Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eemsdelta 2023

Geldend van 18-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eemsdelta 2023

De raad van de gemeente Eemsdelta,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 4 april 2023,

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen, de volgende verordening:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eemsdelta 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder;

 • a.

  Doelmatigheid

 • De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

 • De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid

 • daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt periodiek en naar behoefte de doelmatigheid en/of de doeltreffendheid van minimaal één taak, organisatieonderdeel, programma en/of paragraaf van de gemeente.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college geeft jaarlijks in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting het onderzoeksplan over de te verrichten onderzoeken op hoofdlijnen weer en verstrekken de rekenkamer(functie) een overzicht van de te verrichten onderzoeken.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven;

 • a.

  het object van onderzoek,

 • b.

  de reikwijdte van het onderzoek,

 • c.

  de onderzoeksmethode,

 • d.

  de doorlooptijd van het onderzoek,

 • e.

  de wijze van uitvoering

 • 3.

  Het college stelt de rekenkamer direct na vaststelling op de hoogte van het onderzoeksplan.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagaaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat een

 • analyse van de onderzoeksresultaten en waar mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  De basis van de resultaten stelt het college indien nodig een plan van verbeteringen op.

 • 3.

  De rapportage en het plan van verbeteringen worden ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamer

 • aangeboden.

Artikel 6. Intrekken oude verordeningen

De verordeningen onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eemsdelta 2021, zoals vastgesteld op 4 januari 2021 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op de dag volgende op de dag van bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2023.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Eemsdelta 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2023

De raad van de gemeente Eemsdelta,

B. Visser T.G.C.Kramer-Klein

Voorzitter Griffier