Regeling vervalt per 31-12-2027

Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Geldend van 08-05-2024 t/m 30-12-2027

Intitulé

Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op:

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

 • -

  de Lokale Ontwikkelingsstrategieën van Oost-Drenthe en West-Drenthe;

 • -

  overwegende dat de Lokale Actiegroepen Oost- en West Drenthe een strategie hebben opgesteld om de lokale economie en de leefbaarheid te versterken;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe vast te stellen.

Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Asv: Algemene Subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

cofinanciering: een andere investering in het project dan de subsidiebijdrage op grond van deze regeling. Deze investering kan op diverse wijzen zijn vormgegeven waaronder een geldbedrag, ureninzet, materieelinzet en materialen.

de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, (PbEU 2023, L 15.12.2023);

LAG: Lokale Actiegroep, plaatselijke groep als bedoeld in Verordening (EU) 2021/1060, belast met het opstellen en uitvoeren van de LOS;

LEADER: vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling;

LOS: Lokale ontwikkelingsstrategieën. De strategie voor LEADER. Voor Drenthe zijn twee LOS vastgesteld: LOS West-Drenthe en LOS Oost-Drenthe;

Oost-Drenthe: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden, met uitzondering van de stedelijke kernen van Assen en Emmen (zie de kaart in Bijlage I);

SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

West-Drenthe: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Noordenveld, Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden, Meppel en Hoogeveen, met uitzondering van de stedelijke kernen van Meppel en Hoogeveen (zie de kaart in Bijlage I).

Artikel 2 Doel

Subsidie op grond van deze regeling heeft tot doel lokale projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving en een sterk sociaaleconomisch platteland in Drenthe te faciliteren en stimuleren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van lokale projecten die bijdragen aan de doelen genoemd in de LOS.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  publieke en private rechtspersonen;

 • b.

  natuurlijke personen;

 • c.

  ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen;

 • d.

  samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen één of meer openstellingsbesluiten vaststellen.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend volgens de dan geldende openstellingsbesluiten.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen per openstellingsbesluit vast:

  • a.

   één of meer subsidieplafonds;

  • b.

   per plafond een periode waarbinnen een aanvraag om subsidie moet zijn ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij het SNN via www.snn.nl en wordt ten minste voorzien van de volgende stukken:

  • a.

   een projectplan;

  • b.

   een begroting inclusief een sluitend dekkingsplan en indien van toepassing een of meer offertes als bedoeld in lid 2;

  • c.

   een de-minimisverklaring.

 • 2.

  De begroting en het dekkingsplan vermelden de kosten van de subsidiabele activiteiten en hoe deze gefinancierd worden. Bij de aanschaf van een product of uitbesteding van een dienst van € 5000,-- of meer, dient de aanvraag ook voorzien te zijn van een offerte van een externe leverancier.

 • 3.

  Een aanvraag wordt niet voor advies aan het LAG voorgelegd indien deze onvolledig is of niet voldoet aan de gestelde aanvraagvereisten.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Projectkosten komen voor subsidie in aanmerking voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.

 • 2.

  Kosten voor de aankoop van een onroerend goed komen voor 25% voor subsidie in aanmerking tot een maximum van € 6.250, --.

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 14 van de Asv, wordt geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

 • a.

  kosten van de reguliere exploitatie van een activiteit of evenement met een terugkerend karakter;

 • b.

  kosten van een project gericht op reguliere activiteiten zoals onderhoud, vaste lasten en exploitatiekosten.

Artikel 9 Hoogte van het subsidiebedrag

De subsidie bedraagt in totaal minimaal een te verstrekken bedrag van € 5.000, -- en maximaal een te verstrekken bedrag van € 25.000, --.

Artikel 10 Cofinanciering

 • 1.

  Een project dient ten minste 50% te bestaan uit cofinanciering.

 • 2.

  Indien de cofinanciering (gedeeltelijk) bestaat uit in natura te verrichten werk dan mag voor de te leveren (vrijwilligers)uren een bedrag van € 22 per uur gerekend worden.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2.

  Op de dag dat verstrekking van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van het tijdstip van ontvangst van de aanvraag en bij gelijk moment van ontvangst, op basis van loting.

Artikel 12 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 14 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten de subsidie als:

 • a.

  het project niet voldoet aan de selectiecriteria zoals opgenomen in Bijlage II:

  • i.

   uit de beoordeling van de LAG blijkt dat het project niet de minimumscore van 4 punten heeft behaald bij minimaal één van de doelen;

  • ii.

   uit de beoordeling van de LAG blijkt dat het project minder dan een totaalscore van 55 punten heeft behaald;

 • b.

  de subsidieaanvrager, in het geval van een onderneming, meer dan 50 FTE aan personeelsleden heeft op het moment van het indienen van de aanvraag;

 • c.

  uit de aanvraag blijkt dat er geen sprake is van een dekkende begroting voor het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • d.

  als de uitvoering van het project is gestart voor het indienen van de aanvraag;

 • e.

  de subsidieaanvrager al eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling;

 • f.

  als het project niet obstakelvrij is.

Artikel 13 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het project te voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  de uit te voeren activiteiten dragen bij aan de doelen genoemd in de LOS;

 • b.

  een project heeft een kostenbegroting van minimaal € 10.000, -- en maximaal € 100.000,--;

 • c.

  de uitvoering van een project vindt plaats in West-Drenthe of Oost-Drenthe.

Artikel 14 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is, in aanvulling op de artikelen 16 tot en met 20 van de Asv, verplicht het lokale project binnen twee jaar na datum van subsidieverlening af te ronden.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen, na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger afwijken van de verplichting genoemd in lid 1 voor zover toepassing naar hun oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Verlening en vaststelling

Een subsidie wordt zonder voorafgaande subsidieverlening direct vastgesteld.

Artikel 16 Staatssteun

Indien sprake is van staatssteun wordt subsidie op grond van deze regeling verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de De-minimisverordening.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 mei 2024 en vervalt met ingang van 31 december 2027.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe.

Toelichting

Deze subsidieregeling is aanvullend op het Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten provincie Drenthe. Omdat gebleken is dat er behoefte bestaat aan subsidie voor wat kleinere projecten is ervoor gekozen de voorliggende regeling. Deze richt zich op projecten met een begroting van minimaal € 10.000,-- en maximaal € 100.000,-- en kent een wat minder streng toetsings- en afhandelingsregime.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 12, onder f

Een obstakelvrij project is een project dat zonder verdere belemmeringen kan worden gerealiseerd. Mogelijke belemmeringen zijn het (nog) niet voldoen aan wettelijke voorschriften, vergunningsbepalingen of algemene regels. Hierbij kan gedacht worden aan het beschikken over een bouwvergunning of een vergunning in het kader van de natuurwet of in voorkomende situaties de toestemming van de eigenaar van de desbetreffende locatie.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 5 maart 2024

Kenmerk 4.4/2024000315

Uitgegeven: 20 maart 2024

Ondertekening

Bijlage I: kaart LEADER-gebieden Oost en West Drenthe

afbeelding binnen de regeling

Bijlage II als bedoeld in artikel 13, eerste lid

Selectiecriteria Hoofdstuk 7.3 van de LOS West-Drenthe en Hoofdstuk 8.2 van de LOS Oost-Drenthe

afbeelding binnen de regeling