Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2024

Geldend van 26-03-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

gelet op:

 • -

  artikel 5, vijfde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

 • -

  artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de:

Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten

Artikel 1 Begripsbepaling

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  aanvrager: de persoon zoals bedoeld onder 2 van dit artikel, door of namens wie (bijv. door een ouder of verzorger) een aanvraag op grond van deze regeling wordt ingediend.

 • 2.

  chronisch zieke of gehandicapte: een inwoner die:

  • a.

   een Wmo-indicatie heeft, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • b.

   een indicatie heeft in het kader van de Jeugdwet voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • c.

   een indicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg voor een periode van langer dan één jaar, of;

  • d.

   in de twee jaar voor het huidige kalenderjaar elk jaar meer dan € 350,- aan zorgkosten heeft gehad.

 • 3.

  zorgkosten:

  • a.

   zorgkosten met uitzondering van tandartskosten, zoals opgenomen in het vergoedingenoverzicht van de zorgverzekering;

  • b.

   het eigen risico;

  • c.

   de eigen bijdrage in de zorgkosten.

 • 4.

  laag inkomen: het netto maandinkomen van de maand november van het voorgaande kalenderjaar en bij wisselende inkomsten het gemiddelde van de maanden september, oktober en november van het voorgaande kalenderjaar, uitgaande van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm in november van het voorgaande kalenderjaar. De kostendelersnorm en de inrichtingsnorm zijn hierbij niet van toepassing. Als het inkomen met aftrek van de gemaakte zorgkosten over het voorgaande kalenderjaar onder het netto maandinkomen van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm komt, wordt dit inkomen ook aangemerkt als laag inkomen.

 • 5.

  inwoner: inwoner van de gemeente Houten.

 • 6.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten.

 • 7.

  uitvoeringsinstantie: de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom.

 • 8.

  voorgaande jaar: het kalenderjaar voorafgaand aan het huidige kalenderjaar.

 • 9.

  huidige jaar: het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend dan wel de tegemoetkoming ambtshalve wordt toegekend.

Artikel 2 Doelstelling en doelgroep

Deze regeling heeft tot doel om inwoners van de gemeente Houten met een chronische ziekte of een handicap én een laag inkomen financieel tegemoet te komen, zodat zorgkosten geen belemmering vormen om zelfredzaam te zijn en mee te doen in de maatschappij.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling, dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   is 18 jaar of ouder;

  • b.

   staat op enig moment in het voorgaande jaar, op grond van de Wet basisregistratie personen, ingeschreven in de gemeente Houten;

  • c.

   heeft in het voorgaande jaar zorgkosten, als bedoeld in artikel 1 onder 3 van deze regeling, gemaakt;

  • d.

   heeft een laag inkomen, als bedoeld in artikel 1 onder 4 van deze regeling;

  • e.

   heeft een chronische ziekte of handicap, zoals bedoeld in artikel 1 onder 2.

 • 2. Het eventueel bestaande vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 4 Indienen aanvraag en ambtshalve toekenning

 • 1. De tegemoetkoming wordt ambtshalve verstrekt aan inwoners die een tegemoetkoming op basis van de Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gemeente Houten 2022 hebben ontvangen.

 • 2. De tegemoetkoming wordt ambtshalve verstrekt aan inwoners die een tegemoetkoming op basis van deze regeling hebben ontvangen.

 • 3. In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel, dient elk vijfde jaar, voor het eerst in 2028, zelfstandig een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

 • 4. Een nieuwe aanvraag wordt schriftelijk of digitaal met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij Werk en Inkomen Lekstroom, Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein.

 • 5. Een aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, d en e. Bij een inkomen boven 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm dient de aanvraag ook voorzien te zijn van bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarde genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c.

 • 6. Als de aanvraag wordt gedaan door de ouder of verzorger van een minderjarig kind met een chronische ziekte of handicap, dient deze aanvrager bewijsstukken te overleggen betreffende de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3.

 • 7. Een aanvraag die betrekking heeft op gemaakte kosten in het voorgaande jaar, dient te worden ingediend voor 1 juli van het huidige jaar.

 • 8. Een aanvraag die na de gestelde datum wordt ingediend, wordt afgewezen.

 • 9. De regeling geldt alleen voor zorgkosten die gemaakt zijn in het voorgaande jaar. Aanvragen waarbij de zorgkosten betrekking hebben op een ander kalenderjaar worden afgewezen.

Artikel 5 Verdeling beschikbare budget en hoogte van de tegemoetkoming

 • 1. De hoogte van het uit te keren bedrag wordt bepaald door het totaal beschikbare budget te delen door de som van het aantal toegekende aanvragen, met inachtneming van het maximum als gesteld in lid 3 van dit artikel.

 • 2. Een aanvrager komt ten hoogste eenmaal per jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • 3. De tegemoetkoming is voor iedere aanvrager die daarvoor in aanmerking komt even hoog en bedraagt maximaal € 300,- per jaar.

Artikel 6 Afwijzings- en intrekkingsgronden

 • 1. Het college wijst de tegemoetkoming af als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling, zoals genoemd in artikel 3.

 • 2. Het college kan het besluit omtrent de toekenning van een tegemoetkoming intrekken en/of de betaalde tegemoetkoming terugvorderen indien:

  • a.

   de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid, of;

  • b.

   er sprake is van oneigenlijk gebruik, of;

  • c.

   er sprake is van misbruik van de regeling.

Artikel 7 Uitvoering

De regeling wordt als minimaregeling namens het college uitgevoerd. Het college geeft hiertoe, middels een dienstverleningsovereenkomst, opdracht aan de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een inwoner afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Ingangsdatum en duur

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gehouden op 12 maart 2024

de secretaris,

A.J. Barink

de burgemeester,

G.P. Isabella