Besluit van de gemeenteraad van Lelystad houdende aanwijzing van gevallen waarbij de raad gelegenheid krijgt gebruik te maken van zijn adviesrecht als bedoeld in de Omgevingswet (Adviesrecht gemeenteraad ogv 16.15a, onder b Omgevingswet)

Geldend van 18-03-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van Lelystad houdende aanwijzing van gevallen waarbij de raad gelegenheid krijgt gebruik te maken van zijn adviesrecht als bedoeld in de Omgevingswet (Adviesrecht gemeenteraad ogv 16.15a, onder b Omgevingswet)

Raadsbesluit

Nummer:18

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 14 december 2021;

B E S L U I T :

 • 1.

  Bij initiatieven die afwijken van het vigerende omgevingsplan de volgende gevallen aan te wijzen waarbij de raad de gelegenheid krijgt gebruik te maken van zijn adviesrecht als bedoeld in artikel 16.15a, onder b van de Omgevingswet:

  • Categorie A.

   bouwen van dertig of meer woningen (wooneenheden)

  • Catergorie B

   Een (uitbreiding van een) gebouw, of het wijzigen van het gebruik van gebouwen of gronden, voor maatschappelijke-, bedrijfs- en kantoordoeleinden en detailhandel van meer dan 500 m2 bruto vloeroppervlakte, met uitzondering van educatieve, sociaal en/of medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen binnen de bebouwde kom. (NB.: bebouwde kom zoals bedoeld in bijlage 1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Lelystad).

  • Categorie C.

   Vervallen

  • Categorie D.

   Een (uitbreiding van een) gebouw, of het wijzigen van het gebruik van gebouwen of gronden, voor toeristisch-recreatieve en horeca doeleinden van meer dan 500 m2 bruto vloeroppervlakte.

  • Categirie E.

   Omgevingsvergunningen, opgesomd in artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit.

  • Categorie F.

   Vervallen

  • Categorie G.

   Het bouwen van een antenne hoger dan 32,5 meter voor te leggen aan de raad voor verzwaard adviesrecht.

  • Categorie H.

   Het overschrijden van de in het Omgevingsplan opgenomen maximale bouwhoogte, of het ophogen van gronden, met meer dan 10 meter.

  • Categorie I.

   Het oprichten van een gebouw ten behoeve van een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.

 • 2.

  Het onder besluitpunt 1 bedoelde adviesrecht is niet van toepassing indien:

  • a.

   het college van burgemeester en wethouders besluit de omgevingsvergunning te weigeren.

  • b.

   b. de aanvraag in overeenstemming is met een (sectorale) beleidsnota, voor zover deze door de raad is vastgesteld.

 • 3.

  Vervallen

 • 4.

  De inwerkingtreding van dit besluit is gelijk aan de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 5.

  Het besluit ten aanzien van de huidige lijst Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist (artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht), zoals vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 12 oktober 2010 (Nr. B10-05846) wordt op de datum van de inwerkintreding van dit besluit ingetrokken.

 • 6.

  Een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet de praktijk van zowel het adviesrecht als de participatie te evalueren en daarbij een voorstel van het college tegemoet te zien om de lijsten met gevallen voor het adviesrecht en de verplichte participatie al dan niet aan te passen.

Ondertekening

Lelystad, 14 juni 2022

De raad van de gemeente Lelystad,

De griffier