Beleidsregel verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort 2024

Geldend van 29-03-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort 2024

1. Inleiding

In de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort (hierna APV) is artikel 2:78 opgenomen. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om aan degene die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een verbod op te leggen om zich te bevinden op de in het verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de gedragingen/handelingen plaatsvonden.

Dit verbod wordt opgelegd, in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen en de gezondheid of de zedelijkheid.

Dit verbod staan bekend onder de naam “verblijfsontzeggingen”. In deze beleidsregel is aangegeven hoe de burgemeester van zijn bevoegdheid gebruik maakt.

Aan de politie is op basis van het mandaatsbesluit de bevoegdheid gemandateerd om verblijfsontzeggingen op te leggen voor 48 uur.

Onderscheid wordt gemaakt tussen 48-uurs verblijfsontzeggingen en langere verblijfsontzeggingen tot maximaal 12 weken.

Bij het opleggen van een langere verblijfsontzeggingen wordt onderscheid gemaakt tussen drie in zwaarte oplopende, categorieën van feiten waarvoor een verblijfsontzegging kan worden opgelegd. Het betreft een niet-limitatieve opsomming van feiten. Als in de bestuurlijke rapportage strafbare feiten worden vermeld, die niet voorkomen in de feitentabel, zoekt de burgemeester aansluiting bij het onderscheid dat het Wetboek van Strafrecht maakt tussen overtreding en misdrijf. Om vervolgens de categorie te bepalen weegt de burgemeester de impact van het strafbare feit(en) op de in artikel 2:78 APV genoemde belangen af.

Bij het opleggen van een 48-uurs verblijfsontzegging wordt het onderscheid in categorieën niet gemaakt. Deze kan voor alle categorieën worden opgelegd en wordt gebruikt om overlastplegers direct aan te pakken en de overlastsituatie die zij veroorzaken direct te kunnen beëindigen.

2. Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester kan om zwaarwegende redenen van de openbare orde afwijken van de beleidsregels verblijfsontzeggingen Zandvoort indien de openbare orde dermate ernstig is verstoord dat meteen een verblijfsontzegging moet worden opgelegd, ook als de eerste ordeverstoring in zes maanden is gepleegd door betrokkene. Ook indien de openbare orde in groepsverband ernstig wordt verstoord, zonder dat duidelijk wie precies welke gedraging heeft gepleegd en rol heeft gehad, kan van deze beleidsregel worden afgeweken.

In gevallen dat de aard en de omstandigheden dat vereisen, kan hij dan ook gemotiveerd het beleid ter zijde stellen, stappen overslaan of samenvoegen om zo als het ware maatwerk te leveren.

3. Strafbare en/of openbare orde verstorende handelingen en duur verblijfsontzegging

Onder andere bij de volgende strafbare feiten en/of openbare orde verstorende handelingen binnen de gemeentegrenzen kan een verblijfsontzegging worden gegeven, mits dit dient ter bescherming van de in artikel 2:78 APV genoemde belangen.

Feiten Categorie

Termijn ontzegging

Feiten Categorie 1

Strafbare feiten (niet limitatief) waarvoor een verblijfsontzegging kan worden opgelegd

Twee weken

Algemene plaatselijke verordening

 • Artikel 2:1 samenscholing en ongeregeldheden

 • Artikel 2:33 Ordeverstoring in horeca-inrichting

 • Artikel 2:41 betreden gesloten woning of lokaal

 • Artikel 2:44 inbrekerswerktuig

 • Artikel 2:46 rijden over bermen e.d.

