Nadere regels verduurzaming vastgoed verenigingen en stichtingen Oirschot 2024

Geldend van 05-06-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels verduurzaming vastgoed verenigingen en stichtingen Oirschot 2024

Het college van burgemeester en wethouders

Gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Oirschot 2024

B e s l u i t

Vast te stellen de Nadere regels verduurzaming vastgoed verenigingen en stichtingen Oirschot 2024

Overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad in 2022 een motie heeft aangenomen ten behoeve van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed van verenigingen/stichtingen met een maatschappelijk/sociaal karakter in de gemeente Oirschot.

 • -

  het deels financieren van verduurzamingsmaterialen voor maatschappelijk vastgoed de energielasten structureel vermindert.

 • -

  de betreffende verenigingen/stichtingen niet altijd de eigen middelen hebben om een investering te kunnen doen voor verduurzaming van hun eigen accommodatie;

 • -

  er inmiddels een noodregeling binnen de gemeente Oirschot bestaat voor accommodatiekosten. Dit echter een regeling betreft voor acute noodhulp, en geen oplossing biedt voor investeringskosten;

 • -

  het gewenst is projecten of activiteiten te stimuleren die specifiek gericht zijn op de inwoners(groepen), maatschappelijke organisaties en verenigingen van de gemeente Oirschot en die bijdragen aan:

  • o

   energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiëntie.

  • o

   het stimuleren van particulier initiatief en vrijwillige inzet;

 • -

  hiermee de doelstelling Oirschot energieneutraal in 2040 zoals in het energiebeleid geformuleerd bereikt kan worden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Aanvraagformulier:

  Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier waarmee de subsidie aangevraagd wordt.

 • b.

  Aanvrager:

  Een rechtspersoon, groep van personen of een natuurlijke persoon die op basis van deze verordening subsidie ontvangt of wenst te ontvangen.

 • c.

  Vastgoed:

  Vastgoed dat door de vereniging of stichting wordt gebruikt om de activiteiten zoals voor de vereniging of stichting beschreven zijn uit te voeren. Hieronder valt onder andere: een clubhuis, opslagruimte, kantine of een ruimte die door de vereniging of stichting wordt gebruikt om haar activiteiten te kunnen beoefenen. Een woonhuis waarin de vereniging of stichting is gevestigd is uitgesloten van deze regeling.

 • d.

  College:

  het college van burgemeester en wethouders

 • e.

  Dakisolatie:

  Door een specialist aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van het dak van vastgoed met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m2K/W).

 • f.

  Duurzame maatregel:

  Een verandering of aanpassing aan het vastgoed die het energieverbruik reduceert of duurzame energie opwekt, afkomstig van een schone energiebron, in de vorm van het aanbrengen van vloerisolatie, muurisolatie/gevelisolatie, dakisolatie, HR++- of triple glas.

 • g.

  Eigenaar:

  Een vereniging/stichting die het volledige eigendomsrecht van het vastgoed bezit

 • h.

  Elektrische kook- en keukenvoorziening:

  Een elektrische kookplaat, zoals een inductiekookplaat

 • i.

  Energiescan:

  Een onderzoek dat een schatting geeft van besparingen en investeringskosten.

 • j.

  Erkend bedrijf:

  Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de betreffende werkzaamheden zoals opgenomen in de offerte waaronder het aanbrengen van bijvoorbeeld isolatiemateriaal, welke geregistreerd staat bij de Kamer van koophandel en is aangesloten bij een brancheorganisatie zoals IKOB-BKB en werkt met een keurmerkgarantie zoals bijvoorbeeld KOMO of Bouw Garant.

 • k.

  LED verlichting:

  Duurzame verlichting voor zowel binnen als buiten. Het betreft hier zowel de verlichting zelf als de benodigde armaturen;

 • l.

  Muurisolatie:

  De isolatie van de binnenmuur of buitenmuur

 • m.

  HR++-glas:

  Isolerend dubbelglas, bestaande uit minimaal twee glasplaten die door een afstandhouder (zoals een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en het glas is aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279.

 • n.

  Isolerende deuren of kozijnen:

  Isolerende kozijnen of deuren met luchtkamers of een harde isolatielaag tussen de buitenkant en binnenkant.

