Preventie- en handhavingsplan (Alcoholwet artikel 43a)

Geldend van 20-03-2024 t/m heden

Intitulé

Preventie- en handhavingsplan (Alcoholwet artikel 43a)

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op artikel 43a Alcoholwet

besluit:

 • 1.

  Het preventie- en handhavingsplan (Alcoholwet artikel 43a) vast te stellen.

 • 2.

  Het preventie- en handhavingsplan Preventie- en handhavingsplan Langedijk alcoholgebruik onder jongeren 2014-2016 (Alcoholwet artikel 43a) in te trekken.

1. Inleiding

Net als in de rest van Nederland, is in Dijk en Waard het alcoholgebruik onder de jeugd een aandachtspunt. Jongeren beginnen al vroeg met alcohol drinken en drinken regelmatig (te) veel. Naast de acute schadelijke gevolgen van alcohol als alcoholvergiftiging, risicovol seksueel gedrag, agressie, ongevallen en verwondingen, is overmatig alcoholgebruik ook nog eens zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Daarom probeert de gemeente Dijk en Waard het alcoholgebruik onder de jeugd terug te dringen door een integrale aanpak. Daarbij is afgesproken dit zowel lokaal als in regionaal verband te doen.

De Drank- en Horecawet (hierna: DHW) stamt uit het jaar 1964. De wet schiep randvoorwaarden voor een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevatte speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden. De eerste wijziging van de wet was in 2013.

Op 1 januari 2013 is namelijk de vernieuwde DHW in werking getreden. De belangrijkste wijziging betrof de overdracht van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten, met het oog op de bescherming van de volksgezondheid (met name van jongeren) en het voorkomen van alcohol gerelateerde ordeverstoring. Gemeenten staan daarin dichter bij de inwoner en hebben hierdoor meer zicht op trends, ontwikkelingen en problematieken. De gemeente heeft bevoegdheden gekregen om het alcoholgebruik terug te dringen door het stellen van regels.

In 2014 heeft de tweede wetswijziging plaatsgevonden. Een belangrijke wijziging is de verhoging van de leeftijdsgrens van zestien naar achttien jaar. Ook moest de gemeente op grond van de gewijzigde wet in een verordening opstellen met regels voor de paracommercie waarin de schenktijden, privé bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden werden geregeld in met name gebouwen voor verengingen, stichtingen en kerken. Het doel hiervan was het voorkomen van oneerlijke concurrentie.

Een andere wijziging was ook dat gemeenten voortaan een Preventie- en Handhavingsplan alcohol (hierna: PHP) vaststellen. Dit is bepaald in artikel 43a. Uiterlijk 1 juli 2014 moest elke gemeente een PHP hebben vastgesteld. Dit plan moest, naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik (vooral onder jongeren), ook beschrijven op welke manier er invulling zou worden gegeven aan de handhavingstaken op grond van de DHW.

Op 15 augustus 2022 is de Alcoholwet (hierna: Aw) in werking getreden. Deze heeft de voormalige DHW vervangen. Ook hierin is bepaald (in artikel 43a) dat iedere gemeente een PHP dient te hebben, wanneer het aankomt op jongeren en alcohol.

Ook lokaal is er aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren. De gevolgen van het nuttigen van alcohol op jonge leeftijd wordt steeds duidelijker. Het college van Dijk en Waard heeft aangegeven in te willen zetten op:

 • 1.

  een veilige omgeving met zo min mogelijk overlast, en;

 • 2.

  zo veel mogelijk gezondheidskansen en ontwikkelingskansen voor jongeren te willen creëren.

Dit plan zal hier handvatten voor bieden.

2. Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Het doel van het PHP is het stimuleren dat gemeenten actief nadenken over en uitvoering geven aan het verbinden van de beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid (beleid en handhaving) als het gaat om alcoholgebruik en alcoholpreventie, voornamelijk onder jongeren. Huidig PHP bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt met name op de preventie van alcoholgebruik - met name onder jongeren – en de handhaving van de wet.

In dit PHP wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op ontwikkelingen en trends, aan de hand van de probleemanalyse. Hoofdstuk 4 omvat vervolgens de doelstellingen voor 2023 en de komende jaren. In hoofdstuk 5 zullen de te nemen acties binnen het PHP uiteen worden gezet. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de communicatie besproken.