 • Artikel 2:47 hinderlijk gedrag

 • Artikel 2:48 verboden drankgebruik

 • Artikel 2:49 verboden gedrag bij of in gebouwen

 • Artikel 2:65 overnacht op of aan de weg

 • Artikel 4:8 natuurlijke behoefte doen

Wet personenvervoer 2000 en Spoorwegwet

Handelingen die de orde, rus, veiligheid of goede bedrijfsvoering verstoren op het NS station te Zandvoort als bepaald in, bij of krachtens de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 (respectievelijk artikel 3 en 72)

Wetboek van Strafrecht

 • Artikel 424 lid 1 straatschenderij/baldadigheid

 

Feiten Categorie 2

Strafbare feiten (niet limitatief) waarvoor een verblijfsontzegging kan worden opgelegd

Zes weken

Algemene plaatselijke verordening

 • Artikel 2:74 drugshandel op straat

 • Artikel 3:19 straatprostitutie

 • Overtreding van de verblijfsontzegging

Wetboek van Strafrecht

 • Artikel 138 huisvredebreuk

 • Artikel 139 lokaalvredebreuk

 • Artikel 141 openlijke geweldpleging als het tegen medewerkers publieke sector wordt gepleegd, dan valt het onder categorie 3

 • Artikel 170 vernieling van gebouwen, publiek toegankelijke plaats

 • Artikel 180 wederspannigheid als het tegen medewerkers publieke sector wordt gepleegd, dan valt het onder categorie 3

 • Artikel 184 negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel

 • Artikel 209 aanbieden vals geld

 • Artikel 225 en artikel 231 valsheid in geschriften (vals ID)

 • Artikel 267 belediging ambtenaar in functie

 • Artikel 285 bedreiging

 • Artikel 300 eenvoudige mishandeling

 • Artikel 301 mishandeling met voorbedachten rade

 • Artikel 306 deelneming aan aanval of vechterij

 • Artikel 310 eenvoudige diefstal

 • Artikel 311 diefstal (nog opzoeken in wet)

 • Artikel 350 vernieling

 • Artikel 416 en artikel 417 (opzet)heling

 • Artikel 426 ordeverstoring in dronkenschap

 • Artikel 453 openbare dronkenschap

 • Artikel 461 verboden toegang onbevoegden

Opiumwet

 • Artikelen 2 en 3 bezit van meer dan gebruikshoeveelheid drugs

Wet wapens en munitie

 • Artikelen 13 en 27 voorhanden hebben en dragen van verboden wapens (categorie I tot en met IV).

 • Overige overtredingen van WWM.

Recidive van feiten categorie 1 (binnen 24 maanden)

 

Feiten Categorie 3

Strafbare feiten (niet limitatief) waarvoor een verblijfsontzegging kan worden opgelegd

Twaalf weken

Wetboek van Strafrecht

 • Artikel 141 openlijke geweldpleging tegen medewerkers publieke sector

 • Artikel 179 bedreiging/geweld ambtsverrichting

 • Artikel 180 wederspannigheid tegen medewerkers publieke sector

 • Artikel 184 in combinatie met artikel 6.1 APV overtreding verblijfsontzegging

 • Artikel 287 (poging tot) doodslag

 • Artikel 302 en artikel 303 zware geweldsmisdrijven: zware mishandeling

 • Artikel 304 lid 2 mishandeling tegen ambtenaar in functie

 • Artikel 312 diefstal met geweld

 • Artikel 317 afpersing

 • Artikel 318 afdreiging

Opiumwet

 • Artikel 2 verkopen enz. van harddrugs

 • Artikel 3 verkopen enz. van softdrugs

 • Artikel 10a voorbereidingshandelingen verkoop harddrugs. Haarlem heeft dit artikel niet, gelet op artikelen 2 en 3 verkoop drugs ook bij categorie 3 ondergebracht.

Recidive van feiten categorie 2 (binnen 24 maanden)

 

4.1 Procedure voor een ontzegging van meer dan 48 uur

1.

