Mandaatbesluit Beleidsregel verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort 2024

Geldend van 29-03-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Beleidsregel verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort 2024

De burgemeester van de gemeente Zandvoort,

Gelet op artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017 (APV) alsmede artikel 10:4, 10:6 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Besluit:

 • 1.

  de bevoegdheid tot het opleggen van een 48-uurs verblijfsontzegging als bedoeld in artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Zandvoort te mandateren aan de Teamchef van het Basisteam Kennemerkust van de Politie Eenheid Noord-Holland, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de Hulpofficieren van Justitie, Operationeel coördinatoren, werkzaam binnen de eenheid Noord-Holland.

 • 2.

  de Teamchef van het Basisteam Kennemerkust van de Politie Eenheid Noord-Holland is bevoegd tot het verlenen van een ondermandaat aan agenten van politie voor het opleggen van 48-uurs verblijfsontzeggingen onder de voorwaarde dat iedere verblijfsontzegging ter goedkeuring moet zijn voorgelegd aan een operationeel coördinator of dienstdoende hulpofficier van justitie, werkzaam binnen de eenheid Noord-Holland.

 • 3.

  de bevoegdheden worden toegepast binnen de kaders van de beleidsregel verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort 2024.

 • 4.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen gemeente Zandvoort 2024”.

 • 5.

  het mandaatbesluit Verblijfsontzeggingen Zandvoort 2021 in te trekken.

Ondertekening

Aldus besloten te Zandvoort op 18 maart 2024

de burgemeester,

D. Moolenburgh