3. Analyse en uitgangspunten

3.1 Probleemanalyse

Alcoholgebruik onder jongeren kan zich op twee manieren ontwikkelen tot een probleem, namelijk Volksgezondheid (1) en Openbare Orde en Veiligheid (2).

Ad 1. Alcoholgebruik kan ongunstig zijn voor de ontwikkeling van de hersenstructuren. Veel landelijke antialcoholcampagnes richten zich hier ook op (e.g. reclames van de Hersenstichting). Juist als hersendelen in ontwikkeling zijn, zijn ze erg kwetsbaar voor alcohol en andere giftige stoffen. Als er in de puberjaren veel wordt gedronken, ontwikkelt het brein zich minder goed. Wordt er gekeken naar het brein van personen die erg veel hebben gedronken in hun puberteit dan blijkt dat bepaalde functies bij hen minder goed ontwikkeld zijn. Pubers met alcoholproblemen scoren lager dan andere jongeren op taalvaardigheid, intelligentie, aandacht en ruimtelijk inzicht. Overmatig alcoholgebruik kan dus gevolgen hebben voor het brein, maar vergroot ook de kans op verkeersongevallen, letselschade, geweld (waaronder ook seksueel geweld) en onveilig vrijen. Als jongeren in hun puberjaren veel drinken, neemt de kans toe dat ze later problemen met hun drankgebruik krijgen. Eén op de drie mannen in de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar valt onder de noemer ‘probleemdrinker’. Iemand wordt zo genoemd als hij of zij problemen heeft door regelmatig of stevig drinken’. Regelmatig drinken is daarbij minstens 21 dagen per maand vier of meer glazen drank. Stevig drinken is minstens vier keer per maand zes of meer glazen drank. De problemen lopen uiteen van black-outs door drankgebruik tot alcoholongevallen, regelmatige dronkenschap en problemen met vrienden en familie (Van Dijkck e.a. 2005). De GGD hanteert in de GGD-monitors de term “binge drinken”. Dit wil zeggen dat iemand in de afgelopen vier weken bij minstens één gelegenheid 5 of meer glazen alcohol heeft gedronken. Ook blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid dat jongeren meer drinken dan voor de Coronacrisis (STAP, 23 juli 2022).

Ad 2. Ook kan overmatig alcoholgebruik zorgen voor wangedrag met overlast als gevolg. Vooral jongeren die veel drinken zijn vaker bij deze vormen van riskant gedrag betrokken. Uit de Landelijke Veiligheidsmonitor (2021) blijkt dat inwoners van een stad hun leefbaarheid met een 7,6 beoordelen. Minder dan de helft van de ondervraagden (44%) is daarin tevreden over het functioneren van de eigen gemeente met betrekking tot de aanpak van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt. De grootste overlast in de buurt komt hierin door rondhangende jongeren, gepaard met alcohol- en/of drugsgebruik. Dit kan voor de gemeente een aanknopingspunt zijn voor het terugdringen van alcoholgebruik in de openbare ruimte, onder anderen onder jongeren.

3.2 Trends in Dijk en Waard

Onder de Dijk en Waardse jongeren worden door verschillende maatschappelijke instanties (welzijnswerk, jongerenwerk, jongerencentra, scholen) een aantal trends opgemerkt:

 • -

  Veel jongeren komen op vroege leeftijd al met alcohol in aanraking. Ouders gedogen dit onder het mom van ‘’zolang ze het onder mijn toeziend oog doen, is het oké’’;

 • -

  De leeftijd waarop jongeren beginnen met (veel) drinken is verlegd naar achter. Dit lijkt het resultaat te zijn van de wetswijziging in 2014;

 • -

  Jongeren die hun rijbewijs gaan halen zijn steeds bewuster over de mogelijke gevolgen van rijden onder invloed.

4. Doelstellingen preventie en handhaving

4.1. Ambitie en vaststellen prioriteiten

In het verlengde van de Aw richten de ambitie en doelen zich op twee aspecten:

 • -

  Gezondheid en welzijn (Volksgezondheid): de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op de gezondheid vermijden en beperken. Dit richt zich voornamelijk op de schadelijke effecten bij jongeren en hun ontwikkeling.

 • -

  Openbare orde en veiligheid: het voorkomen en beperken van schade en overlast als gevolg van alcoholverstrekking en -gebruik.

