Beleidsregels studietoeslag gemeente Leeuwarden

Geldend van 18-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Beleidsregels studietoeslag gemeente Leeuwarden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden;

gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 36b Participatiewet;

overwegende dat:

het college het nodig vindt kaders te maken voor de studietoeslag;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende beleidsregels:

Beleidsregels studietoeslag

Deze beleidsregels zijn vastgesteld op 30 augustus 2022.

Artikel 1. Begrippen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b lid 1 Pw

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht

  • c.

   Pw: Participatiewet

  • d.

   Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

  • e.

   WSF: Wet studiefinanciering 2000

  • f.

   WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

  • g.

   Structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek

  • h.

   Structureel: als er binnen een periode van 6 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen

Artikel 2. Voorwaarden

 • 1. Er bestaat recht op studietoeslag als belanghebbende:

 • a. als rechtstreeks gevolg van structurele medische beperking niet in staat is naast de studie inkomsten te verwerven;

 • b. studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS. Het Levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder;

 • c. geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong Medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek

 • 2. Om te beoordelen of er recht bestaat op studietoeslag wordt er een medisch advies opgevraagd.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend digitaal of schriftelijk via het aanvraagformulier studietoeslag.

 • 2. Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

 • - bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

Artikel 4. Toekennen en uitbetalen

 • 1. Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de studietoeslag is aangevraagd. Of vanaf de dag dat er recht op studietoeslag ontstaat, als dit na de aanvraagdatum is.

 • 2. In afwijking van lid 1 wordt studietoeslag met terugwerkende kracht toegekend tot het begin van het studiejaar waarin de studietoeslag is aangevraagd als:

 • a. belanghebbende daarom verzoekt; en

 • b. belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;

 • 3. Studietoeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen voor 1 april 2022.

Artikel 5. Hoogte studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a van het Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.

Artikel 6. Bijzondere bijstand en studietoeslag

Bij de berekening van de draagkracht voor de bijzondere bijstand wordt de verstrekking op grond van de studietoeslag buiten beschouwing gelaten.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 8. Inwerkingtreding beleidsregels

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van (de dag na publicatie in het Gemeenteblad) en werken terug tot en met 1 april 2022.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels studietoeslag gemeente Leeuwarden.

Ondertekening