Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voorzover bevoegd, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper gemeente Veenendaal

Geldend van 21-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voorzover bevoegd, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper gemeente Veenendaal

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover bevoegd;

Overwegende dat

 • voor de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van hun bedrijfsvoeringstaken betreffende het Vraagafhankelijk vervoer en het OV-vangnet, een Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper is getroffen;

 • in deze gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten zorgen voor de vaststelling van toereikende mandaten, volmachten en machtigingen die de bedrijfsvoeringsorganisatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken;

Gelet op

de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet, artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

vast te stellen het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper gemeente Veenendaal.

Artikel 1 Mandaat, volmacht en machtiging bestuur

 • 1.

  Aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de gemeente Veenendaal besluiten te nemen en handelingen te verrichten die verband houden met het aangaan en beheren van vervoerscontracten, onder reguliere voorwaarden en binnen de door de gemeente Veenendaal meegegeven financiële kaders, alsmede het uitonderhandelen van dergelijke contracten.

 • 2.

  Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper kan het aan hem in lid 1 verleende mandaat, volmacht of machtiging aan de ambtelijk eindverantwoordelijke en medewerkers verlenen, onder reguliere voorwaarden en binnen de door de gemeente Veenendaal meegegeven financiële kaders.

Artikel 2 Volmacht voorzitter

 • 1.

  Aan de voorzitter van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper wordt volmacht verleend om privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 1, waartoe het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper namens de gemeente Veenendaal heeft besloten, te voorzien van diens handtekening.

 • 2.

  De voorzitter van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper kan de aan hem in lid 1 verleende volmacht aan de ambtelijk eindverantwoordelijke en medewerkers verlenen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper Veenendaal.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2023

College van burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra

secretaris

de heer K.J.G. Kats

burgemeester