4.2. Relatie met andere beleidsterreinen

Voornamelijk in het Sociaal Domein van de gemeente kan een PHP zorgen voor vermindering van problemen. Overmatig alcoholgebruik kan op latere leeftijd zorgen voor meer aanspraak op de participatie- en WMO-voorzieningen. Het PHP past daarom ook binnen de visie Sociaal Domein en ligt in lijn met het in mei vastgestelde integraal beleidskader Sociaal Domein. Daarnaast is er een directe lijn met Openbare Orde en Veiligheid. Dit betreft voornamelijk de veiligheidskwesties. Verder is een koppeling te maken naar Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en met artikel 35 van de Alcoholwet, die zich richt op het ontheffingsbeleid. Het ontheffingsbeleid zal gezamenlijk met dit PHP worden vastgesteld en vormt de basis voor de ontheffingen voor bijvoorbeeld evenementen.

afbeelding binnen de regeling

4.3. Regionale alcoholpreventie

Na de recente invoering van de Aw is regionaal afgesproken om samen op te trekken als het gaat om preventie. Hiermee willen de gemeenten het beleid op elkaar afstemmen en ervoor zorgen dat er geen onderscheid is tussen jongeren die aan de ene of de andere kant van een grens wonen. Binnen de regionale aanpak is als hoofdthema gekozen om de preventie te richten op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar. Hierbij wordt niet gestreefd naar nieuwe interventies of activiteiten maar vooral naar het benutten van bestaande instrumenten en organisaties. In het kader van een gezamenlijke preventieaanpak zijn de volgende drie richtingen uitgezet: aansluiting bij het project ‘In Control of Alcohol & Drugs’, regionaal preventieprogramma en regionale aanpak als uitgangspunt met ruimte voor couleur locale, uitgevoerd door de GGD.

Aansluiting bij project “In Control of Alcohol & Drugs”

Campagnes met betrekking tot alcohol en de consequenties hiervan, worden in de regio Alkmaar voornamelijk uitgevoerd door In Control of Alcohol & Drugs (hierna: In Control). In Control zal vanaf 2023 een onderdeel zijn van de GGD. Door middel van verschillende interventies probeert de organisatie zich in de leefwereld van de jongeren te begeven en op deze manier met hen het gesprek aan te gaan. De interventies verschillen van theatervoorstellingen voor jongeren, adviesgesprekken met ouders en voorlichtingen in de klas, tot voorlichtingen op festivals en kleinere feesten. Daarnaast verzorgt de GGD ook de nalevingsonderzoeken, waarvan 29 november 2022 de laatste rapportage verscheen. In dit onderzoek is er gekeken naar de naleving van sportkantines, horeca en supermarkten op de controle naar de leeftijd van de zogenaamde mysterykids (17-jarige testpersonen). De gemeente Dijk en Waard scoorde op de naleving van leeftijdscontrole respectievelijk 15,8%, 66,7% en 70,8%. Ook is er in het nalevingsonderzoek gekeken naar thuisbezorgingswebsites, die zeer slecht scoorden. Op deze ontwikkeling wordt vanaf 2023 door de GGD ingezet. De gemeente zal in lijn hiervan ook meer willen inzetten op handhaving en bewustwording.

In samenwerking met verschillende ketenpartners en gemeente brengt de organisatie elk jaar een zomerprogramma uit. Het programma richt zich op verschillende feesten, festivals en bijeenkomsten die gericht zijn op jongeren. Met het zomerprogramma probeert de organisatie zo veel mogelijk met jongeren in gesprek te komen en voorlichting te geven over de gevolgen van het gebruiken van alcohol en drugs. Daarbij geven ze ook kleine quizjes af, waarin jongeren hun kennis over alcohol en drugs, en de gevolgen hiervan, kunnen testen. Deze zomercampagne is voor de coronapandemie begonnen (2019) en bleek toen zeer succesvol. Het programma is daarom voortgezet in samenwerking met de gemeenten vanaf zomer 2022 en verder.