 • o.

  Muurisolatie:

  Door een specialist van een erkend bedrijf aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de gevel van vastgoed met een minimale Rd waarde van 1,1 (m2K/W). Alleen muurisolatie dat bij het vastgoed van de vereniging/stichting waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie.

 • p.

  Offerte:

  Een kopie van een door een erkend bedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van het type duurzame maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met daarop een uitsplitsing in materiaalkosten en installatiekosten. De offerte mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 • q.

  Rd-waarde:

  De warmteweerstand van een isolatiemateriaal, ook wel aangeduid met R-waarde

 • r.

  Stichting:

  Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.

 • s.

  Triple glas:

  Isolerend triple glas, bestaande uit minimaal drie glasplaten die door een afstandhouder (zoals een metalen kader) aan de rand van het glas uit elkaar worden gehouden. De ruimte tussen het glas wordt gevuld met edelgas en het glas is aan één zijde gecoat waardoor het extra isoleert. Het glas geeft een U-waarde van 0,7 W/m2K of lager.

  Ook wel HR++ triple glas, HR+++ glas, drievoudig glas of driedubbel glas genoemd

 • t.

  Vereniging:

  Een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Een vereniging met een sociaal maatschappelijk karakter zoals, maar niet uitsluitend:

  • -

   sportinstelling

  • -

   culturele instelling of

  • -

   buurthuis

 • u.

  Vloerisolatie:

  Materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de vloer van het vastgoed met een minimale Rd waarde 3,5 m2k/W.

 • v.

  Warmtepomp:

  Het type warmtepomp dat voor subsidie in aanmerking komt staat vermeld op de meest recente versie van de ISDE apparatenlijst warmtepomp opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • w.

  Zolderisolatie:

  Door een specialist van een erkend bedrijf aangebracht materiaal ter verhoging van de warmte-isolatiewaarde van de zolder van vastgoed met een minimale Rd-waarde van 3,5 (m2K/W).

 • x.

  Zonneboiler:

  Apparaat voor warmwatervoorziening met een opslagreservoir, dat gebruik maakt van zonne-energie voor de opwarming van water.

 • y.

  Zonnecollector:

  Een wisselaar die direct en diffuus zonlicht omzet in warmte

 • z.

  Zonnepanelen:

  Een paneel dat, met behulp van fotovoltaïsche cellen in het paneel, een deel van de fotonen uit het zonlicht omzet in elektriciteit, ook wel genoemd een fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie.

 • aa.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Oirschot 2024

Artikel 2 Doel van de Verordening en doelgroep

Het doel van deze subsidie is om verenigingen en stichtingen in de gemeente Oirschot met een sociaal maatschappelijk karakter te ondersteunen in het verduurzamen van het vastgoed en hierdoor te ondersteunen in het verminderen van het energieverbruik.

Artikel 3 Subsidienorm

De maximaal beschikbare subsidie voor verduurzaming per vereniging/stichting is € 25.000.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het beschikbare subsidieplafond bedraagt € 500.000.

 • 2. Het maximaal beschikbare subsidiebedrag per vereniging/stichting bedraagt € 25.000.

 • 3. De verdeling van subsidies vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 4. Volgens de rangschikking, bedoeld in het derde lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 5. Ingeval een aanvraag onvolledig is, wordt de aanvraag voor de toepassing van het derde lid geacht te zijn ontvangen op de datum waarop de ontbrekende gegevens en bescheiden zijn ontvangen.

 • 6. Een aanvraag om subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • 1. Naast de in de “Algemene Subsidieverordening gemeente Oirschot 2024” genoemde subsidievoorwaarden, gelden de volgende voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • a.

   De aanvraag ziet uitsluitend op de aanschaf en installatie van de volgende duurzame maatregelen:

   • Zonnepanelen

   • Zonnecollectoren

   • Zonneboilers

   • Elektrische kook- en keukenvoorziening

   • Vloer- of bodemisolatie

   • (spouw)Muurisolatie / gevelisolatie

   • Dak- of zolderisolatie

   • HR++-glas en triple glas

   • Isolerende deuren of kozijnen

   • Ledverlichting

   • Warmtepomp (mits het vastgoed goed geïsoleerd is)

  • b.

