Beleidsregels horecaterrassen gemeente Groningen 2024

Geldend van 22-03-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels horecaterrassen gemeente Groningen 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op het bepaalde in artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021;

BESLUITEN:

de Beleidsregels horecaterrassen gemeente Groningen 2024 vast te stellen.

Inleiding

Deze nota is van toepassing op alle terrassen binnen de gemeente Groningen. Voor de binnenstad van Groningen gelden kwaliteitsregels die deels zijn gebaseerd op beeldkwaliteitsplannen, voor de overige wijken, de dorpen en het buitengebied wordt meer ruimte gegeven.

Uitgangspunten van de nota

De stad Groningen is een dynamische stad. De vierkante kilometer die de binnenstad groot is, wordt gedeeld door vele gebruikers. Dat bepaalt voor een groot deel de aantrekkingskracht van Groningen. Dit gebruik betekent ook dat er regels voor de openbare ruimte moeten zijn die dit drukke binnenstadsleven in goede banen leiden. Of het nu om fietsers, evenementen of horeca gaat.

Terrassen zijn belangrijk voor de stad: ze zijn uitnodigend en benadrukken de gastvrijheid, de verblijfskwaliteit en de economische vitaliteit. Terrassen in de openbare ruimte zijn veelal prominent aanwezig in het beeld van de stad. Dit is een kans, maar kan ook een afbreuk worden. Het is van groot belang dat de terrasindeling en terrasinrichting een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte als geheel.

Terrassen maken (veelal) gebruik van de openbare ruimte of sluiten daarop aan. In samenspraak met Koninklijke Horeca Nederland, de Adviesraad voor Gehandicaptenbeleid, de Groningen City Club en de politie zijn deze beleidsregels opgesteld. Deze regels zijn er om verrommeling tegen te gaan, om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen, om overlast te voorkomen en tegemoet te komen aan een aantal wensen van horecaondernemers.

De burgemeester kan een vergunning verlenen indien wordt voldaan aan de regels van artikel 2:27 APVG. Deze beleidsregels geven nadere invulling aan artikel 2:27 APVG.

De horecaregels zijn een weergave van een algemeen beoogde kwaliteit voor de gemeente, vastgelegd in deze regels.

Afwijkingen voor specifieke gevallen, nieuwe ontwikkelingen of collectieve uitstraling zijn daarmee niet uitgesloten. Deze dienen samen met de gemeente te worden onderzocht en kunnen eventueel door de burgemeester worden vergund.

Als het gaat om het gebruik van de ruimte, is het aan de gemeente om een afweging te maken ten opzichte van het overig gebruik van de openbare ruimte en het geldende beleid. De vereisten hiervoor zijn te vinden in hoofdstuk 4.

Als een ondernemer wil afwijken van de regels voor uitstraling dient de ondernemer te beargumenteren waarom deze wil afwijken. Er zal in de beoordeling gekeken worden naar de invloed op de omgeving.

De burgemeester kan, bij een dergelijk verzoek tot afwijking, advies inwinnen bij de tripartite commissie. Deze commissie bestaat uit drie leden: een lid dat adviseert over welstand en ruimtelijke kwaliteit, een lid van het handhavingsteam en een vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland. De tripartite commissie adviseert de burgemeester op basis van vier criteria:

 • 1. veiligheid

 • 2. toegankelijkheid van de openbare ruimte

 • 3. ruimtelijke kwaliteit (uiterlijk, aanzien in relatie tot de omgeving)

 • 4. handhaafbaarheid

Enkel een versterking van de eigen identiteit is dus geen valide reden.

Het Groningse terras

Groningen ambieert een harmonieus straatbeeld waar terrassen zich als vanzelfsprekend voegen in de omgeving. Terrassen zijn in principe direct gekoppeld aan de eigen voorgevel en de breedte van het terras volgt de parcellering van de bebouwing. Uitzonderingen zijn mogelijk waarbij in elk geval een positief advies van de stedenbouwkundige van dienst noodzakelijk is. In geval van overdracht op een nieuwe exploitant, is opnieuw een vergunning noodzakelijk. Een terras wordt nooit voor een in- of uitgang vergund.

De gemeente heeft als eerste prioriteit een goed functionerende openbare ruimte waarin gastvrijheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en vrije loopruimte gewaarborgd zijn. Voetgangers en mindervaliden moeten altijd voldoende ruimte hebben om het trottoir te gebruiken en moeten elkaar daarbij veilig kunnen passeren. Deze doorloopbreedte moet daarom obstakelvrij zijn. Gastvrij is ook dat je naast elkaar kan lopen. Terrassen worden enkel toegestaan als deze loopruime gewaarborgd is.