Regionaal preventieprogramma

Regionaal is momenteel de organisatie Brijder, in samenwerking met de GGD, de voornaamste uitvoerder van het preventieprogramma. De Brijder is een stichting die zich richt op verslavingszorg, maar ook haar preventieve rol daarin pakt. Dit zal vanaf 2023 volledig worden overgenomen door de GGD. De organisatie Brijder verzorgt op dit moment naast het zomerprogramma ook het reguliere regionaal programma. Voor dit programma zijn de volgende pijlers van belang:

 • Bewustwording van ouders, jongeren en drankverstrekkers van de risico’s van (overmatig) drankgebruik voor jongeren;

 • Betrekken van ouders;

 • Aansluiting zoeken tussen preventie en handhaving. Bijvoorbeeld door een convenant af te sluiten tussen gemeenten en alcoholverstrekkers met betrekking tot preventie-afspraken. Notoire overtreders zonder eigen preventieaanpak worden gericht gecontroleerd. Op deze wijze kan de beperkte handhavingscapaciteit efficiënt worden ingezet;

 • Kennisuitwisseling en afstemming tussen gemeenten die is gericht op toepassing en uitvoering (regionale werkgroep alcoholmatiging);

 • Aansluiting zoeken bij jongeren en door middel van gesprekken bewustwording creëren.

Regionale aanpak als uitgangspunt met ruimte voor couleur locale

Naast de regionale aanpak en afstemming blijft de behoefte en de ruimte bestaan om ‘couleur locale’ aan te brengen en acties uit te voeren die aansluiten bij de lokale behoefte en structuur. Zelfs binnen de gemeente Dijk en Waard kunnen er in verschillende kernen en dorpen verschillende problemen leven. Dit zorgt ervoor dat sommige kernen en dorpen meer aandacht en/of handhaving vragen dan andere.

4.4. Lokale alcoholpreventie

4.4.1. Voorlichtingen en activiteiten alcoholpreventie

De gemeente Dijk en Waard zet zich samen met haar partners in om de gezondheid van haar inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Binnen de visie Sociaal Domein en de visie Dijk en Waard staan een aantal belangrijke uitgangspunten centraal, wanneer het haar inwoners betreft. Gezondheid en kunnen meedoen naar behoren zijn hier onderdeel van.

De gemeente stimuleert haar inwoners graag om gezond te leven en voldoende te bewegen. Het gebruik van alcohol onder minderjarigen druist in tegen dit uitgangspunt. De lokale activiteiten zijn dan ook, als afgeleide van de regionale pijlers, gericht op bewustwording onder jongeren, hun ouders en drankverstrekkers. Daarnaast is het voorkomen van jongerenoverlast belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Een leefbare wijk is een belangrijk aandachtspunt in het coalitieakkoord. Door samen te werken met verschillende afdelingen zoals Veiligheid, VTH, ruimte en strategie en beleid van het Sociaal Domein, ondersteunt de gemeente in het bevorderen van deze leefbaarheid. Daarnaast is de samenwerking met externe partners zoals de bibliotheek, sportclubs en welzijnsorganisaties van belang. De gemeente heeft onlangs het Preventieakkoord getekend, waarbij samengewerkt zal worden met verschillende partners en waarvan het terugdringen van alcoholgebruik ook een onderdeel is.

De rol van de ouders is belangrijk. Ouders en opvoeders vormen immers de basis en bepalen een aantal cruciale randvoorwaarden voor gezond leven. Om hen te informeren over de risico’s van schadelijk alcoholgebruik worden de bestaande netwerken benut (verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, CJG, jongerenwerk) en wordt aanvullend collectieve voorlichting geboden. Daarnaast worden ouders direct aangesproken in commercials van onder anderen De Hersenstichting (Erik Schredder). Het doel is om ouders beter te laten communiceren met hun kinderen over alcoholgebruik, zodat deze later beginnen, of minder alcohol gaan drinken. Enerzijds is het doel jongeren beter weerstand te laten bieden tegen de druk om alcohol te gaan drinken. Anderzijds is het versterken van de weerbaarheid van jongeren belangrijk om te zorgen dat de jongere zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

afbeelding binnen de regeling

Naast de rol van de ouders is de rol van de school ook cruciaal. Aan de hand van voorlichting worden docenten geïnformeerd over de manier waarop zij de jongeren kunnen helpen, informatie kunnen bieden en eventueel kunnen doorverwijzen. In het kader van het veiligheidsbeleid is er een Convenant Veilige School met samenwerkingsafspraken tussen gemeente, onderwijs, politie en openbaar ministerie om een veilig klimaat op en rond de school te creëren. In dit convenant is er aandacht voor (het tegengaan) van alcoholgebruik. Voor een succesvolle aanpak is draagvlak voor alcoholmatiging bij de scholen daarom van groot belang. Behalve met het onderwijs vindt voor de alcoholpreventie samenwerking plaats met het Centrum voor Jeugd en Gezin, politie, bureau HALT, het jongerenwerk en de GGD Hollands Noorden.