Voor het opleggen van een verblijfsontzegging van meer dan 48 uur is de ontvangst van de bestuurlijke rapportage/mutatie of een (mini)proces-verbaal voor de burgemeester de basis. De verblijfsontzegging kan voor maximaal 12 weken worden opgelegd. In de rapportage/mutatie worden de strafbare feiten vermeld waarvan betrokkene wordt verdacht deze gepleegd te hebben. Aan de hand van het feitentabel (onderdeel 3) wordt vastgesteld voor hoe lang de verblijfsontzegging wordt opgelegd. Onder “strafbaar feit “wordt ook poging tot strafbaar feit” verstaan indien hierdoor de openbare orde wordt verstoord.

Als in de bestuurlijke rapportage strafbare feiten worden vermeld, die niet voorkomen in de feitentabel, zoekt de burgemeester aansluiting bij het onderscheid dat het Wetboek van Strafrecht maakt tussen overtreding en misdrijf.

Wordt het strafbare feit in het Wetboek van Strafrecht aangemerkt als een overtreding, dan valt deze onder categorie 1 of 2 van de feitentabel. Als het strafbare feit in het Wetboek van Strafrecht wordt aangemerkt als misdrijf, dan valt deze onder categorie 2 of 3 van het feitentabel. Om de categorie te bepalen weegt de burgemeester de impact van het strafbare feit(en) op de in artikel 2:78 APV genoemde belangen af.

2.

Het uitgangspunt is vervolgens dat binnen 10 werkdagen na ontvangst van genoemde rapportage/ (mini) proces verbaal een voornemen voor het opleggen van verblijfsontzegging en/of een bestuurlijke waarschuwing naar de betrokkene wordt gestuurd.

3.

Conform artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven. De termijn voor het geven van de zienswijze is binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de dag na verzending van het voornemen en/of de in het voornemen vermelde datum. Van de zienswijze wordt afgezien bij spoedeisende gevallen.

4.

De burgemeester neemt een besluit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zienswijze/of na verloop van de zienswijzetermijn. Deze termijn kan worden verlengd als door de zienswijze en/of informatie van de politie nader onderzoek door de burgemeester noodzakelijk wordt geacht.

5.

Bij het besluit wordt een kaart gevoegd waarop het gebied, waarvoor de verblijfsontzegging geldt, is aangegeven. Indien voor de burgemeester voldoende aannemelijk is dat de betrokkene een zwaarwegend belang heeft om zich in het gebied op te houden, worden het gebied of de tijden waarop het verbod van toepassing is dienovereenkomstig aangepast.

Het zal dan gaan om belangen in de persoonlijke sfeer, zoals wonen, werken, het bezoek aan een huisarts, advocaat of hulpverleningsinstanties.

6.

De ontzegging kan voor maximaal 12 weken worden opgelegd en geldt voor de gehele dag (24 uur). Tegen een verblijfsontzegging kan binnen zes weken gerekend vanaf de dag na verzending van het besluit bezwaar worden aangetekend.

4.2 Procedure 48-uurs verblijfsontzegging

1.

Een verblijfsontzegging kan worden opgelegd voor de duur van 48 uur in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of zedelijkheid.

2.

Een verblijfsontzegging kan worden opgelegd nadat een betrokkene door de politie is aangehouden en/of geverbaliseerd voor overtreding van een of meer van de in de feitentabel genoemde wettelijke bepalingen.

3.

De politie geeft de burgemeester een afschrift van de in mandaat uitgereikte 48-uurs verblijfsontzegging.

4.

Bij het besluit wordt een kaart van het gebied gevoegd waarvoor de verblijfsontzegging geldt. Indien voor de burgemeester voldoende aannemelijk is dat de betrokkene een zwaarwegend belang heeft om zich in het gebied op te houden, worden het gebied of de tijden waarop het verbod van toepassing is dienovereenkomstig aangepast.

Het zal dan gaan om belangen in de persoonlijke sfeer, zoals wonen, werken, het bezoek aan een huisarts, advocaat of hulpverleningsinstanties.

5. Overige procedure

1.

Meerdere feiten

De burgemeester kan een langere verblijfsontzegging opleggen indien de betrokkene meerdere strafbare feiten heeft gepleegd, met een maximum van 12 weken.