In voetgangersgebieden moet er bovendien voldoende vrije doorgang zijn voor hulpdiensten. De gemeente heeft de bevoegdheid om tijdelijk het gebruik van een terras op te schorten, om andere gebruikers ruim baan te geven, bijvoorbeeld bij grote evenementen.

Sommige gebieden in- en rond de binnenstad zijn extra bijzonder en daarvoor heeft de gemeente aanvullende beeldkwaliteitsplannen opgesteld. In deze plannen kunnen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van de algemene regels zijn opgenomen. De beeldkwaliteitsplannen maken onderdeel uit van deze beleidsregels. Voor de volgende gebieden zijn beeldkwaliteitsplannen vastgesteld:

CO2-neutraal

De gemeente Groningen hecht groot belang aan het zo spoedig mogelijk CO2-neutraal maken van de gemeente. De gemeente zal daarom zoeken naar manieren om ook de terrassen in overeenstemming met dit uitgangspunt in te vullen. Dit geldt met nadruk ook voor middelen die worden ingezet om het verblijf op koudere dagen op de terrassen te veraangenamen.

Beleidsregels terrassen

Ter uitwerking van artikel 2:27 van Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021.

1. Begrippen

 • a.

  Binnenstad: binnen de diepenring, het Westerhaven winkelgebied en de A-straat.

 • b.

  Kernuitgaansgebied: Grote Markt zuidzijde ter hoogte van Gelkingestraat tot en met de Poelestraat.

 • c.

  Tripartite commissie: indien de burgemeester wordt verzocht een uitzondering te maken op de voorschriften, kan hij advies inwinnen bij de tripartite commissie. Deze commissie bestaat uit drie leden: een lid dat adviseert over welstand en ruimtelijke kwaliteit, een lid van het handhavingsteam en een vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland.

 • d.

  Een gevelterras: Een terras direct aan de gevel van een horecapand of aan de gevel van een direct naastgelegen pand.

 • e.

  Een eilandterras: Een terras los van de gevel van het horecapand of direct naastgelegen panden.

 • f.

  Terrassen aan het water: bijzondere vorm van terrassen, namelijk gevestigd aan of op de waterwegen in de stad Groningen.

 • g.

  Weg: volgens APVG art 1:1 onder b.

 • h.

  Parcellering: de indeling van de gevel naar de individuele panden.

2. Algemeen

Terrassen die zich bevinden op de weg, vallen binnen de werking van deze regels.

3. Openingstijden

Terrassen mogen alleen open zijn als de horecaonderneming die het terras exploiteert geopend is. Daarbij gelden de volgende beperkingen:

 • 1.

  De toegestane openingstijden van de terrassen in de binnenstad zijn van 07.00 tot 02.00 uur. De toegestane openingstijden van de terrassen in het kernuitgaansgebied zijn van 07.00 tot 03.00 uur.

 • 2.

  De toegestane openingstijden van de terrassen buiten de binnenstad zijn van 07.00 tot 01.00 uur.

 • 3.

  Tijdens het Noorderzon-festival gelden de toegestane openingstijden van de terrassen in de binnenstad ook voor de omliggende buurten (van 07.00 tot 02.00 uur).

 • 4.

  De toegestane openingstijden van de terrassen aan het water in de stad Groningen, zowel binnen- als buiten de diepenring, zijn van 07.00 tot 23.00 uur.

 • 5.

  Op dagen met een weersvoorspelling van 27 graden of hoger, treedt het ‘tropisch-weer scenario’ in werking. De gemeente kondigt dit aan op haar website. Het ‘tropisch-weer scenario’ houdt in: lle terrassen in de binnenstad mogen open tot 03.00 uur. De terrassen aan het water tot 0.00 uur. Buiten de binnenstad geldt dan een sluitingstijd van 02.00 uur.

4. Meubilair

 • 1.

  Het gewenste beeld voor de terrassen is in de basis hoogwaardig, harmonieus met de omgeving. Niet afgescheiden van de openbare ruimte.

 • 2.

  Binnen de grenzen van het vergunde terras zijn uitsluitend stoelen, banken, tafels, parasols, schotten, plantenbakken, één buffetkast, één menubord en afzetpaaltjes (inclusief touwen) toegestaan.

 • 3.

  Tijdens evenementen of festiviteiten kan bij daarvoor geldende algemene regels of bij vergunning worden afgeweken van deze regels.

