'Subsidieregeling Muziekonderwijs 2024'

Geldend van 21-03-2024 t/m heden

Intitulé

'Subsidieregeling Muziekonderwijs 2024'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

Gelezen het voorstel van 28 februari 2024;

Overwegende dat de subsidieregeling 'Muziekonderwijs' jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Gennep;

besluit:

De 'Subsidieregeling Muziekonderwijs 2024' vast te stellen.

SUBSIDIEREGELING MUZIEKONDERWIJS 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Gennep.

 • b.

  HAFA-vereniging: een harmonie-, fanfarevereniging uit de gemeente Gennep, die is aangesloten bij een landelijk bond.

 • c.

  Leerlingen: de leden van HAFA-verenigingen die muziekonderwijs volgen tot en met de leeftijd van 20 jaar.

 • d.

  Stichting: een door de HAFA-verenigingen opgerichte Muziekopleiding Gennep die volgens haar statuten tot doel heeft het bevorderen en verzorgen van muziekonderwijs voor leerlingen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  Het aanbieden en organiseren van een muziekopleiding aan leerlingen voor erkende diploma's A, B, C en D door een HAFA-vereniging.

 • 2.

  Het uitvoeren van muziekonderwijs voor leerlingen van HAFA-verenigingen door de stichting.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan HAFA-verenigingen en de stichting.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie voor een HAFA-vereniging bedraagt € 8.899,-- per kalenderjaar.

 • 2.

  Een subsidie voor de stichting bedraagt € 19.168,-- per kalenderjaar.

Artikel 6. Eindverantwoording

In aanvulling op artikel 12. Van de subsidieverordening dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie door de stichting een overzicht te bevatten van:

 • Het aantal leerlingen dat muziekopleiding bij de HAFA-verenigingen volgt.

 • Type cursus/opleiding niveau diploma (A/B/C/D).

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Muziekonderwijs, zoals vastgesteld op 22 april 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 3.

  De regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Muziekonderwijs 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 5 maart 2024.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Bart Teunissen

De burgemeester, Hans Teunissen