Daarnaast zal per 2023 gekeken worden naar een pilot Nee is ook oké op scholen. In samenwerking met stichting Brijder vond dit voor de coronacrisis al plaats in voormalig Langedijk. In dit programma worden leerlingen uit groep 7 en 8 gevraagd een projectje te maken over groepsdruk, sociaal media of mentale gezondheid. Dit presenteren zij op een avond aan de ouders, waarna de ouders en leerlingen uit elkaar gaan en voorlichtingen krijgen door politie, ervaringsdeskundigen en jongerenwerk. De gesprekken voor deze pilot lopen momenteel en zullen in mei 2023 verder worden uitgewerkt.

4.4.2. Ontheffingenbeleid bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Alcoholwet kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod om zonder alcoholvergunning (artikel 3 Alcoholwet) tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken.

Deze ontheffing kan alleen worden verleend voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Het gaat dan vooral om evenementen. En voor een aaneengesloten periode van maximaal twaalf dagen. De verstrekking van de alcohol mag alleen onder de onmiddellijke leiding van een persoon van minimaal 21 jaar, die niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en er kunnen voorschriften aan worden verbonden.

Deze ontheffingsmogelijkheid is een bevoegdheid van de burgemeester. Er is sprake van een grote beleidsvrijheid. Om die reden en om de doelstellingen (gezondheid en welzijn en openbare orde en veiligheid) uit dit beleidsplan te bereiken is het wenselijk om beleidsregels vast te stellen. De burgemeester heeft daarvoor beleidsregels vastgesteld. Deze zijn als bijlage bij dit plan gevoegd.

4.5. Lokaal toezicht en handhaving

Met de gewijzigde DHW en de daaropvolgende Aw, is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de wet. De burgemeester is in de Aw aangewezen als het tot handhaving bevoegde bestuursorgaan. De bevoegdheden tot bestuursrechtelijk handhaven met betrekking tot horeca gerelateerde onderwerpen vinden hun wettelijke grondslag in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Algemene plaatselijke verordening.

4.5.1. Handhavingsbeleid

In de vernieuwde Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH zijn de kaders en de uitgangspunten van het integrale handhavingsbeleid vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving, onder andere voor openbare orde en veiligheid (APV), evenementen en bijzondere wetten, maar met uitzondering van het toezicht op en de handhaving van de Alcoholwet. Hiervoor wordt een apart beleidsdocument opgesteld dat gekoppeld is aan het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol, volgens artikel 43a Alcoholwet.

Daarnaast wordt er, in samenwerking met In Control, lokaal uitvoering gegeven aan alcoholverkeerscursussen voor jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald. De jongeren volgen de alcoholverkeerscursus, waarna zij tegen een kleine vergoeding hun rijbewijs kunnen ophalen. Omdat deze kosten lager zijn dan alleen al het rijbewijs ophalen, wordt het voor de jongeren aantrekkelijk deel te nemen aan deze cursussen. Daarnaast geven de cursisten ook steeds vaker aan deel te nemen omdat zij meer willen weten over de gevolgen van alcohol in het verkeer.

4.5.2 Toezicht

Een belangrijke pijler voor de naleving van de wet is toezicht. Hiervoor zijn de toezichthouders aan zet. De toezichthouders richten zich op onderstaande taken:

Leeftijdsgrenzen

Verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar in de horeca, inclusief sportkantines en andere niet-commerciële horeca

Sluitingstijden en schenktijden

Sluitingstijden van de horeca, inclusief schenktijden van sportkantines en andere niet-commerciële horeca en evenementen

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten georganiseerd door para commerciële instellingen

