Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Alblasserdam 2023

Geldend van 21-03-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Alblasserdam 2023

Intitulé

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Alblasserdam 2023

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Alblasserdam;

gezien het voorstel inzake beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 2023;

gelet op artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2022;

Overwegende dat:

 • op grond van artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke Verordening Alblasserdam 2022 het verboden is zonder vergunning een voorwerp te plaatsen op de weg,

 • het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische voortuigen een vergunningplichtig object is,

 • de vergunning kan worden geweigerd indien het object 'een gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg',

 • in het kader van deze belangen het niet wenselijk is willekeurig over te gaan tot het verlenen van vergunningen voor deze objecten,

 • het hierdoor wenselijk is beleidsregels vast te stellen.

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Alblasserdam 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In de Nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam.

 • b.

  oplaadpunt: een oplaadobject in de openbare ruimte met twee aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen;

 • c.

  plankaart: kaart waarop de locatie(s) als bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze beleidsregels zijn opgenomen en zoals opgenomen in bijlage 1.

 • d.

  vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Alblasserdam;

Artikel 2 Privaatrechtelijke toestemming

 • 1.

  Voor het plaatsen van een oplaadpunt is privaatrechtelijke toestemming nodig.

 • 2.

  Privaatrechtelijke toestemming wordt alleen verleend aan partijen met wie de gemeente Alblasserdam een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. In beginsel kan elke partij een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente aangaan.

Artikel 3 Locatie

In de gemeente Alblasserdam wordt alleen toestemming gegeven voor het plaatsen van een oplaadpunt op locaties zoals opgenomen op de plankaart.

Artikel 4 Procedure Privaatrechtelijke toestemming

 • 1.

  Privaatrechtelijke toestemming voor het plaatsen van een laadpaal wordt verkregen door inschrijving en een vooraf vastgestelde verdeelmethode.

 • 2.

  Het college maakt minimaal drie weken van te voren aan bekend dat een aanvraag kan worden ingediend.

 • 3.

  De bekendmaking gebeurt schriftelijk aan de partijen die op dat moment een samenwerkingsovereenkomst hebben met de gemeente Alblasserdam.

 • 4.

  De aanvraag wordt ingediend in de periode die begint na de dag van de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid en eindigt drie weken na de dag van deze bekendmaking.

 • 5.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen indien:

  • a.

   de aanvrager een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Alblasserdam heeft.

  • b.

   het aanvraagformulier is volledig ingevuld en vergezeld van alle documenten die in het aanvraagformulier zijn opgesomd;

  • c.

   de aanvraag is ingediend binnen de in het tweede lid bedoelde periode.

 • 6.

  Indien het aantal aanvragen dat voldoet aan de indieningsvereisten voor één locatie op de plankaart groter is dan één, wordt met behulp van een verdeelmethode bepaald welke aanvraag in aanmerking komen voor de privaatrechtelijke toestemming.

 • 7.

  De privaatrechtelijke toestemming wordt voor maximaal 10 jaar gegeven.

Artikel 5 Verdeelmethode

 • 1.

  De verdeelmethode wijst locaties toe aan aanvragers. Op elke beschikbare locatie kunnen maximaal twee oplaadpunten worden geplaatst waarmee vier voertuigen kunnen worden opgeladen.

 • 2.

  Aanvragen worden ingediend met een voorkeurslijst. De meest gewenste locatie wordt aangeduid met voorkeurslocatie 1, de volgende met voorkeurslocatie 2, enzovoort.

 • 3.

  Op basis van de volgorde van binnenkomst worden de aanvragers genummerd.

 • 4.

  Indien een locatie wordt aangevraagd voor een tweede oplaadpaal bij reeds aanwezige oplaadpaal, waarbij de aanwezige oplaadpaal niet van de aanvrager is, krijgt eerst de eigenaar van de reeds aanwezige oplaadpaal de locatie aangeboden. Wanneer de exploitant van de aanwezige oplaadpaal hier van af ziet dan gaat de locatie voor een tweede oplaadpaal mee in deze verdeelmethode en wordt de tweede oplaadpaal aan een andere exploitant toegewezen.

