Regeling vergoeding na trauma VrZW

Geldend van 26-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling vergoeding na trauma VrZW

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, namens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Hamming, voorzitter

Gelet op:

 • -

  Artikel 7:7 van de CAR-UWO;

 • -

  artikel 15:1:25 van de CAR UWO;

 • -

  paragraaf 5 van hoofdstuk 19 van de CAR-UWO;

Besluit tot het vaststellen van de ‘’Regeling vergoeding na trauma VrZW”:

Artikel 1 Definities

 • 1. Een trauma is een schokkende gebeurtenis, die buiten het patroon van de menselijke ervaring ligt en die duidelijk leed, een emotionele/psychische verwonding veroorzaakt. Een traumatische ervaring uit zich in principe via drie symptomen:

  • a)

   De gebeurtenis telkens weer als reëel opnieuw beleven;

  • b)

   De bijbehorende gevoelens niet kunnen of willen voelen;

  • c)

   Een verhoogde prikkelbaarheid.

 • 2. Een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) is een ziektebeeld dat zich onder meer uit in het zich terugtrekken, moeilijke situaties ontwijken, gejaagdheid en nervositeit, verhoogde prikkelbaarheid of regelrechte agressiviteit, vermoeidheid, slapeloosheid, nachtmerries, problemen bij ademhaling, duizeligheid, diarree, verhoogde spierspanning welke pijn kan veroorzaken, zoals hoofdpijn, pijn in de schouders en hals, rugpijn, ontregelde menstruatie, verminderde seksuele belangstelling, verwardheid, inclusief geheugen- en concentratieproblemen, hartkloppingen, ongecontroleerde trillingen en misselijkheid.

 • 3. Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het ongeschikt zijn tot het verrichten van gangbare arbeid ten gevolge van een trauma/ PTSS.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Dit beleid is van toepassing op:

  • a)

   medewerkers van de veiligheidsregio, waaronder tevens wordt verstaan:

   • a.

    externen die werkzaam zijn voor de veiligheidsregio, alsmede

   • b.

    medewerkers van de veiligheidsregio die elders gedetacheerd zijn.

  • b)

   personen die in opleiding zijn om medewerker te worden bij de veiligheidsregio;

  • c)

   personen die zich incidenteel inzetten voor de veiligheidsregio, waaronder oud-leden (requiranten).

 • 2. Voor medewerkers die elders gedetacheerd zijn geldt dat sprake is van een secundaire dekking. Dit betekent dat zij hun schade eerst indienen bij de organisatie waar zij te werk zijn gesteld. Voor zover deze schade niet of niet volledig wordt vergoed, is het mogelijk om de schade in te dienen bij de veiligheidsregio.

 • 3. De in lid 1 genoemde personen zijn tevens begunstigde van de vergoeding.

Artikel 3 Grondslag vergoeding

 • 1. De grondslag voor vergoeding in natura vormt de noodzakelijke professionele begeleiding na een trauma/ PTSS.

 • 2. De grondslag voor de financiële vergoeding vormt de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een trauma/PTSS.

Artikel 4 Voorwaarden vergoeding

 • 1. Het trauma/PTSS dient mede het gevolg te zijn van de uitoefening van de dienst.

 • 2. Onder uitoefening van de dienst wordt tevens woon-werkverkeer verstaan, voor zover sprake is van rechtstreeks komen en gaan (zuiver woon-werkverkeer).

 • 3. In het geval dat een trauma/PTSS ontstaat buiten de diensttijd, bestaat alleen aanspraak op professionele hulp of een uitkering indien sprake is van een rechtstreeks verband met de dienstuitoefening.

 • 4. Voor de financiële vergoeding als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling geldt een wachttijd van 1 jaar na ontvangst van de melding arbeidsongeschiktheid. Om in aanmerking te komen voor een uitkering dient gedurende de wachttijd sprake te zijn van een aaneengesloten periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Na de wachttijd dient sprake te zijn van tenminste 45% arbeidsongeschiktheid.

Artikel 5 Hoogte vergoeding

 • 1. De professionele hulp als bedoeld in artikel 3 bestaat voor vrijwilligers als benodigde professionele hulp.

 • 2.

 • 3. Indien een persoon als bedoeld in artikel 2 een vergoeding wenst voor een andere behandelaar dan de door de veiligheidsregio gefaciliteerde professional, dient hij hiervoor vooraf toestemming te vragen aan zijn direct leidinggevende.

 • 4. In geval van doorverwijzing naar tweedelijnszorg komt het eigen risico basiszorgverzekering voor vergoeding in aanmerking, voor zover dit niet reeds is gebruikt.

 • 5. De financiële vergoeding als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling bedraagt €25.000,- per jaar gedurende maximaal vijf jaar bij 100% arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt in beginsel per jaar verstrekt, tenzij de medisch adviseur aangeeft dat een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid wordt verwacht. In geval van een wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid is de persoon als bedoeld in artikel 2 gehouden hiervan direct melding te doen bij de veiligheidsregio. Dit ter beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid en ter voorkoming dat een uitkering dient te worden terugbetaald. Het betreft een bruto-vergoeding.

Artikel 6 Wijze van indienen claim

 • 1. Indien een persoon als bedoeld in artikel 2 in aanmerking wil komen voor professionele hulp, dient hij zich te richten tot de daartoe door de veiligheidsregio aangewezen dienst.

 • 2. De arbeidsongeschiktheid als gevolg van het trauma/PTSS dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld door het aanleveren van een ingevuld schadeaangifteformulier.

 • 3. In geval van het indienen van het eigen risico voor de basiszorgverzekering dient een nota van het eigen risico te worden aangeleverd, waaruit blijkt dat het eigen risico niet reeds door andere behandelingen is aangesproken..

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het bestuur treft een voorziening in gevallen waarin deze regeling niet, of niet naar billijkheid, voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. De gewijzigde regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 13 maart 2024 te Zaandam

J. Hamming

Voorzitter

S. van den Broek

Secretaris