Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de instelling en werkwijze van de adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam)

Geldend van 23-03-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de instelling en werkwijze van de adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften (Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 januari 2024;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat het wenselijk is de verordening te actualiseren vanwege veranderende wetgeving;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam.

PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • bestuursorgaan: gemeentelijk orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen: de raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester;

 • bezwaarmaker: indiener van een bezwaarschrift;

 • commissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb;

 • voorzitter: voorzitter van de commissie.

Artikel 2. Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Het bestuursorgaan registreert het ingediende bezwaarschrift met de datum van ontvangst.

 • 2. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de Awb wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

PARAGRAAF 2. INFORMELE AANPAK

Artikel 3. Vooronderzoek en informele behandeling

 • 1. Het bestuursorgaan onderzoekt of het bezwaarschrift informeel kan worden afgehandeld alvorens het verder in behandeling te nemen.

 • 2. De informele aanpak start door kort na binnenkomst van het bezwaarschrift hierover contact op te nemen met de bezwaarmaker en de voorbereider van het primaire besluit.

 • 3. Als het bezwaar in der minne wordt geschikt, legt het bestuursorgaan de gemaakte afspraken schriftelijk vast en neemt het zo nodig een nieuw besluit.

Artikel 4. Ambtelijk horen

[gereserveerd]

PARAGRAAF 3. COMMISSIE

Artikel 5. Horen en adviseren door commissie

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften.

 • 2. De commissie is belast met het horen en adviseren over de volledige heroverweging van bestreden besluiten.

 • 3. De commissie is niet belast met het horen en adviseren over de volledige heroverweging van bestreden besluiten:

  • a.

   op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   op grond van de Huisvestingswet en de huisvestingsverordening over de onderwerpen ‘zoekpunten, situatiepunten, situatiepunten voor jongeren en startpunten’.

Artikel 6. Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden.

 • 2. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 7. Secretaris

 • 1. De secretaris wordt door het college van burgemeester en wethouders aangewezen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst ook een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 8. Zittingsduur

 • 1. De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 2. De voorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. De aftredende of ontslagnemende voorzitter of leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 9. Uitoefening bevoegdheden

 • 1. De voorzitter oefent de volgende bevoegdheden van de hierna genoemde artikelen van de Awb zelfstandig uit:

  • a.

   verzoeken om een schriftelijke machtiging aan een gemachtigde (artikel 2:1, tweede lid);

  • b.

   stellen van een termijn aan de bezwaarmaker (artikel 6:6);

  • c.

   verzenden van stukken tijdens de behandeling door de commissie (artikel 6:17);

  • d.

   het beslissen van de toepassing over artikel 7:3;

  • e.

   ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken, dan wel toezenden daarvan aan een belanghebbende (artikel 7:4, tweede lid);

  • f.

   al dan niet op verzoek van een belanghebbende afzien van het op de hoogte stellen van het verhandelde tijdens een hoorzitting van een andere belanghebbende, voor zover geheimhouding om gewichtige reden is geboden (artikel 7:6, vierde lid).

 • 2. De voorzitter kan deze bevoegdheden mandateren aan de secretaris.

Artikel 10. Voorbereiding hoorzitting

 • 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter nodigt de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 3. Binnen drie werkdagen na de uitnodiging kunnen de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

 • 4. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan meegedeeld.

 • 5. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen, genoemd in het tweede tot en met vierde lid.

 • 6. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Als daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 11. Onpartijdigheid leden

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift als daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 12. Openbaarheid hoorzitting

 • 1. De hoorzitting van de commissie is openbaar.

 • 2. Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 • 3. De deuren kunnen worden gesloten als de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 4. Als de commissie naar aanleiding van het derde lid beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 13. Verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb is digitaal en bestaat uit een geluidsopname van de hoorzitting.

 • 2. De geluidsopname wordt in de regel niet schriftelijk uitgewerkt.

 • 3. Op verzoek van een belanghebbende of het verwerend orgaan stelt de commissie de geluidsopname digitaal ter beschikking. Indien er sprake is van omstandigheden die daartoe aanleiding geven, kan de commissie toezending weigeren. In dat geval wordt een schriftelijk verslag verstrekt.

 • 4. In afwijking van het tweede lid wordt de geluidsopname alsnog schriftelijk uitgewerkt indien:

  • a.

   een belanghebbende of het verwerend orgaan daar om verzoekt, of;

  • b.

   een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 5. Het schriftelijke verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid en houdt een zakelijke vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 6. Het schriftelijke verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 14. Nader onderzoek

 • 1. De commissie is bevoegd nader onderzoek te doen als zij dit na afloop van de hoorzitting wenselijk acht.

 • 2. De uit nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan toegezonden.

 • 3. De bezwaarmaker, eventuele andere belanghebbenden en het bestuursorgaan kunnen een week na verzending van de nadere informatie schriftelijk reageren en indien gewenst aan de voorzitter vragen om een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op dit verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3. Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt als die minderheid dat verlangt.

 • 5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 16. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, indien verzocht met het verslag als bedoeld in artikel 13, en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Als naar het oordeel van de voorzitter de termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en belanghebbenden een afschrift.

PARAGRAAF 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 17. Intrekking oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 18. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 29 februari 2024

de griffier,

J. Hage

de voorzitter,

L.J. Sievers