 • 5.

  Verdeling van de beschikbare locatie gebeurd in rondes waarbij elke aanvrager een locatie krijgt toegewezen.

 • 6.

  In ronde 1 krijgt aanvrager met nummer 1 als eerste zijn voorkeur toegewezen. Vervolgens krijgt de aanvrager met nummer 2 zijn voorkeur toegewezen. Indien zijn voorkeur reeds is toegewezen, krijgt hij zijn tweede voorkeur toegewezen. Dit gaat zo door tot alle aanvragers een locatie hebben toegewezen gekregen.

 • 7.

  In ronde 2 krijgt aanvrager met nummer 2 als eerste zijn voorkeur toegewezen.

 • 8.

  Het systeem zoals omschreven in leden 5 en 6 gaat door totdat alle locaties zijn toegedeeld.

 • 9.

  Indien een aanvrager geen voorkeurslocaties meer heeft, terwijl er nog wel locaties zijn toe te wijzen, gaat het toewijzen door met de resterende aanvragers.

Artikel 6 Vergunning artikel 2.10 Apv

 • 1.

  Vanuit het oogpunt van doelmatig gebruik, beheer en onderhoud van de weg, wordt een vergunning op grond van artikel 2.10 Apv alleen verleend indien de aanvrager privaatrechtelijke toestemming heeft verkregen.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend voor dezelfde duur als de privaatrechtelijke toestemming.

 • 3.

  Met het aanvragen van de privaatrechtelijke toestemming wordt geacht ook de vergunning te zijn aangevraagd.

Artikel 7 Verkeersbesluit

Indien bij het plaatsen van het oplaadpunt ook een verkeerbesluit wordt genomen, zal in de vergunning worden bepaalt dat die vergunning niet eerder in werking treedt dan na het onherroepelijk worden van het verkeersbesluit.

Artikel 8 Aanvraagformulier

Bij het aanvragen van de privaatrechtelijke toestemming en de vergunning op grond van artikel 2.10 Apv maakt een aanvrager gebruik van het door het college vastgesteld aanvraagformulier zoals opgenomen in bijlage 2 en overlegt daarbij ook de in het aanvraagformulier vermelde documenten.

Artikel 9 Intrekkingsgronden

 • 1.

  Het college neemt in de vergunning op dat de vergunning zal worden ingetrokken of zal worden gewijzigd, indien:

  • a.

   vergunninghouder zich niet houdt aan de voorschriften verbonden aan de vergunning. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarin de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, intrekken;

  • b.

   vergunninghouder niet binnen 6 maanden na het verlenen van de vergunning daarvan gebruik heeft gemaakt.

  • c.

   er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente samen met de CPO bezien of er een alternatieve locatie voor het oplaadpunt met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer de wegreconstructie plaatsvindt binnen 5 jaar na afgifte van de vergunning. Kosten zijn voor rekening van de CPO, wanneer de wegreconstructie later dan 5 jaar na afgifte van de vergunning plaatsvindt;

 • 2.

  Indien een vergunning wordt ingetrokken eindigt ook de privaatrechtelijke toestemming en zal het oplaadpunt moeten worden verwijderd.

Artikel 10 Bijzondere omstandigheden

In bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Alblasserdam, zoals vastgesteld op 14 juni 2016 worden met de inwerkingtreding van deze Beleidsregels ingetrokken.

 • 3.

  Deze Beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Alblasserdam 2023'

Ondertekening

Ondertekening

Alblasserdam 19 december 2023

De burgemeester, De secretaris,

J.W. Boersma S. van Heeren

Bijlage 1 Plankaart locaties oplaadpunten

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Aanvraagformulier voor toestemming en privaatrechtelijke vergunning oplaadpunten

afbeelding binnen de regeling