Uitvoeringsregeling subsidie energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed Noord-Holland 2024

Geldend van 28-03-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed Noord-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed Noord-Holland 2024

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gebouwd erfgoed: een monument dat is ingeschreven in de registers op grond van de Erfgoedwet, de Omgevingsverordening Noord-Holland, een gemeentelijke monumenten- of omgevingsverordening, of een onroerende zaak die van een door het college van burgemeester en wethouders erkende cultuurhistorische waarde is voor de gemeente;

 • b.

  verduurzaming: energiebesparingsmaatregelen of maatregelen ter bevordering van het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen;

 • c.

  energiescan: onderzoek naar de kansen op verduurzaming van het gebouwd erfgoed, indien mogelijk in samenhang met kansen en oplossingen op verduurzaming van nabijgelegen monumenten of panden, dat voldoet aan de eisen van de Energiescan Noord-Holland, die als bijlage 1 behorende bij deze uitvoeringsregeling is gevoegd;

 • d.

  publiekstoegankelijk: het gebouwde erfgoed is tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk.

Artikel 2

 • 1. Subsidie wordt verstrekt aan:

  • a.

   de eigenaar van het gebouwde erfgoed;

  • b.

   de natuurlijke- of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van het gebouwde erfgoed;

  • c.

   de exploitant of initiatiefnemer bij de herbestemming van het gebouwde erfgoed; of

  • d.

   een samenwerkingsverband van aanvragers als genoemd onder a, b of c.

 • 2. Het gebouwde erfgoed is geheel of gedeeltelijk publiekstoegankelijk of de aanvrager heeft de intentie het gebouwde erfgoed geheel of gedeeltelijk publiekstoegankelijk te maken.

Artikel 3

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of naar nieuwe exploitatiemogelijkheden van het gebouwde erfgoed dat is gelegen in de provincie Noord-Holland;

  • b.

   het verrichten van een energiescan met betrekking tot het gebouwde erfgoed gelegen in de provincie Noord-Holland.

 • 2. Het haalbaarheidsonderzoek heeft tenminste betrekking op de volgende onderwerpen:

  • a.

   de bouw- en cultuurhistorische kenmerken van het gebouwde erfgoed;

  • b.

   de bouwkundige staat van het gebouwde erfgoed;

  • c.

   mogelijke nieuwe functies van het gebouwde erfgoed, zodat het gebouwde erfgoed toegankelijk is voor het publiek; en

  • d.

   de financiële haalbaarheid van de herbestemming of het voortgezette gebruik, met inbegrip van eventuele exploitatiemogelijkheden.

 • 3. De energiescan bestaat uit een rapportage, die voldoet aan de in bijlage 1 gestelde eisen, met op het betreffende gebouwde erfgoed toegespitste duurzame maatregelen die energiebesparing kunnen geven.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit; en

  • d.

   de planning van de activiteit waarin in ieder geval de datum van afronding van het haalbaarheidsonderzoek of energiescan is opgenomen.

 • 2. Een aanvraag door een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bevat

  • tevens:

  • a.

   een beschrijving van de deelnemers waarmee wordt samengewerkt in het samenwerkingsverband;

  • b.

   een toelichting waaruit tenminste de verdeling van de activiteiten, financiën en gevraagde subsidie per deelnemer blijkt;

  • c.

   een machtiging aan één van de deelnemers binnen het samenwerkingsverband om de communicatie omtrent de subsidieverstrekking namens de deelnemers te mogen verrichten en de na subsidieverstrekking door Gedeputeerde Staten te betalen bedragen te ontvangen.

 • 3. Indien de aanvraag betrekking heeft op gebouwd erfgoed dat niet is opgenomen in één van de in artikel 1, onderdeel a, genoemde registers, bevat de aanvraag tevens een document waaruit blijkt dat de cultuurhistorische waarde door het college van burgemeester en wethouders wordt erkend.

 • 4. Indien de aanvrager van de subsidie niet de eigenaar is van het gebouwde erfgoed, bevat de aanvraag om subsidie tevens een document waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek of de energiescan en de intentie heeft om mee te werken aan de herbestemming of de verduurzaming.

Artikel 5

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 6.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het haalbaarheidsonderzoek of de energiescan niet financieel haalbaar is;

 • b.

  reeds door Gedeputeerde Staten aan de aanvrager een subsidie is verstrekt voor de desbetreffende activiteit voor het desbetreffende gebouwde erfgoed; of

 • c.

  het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan reeds is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 9

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de kosten per activiteit genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a en b, tot maximaal € 10.000,- per activiteit.

