Bekendmaking Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond, met bijbehorende kaarten

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Bekendmaking Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond, met bijbehorende kaarten

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Nota bodembeheer werkgebied Omgevingsdienst IJmond;

HEEFT OP 8 juni 2023 BESLOTEN:

  • 1.

    De Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond met de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten en de bodemfunctiekaart vast te stellen;

  • 2.

    Deze Nota Bodembeheer in te laten gaan op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt

  • 3.

    Op dezelfde datum de bestaande Nota Bodembeheer in te trekken.

Inzage:

De vastgestelde Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond en bijbehorende kaarten liggen na de bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u deze ook inzien bij de gemeente of digitaal via https://www.odijmond.nl/thema's/bodem/grondverzet.

Kijk voor actuele informatie over de openingstijden van uw gemeente of het maken van een afspraak op https://www.heemstede.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer: 0251-263863 of via het e-mailadres: info@odijmond.nl.

Beroep:

Elke belanghebbende kan binnen zes weken beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn van zes weken start een dag na de terinzagelegging van de stukken.

Ondertekening