 • 4.

  Al het meubilair in de binnenstad moet passen binnen de voorgeschreven kleurstelling, zie afbeelding 1. De kleurschakering loopt van crème-wit via zacht geel, naar donkergrijs, donkerbruin en zwart. Binnen deze kleurstelling zoekt de horecaondernemer de stijl die bij zijn onderneming past. Verder is gekozen voor de natuurlijke kleuren van hout en rotan. Uitzondering hierop vormen chroom en roestvrij staal (rvs). Dit mag uitsluitend worden toegepast op poten of frames van tafels en stoelen, op strips om tafels en op afzetpaaltjes.

 • 5.

  Al het meubilair in binnen de diepenring moet bij de dagelijkse sluiting van het horecabedrijf worden verwijderd uit de openbare ruimte. De burgemeester kan toestemming verlenen voor het veilig opslaan van meubilair in de openbare ruimte gedurende de nacht. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen, indien er geen mogelijkheden zijn voor inpandige opslag en de opslag in de openbare ruimte niet onredelijk belast. Het meubilair betreft tafels, stoelen, parasols en/of banken.

  Bovenstaande is alleen mogelijk als het gehele terrasmeubilair de volgende dag voor 12:00 uur ook daadwerkelijk weer wordt uitgezet. Indien hier niet aan kan worden voldaan is een vrijstelling niet mogelijk.

 • 6.

  Reclame-uitingen zijn niet toegestaan; met uitzondering van de in deze beleidsregels genoemde uitzonderingen.

 • 7.

  Het terrasmeubilair dient te allen tijde binnen terrasgrenzen te blijven.

5. Stoelen en banken

 • 1.

  Het karakter van de stoelen en banken binnen de diepenring dient in principe licht, luchtig en rank te zijn omdat er dient rekening te worden gehouden met het dagelijks opruimen van het terras.

 • 2.

  De zitvlakken en rugleuningen, aan beide zijden van stoelen en banken, moeten uitgevoerd zijn in geweven of gevlochten materiaal of ranke (houten) latten. De toegepaste kleuren voldoen, in de binnenstad, aan de kleurenwaaier. Lijnelementen, zoals poten, frames en strips voldoen aan de kleurenwaaier of moeten van chroom of RVS zijn.

6. Tafels

 • 1.

  Het karakter van de tafels binnen de diepenring dient in principe licht, luchtig en rank te zijn en er dient rekening te worden gehouden met het dagelijks opruimen van het terras.

 • 2.

  De toegepaste kleuren voldoen, in de binnenstad, aan de kleurenwaaier. Lijnelementen, zoals poten, frames en strips voldoen aan de kleurenwaaier of moeten van chroom of RVS zijn.

 • 3.

  Uitzondering hierop zijn tafelbladen, waar prints en effen materialen zijn toegestaan.

 • 4.

  Statafels zijn op het gevelterras toegestaan.

7. Parasols

 • 1.

  Parasols dienen effen van kleur te zijn en in de binnenstad te voldoen aan de kleurwaaier.

 • 2.

  Parasols houden rekening met parcellering van panden en sluiten aan op bouwkundige elementen in de gevel of luifel.

 • 3.

  De burgemeester kan van lid artikel 7 lid 1 en 2 afwijken. Daarbij kan de burgemeester advies vragen aan de tripartite commissie.

 • 4.

  Naamsaanduiding van de betreffende horecavestiging is alleen toegestaan op de volant op maximaal 2 vlakken. De totale hoogte van de reclame mag maximaal 20 cm zijn. Bij parasols zonder volant kan de naamsaanduiding bovenop worden afgedrukt, ook hier is de bedrukking maximaal 20 cm hoog. Indien een logo wordt toegepast mag dit maximaal 40 cm hoog zijn bij een teksthoogte van maximaal 20 cm.

 • 5.

  Een parasol heeft één parasolstandaard.

 • 6.

  Indien gebruik wordt gemaakt van vaste putjes als parasolvoet dienen gemeentelijke aanwijzingen te worden gevolgd met betrekking tot de civieltechnische uitvoering.

8. Overig meubilair

 • 1.

  Een menubord is een klapbord of lessenaar op een voet. Een menubord is maximaal 70cm breed, 100cm hoog en mogen maximaal 10% branche gebonden reclame bevatten. Op menuborden mag verder uitsluitend eigen waar worden vermeld. Per horecaonderneming is één menubord toegestaan.

 • 2.

