Subsidieregeling 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier'

Geldend van 30-03-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier'

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

overwegende dat het hoogheemraadschap waterbewustzijn en de bekendheid van het publiek met het hoogheemraadschap, zijn taken en het watererfgoed wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten van derden die daaraan bijdragen;

gelezen het voorstel van 13 februari 2024 met registratienummer 23.1097926;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023;

b e s l u i t :

vast te stellen de Subsidieregeling 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier;

Artikel 1. Definities

In aanvulling op de definities van de begrippen genoemd in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023 wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Subsidieregeling: Subsidieregeling 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het dagelijks bestuur voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

  • a.

   activiteiten gericht op educatie, (cultuur)historie of watererfgoed die verband houden met de watertaken van het hoogheemraadschap in het verleden, het heden of in de toekomst;

  • b.

   activiteiten die bijdragen aan de naamsbekendheid en bekendheid van de taken van het hoogheemraadschap.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, onder a van dit artikel worden op grond van deze subsidieregeling geen subsidies verstrekt voor activiteiten gericht op het onderhoud en de renovatie van molens en ander watererfgoed.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   salarissen, tenzij deze direct te relateren zijn aan de totstandkoming van de te subsidiëren activiteit;

  • b.

   kosten die door de subsidieontvanger gemaakt zijn voor de indiening van de aanvraag;

  • c.

   onderhoudskosten;

  • d.

   de eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur maakt geen deel uit van de subsidiabele kosten.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten per subsidiabele activiteit, met een maximum € 5.000.

 • 2. De minimale subsidie bedraagt € 1.000.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een of meerdere subsidieplafonds vast.

 • 2. Het dagelijks bestuur verleent mandaat aan de directeur Bedrijfsvoering om het in het eerste lid bedoelde besluit namens het dagelijks bestuur te nemen, onder voorwaarde dat het besluit past binnen de vastgestelde begroting.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. In aanvulling op de gegevens als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023 legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   het gevraagde subsidiebedrag;

  • b.

   de totale kosten van de activiteit;

  • c.

   een motivering van de samenhang van de te subsidiëren activiteit met de taken van het hoogheemraadschap;

  • d.

   de locatie van de activiteit;

  • e.

   voor zover de activiteit wordt georganiseerd voor een bepaalde doelgroep, een omschrijving van de doelgroep van de activiteit en;

  • f.

   voor zover van toepassing, een beschrijving van de wijze waarop het hoogheemraadschap zichtbaar is in de communicatie over de activiteit.

 • 2. In afwijking van artikel 8, derde lid, van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023 is de aanvrager niet gehouden een jaarverslag, jaarrekening of balans van het voorgaande jaar te overleggen.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023 wordt een aanvraag om een subsidie ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 11. Beslistermijn

Het dagelijks bestuur beslist, in afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023, binnen acht weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden bedoeld in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023, kan de subsidieverlening worden geweigerd als met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 13. Verplichtingen

In de subsidieverleningsbeschikking kunnen aan de subsidie-ontvanger andere verplichtingen dan genoemd in artikel 4:37, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13 van de Algemene subsidieverordening HHNK 2023 worden opgelegd, voor zover deze strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier'.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 13 februari 2024

van het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

M.J. Kuipers

de dijkgraaf,

ing. R.P.G. Bosma