Leidinggevenden

Aanwezigheid van leidinggevenden of vereiste persoon bij horecabedrijf

Evenementen

Alcoholverstrekking bij evenementen

4.5.3 Handhaving

Op horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, zijn de bepalingen van de Aw van toepassing. Horecabedrijven dienen te beschikken over een vergunning op grond van de Aw. Hetzelfde geldt voor slijterijen. Supermarkten mogen, met uitzondering van sterke drank, zonder vergunning alcoholhoudende dranken verkopen (bier, wijn en laagalcoholhoudende dranken), maar dienen zich daarbij wel aan de Aw te houden. Op grond van de Aw kunnen maatregelen worden genomen tegen overtredingen van de wet of vergunningvoorschriften. Wanneer hier een overtreding op plaatsvindt kunnen er sancties worden opgelegd. De bepalingen uit de Aw zijn leidend hiervoor.

afbeelding binnen de regeling

Alcohol- en horecasanctiebeleid

In 2023 wordt geïnventariseerd welke organisaties, verenigingen en bedrijven allemaal met de bepalingen van de Aw in aanraking komen. Daarbij wordt in kaart gebracht welke zogenaamde ‘hotspots’ daarbij onderkend kunnen worden. Dit is deels al gedaan voor het nalevingsonderzoek van 2022. Bij dit onderzoek is het standpunt dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij deze organisaties, verenigingen en/of bedrijven ligt. In het politiedistrict C3 (Noord-Holland Noord) wordt dit door de districtsgemeenten overgenomen. Hierdoor ontstaat in het district zo veel mogelijk een uniforme aanpak van overtredingen bij alcoholverstrekkers. Daarnaast voeren de MB-all BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) de volgende controles uit:

 • 1.

  mystery shop controles;

 • 2.

  evenementen;

 • 3.

  reguliere vergunningen controle.

Ook de bestuurlijke boete kan deel uitmaken van het sanctiepakket. De hoogte van de boete is bepaald in de Aw. Naast het opleggen van een bestuurlijke boete, kan de burgemeester in dit kader:

 • -

  vergunningen intrekken of schorsen;

 • -

  een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen;

 • -

  een inrichting (tijdelijke) sluiten;

 • -

  bezoekers laten verwijderen.

Uitgangspunt binnen het sanctiebeleid is dat overtredingen van wet- en regelgeving door middel van handhaving tot beëindiging worden gebracht. De duidelijke richtlijnen zullen hierin moeten worden gecommuniceerd en een zero-tolerancebeleid is hierin van toepassing. Het is alleen mogelijk dat er tijdelijk van bestuursrechtelijk handhavend optreden wordt af te zien wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

Toezichtstrategie

In de toezichtstrategie is vastgelegd welke vormen van toezicht worden onderscheiden en wat de basiswerkwijze hierbij is. Het gaat om preventieve handhaving met een accentverschil tussen actief (gepland) en passief toezicht (naar aanleiding van meldingen/ klachten). Met de bevoegde toezichthouders van MB-ALL kan de gemeente haar controles op de Aw naar behoren uitvoeren. De gemeente voert het toezicht op (en waar nodig de handhaving van) de wet uit, waarbij betrokkenen de aandacht krijgen die zij verdienen.

De gemeente Dijk en Waard heeft een aantal ambities voor de komende jaren:

 • -

  Een controlefrequentie van 1 maal per inrichting per jaar basiscontrole en 1 maal per inrichting per jaar een leeftijdscontrole. Aan de hand van de opgedane ervaringen zal dienen te worden bezien of deze frequentie volstaat. Met betrekking tot de leeftijdscontrole is vanuit de regio dezelfde ambitie neergelegd dus 1 leeftijdscontrole per inrichting per jaar. In de praktijk is het de vraag of aan de basisambitie (per inrichting 1 basiscontrole en 1 leeftijdscontrole) voldaan kan worden. De financiële capaciteit is namelijk niet voldoende om de basisambitie uit te voeren. Daarnaast heeft de gemeente Dijk en Waard niet de kennis en capaciteit in huis om de controles zelf uit te kunnen voeren. De controles op de AW zijn momenteel uitbesteed aan MB-ALL. Voor heel Dijk en Waard is er hiervoor € 54.000,- beschikbaar. Met dit geld kunnen er 112 mystery shop controles, 65 reguliere vergunningencontroles en 6 evenementen controles gedaan worden. Aan het begin van het jaar wordt aan de hand van de basislijst gekeken welke horeca en evenementen in aanmerking komen. Dit is nog niet voldoende om aan de basisambitie te voldoen. De geschatte inzet aan toezicht vanuit de eigen organisatie zal ca. 440 uur bedragen.