  Schotten zijn maximaal 1,5 meter hoog en bij voorkeur volledig transparant. Boven de 1 meter is het schot in elk geval uitgevoerd in transparant materiaal. Schotten zijn hoogwaardig uitgevoerd in duurzame materialen en detaillering. Naamduiding van de onderneming is maximaal 20 cm hoog. Indien een logo wordt toegepast mag dit maximaal 40 cm hoog zijn bij een teksthoogte van maximaal 20 cm.

 • 3.

  Schotten mogen alleen in haakse richting ten opzichte van de gevels worden geplaatst. In uitzonderingsgevallen kan, met positief advies van de tripartite commissie, een schot evenwijdig aan de gevel worden toegestaan.

 • 4.

  De hoogte van eventuele plantenbakken is maximaal 1 meter en de hoogte van het geheel met planten is maximaal 1,5 meter gemeten vanaf maaiveld. Plantenbakken zijn toegestaan binnen de terrasgrenzen. Indien plantenbakken aaneengeschakeld als terrasafbakening worden neergezet mag dit enkel haaks op de gevel.

 • 5.

  Buffetkasten zijn maximaal 200cm x 80cm x 120cm (lengte x breedte x hoogte).

Afmetingen en plaatsing

9. Algemeen

 • 1.

  De afmetingen van een terras worden door de gemeente bepaald in afweging met overig gebruik van de openbare ruimte, zoals looplijnen, toegankelijkheid, fietsparkeren, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Er wordt gekeken naar verschillende straatkarakteristieken: zoals aanloopstraten, pleinen, voetgangersgebieden en winkelstraten. De passende ruimte voor terrassen is altijd maatwerk.

 • 2.

  Voetgangers moeten genoeg ruimte hebben om comfortabel en naast elkaar te lopen of, voor anders mobielen, te rijden.

  • De obstakelvrije loopruimte voor de voetganger is minimaal 2,5 meter. Een aantrekkelijke en comfortabele loopruimte is een rechte of vloeiende lijn in de lengte. Er dient dus voor de vrije ruimte rekening te worden gehouden met borden, haltes, fietsstallingsplaatsen, autoparkeerplaatsen, bomen en gids- en geleidelijnen.

  • In geval van weinig voetgangers (maximaal < 100 personen/uur) op het trottoir en voetgangers in één richting kan de obstakelvrije loopruimte strook 1,5 meter zijn.

 • 3.

  Er dient altijd een vrije doorgang voor hulpdiensten over te blijven, minimaal 4 meter op rechte stukken en minimaal 4,5 meter in de bochten.

 • 4.

  De gemeente verdeelt de terrasruimte in het geval aan weerszijden van de straat horecaondernemers met terrassen gevestigd zijn. Bij de vestiging van nieuwe horecazaken kan dit dus gevolgen hebben voor bestaande horecazaken.

 • 5.

  Afwijkingen van de beleidsregels van terrassen dienen te worden aangevraagd bij de burgemeester, die daarbij advies kan inwinnen van de tripartite commissie.

 • 6.

  Het terras wordt verwijderd als dat in het kader van een evenement nodig is.

10. Gevelterrassen

 • 1.

  Gevelterrassen binnen de diepenring zijn standaard 1,5 meter diep, gemeten vanaf de eigen gevel. Dit om plintfuncties in de straat makkelijk toegankelijk te houden. Maatwerk is mogelijk, rekening houdend met de karaktereigenschappen van de straat.

 • 2.

  Terrassen zijn in principe direct gekoppeld aan de eigen voorgevel, de breedte van het terras volgt de parcellering van de bebouwing. Voor een deur wordt nooit een terras vergund.

 • 3.

  Het exploiteren van een terras voor een naastgelegen pand kan bij uitzondering vergund worden door de burgemeester. Aan de vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • a.

   Bij overdracht op een nieuwe exploitant moet er altijd een nieuwe terrasvergunning worden aangevraagd of een nieuwe terrasmelding worden gedaan. Dan wordt de situatie dus opnieuw beoordeeld omdat die kan zijn veranderd.

  • b.

   Er is schriftelijk goedkeuring van eigenaar en, indien daarvan sprake is, huurder of gebruiker nodig.

  • c.

   Het terras moet een meerwaarde opleveren in ruimtelijke kwaliteit.

  • d.

   Er dient een plan voor te liggen ten aanzien van opslag van meubilair.

11. Eilandterrassen

 • 1.

  Eilandterrassen vormen zich naar de inrichting van de openbare ruimte.

 • 2.

