Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet Voorne aan Zee 2023

Geldend van 23-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet Voorne aan Zee 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorne aan Zee gelet op:

 • Artikel 5:11 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • Artikel 76a van de Participatiewet (Pw).

 • Artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

 • Artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ).

 • artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) en de Jeugdwet.

Overwegende dat:

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorne aan Zee verantwoordelijk is voor beleid omtrent en uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet.

 • Het college tevens gehouden is personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet.

 • Ervoor is gekozen om het voornoemde toezicht rechtmatigheid uit te laten voeren door de functionaris Sociaal Rechercheur rechtmatigheid Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet van de gemeente Voorne aan Zee.

 • Dit toezicht feitelijk wordt uitgevoerd door de daartoe aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente Voorne aan Zee.

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorne aan Zee toezichthouders in dienst van de gemeente Voorne aan Zee aanwijst om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet.

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet Voorne aan Zee 2023.

Artikel 1 Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Toezicht: het (houden van) toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet.

 • b.

  Toezichthouder(s): persoon, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet.

Artikel 2 Aanwijzing

Als toezichthouder(s) wordt aangewezen:

 • De toezichthouders aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorne aan Zee.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Participatiewet, IOAW, IOAZ, WMO en Jeugdwet Voorne aan Zee 2023.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 1 maart 2024

namens burgemeester en wethouders

Eelco Blanken

Afdelingsmanager maatschappelijke ontwikkeling/ maatschappelijk beheer en uitvoering