Besluit ondermandaat en ondermachtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemeente Amsterdam 2024

Geldend van 21-03-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit ondermandaat en ondermachtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemeente Amsterdam 2024

Besluit van de Directeur van de OD NZKG, houdende de verlening van ondermandaat en ondermachtiging voor de taken van de gemeente Amsterdam

Overwegende dat:

• het besluit van 13 februari 2024, door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam waarbij mandaat en machtiging is verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, te weten het ‘Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 gemeente Amsterdam’;

• in het genoemde mandaatbesluit bepaald is dat de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, alsmede diens plaatsvervanger, de bevoegdheden in ondermandaat of ondermachtiging, kan opdragen aan medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, tenzij dit in het mandaatregister is uitgesloten.

Besluit vast te stellen:

Artikel 1 Ondermandaat en ondermachtiging

1. Aan de medewerker aangesteld in de functie van adjunct-directeur en de medewerker aangesteld in de functie van teammanager wordt ondermandaat en ondermachtiging verleend voor de bevoegdheden genoemd in het register van bijlage I met in achtneming van de artikelen 2 en 3.

2. Het ondermandaat en de ondermachtiging kan tevens worden uitgeoefend, indien de functie van adjunct directeur en/of teammanager vacant is, door een door de directeur aangewezen waarnemer.

3. Het ondermandaat en ondermachtiging omvat alle bij de desbetreffende taak of bevoegdheid behorende overige taken zoals correspondentie (waaronder ontvangstbevestigingen) en de in het kader van de te volgen besluitvormingsprocedures te nemen beslissingen, zoals verzoeken om (aanvullende) informatie, verdagen van beslissingen, buiten behandeling laten van aanvragen, doorzending en het voldoen aan publicatieverplichtingen.

4. In afwijking van het eerste lid kunnen de volgende bevoegdheden en handelingen, met inachtneming van artikelen 2 en 3, door een medewerker worden uitgevoerd:

a. de onder lid 3 genoemde overige taken en beslissingen in het kader van besluitvormingsprocedures;

b. het registreren of aanbieden ter registratie in registers;

c. het be- en afhandelen van meldingen;

d. het goedkeuren van constructiegegevens;

e. het zenden van een controle brief dat geen overtredingen zijn geconstateerd (de zogenoemde ‘ok brief’);

f. het zenden van een waarschuwingsbrief.

5. In afwijking van het eerste lid kunnen stukken die in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures aan bezwaarschriftencommissies, de (voorzitter van de) Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of de (voorzieningenrechter van de) rechtbank worden verzonden, worden ondertekend door de medewerker aangesteld in de functie van juridisch adviseur, met inachtneming van artikelen 2 en 3.

6. In afwijking van het eerste lid kunnen de bevoegdheden genoemd in het register van bijlage I, met inachtneming van artikelen 2 en 3, worden uitgevoerd door een medewerker aangewezen in de functie van projectleider, voor zover het betreft het project waarvoor hij is aangewezen.

Artikel 2 Instructie niveau ondermandaat en ondermachtiging

Bij het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in artikel 1 eerste, vierde, vijfde en zesde lid dient de instructie genoemd in bijlage II in acht te worden genomen.

Artikel 3 Algemene instructies ondermandaat en ondermachtiging

Bij het uitoefenen van de bevoegdheden van artikel 1 dient de algemene instructie van bijlage III, welke ook gevoegd is bij het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 gemeente Amsterdam dat de grondslag vormt voor dit besluit, in acht te worden genomen.

Artikel 4 Ondertekening

1. Indien een besluit krachtens ondermandaat of ondermachtiging wordt genomen als bedoeld in artikel 1 luidt de ondertekening:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

namens deze,

gevolgd door:

- de functieaanduiding

- de handtekening

- de naam van de ondergemandateerde of ondergemachtigde

of

De burgemeester van de gemeente Amsterdam,

namens deze,

gevolgd door:

- de functieaanduiding

- de handtekening

- de naam van de ondergemandateerde of ondergemachtigde

Artikel 5 Slotbepalingen

1. Dit besluit wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en treedt in werking op de dag na publicatie.

2. Het Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - gemeente Amsterdam wordt ingetrokken.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en ondermachtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemeente Amsterdam 2024.

Amsterdam, 6 maart 2024

De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voornoemd,

Mw. L. de Maat