Regeling vergoeding schade persoonlijke eigendommen VrZW

Geldend van 01-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling vergoeding schade persoonlijke eigendommen VrZW

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, namens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Hamming, voorzitter

Gelet op:

 • -

  artikel 15:1:23 lid 1 en lid 2 van de CAR-UWO;

 • -

  artikel 15:1:25 van de CAR-UWO;

 • -

  artikel 19:28 CAR-UWO;

 • -

  het besluit van het Dagelijks Bestuur van 14 november 2018 tot het opzeggen van de verzekering Eigendommen Personeel per 1 januari 2019;

Besluit tot het vaststellen van de ‘’Regeling vergoeding schade persoonlijke eigendommen VrZW”:

Artikel 1 Definities

 • 1. In deze richtlijnen zijn de begripsomschrijvingen in de CAR-UWO van overeenkomstige toepassing voor zover het een schade van een medewerker van de veiligheidsregio betreft.

 • 2. Naast de bepaling als bedoeld in lid 1 wordt verstaan onder:

  • a)

   schade: alle aantoonbare nadelige gevolgen als gevolg van verlies van een persoonlijk eigendom, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

   • a.

    de waardevermindering van het persoonlijk eigendom als gevolg van beschadiging;

   • b.

    verlies van no-claim (ook voor verdere terugval met premieverhoging tot gevolg als gevolg van een volgende schade binnen vijf jaar na de schade);

   • c.

    het eigen risico, zowel in geval van een casco-schade als in geval van een WA-schade met een motorrijtuig;

   • d.

    diefstal van persoonlijke eigendommen, mits het eigendom is opgeborgen in een afgesloten ruimte, tenzij dit in redelijkheid niet kon worden verlangd dan wel dat deze voorzieningen ontbraken.

  • b)

   nieuwwaarde: het bedrag dat noodzakelijk is om eenzelfde soort product nieuw aan te schaffen;

  • c)

   vervangingswaarde: de prijs van een naar aard en kwaliteit aan het beschadigde of verloren eigendom gelijkwaardig nieuw product;

  • d)

   dagwaarde: de waarde van een bepaald product in het economisch verkeer vlak voor het moment van het intreden van de schade;

  • e)

   eigen gebrek: schade door het product zelf door een natuurlijke eigenschap, slechte kwaliteit of slijtage;

  • f)

   esthetische schade: uiterlijke materiële schade, zoals een kras op een mobiele telefoon;

  • g)

   total loss schade: een eigendom is total loss als de dagwaarde ná de schade vermeerderd met de reparatiekosten hoger is dan de dagwaarde vóór de schade.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Dit beleid is van toepassing op:

  • a)

   medewerkers van de veiligheidsregio, waaronder tevens worden verstaan:

   • a.

    externen die werkzaam zijn voor de veiligheidsregio, alsmede

   • b.

    medewerkers van de veiligheidsregio die elders gedetacheerd zijn.

  • b)

   personen die in opleiding zijn om medewerker te worden bij de veiligheidsregio;

  • c)

   jeugdleden en hun begeleiders;

  • d)

   personen die zich incidenteel inzetten voor de veiligheidsregio, waaronder oud-leden (requiranten).

 • 2. Voor medewerkers die elders gedetacheerd zijn geldt dat sprake is van een secundaire dekking, Dit betekent dat zij hun schade eerst indienen bij de organisatie waar zij te werk zijn gesteld. Voor zover deze schade niet of niet volledig wordt vergoed, is het mogelijk om de schade in te dienen bij de veiligheidsregio.

 • 3. De in lid 1 genoemde personen zijn tevens begunstigde van de vergoeding.

Artikel 3 Grondslag vergoeding

 • 1. Grondslag voor de vergoeding is de schade, die is ontstaan ten gevolge van de uitoefening van de dienst, aan (in ieder geval):

  • a)

   kleding;

  • b)

   uitrusting of

  • c)

   het motorrijtuig, zoals gedefinieerd in Wet Aansprakelijkheid Motorrijvoertuigen.

 • 2. De veiligheidsregio vergoedt zowel de schade van zaken waarvan de personen als bedoeld in artikel 2 gebruiker als houder zijn.

Artikel 4 Voorwaarden voor vergoeding

 • 1. De schade kan niet op een andere wijze geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Dit betekent dat eerst de eigen verzekering dan wel de verzekering van een derde dient te worden aangesproken. De niet vergoede schade kan vervolgens worden geclaimd bij de veiligheidsregio. Voor voertuigen betekent dit dat het eigen risico, het verlies no-claim en niet gedekte schade (tegen maximaal de dagwaarde) kan worden geclaimd. Deze beperking geldt niet voor zover het schade betreft aan een motorrijtuig, waarvan de medewerker geen eigenaar is.

 • 2. De schade dient te zijn geleden ten gevolge van de uitoefening van de dienst.

 • 3. De schade dient niet te bestaan uit de normale slijtage van de goederen of het gevolg te zijn van een eigen gebrek als bedoeld in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.

 • 4. Schade als gevolg van woon-werkverkeer komt voor vergoeding in aanmerking, voor zover sprake is van rechtstreeks komen en gaan (zuiver woon-werkverkeer).

 • 5. In het geval dat het persoonlijke eigendom wordt beschadigd buiten de diensttijd, bestaat alleen aanspraak op een schadevergoeding indien sprake is van een rechtstreeks verband met de dienstuitoefening.

 • 6. Ook schades als gevolg van schuld komen voor vergoeding in aanmerking, voor zover deze het gevolg zijn van de uitoefening van de dienst.

 • 7. In geval van schade aan een motorrijtuig wordt de schade enkel vergoed indien de bestuurder beschikking had over een geldig rijbewijs, behalve in die gevallen dat verzuimd is het rijbewijs te verlengen en de geldigheid ervan niet langer dan een jaar is verstreken.

 • 8. Herstel vindt uitsluitend plaats in overleg met VrZW gelet op de mogelijkheid tot vaststelling van de schade door een door VrZW ingeschakeld en betaald expertisebureau.

 • 9. De veiligheidsregio vergoedt uitsluitend de directe schade aan persoonlijke eigendommen. Indirecte schade, zoals annuleringen van vakanties en reizen en het mislopen van contracten, komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 10. Indien de schade is veroorzaakt door opzettelijke, onrechtmatige, dan wel opzettelijk wederrechtelijke of bewust roekeloze handelingen of indien schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van de personen als bedoeld in artikel 2, bestaat er geen aanspraak op schadevergoeding.

 • 11. In alle gevallen betreft de uitkering een netto-vergoeding.

Artikel 5 Hoogte vergoeding

 • 1. Tenzij anders bepaald in dit artikel geldt de volgende schaderegeling:

  • a)

   Nieuwwaarde ter zake van goederen die niet ouder zijn van 6 maanden;

  • b)

   Dagwaarde ter zake van goederen die ouder zijn dan 6 maanden; Dit geldt ook indien sprake is van een total loss-schade.

 • 2. Indien sprake is van vergoeding op basis van dagwaarde, wordt 110% van de vastgestelde dagwaarde vergoed. De vergoeding bedraagt echter nooit meer dan de nieuwwaarde. Indien de dagwaarde minder bedraagt dan 20% van de nieuwwaarde dan wordt 20% van de nieuwwaarde vergoed.

 • 3. Het maximum van de vergoedingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel bedraagt € 25.000,- per gebeurtenis per persoon als bedoeld in artikel 2.

 • 4. De hoogte van de vergoeding wordt in onderling overleg bepaald, dan wel met behulp van een expert. In dit laatste geval benoemen beide partijen een expert, tenzij gezamenlijk een expert overeen wordt gekomen. Zijn er twee benoemd dan benoemen zij - voor het geval van verschil -een onafhankelijke derde, die binnen de grenzen van de cijfers van beide, de hoogte bindend vaststelt. Alle expertisekosten komen voor rekening van de veiligheidsregio.

 • 5. In geval van zuiver esthetische schade wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld op maximaal 35% van de dagwaarde.

 • 6. De personen als bedoeld in artikel 2 zijn bevoegd om – nadat is vastgesteld dat de schade het gevolg is van dienstuitoefening en hiervoor een schadeformulier is ingediend - schade aan motorrijtuigen tot aan een bedrag van € 450,- direct te (laten) herstellen, mits achteraf een gespecificeerde reparatienota dan wel een specificatie van de kosten van de onderdelen aan de veiligheidsregio wordt voorgelegd.

 • 7. In afwijking van het eerste lid wordt bij schade aan (zonne-)brillen op sterkte (brillenglazen en /of montuur), duurzame lenzen of gehoortoestellen de vervangingswaarde vergoed.

 • 8. De dagwaarde wordt bepaald op basis van de dagwaardebepaling zoals opgenomen in de bijlage met inachtneming van artikel 5 lid 1 van deze regeling.

 • 9. De dagwaarde van een persoonlijk eigendom wordt bepaald aan de hand van een expertiserapport indien de schade meer bedraagt dan € 2.500, als sprake is van een niet-verhaalbare schade bij motorrijtuigen of als het persoonlijk eigendom naar verwachting total loss is. Ook in andere gevallen is inschakeling van een expert mogelijk.

 • 10. Indien de inschakeling van een expertisebureau voor de inschatting van een voertuigschade tot gevolg heeft dat het herstel vertraging oploopt, dan komen de kosten voor vervangend vervoer voor rekening van VrZW na voorafgaande aanvraag en goedkeuring hiervan.

 • 11. Indien herstel van het beschadigde eigendom mogelijk is tegen een geringer geldbedrag dan vervanging, worden de herstelkosten vergoed.

Artikel 6 Wijze van indienen claim

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van zijn schade, dient een persoon als bedoeld in artikel 2 het ongeval zo spoedig mogelijk, in principe binnen 1 maand, te melden door het invullen en opsturen van een schadeaangifteformulier ongevallen (SAF ongevallen) naar (e-mail of postadres invullen).

 • 2. Indien de persoon als bedoeld in artikel 2 zijn verplichtingen als bedoeld in vorig lid niet nakomt zal ter zake de betreffende schade geen vergoeding worden verleend indien en voor zover de veiligheidsregio in haar belangen is geschaad.

 • 3. Bij de aanvraag wordt alle relevante documentatie, zoals foto’s van het beschadigde eigendom en de aanschafbon van het beschadigde of verloren artikel, toegevoegd.

 • 4. Indien de persoon als bedoeld in artikel 2 niet over een aanschafbon beschikt, maakt hij op een andere wijze de hoogte van het aankoopbedrag en de datum van aanschaf aannemelijk.

 • 5. Voor schades aan voertuigen geldt dat ook de polis dient te worden bijgevoegd alsmede een uitkeringsbesluit van verzekeraar en een overzicht no-claimverlies.

 • 6. Er wordt alleen tot schadevergoeding overgegaan wanneer ook een nota van herstel of vervanging is ingediend.

 • 7. Om voor vergoeding van schade als gevolg van diefstal in aanmerking te komen dient een bewijs van aangifte te worden toegevoegd.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het bestuur treft een voorziening in gevallen waarin deze regeling niet, of niet naar billijkheid, voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in per 1 april 2024 en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 13 maart 2024 te Zaandam

J. Hamming

Voorzitter

S. van den Broek

Secretaris