Financieel Besluit Wmo Someren 2024

Geldend van 22-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Financieel Besluit Wmo Someren 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

gelet op hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Verordening maatschappelijk ondersteuning Someren 2020;

b e s l u i t :

de volgende nadere regeling vast te stellen per 1 januari 2024:

Maximale hoogte financiële tegemoetkomingen (met verwijzing naar de artikelen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Someren 2020):

Verhuis- en inrichtingskosten (5.14 lid 1)

3.500

Toepassing verhuisprimaat (5.14 lid 4)

9.000

Bezoekbaar maken woning (5.15)

5.000

Vervangend vervoer (5.16 lid 2)

600

Vervangend vervoer rolstoeltaxi (5.16 lid 3)

2.000

Sportvoorziening (5.17 lid 2)

3.000

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2024,

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris,

J. Koppers-Van der Krabben

de burgemeester,

D. Blok