Mandaatbesluit Netwerkorganisatie regio Alkmaar

Geldend van 22-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2023

Intitulé

Mandaatbesluit Netwerkorganisatie regio Alkmaar

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest, respectievelijk de burgemeesters van deze gemeenten:

 • overwegende dat de gemeenten onder de naam ‘Netwerkorganisatie regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis, vervoer en hulpmiddelen inkopen en dat de Netwerkorganisatie daarnaast verantwoordelijk is de daarbij behorende en daaruit voortvloeiende contractmanagementtaken;

 • overwegende dat de Netwerkorganisatie geen rechtspersoonlijkheid bezit, dan wel beschikt over een algemeen of een dagelijks bestuur en dat het om die reden niet mogelijk is bevoegdheden van bestuursorganen van de deelnemende gemeenten aan de Netwerkorganisatie als entiteit over te dragen;

 • dat het in verband met de dagelijkse taken en werkzaamheden van de Netwerkorganisatie wenselijk is bevoegdheden van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten over te dragen aan medewerkers van de Netwerkorganisatie;

 • gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160 eerste lid van de Gemeentewet en artikel 171 van de Gemeentewet, alsmede op de Jeugdwet en alle daarop gebaseerde regelingen en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en alle daarop gebaseerde regelingen;

BESLUITEN, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft:

de Manager Inkoop en Contractmanagement van de Netwerkorganisatie regio Alkmaar mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor het verrichten van alle benodigde (rechts)handelingen ten behoeve van de inkoop van jeugdhulp, Wmo-begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis, vervoer en hulpmiddelen en voor de daarbij behorende en daaruit voortvloeiende contractmanagementtaken, zulks in de ruimste zin des woords en een en ander onder de in dit besluit opgenomen voorwaarden.

Artikel 1 – Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Met betrekking tot de inkoop van jeugdhulp, Wmo-begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis, vervoer en hulpmiddelen en de daarbij behorende en daaruit voortvloeiende contractmanagementtaken is de gemandateerde in ieder geval doch niet uitsluitend bevoegd om in naam van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten te besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 2. Met betrekking tot de inkoop van jeugdhulp, Wmo-begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis, vervoer en hulpmiddelen en de daarbij behorende en daaruit voortvloeiende contractmanagementtaken is de gemandateerde in ieder geval doch niet uitsluitend bevoegd om de deelnemende gemeenten namens hun burgemeesters in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 3. Tot de bevoegdheden van de gemandateerde behoort in ieder geval, maar niet uitsluitend, de bevoegdheid rechtsmiddelen in te zetten met het oog op nakoming van overeenkomsten en, in het uiterste geval, de bevoegdheid overeenkomsten te ontbinden.

 • 4. Tot de bevoegdheden van de gemandateerde behoort ook de bevoegdheid te besluiten tot het inhuren van externe (rechts)bijstand ter ondersteuning van de taken en werkzaamheden van de Netwerkorganisatie.

Artikel 2 – Uitvoering

Onder uitvoering van het in dit besluit bedoelde mandaat en de in dit besluit bedoelde volmacht en machtiging wordt in ieder geval verstaan:

 • 1.

  Het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen en rechtshandelingen;

 • 2.

  Het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de aan de Netwerkorganisatie regio Alkmaar opgedragen taken;

 • 3.

  Het ondertekenen van uitgaande stukken;

 • 4.

  Het voeren van intern en extern overleg en

 • 5.

  Het verstrekken van informatie.

Artikel 3 – Beperkingen en voorwaarden

 • 1. De gemandateerde informeert de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten tijdig over alle mogelijke relevante ontwikkelingen met betrekking tot de taken en werkzaamheden van de Netwerkorganisatie regio Alkmaar.

 • 2. De gemandateerde zal de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten in ieder geval tijdig informeren in het geval er belangrijke beleidsmatige, financiële en/of publicitaire gevolgen te verwachten zijn.

 • 3. De gemandateerde legt periodiek verantwoording af over de wijze waarop hij/zij de aan hem/haar gemandateerde en gevolmachtigde taken uitvoert.

 • 4. De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten zijn te allen tijde bevoegd verleende mandaten, volmachten en machtigingen in te trekken.

Artikel 4 – Ondermandaat

 • 1. Het is gemandateerde toegestaan onderdelen van dit mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit te ondermandateren aan medewerkers van de Netwerkorganisatie regio Alkmaar.

 • 2. Als gemandateerde onderdelen van dit besluit wil ondermandateren aan personen die niet werkzaam zijn voor of onder directe verantwoordelijkheid van de Netwerkorganisatie, behoeft hij/zij daarvoor expliciete toestemming van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 5 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 juni 2023.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Netwerkorganisatie regio Alkmaar.

Ondertekening

Gemeente Dijk en Waard

Het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Besloten in de vergadering van 13 februari 2024:

De burgemeester

Burgemeester