  De afstand van het beginpunt van dit terras tot de gevel van het bijbehorende horecapand is maximaal 20 meter. Afwijkingen hierop zijn alleen mogelijk met een afwijkingsverzoek. Daarbij wordt er gelet op toezicht, gebruik en omliggende ondernemers en bewoners.

Melden of aanvragen van een horecaterras

Als er sprake is van een nieuwe horecaonderneming of een nieuw of te wijzigen terras bij een bestaande horeca-inrichting dient de horecaondernemer opnieuw een vergunning aan te vragen voor het terras, of opnieuw een terrasmelding te doen.

12. Melding

Indien aan alle onderstaande punten wordt voldaan, volstaat alleen het melden van een terras:

 • a.

  het betreft een gevelterras;

 • b.

  het terras bevindt zich alleen voor de eigen gevel;

 • c.

  het terras is maximaal 1,5 meter diep;

 • d.

  het terras bevindt zich niet in de binnenstad; en

 • e.

  voetgangers moeten genoeg ruimte hebben om comfortabel en naast elkaar te lopen, of voor anders mobielen, te rijden (zoals omschreven in artikel 9).

Indien er klachten zijn, dient de ondernemer dit zelf op te lossen. Gebeurt dit niet, dan vervalt het recht op gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van een terras op grond van een melding. Er zal dan een vergunning moeten worden aangevraagd.

afbeelding binnen de regeling

13. Indienen melding

De melding moet worden gedaan via onze website. Dit kan via https://gemeente.groningen.nl/terras-aanvragen-of-melden. Hierbij dient een schets van het terras met deugdelijke maatvoering ge-upload te worden.

14. Terrasvergunning

Wanneer een melding niet volstaat dient de exploitant van de horeca-inrichting een terrasvergunning aan te vragen. Dit kan via de website van de gemeente Groningen worden gedaan via https://gemeente.groningen.nl/terras-aanvragen-of-melden. Ook vindt de aanvrager daar meer informatie over de procedure.

15. Precario

Voor terrassen waarvoor toestemming voor het gebruik is gegeven of die feitelijk in gebruik zijn op gronden in eigendom bij de gemeente is meestal precario verschuldigd. Het Noordelijk Belastingkantoor heft dit bedrag jaarlijks namens de gemeente.

Informatie over de hoogte van het bedrag dat moet worden betaald is te vinden op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

16. Vereiste informatie voor aanvragen om afwijking van de beleidsregels:

 • a.

  Vormgeving terrasmeubilair

  • foto’s van de omgeving, de gevel en het in- en exterieur;

  • een beschrijving van de situatie;

  • berekeningen/aantallen;

  • soort meubilair (materiaal); en

  • plattegrond(en) van de horeca-inrichting en het terras.

 • b.

  Opslag stoelen en tafels in de openbare ruimte

  • een beschrijving van de situatie;

  • foto’s;

  • berekeningen/aantallen;

  • soort meubilair (materiaal);

  • plattegronden van de horeca-inrichting;

  • woon- logiesfunctie boven de horeca-inrichting ja/nee;

  • locatie waar meubilair gestapeld wordt; en

  • indien van toepassing: locatie waar flessengas opgeslagen wordt.

17. Kleurenwaaier

Al het meubilair in de binnenstad moet passen binnen de voorgeschreven kleurstelling. De keuze hiervoor is gebaseerd op stedenbouwkundig beeld van de stad met haar gele steen. Verder is gekozen voor de natuurlijke kleuren van hout en rotan. De kleurschakering loopt van crème-wit naar zacht geel, naar donkergrijs, donkerbruin en zwart. Binnen deze kleurstelling zoekt de horecaondernemer de stijl die bij zijn onderneming past.

afbeelding binnen de regeling

Kleurstelling voor terrasmeubilair binnenstad

18. Overgangsregeling 2021

Ondernemers die op 1 januari 2020 met toestemming van deze of een voorgaande gemeente een terras exploiteren:

 • a.

  mogen in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren van deze beleidsregel afwijkend meubilair, dat zij op 1 januari 2021 al rechtmatig in gebruik hadden, nog gedurende 5 jaren uitzetten tot 1 januari 2026.

 • b.

  ontvangen indien nodig een terrasvergunning zonder legesverplichting.

19. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

20. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels horecaterrassen gemeente Groningen 2024.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Groningen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft op 27 februari 2023

Burgemeester,

Koen Schuiling

Secretaris,

Christien Bronda

Burgemeester,

Koen Schuiling