Regeling vervalt per 01-01-2030

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling natuurinclusief isoleren Noord-Holland 2024

Geldend van 03-04-2024 t/m 31-12-2029

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling natuurinclusief isoleren Noord-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op:

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2023, nr. 2023-0000735552 houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering ten behoeve van de financiering van soortenmanagementplannen die het voorkomen van vertraging van verduurzaming door isolatie als doel hebben (Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren)

Overwegende dat:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij besluit van 13 december 2023 aan de provincie Noord-Holland een Beschikking middelen SPUK versnelling aanpak natuurinclusief isoleren heeft verleend;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling natuurinclusief isoleren Noord-Holland 2024

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland: Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 6 september 2016 houdende regels omtrent natuur (PB 2016, 103)

 • b.

  De Regeling: Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2023, nr. 2023-0000735552 houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering ten behoeve van de financiering van soortenmanagementplannen die het voorkomen van vertraging van verduurzaming door isolatie als doel hebben (Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren);

 • c.

  Provinciale verantwoordingssystematiek: Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland, PRB-2018-5733.

 • d.

  Soortenmanagementplan: een beleidsplan gericht op het versterken van de staat van instandhouding van de binnen de gemeente voorkomende beschermde diersoorten, dat dient als onderbouwing voor het aanvragen van een vergunning in het kader van de Omgevingswet.

 • e.

  Ecologisch onderzoek: onderzoek waarbij van binnen de gemeente voorkomende beschermde diersoorten nest- en verblijfplaatsen, leefgebied, netwerken en kolonies in kaart worden gebracht en dat dient als basis voor het soortenmanagementplan.

 • f.

  Beleidsregel wijzigen of lager vaststellen subsidies Noord-Holland: Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 november 2011, nr. 2011-60983, tot vaststelling van de Beleidsregel wijzigen of lager vaststellen subsidies Noord-Holland, PB 2011, 158.

Artikel 2

 • 1. Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Op deze regeling is de Provinciale verantwoordingssystematiek niet van toepassing.

 • 3. Op deze regeling is de Beleidsregel wijzigen of lager vaststellen subsidies Noord-Holland niet van toepassing.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland.

Artikel 4

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden, opstellen, implementeren of monitoren van soortenmanagementplannen die het volledige stedelijk gebied van een gemeente beslaan, op een manier die bijdraagt aan een doelmatige versnelling van de isolatie van gebouwen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde activiteiten bestaan uit:

  • a.

   het uitvoeren van ecologisch onderzoek;

  • b.

   het opstellen van één of meer soortenmanagementplannen;

  • c.

   monitoring van één of meer soortenmanagementplannen.

 • 3. Het resultaat van de in het tweede lid onder a en b bedoelde activiteiten dient te voldoen aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland.

Artikel 5

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteiten;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteiten;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten.

Artikel 6

 • 1. Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend tussen 9 april 2024 9:00 uur en 1 september 2025, 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de in het eerste lid genoemde periode.

 • 3. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Het subsidieplafond voor de in artikel 6 eerste lid genoemde periode bedraagt € 5.048.213,- .

Artikel 8

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

 • 4. Indien na rangschikking het subsidieplafond wordt bereikt, worden alleen subsidies verleend waarbij de volledige subsidieaanvraag binnen het subsidieplafond wordt gehonoreerd.

Artikel 9

Subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  indien de activiteit financieel niet haalbaar is.

Artikel 10

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van de in artikel 4 genoemde activiteiten, voor zover deze gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van verrekenbare of compensabele BTW.

Artikel 11

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal het per aanvragende gemeente in bijlage II, 8e lid van de Regeling bepaalde bedrag.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen een voorschot verstrekken van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 4. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidie terugvorderen:

  • a.

   voor zover geen, geen volledige of onjuiste informatie is verstrekt;

  • b.

   indien de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;

  • c.

   voor zover de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de verstrekte subsidie;

  • d.

   voor zover de subsidie niet rechtmatig is besteed;

  • e.

   voor zover de rechtmatigheid van de bestedingen naar het oordeel van de controlerende accountant onzeker is.

Artikel 12

Aan de subsidieontvanger worden in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  De gemeente informeert Gedeputeerde Staten op verzoek over de voortgang van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt;

 • b.

  De Gemeente verleent op verzoek van Gedeputeerde Staten medewerking en verstrekt op verzoek van Gedeputeerde Staten informatie ten behoeve van de voortgang en evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt;

 • c.

  De financiële verantwoording vindt conform artikel 17a van de Financiële Verhoudingswet jaarlijks uiterlijk op 15 juli plaats door toezending door de aanvrager van de jaarrekening met gebruikmaking van de Sisa-systematiek.

Artikel 13

 • 1. De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld op basis van de in artikel 12, onder a genoemde verantwoording over het jaar waarin de activiteiten zijn afgerond.

 • 2. Gedeputeerde Staten besluiten tot vaststelling uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de in het eerste lid genoemde verantwoording is ingediend.

Artikel 14

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2030.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie versnelling natuurinclusief isoleren Noord-Holland 2024.

Ondertekening

Haarlem, 19 maart 2024.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris