Subsidieregeling Innovatiefonds gemeente Westerkwartier

Geldend van 21-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2020

Intitulé

Subsidieregeling Innovatiefonds gemeente Westerkwartier

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op de Algemene

Subsidieverordening van de gemeente Westerkwartier 2019;

BESLUIT

de Subsidieregeling Innovatiefonds gemeente Westerkwartier vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder :

 • -

  gemeente: gemeente Westerkwartier

 • -

  ontvangstdatum: de datum dat de aanvraag bij de gemeente Westerkwartier is ontvangen

 • -

  subsidie: subsidie Uit het Innovatiefonds van de gemeente

 • -

  team i&0: team Innovatie & Onderzoek

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wil de gemeente innovatie stimuleren, zowel in de samenleving als in de gemeentelijke organisatie.

Artikel 3 Duur regeling

Deze regeling geldt voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024, onder de voorwaarde dat de gemeente hiervoor budget in de gemeentelijke begroting heeft opgenomen.

Artikel 4 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Per kalenderjaar is het totaalbedrag van te verlenen subsidies niet hoger dan het bedrag dat voor het Innovatiefonds in de begroting van de gemeente voor betreffend jaar is opgenomen.

Artikel 5 Hoogte subsidiebedrag

De aanvrager kan per project maximaal € 10.000 subsidie ontvangen.

Artikel 6 Doelgroep

 • 1. Subsidie ter stimulering van innovatie in de gemeentelijke organisatie wordt beschikbaar gesteld aan de teamleider van het aanvragende team van de gemeente.

 • 2. Subsidie ter stimulering van innovatie in de samenleving van de gemeente wordt verstrekt aan rechtspersonen en natuurlijke personen.

Artikel 7 Aanvraag

De aanvrager geeft in de aanvraag de volgende informatie:

 • a.

  inhoudelijke toelichting: De aanvrager geeft aan wat het project inhoudt, wanneer het wordt uitgevoerd, op welke manier het project innovatief is en welke toegevoegde waarde het project heeft voor de samenleving van de gemeente of voor de gemeentelijke organisatie;

 • b.

  financiële toelichting: De aanvrager geeft inzage in te verwachten kosten en opbrengsten van het project, waaronder 001< eventuele financiering door andere partijen. Als geen sprake is van financiering door andere partijen, dan moet worden aangegeven wat de aanvrager heeft gedaan om andere externe financiering te krijgen;

 • c.

  gemeentelijke betrokken personen: Als de aanvrager een externe partij is, dient aangegeven te worden of de aanvrager eerder contact heeft gehad met de gemeente over het betreffende project en zo ja met welke medewerker(s). Dit in verband met de beoordeling van de aanvraag, zie artikel 9 lid 1;

 • d.

  digitale aanvraag: De aanvraag dient digitaal ingediend te worden bij de gemeente.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidieverstrekking uit het Innovatiefonds kan het hele jaar door ingediend worden.

Artikel 9 Beoordeling aanvraag

 • 1. Na ontvangst van de subsidieaanvraag wordt de aanvrager indien nodig uitgenodigd voor een gesprek met medewerkers van het team i&0. Daarnaast kan dit team advies inwinnen bij collega's van andere gemeentelijke teams. Vervolgens geeft het team i&0 een advies over toekenning van de subsidieaanvraag aan de teamleider van het team i&0.

 • 2. Gelet op het bepaalde in het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 besluit de teamleider van team i&0 besluit over toekenning van de subsidieaanvragen binnen zes weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 3. Beoordeling van en besluitvorming over de aanvragen vindt plaats op volgorde van ontvangstdatum totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4. Om te komen tot een advies over en beoordeling op de aanvraag wordt het project getoetst op de volgende criteria:

  • a.

   onderscheidenheid: de mate waarin de activiteit en het doel van de aanvraag innovatief zijn en bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in het Westerkwartier, dit kan zijn binnen de gemeentelijke organisatie dan wel voor de Westerkwartierse samenleving;

  • b.

   nieuw: Het project betreft een vernieuwende ontwikkeling waarvoor in de huidige gemeentelijke begroting geen budget is opgenomen en ook niet in voorgaande jaren door de gemeente c.q. met gemeentelijke subsidie is uitgevoerd;

  • c.

   looptijd project: Uit de subsidieaanvraag moet blijken dat het project binnen drie maanden na subsidietoekenning gestart wordt en de uitgaven voor het innovatieve (onderdeel van het) project binnen zes maanden na subsidietoekenning plaatsvinden;

  • d.

   andere externe financiering: de gemeentelijke subsidie moet bepalend zijn voor het wel of niet door kunnen gaan van het project en zal eenmalig worden toegekend. Daarmee wordt van organisaties verwacht dat ook elders naar subsidie is gezocht en op een creatieve manier is gekeken naar het zo laag mogelijk houden van de kosten;

  • e.

   kennis en kunde: de verwachtte uitvoerbaarheid van de activiteit;

  • f.

   herbruikbaarheid en transparantie: de mate waarin de activiteit herbruikbaar en schaalbaar is voor andere organisaties;

  • g.

   toekomstplan: de mate waarin wordt verwacht dat de resultaten van de activiteit na afronding van de uitvoering, indien van toepassing, doorontwikkeld en onderhouden zullen worden.

Artikel 10 Wijze van verstrekking en verantwoording

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000,- worden direct vastgesteld. Van de aanvrager wordt wel verwacht dat hij na afloop van het project, maar in ieder geval na zes maanden na toekenning van de subsidie, een inhoudelijk verslag over de uitvoering van het project aanlevert.

 • 2. Voor subsidies van meer dan € 5.000,- tot het maximale bedrag van € 10.000,- geldt het volgende. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij binnen 13 weken na afloop van het project, maar uiterlijk binnen zes maanden na subsidietoekenning, een verzoek tot subsidievaststelling indient. Met dit verzoek wordt een inhoudelijk en financieel verslag meegezonden waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan. De subsidie wordt binnen zes weken na ontvangst van het verzoek tot subsidievaststelling vastgesteld.

Artikel 11 Innovatiemarkt

Jaarlijks organiseert het team i&0 een (fysieke of virtuele) innovatiemarkt waar de organisaties hun gesubsidieerde project kunnen laten zien. Doel van deze markt is dat organisaties van elkaar leren, elkaar enthousiasmeren op innovatief gebied en mogelijk in de toekomstmogelijkheden voor samenwerking zien.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Ondertekening

Aldus besloten op 27 februari 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westerkwartier

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris