Regeling vervalt per 31-12-2024

Regeling voor vergoeding WGA-hiaat na ongeval VrZW

Geldend van 26-03-2024 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Regeling voor vergoeding WGA-hiaat na ongeval VrZW

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, namens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Hamming, voorzitter

Gelet op:

 • -

  artikel 15:1:25 van de CAR-UWO;

 • -

  paragraaf 5 van hoofdstuk 19 van de CAR-UWO;

 • -

  de Algemene voorwaarden Expertisebureau Risicobeheer 2023 De Landelijke Regeling aanspraken na dienstongevallen VR’s 2024

 • -

  Besluit tot het vaststellen van de ‘’Regeling voor vergoeding WGA-hiaat na ongeval VrZW”:

Artikel 1 Definities

 • 1. WGA-hiaat als bedoeld in deze regeling is de loonschade die een persoon in loondienst lijdt in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het niet realiseren van minimaal 50% van de restverdiencapaciteit, zoals bedoeld in de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA), voor zover deze het gevolg is van een ongeval ten gevolge van de uitoefening van de dienst.

 • 2. Dienstongeval: een ongeval dat in overwegende mate verband houdt met de aard van de aan Betrokkene opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze werkzaamheden moesten worden verricht, tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van Betrokkene is te wijten.

 • 3. Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidregio’s: samenwerkingsverband tussen alle veiligheidsregio’s.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Dit beleid is van toepassing op:

  • a)

   medewerkers van de veiligheidsregio, waaronder tevens worden verstaan:

   • a.

    externen die werkzaam zijn voor de veiligheidsregio, alsmede

   • b.

    medewerkers van de veiligheidsregio die elders gedetacheerd zijn.

  • b)

   personen die in opleiding zijn om medewerker te worden bij de veiligheidsregio;

  • c)

   personen die zich incidenteel inzetten voor de veiligheidsregio, waaronder oud-leden (requiranten).

 • 2. Voor medewerkers die elders gedetacheerd zijn geldt dat sprake is van een secundaire dekking. Dit betekent dat zij hun schade eerst indienen bij de organisatie waar zij te werk zijn gesteld. Voor zover deze schade niet of niet volledig wordt vergoed, is het mogelijk om de schade in te dienen bij de veiligheidsregio.

 • 3. Dit beleid geldt niet voor de eventuele werkzaamheden van de in lid 1 genoemde groep in hun eventuele rol als zelfstandig ondernemer, aangezien zelfstandig ondernemers geen WGA-hiaatverlies kunnen lijden.

 • 4. De in lid 1 genoemde personen zijn tevens begunstigde voor de vergoeding.

Artikel 3 Grondslag vergoeding

De grondslag van de vergoeding is het WGA-hiaat dat ontstaat door loonverlies dat het gevolg is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het niet realiseren van minimaal 50% van de restverdiencapaciteit als bedoeld in de WGA.

Artikel 4 Voorwaarden voor vergoeding

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van zijn schade, dient de persoon als bedoeld in artikel 2 het ongeval zo spoedig mogelijk te melden door het invullen en opsturen van een schadeaangifteformulier ongevallen

 • 2. De schade kan niet op een andere wijze geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Dit betekent dat eerst de eigen verzekering dan wel de verzekering van een derde dient te worden aangesproken. De niet vergoede schade kan vervolgens worden geclaimd bij de veiligheidsregio.

 • 3. De schade dient te zijn geleden na een ongeval ten gevolge van de uitoefening van de dienst.

 • 4. Schade als gevolg van woon-werkverkeer komt voor vergoeding in aanmerking, voor zover sprake is van rechtstreeks komen en gaan (zuiver woon-werkverkeer).

 • 5. In het geval dat een ongeval ontstaat buiten de diensttijd, bestaat alleen aanspraak op een vergoeding van het WGA-hiaat indien sprake is van een rechtstreeks verband met de uitoefening van de dienst.

 • 6. Indien het ongeval is veroorzaakt door opzettelijke, onrechtmatige, dan wel opzettelijk wederrechtelijke of bewust roekeloze handelingen of indien het ongeval is veroorzaakt door grove nalatigheid van de personen als bedoeld in artikel 2, bestaat er geen aanspraak op vergoeding van het WGA-hiaat.

Artikel 5 Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt 70% van het verschil tussen het laatst verdiende loon en de WGA-uitkering van de persoon als bedoeld in artikel 2. Het betreft een bruto-vergoeding.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het bestuur treft een voorziening in gevallen waarin deze regeling niet, of niet naar billijkheid, voorziet.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze gewijzigde regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.

 • 2. De looptijd van deze regeling eindigt op 31 december 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 13 maart 2024 te Zaandam

J. Hamming

Voorzitter

S. van den Broek

Secretaris