Regeling vervalt per 31-12-2027

Vaststelling Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Geldend van 08-05-2024 t/m 30-12-2027

Intitulé

Vaststelling Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat:

 • -

  zij in hun vergadering van 5 maart 2024 de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe hebben vastgesteld;

 • -

  zij de uitvoering van deze regeling wensen te beleggen bij het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: DB-SNN);

 • -

  het DB-SNN bereid is deze regeling in (onder)mandaat uit te voeren;

BESLUITEN:

het Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe vast te stellen.

Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Artikel 1 Mandaat en machtiging

 • 1.

  Het DB-SNN heeft mandaat, volmacht en machtiging voor het nemen van beslissingen en het verrichten van publiekrechtelijke (rechts)handelingen ter uitvoering van de Subsidieregeling provinciale Leaderprojecten Drenthe, met inbegrip van de ondertekening van stukken.

 • 2.

  Het DB-SNN is bevoegd om medewerkers van het SNN ondermandaat, volmacht en machtiging te verlenen ten aanzien van taken en bevoegdheden die het DB-SNN krachtens dit besluit kan uitoefenen.

 • 3.

  Een besluit als bedoeld in het tweede lid wordt schriftelijk genomen en wordt in afschrift toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe.

 • 4.

  Onder de in artikel 2 genoemde taken en bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 • 5.

  Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit wordt voor mandaat gelezen: machtiging of volmacht.

Artikel 2 Omvang van het mandaat

Het mandaat strekt zich uit over in ieder de navolgende publiekrechtelijke (rechts)handelingen inzake de Subsidieregeling provinciale Leaderprojecten Drenthe:

Subsidie:

 • a.

  het nemen van besluiten tot het buiten behandeling laten van aanvragen;

 • b.

  het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

 • c.

  het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

 • d.

  het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling;

 • e.

  het opschorten van de verplichting tot betaling van een subsidiebedrag, met ingang van de dag waarop de subsidieontvanger schriftelijk in kennis is gesteld van het ernstige vermoeden dat er grond bestaat om toepassing te geven aan artikel 4:48 of 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), tot en met de dag waarop de beschikking omtrent de intrekking of wijziging is bekendgemaakt of de dag waarop sinds de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken zijn verstreken;

 • f.

  het nemen van besluiten over de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen;

 • g.

  het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen, voorschotten en dwangsommen;

 • h.

  het nemen van besluiten omtrent de verplichting tot betaling van een geldsom als bedoeld in afdeling 4.4.1. van de Awb en besluiten tot vaststelling van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente als bedoeld in afdeling 4.4.2 van de Awb;

 • i.

  het invorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen bij dwangbevel als bedoeld in afdeling 4.4.4 van de Awb;

Rechtsbescherming

 • j.

  het nemen van besluiten op bezwaar;

 • k.

  het nemen van besluiten tot het instellen van een (hoger)beroepsprocedure (procesbesluit);

 • l.

  het optreden als gemachtigde in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures, waaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het optreden als gemachtigde ter zitting;

 • m.

  voor de behandeling van bezwaarschriften wordt gebruik gemaakt van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van het SNN, de werkwijze van de bezwaarschriftencommissie is vastgesteld in de Verordening op de bezwaarschriftencommissie SNN 2014.

Artikel 3 Betrokkenheid Gedeputeerde Staten

 • 1.

  In de navolgende gevallen bespreekt het DB-SNN voorgenomen beslissingen als bedoeld in artikel 2, met Gedeputeerde Staten voornoemd dan wel met een bevoegd vertegenwoordiger van de provincie Drenthe:

  • a.

   bij politiek-bestuurlijke en aanmerkelijke financiële risico’s;

  • b.

   bij twijfel omtrent de reikwijdte of toepassing van dit mandaatbesluit.

 • 2.

  Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

Artikel 4 Verslag

 • 1.

  Het DB-SNN doet eenmaal per kwartaal verslag van de besluiten die het DB-SNN krachtens dit besluit heeft genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verschaft het DB-SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van een bevoegdheid.

Artikel 5 Rechtsmiddelenverwijzing

Onder besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen de termijn van zes weken, die begint te lopen na de dag van verzending, door ons zijn ontvangen. Dit bezwaarschrift moet opgestuurd worden naar het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, ter attentie van Juridische Zaken, Postbus 779, 9700 AT Groningen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en het projectnummer;

d) de (aankondiging van de) gronden van het bezwaar.

Artikel 6 Wijze ondertekenen besluiten

De ondertekening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, luidt:

a. krachtens dit besluit in mandaat:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

b. en in onder mandaat op grond van artikel 1, tweede lid:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

namens deze,

[naam houder ondermandaat]

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 mei 2024 en vervalt met ingang van 31 december 2027. Op subsidies verstrekt op grond van de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe blijft dit besluit na 31 december 2027 van toepassing.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN ten behoeve van de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 5 maart 2024

Kenmerk 4.4/2024000315

Uitgegeven: 20 maart 2024

Ondertekening