2.

Betrokkene in voorlopige hechtenis/Opschorting verblijfsontzegging

In het geval de verblijfsontzegging wordt opgelegd op het moment dat de betrokkene zich (nog) in voorlopige hechtenis bevindt, gaat de verblijfsontzegging in op de dag na vrijlating en/of opheffing van de voorlopige hechtenis.

De burgemeester kan afzien van het opleggen van een verblijfsontzegging als de betrokkene meer dan 12 weken in voorarrest/hechtenis heeft gezeten.

3.

Geldige verblijfsontzegging

Als aan een persoon een verblijfsontzegging wordt opgelegd terwijl er voor hem al een verblijfsontzegging voor (een gedeelte van) datzelfde gebied geldt, gaat de nieuwe verblijfsontzegging in na afloop van de eerder opgelegde verblijfsontzegging.

4.

Waarschuwing

In plaats van een verblijfsontzegging kan de burgemeester een bestuurlijke waarschuwing geven. Dit kan hij bijvoorbeeld doen indien er sprake is van 1 overtreding van de in categorie 1 genoemde feiten en uit de feiten en omstandigheden blijkt dat de kans op herhaling klein is en geen gevaar bestaat voor de in artikel 2:78 APV genoemde belangen. Een bestuurlijke waarschuwing is geen besluit.

Als de betrokkene in de 24 maanden voorafgaand aan de aanhouding/staande houden een op naam gestelde waarschuwing heeft ontvangen, wordt een verblijfsontzegging opgelegd aan betrokkene conform de termijn uit de feitentabel, aangezien er gerechtvaardigde vrees bestaat voor hernieuwde openbare ordeverstoring.

5.

Recidive

Indien er in de 24 maanden voorafgaand aan de aanhouding een verblijfsontzegging is uitgereikt dan wordt opnieuw een verblijfsontzegging opgelegd conform de termijn uit de feitentabel, aangezien er gerechtvaardigde vrees bestaat voor hernieuwde openbare ordeverstoring.

6.

Collectieve horecaontzegging (hierna CHO)

Een opgelegde collectieve horeca ontzegging kan bij de feiten uit de categorieën 1 en 2 worden meegewogen bij de duur/termijn van de verblijfsontzegging.

Dit geldt o.a. voor:

 • a.

  Geweldsdelicten welke in de horeca-inrichting hebben plaatsgevonden;

 • b.

  Geweldsdelicten welke in de directe omgeving van horeca-inrichting(en) plaatsvinden (start van geweld in een inrichting of voortzetting van geweld op openbare plaats dat in inrichting is gestart);

 • c.

  Bij bedreiging van personen

 • d.

  Indien de overige belangen waarop artikel 2:78 APV toeziet in het geding zijn.

Bij de verhoging van de duur van de verblijfsontzegging zoekt de burgemeester aansluiting bij de duur van de collectieve horecaontzegging zoals bepaald in het Protocol horecaontzeggingen Zandvoort van 6 februari 2012.

Bij een collectieve horecaontzegging van 3 maanden wordt de duur van de verblijfsontzegging verlengd met 1 week, bij 6 maanden met 2 weken, bij 12 maanden met 3 weken en langer dan 12 maanden maar korter dan 5 jaar met 4 weken.

Bij een CHO van 5 jaar wordt de duur van de verblijfsontzegging verlengd met 6 tot een maximum van 12 weken.

Individuele ontzegging

Indien sprake is van een individuele horecaontzegging kan de burgemeester een waarschuwing opleggen. Dit is geen besluit.

6. Registratie

Van de toepassing van de verblijfsontzeggingen wordt een register bijgehouden.

7. Intrekking oude beleidsregel

De beleidsregel Burgemeestersbeleid verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort 2021, vastgesteld op 18 november 2021 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Zandvoort d.d. 18 maart 2024

De burgemeester van Zandvoort,

D. Moolenburgh