   Het vastgoed van de vereniging of stichting wordt gebruikt in het kader van de uitvoering van een sociale of maatschappelijke doelstelling;

  • c.

   De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn nog niet uitgevoerd of gestart op het moment dat de subsidie wordt verleend. De uitvoering van de duurzame maatregelen start nadat een beschikking tot subsidieverlening is verkregen op de subsidieaanvraag;

  • d.

   Er is door het college dan wel een andere overheidsinstelling nog niet eerder subsidie verleend voor dit type duurzame maatregel voor het betreffende vastgoed;

  • e.

   De duurzame maatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor gespecialiseerd en erkend bedrijf;

  • f.

   De aanleg van de duurzame maatregelen worden gerealiseerd conform de, op het moment van realisatie, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

 • 2. Materiaalkosten en installatiekosten komen alleen voor subsidie in aanmerking voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening.

 • 3. Indien een vereniging of stichting niet in aanmerking komt voor een gratis energiescan van het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed van de Provincie Noord-Brabant dan dient deze door een ander erkend bedrijf uitgevoerd te worden. De kosten hiervoor worden vergoed uit deze regeling tot een maximum van € 1.000,-.

 • 4. Voor zonnepanelen geldt dat het aantal zonnepanelen en de opwek in kWh hiervan dient overeen te komen met het gebruik van de vereniging of stichting.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIEPROCEDURE

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt minimaal 8 weken voorafgaand aan de start van het project of activiteiten schriftelijk ingediend bij het college middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag bevat:

  • a.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier;

  • b.

   een energiescan;

  • c.

   een offerte van een erkend bedrijf met betrekking tot de te nemen duurzame maatregel(en);

  • d.

   een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • e.

   bij aanvragen voor vloer-, dak- of muurisolatie of HR++ en triple glas: een tekening/situatieschets, om te bepalen of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan.

Artikel 7 Subsidiebeschikking

 • 1. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag.

 • 2. Het college kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen.

 • 3. Op basis van de beschikking tot verlening van de subsidie, wordt binnen 8 weken na verzending van dit besluit, 100% van dit bedrag middels een voorschot overgemaakt.

 • 4. Nadat de subsidie is verleend, worden de gesubsidieerde maatregelen binnen twaalf maanden gerealiseerd.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd de weigeringsgronden zoals vermeld in artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de ASV, wordt de subsidieverlening in elk geval geweigerd indien:

 • 1.

  niet is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling;

 • 2.

  de voor het project of activiteit vereiste vergunningen worden geweigerd;

 • 3.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • 4.

  wanneer voor dezelfde vereniging of stichting al eerder een subsidieaanvraag op grond van deze verordening of op grond van een andere wettelijke regeling is toegekend.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1. Nadat het voorschot is betaald, realiseert de aanvrager de duurzame maatregel(en) binnen 12 maanden.

 • 2. Binnen 4 weken na het realiseren van alle duurzame maatregelen dient de aanvrager een aanvraag tot vaststelling in samen met een kopie van de facturen van de installateur of aannemer en het bewijs van betaling hiervan en het bewijs van installatie.

 • 3. Op verzoek van de subsidieontvanger kan het college uitstel voor de in het tweede lid genoemde termijn verlenen voor een periode van maximaal 4 weken.

 • 4. Bij het te laat indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling wordt er binnen 2 weken een herinnering gestuurd. Hierna wordt de subsidievaststelling ambtshalve vastgesteld.

 • 5. Het college stelt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling de subsidie definitief vast. Een overschot wordt teruggevorderd.

Artikel 10 Wet Bibob

Burgemeester en wethouders kunnen tevens de aangevraagde subsidie weigeren en/of intrekken in het geval en onder voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 11 Hardheidclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regels voor zover toepassing daarvan zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking een dag na bekendmaking en vervallen op 1 januari 2026.

 • 2. Het college behoudt zich het recht voor om deze einddatum te verlengen.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 27 februari 2024

Burgemeester en wethouders van Oirschot,

de secretaris,

de burgemeester,