 • 2. Indien door een ander bestuursorgaan een subsidie voor de activiteit is verstrekt, wordt de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer dan 100% van de totale kosten bedraagt.

 • 3. Subsidies van minder dan € 2.500,- worden niet verstrekt.

 • 4. Aan de subsidievaststelling gaat geen subsidieverlening vooraf.

Artikel 10

Gedeputeerde Staten nemen in de beschikking tot subsidieverstrekking een verplichting op met betrekking tot de uiterste datum, waarop de gesubsidieerde activiteit moet zijn uitgevoerd.

Artikel 11

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed Noord-Holland 2024.

Ondertekening

Haarlem, 19 maart 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Bijlage 1

Energiescan Noord-Holland

De provincie wil verduurzaming van cultureel erfgoed stimuleren. Het verminderen van het energieverbruik van culturele instellingen levert een kostenvoordeel op dat de instandhouding van culturele instellingen ten goede komt. Een energiescan geeft inzicht in het energieverbruik en de mogelijkheden om het verbruik te verlagen dan wel op te wekken. Hieronder omschrijven wij de minimale eisen van een bij de subsidieaanvraag gevoegde energiescan.

Eisen

Een Energiescan Culturele Instellingen Noord-Holland bestaat uit een beknopte rapportage met op het gebouw of gebouwen toegespitste maatregelen die energiebesparing kunnen opleveren.

Inleiding

 • Algemene informatie

 • Aanleiding en doel van de scan

Kader

 • 1.

  Duiding en waardering monument(en)

 • 2.

  Bestaande technische en bouwfysische condities

 • 3.

  Huidige energiepresta-tie(s)

 • 4.

  Functie en gebruiksintensiteit

 • 5.

  Financiële ruimte

Maatregelen/Oplossingen

 • 1.

  Bouwkundig: bijvoorbeeld isolatie en ventilatie.

 • 2.

  Duurzame energieopwekking (elektriciteit en verwarming) en energie-uitwisseling

 • 3.

  Efficiënt gebruik van energie: Kansen voor waterbesparing, groene daken, duurzaam materiaalgebruik en circulariteit

 • 4.

  Tips voor duurzaam gebruik

Pakketten en/of losse maatregelen

 • Toekomstige energieprestatie

 • Investeringsniveau en terugverdientijden

 • Eventueel conclusie en/of aanbevelingen

Toelichting op de in bovenstaand schema opgenomen onderdelen.

Inleiding

De inleiding is een heldere uiteenzetting van de aanleiding van de energiescan.

Hierin worden opgenomen de vragen en/of de problematiek die spelen en het doel van de energiescan (Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), restauratie, herbestemming etc.)

Kader

Bij het kader worden de huidige situatie en condities en eventuele toekomstige ambities vermeld. Deze factoren zijn bepalend voor het genereren van realistische maatregelen en geven een realistische prognose van het toekomstige energieverbruik.

 • 1.

  Cultuurhistorische kenmerken en waardering

 • 2.

  Indicatie technische staat, bouwtechnische en bouwfysische condities; eventueel huidige duurzame voorzieningen. Hierbij worden naast oppervlaktematen (BVO, opp glas, opp metselwerk etc.) ook inhoud gebouw en gebruiksruimte gegeven.

 • 3.

  Huidige energieprestatie weergeven in MJ/m³. Vergelijk van de energieprestatie met het gemiddelde energieverbruik van de gebouwcategorie.

 • 4.

  De bestaande en/of toekomstige functie en gebruiksintensiteit.

 • 5.

  De beschikbare financiële middelen. Deze hoeven niet in het rapport te worden vermeld, maar moeten wel meewegen in het advies.

Maatregelen/Oplossingen

Maatregelen en oplossingen worden geboden vanuit het principe “Trias Energetica”. Rekening wordt gehouden met het kader (aanwezige monumentale waarden, technische en bouwfysische condities, functie en gebruiksintensiteit, financiële ruimte). Nadruk bij de geschetste maatregelen ligt op de realisatiekans.

 • 1.

  Bouwkundige maatregelen (onderscheid tussen herbestemming, restauratie en MJOP)

 • 2.

  Duurzame energieopwekking en energie-uitwisseling: mogelijkheden energie op te wekken; indien relevant zowel op gebouwniveau als op een grotere schaal.

 • 3.

  Efficiënt gebruik van energie: mogelijkheden om energie op te slaan etc. Indien relevant zowel op gebouwniveau als op een grotere schaal.

 • 4.

  Tips voor duurzaam gebruik: bijvoorbeeld verwarmingsprotocol; gebruik luiken, etc.

Pakketten en/of losse maatregelen

Geen opmerkingen