 • -

  De ambitie is om de reguliere vergunningencontrole zelf uit te gaan voeren. Het blijft wenselijk om de mystery shop controles uit te blijven besteden. Controleurs vergaren snel bekendheid in de horeca waardoor zij een mystery shop controle maar een aantal keer kunnen uitvoeren.

 • -

  Een inventarisatie van alle horeca voor Dijk en Waard in 2023, omdat de oude inventarisatie alleen gericht was op Heerhugowaard.

5. Acties Preventie en Handhaving alcohol

5.1. Alcoholpreventie

Regionale uitvoering

Om regionale doelen en streefpercentages voor het terugdringen van alcoholverkoop en -consumptie te behalen focust In Control zich in fase 2 op het:

 • Ondersteunen van gemeenten bij lokale implementatie van de beschikbare interventies en activiteiten;

 • Volgen van en inspelen op nieuwe en landelijke ontwikkelingen. De implementatie van de Aw is een ontwikkeling die veel mogelijkheid schept om integraal te werken aan het onderwerp alcohol en jongeren binnen een gemeente of de wijziging van de verkoopleeftijd van 16 naar 18 jaar;

 • Up-to-date houden van de interventiekoffer;

 • Nalevingsonderzoeken naar de controle op leeftijd van minderjarigen.

Lokale uitvoering

De lokale preventieactiviteiten zullen zich voornamelijk richten op (toekomstige) ouders, onderwijs en de sportverenigingen. Naast de huidige preventieactiviteiten zullen er ook nieuwe preventie-activiteiten worden opgezet waarbij verschillende interventies worden gebruikt. Er wordt bij de keuze van de activiteiten vraaggericht gewerkt; er wordt aangesloten bij de leefwereld van inwoners. Daarnaast zijn er ook activiteiten die zich richten op toekomstige jongeren, zoals Veilig Puberen – waarbij de Bibliotheek voorlichting geeft aan groepen 7 en 8 over groepsdruk, mogelijke problemen op de middelbare school en verschillende andere vraagstukken – en voorlichtingen door HALT of jongerenwerkers.

5.2. Handhaving uitvoering

Hieronder volgt de wijze waarop de handhaving wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties worden ondernomen. De toezichtstrategie richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • grote evenementen;

 • uitgaansgelegenheden;

 • cafés;

 • sportkantines;

 • supermarkten en slijterijen.

Controles

Voordat de controle op leeftijdsgrenzen worden uitgevoerd is het zaak de vergunningen actueel te hebben. Met een basiscontrole wordt vastgesteld of de vergunning nog op orde is en of de leidinggevende ook echt aanwezig is.

Evaluatie/jaarlijks verslag

Jaarlijks zal verslag worden gedaan van de activiteiten die zijn ondernomen en de bereikte resultaten. Als daartoe aanleiding is zal dit beleid worden aangepast. De uitkomsten van het hotspotonderzoek GGD kunnen hiervoor als uitgangspunt dienen. Daarnaast wordt er gezocht naar goed contact met verenigingen en uitgaansgelegenheden.

6. Communicatie

Goed alcoholbeleid is niet zomaar populair bij inwoners en ondernemers. Zeker bij een verhoogde leeftijdgrens (t.o.v. 2014) is het goed om het draagvlak voor regels en handhaving te vergroten. Dat kan door te informeren over onder andere de gevolgen voor de gezondheid van alcoholgebruik en door te wijzen op te behalen winst qua veiligheid en openbare orde.

De landelijke overheid voert de komende jaren campagne onder de slogan ‘NIX onder de 18’ via NIX18 (www.nix18.nl) en IKpas. Evenals de afgelopen jaren worden ook vanuit In Control regelmatig publiekscampagnes uitgezet, online en op fysieke locaties, om de sociale norm te versterken dat niet drinken onder de achttien jaar normaal is. Materiaal uit de landelijke campagne wordt zoveel mogelijk lokaal ingezet. Als gemeente Dijk en Waard zullen wij bij de verschillende interventies aansluiten en deze ook communiceren met de inwoners van de gemeente.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van 8 november 2023

De griffier,

M. (Menno) Horjus

De voorzitter,

M.F. (Maarten) Poorter