 

De activiteit is gewenst

3

 

x3,5

10,5

 
 

niet

0

 
 
 
 
 
 

15%

 
 

Concreet resultaat / maatschappelijk effect

De activiteit voldoet aan geformuleerde maatschappelijke effecten

volledig

10

 

x1,5

15

 
 

grotendeels

7

 

x1,5

10,5

 
 

op onderdelen

3

 

x1,5

4,5

 
 

niet

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15%

 
 

Activiteit is conform doelen radermodel

 

volledig

10

 

x1,5

15

 
 

grotendeels

7

 

x1,5

10,5

 
 

op onderdelen

3

 

x1,5

4,5

 
 

niet

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%

 
 

Verhouding prijs/kwaliteit/inzet middelen

Goede kwaliteit tegen relatief lage kosten

volledig

10

 

x1

10

 
 

op de meeste onderdelen

7

 

x1

7

 
 

op enkele onderdelen

3

 

x1

3

 
 

niet

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15%

 
 

Samenwerking

Bij het realiseren van het initiatief wordt door meerdere partners samengewerkt

volledig

10

 

x1,5

15

 
 

op onderdelen

7

 

x1,5

10,5

 
 

marginaal

3

 

x1,5

4,5

 
 

niet

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%

 
 

Betrekken doelgroep

De doelgroep is bij de organisatie of uitvoering betrokken

volledig

10

 

x1

10

 
 

op onderdelen

7

 

x1

7

 
 

marginaal

3

 

x1

3

 
 

niet

0

 
 
 

Artikel 8 onder d Berekening bij overschrijden plafond

Voorbeeldberekening bij overschrijden plafond

 

Beschikbaar

€ 1.000

Aangevraagd door

Berekening

A € 200

200/1.100*1.000 = 182

B € 500

500/1.100*1.000 = 454

C € 400

400/1.100*1.000 = 364

Totaal aangevraagd € 1.100

Te verlenen € 1.000

Artikel 16 Hardheidsclausule

De financiële positie van de aanvrager is nooit aanleiding voor het toepassen van de hardheidsclausule. Deze is op alleen inhoud gericht.


Noot
1

Zie paragraaf 6 van bijlage 1 IBK

Noot
2

zoals corona

Noot
3

gezondheid wordt benaderd vanuit de ‘positieve gezondheidsgedachte’, zie begripsbepaling